Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [Friesland-genealogy] verzet vyn Fryslan...Jelle...

Expand Messages
 • JP Mels
  Beste Harry, Ik zal er eens voor gaan zitten om deze tekst te vertalen, dank daar voor. Richard en Okke, ook dank voor jullie inbreng. Voor allen een
  Message 1 of 2 , May 14, 2012
   Beste Harry,   Ik zal er eens voor gaan zitten om deze tekst te vertalen, dank daar voor.   Richard en Okke, ook dank voor jullie inbreng.   Voor allen een hartelijke groet, Johan.   _____

   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens no pinoy
   Verzonden: maandag 14 mei 2012 6:59
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] verzet vyn Fryslan...Jelle...

   Ut it boek "Kriich tsjin fremdfolk fan J.P. Wiersma:

   Hwa binne dy fiif? De polysjemanne hjitte Berend en Arie; de arrestanten
   binne: Piet Kramer, Wim en Jelle. Berend skillet oan. Nou witte de fiif, dat
   se fan 'e start binne....
   ... komt u binnen heeren seit de portier en docht de doar op. De
   polysjemannen jowe de arrestanten in dust yn 'e rech. Der binne hja yn it
   foarporteal...
   De beide polysjemanne geane mei arrestant Jelle yn it buro. Piet en Wim
   bliuwe yn 'e gong by de portiers...
   Berend nimt de mannen yn 'e hoeke fan 't buro foar syn rekken. Jelle tinkt
   om de boekhalder by it tillefoantastel, Arie (underdukte maresjaussé) stiet
   noed fan de portier. Yn it porteal komme noch fiif man op wacht, dy't, under
   bifel fan Arie harren redde maotte mei alles hwat oanskillet en ynlitten
   wurdt...
   Wim kommandearret de boekhalder, dat er it hus fan de adjunct-direkteur
   opskilje moat mei it boadskip, dat yn't hus fan Bewaring in Dutsker is, dy't
   him winsket te sprekken. De boekhalder docht what him sein is. Hy kriget de
   baes sels oan it tastel: dan seit er syn boadskip. Jelle, dy't tige goed
   Dutsk prate kin, blaft tiedens it petear der in mannich ppoepske wurden ut,
   dat it de adjunct-direkteur yndruid wurdt dat it tinken is, en hy avensearje
   moat....
   Wim hjit de boekhalder om de B.S.F. op to skiljen mei it boadskip... "dat
   Dreeuws en Leijenaar daliks nei it hus fan Biwaring brocht wurde moatte foar
   in koart forhear - op dracht dan in pear dutske offisieren". De boekhalder
   seit syn boadskip sa gnap en sa restich, it hoecht net oars. Jelle kin it ek
   nou net litte om der in pear kreftige wurden yn't poepsk oan ta to
   heakjen......

   Harry van Leuveren
   Bacolod City
   Fil;ippijnen

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.