Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Friezen yn Paterson, USA

Expand Messages
 • Andrys Stienstra
  Ik kaam lêsten yn it tydskrift Sljucht en Rjucht fan 23 april 1921 in prachtige foto tsjin fan de leden en bigunstigers fen de Fryske forieniging `Utspanning
  Message 1 of 13 , Jul 14, 1999
   Ik kaam l�sten yn it tydskrift Sljucht en Rjucht fan 23 april 1921 in
   prachtige foto tsjin fan de "leden en bigunstigers fen de Fryske forieniging
   `Utspanning troch ynspanning' to Paterson U.S.A.". Der steane nammen by fan
   dizze Fryske Amearikanen (allinne manlju!) mei it plak d�r't se weikamen.
   Foar genealogen liket my dat tige nijsgjirrich. Hjir�nder folget de list:

   H. v.d. Valk, Wieuwert
   S. Andringa, Baerd
   J. Schurenga, Roardhuzum
   J. Mensinga, Frjentsjer
   (?) Sietsma, Akkrom
   M. Dykstra, De Ryp
   H. Posthumus, Makkum
   P. Talsma, Roardhuzum
   D. Hoitsma, Wynaem
   R. Zandstra, Roardhuzum
   J. de Oude, L�njebert
   J. Sysling, Drylts
   J. Syperda, Snits
   H. Poelstra, Noardw�lde
   S. de Hoop, Driezum
   Y. Overwyk, Driezum
   E. de Oude, L�njebert
   S. de Boer, Peinjum
   Jan de Oude, L�njebert
   J. Talsma, Roardhuzum
   J. Bakker, Hommerts
   K. Leenstra, Drylts (forstoarn)
   H. v.d. Ploeg, Frjentsjer
   J. Piekema, Easterlittens
   K. Hoogterp, Mantgum
   J. Wildeboer, Aldegea (H)
   F. Tjaardema, Poppenhuzen
   M. v.d. Heide, de Joure
   D. Ottema, Peinjum
   T. Rienstra, Achlum
   W. Bakker, Baerd
   J. Stienstra, Sweins
   P. Stienstra, Sweins
   J. Pape, Noardw�ld
   P. Sinnema, Finkum
   H. de Jong, Easterlittens
   (?) Postma, Noardw�ld
   P. v.d. Tuin, Amsterdam
   G. Houtsma, Amsterdam
   S. Sietsma, Akkrom
   J. ter Waarbeek, Hengelo (O)
   G. Kuipers, Balk
   Geert v.d. Plaats, Easterlittens
   C. Faber, Drylts
   D. Swierstra, Roardhuzum
   C. Olivier, Hallum
   A. Swierstra, Roardhuzum
   M. v.d. Ploeg, Frjentsjer
   S. Talsma, Roardhuzum
   Th. de Jong, Britswert
   R. Syperda, Snits
   W. Andela, Easterlittens
   W. Talsma, Roardhuzum
   S. v.d. Ploeg, Frjentsjer
   J. Mellema, Marrum
   S. Schilstra, Drylts
   H. Piekema, Easterlittens
   F. Wynstra, Frjentsjer
   S. de Jong, W�ldsein
   K. v.d. Valk, Wieuwert
   H. Kuipers, Balk
   E. Bakker, Baerd
   L. Zandhuizen, Menaem
   G. v.d. Plaats, Easterlittens

   Met vriendelijke groeten / Mei freonlike groetnis

   Andrys Stienstra, Burgum (Frl)

   eamelje: andrys@... (privee), hazagebruikers@... (HazaData)
   th�sside: http://come.to/andrys
   HazaData: http://surf.to/hazagebruikers
   Frysk Letterkundich Museum (wurk): http://www.flmd.nl , email:
   stienstra@...

   Beheerder van de Hazagebruikers-emaillijst en van de
   Friesland-genealogy-emaillijst.
   Meld u aan door een (leeg) emailbericht te sturen naar
   hazagebruikers-subscribe@onelist.com of naar
   Friesland-genealogy-subscribe@onelist.com.
  • Yntze van der Honing
   ... Oer de boppeneamde famylje De Oude ut Lúnbert (Eanjewier) is ek it ien en oar te finen yn it boek dat Sjouke de Zee yn e jierren 20 oer de Fryske
   Message 2 of 13 , Jul 15, 1999
    At 10:10 PM 7/14/99 +0200, you wrote:
    >From: "Andrys Stienstra" <andrys@...>
    >
    >Ik kaam l�sten yn it tydskrift Sljucht en Rjucht fan 23 april 1921 in
    >prachtige foto tsjin fan de "leden en bigunstigers fen de Fryske forieniging
    >`Utspanning troch ynspanning' to Paterson U.S.A.". Der steane nammen by fan
    >dizze Fryske Amearikanen (allinne manlju!) mei it plak d�r't se weikamen.
    >Foar genealogen liket my dat tige nijsgjirrich. Hjir�nder folget de list:
    >
    >H. v.d. Valk, Wieuwert
    >S. Andringa, Baerd
    >J. Schurenga, Roardhuzum
    >J. Mensinga, Frjentsjer
    >(?) Sietsma, Akkrom
    >M. Dykstra, De Ryp
    >H. Posthumus, Makkum
    >P. Talsma, Roardhuzum
    >D. Hoitsma, Wynaem
    >R. Zandstra, Roardhuzum
    >J. de Oude, L�njebert
    >J. Sysling, Drylts
    >J. Syperda, Snits
    >H. Poelstra, Noardw�lde
    >S. de Hoop, Driezum
    >Y. Overwyk, Driezum
    >E. de Oude, L�njebert
    >S. de Boer, Peinjum
    >Jan de Oude, L�njebert
    >J. Talsma, Roardhuzum
    >J. Bakker, Hommerts
    >K. Leenstra, Drylts (forstoarn)
    >H. v.d. Ploeg, Frjentsjer
    >J. Piekema, Easterlittens
    >K. Hoogterp, Mantgum
    >J. Wildeboer, Aldegea (H)
    >F. Tjaardema, Poppenhuzen
    >M. v.d. Heide, de Joure
    >D. Ottema, Peinjum
    >T. Rienstra, Achlum
    >W. Bakker, Baerd
    >J. Stienstra, Sweins
    >P. Stienstra, Sweins
    >J. Pape, Noardw�ld
    >P. Sinnema, Finkum
    >H. de Jong, Easterlittens
    >(?) Postma, Noardw�ld
    >P. v.d. Tuin, Amsterdam
    >G. Houtsma, Amsterdam
    >S. Sietsma, Akkrom
    >J. ter Waarbeek, Hengelo (O)
    >G. Kuipers, Balk
    >Geert v.d. Plaats, Easterlittens
    >C. Faber, Drylts
    >D. Swierstra, Roardhuzum
    >C. Olivier, Hallum
    >A. Swierstra, Roardhuzum
    >M. v.d. Ploeg, Frjentsjer
    >S. Talsma, Roardhuzum
    >Th. de Jong, Britswert
    >R. Syperda, Snits
    >W. Andela, Easterlittens
    >W. Talsma, Roardhuzum
    >S. v.d. Ploeg, Frjentsjer
    >J. Mellema, Marrum
    >S. Schilstra, Drylts
    >H. Piekema, Easterlittens
    >F. Wynstra, Frjentsjer
    >S. de Jong, W�ldsein
    >K. v.d. Valk, Wieuwert
    >H. Kuipers, Balk
    >E. Bakker, Baerd
    >L. Zandhuizen, Menaem
    >G. v.d. Plaats, Easterlittens
    >
    >Met vriendelijke groeten / Mei freonlike groetnis
    >
    >Andrys Stienstra, Burgum (Frl)
    >
    >eamelje: andrys@... (privee), hazagebruikers@... (HazaData)
    >th�sside: http://come.to/andrys
    >HazaData: http://surf.to/hazagebruikers
    >Frysk Letterkundich Museum (wurk): http://www.flmd.nl , email:
    >stienstra@...
    >
    >Beheerder van de Hazagebruikers-emaillijst en van de
    >Friesland-genealogy-emaillijst.
    >Meld u aan door een (leeg) emailbericht te sturen naar
    >hazagebruikers-subscribe@onelist.com of naar
    >Friesland-genealogy-subscribe@onelist.com.
    >
    >
    >--------------------------- ONElist Sponsor ----------------------------
    >
    >ONElist: your connection to people who share your interests.
    >
    >------------------------------------------------------------------------
    >

    Oer de boppeneamde famylje De Oude ut L�nbert (Eanjewier) is ek it ien en
    oar te finen yn it boek dat Sjouke de Zee yn 'e jierren '20 oer de Fryske
    immigranten yn Amearika skreaun hat. De titel fan dit nijsgjirrige en ryk
    illustrearre reisferslach bin ik kwyt, mar it boek is oanw�zich op 'e
    Provinsjale Bybleteek yn Ljouwert.

    Paterson, New Jersey, leit mar in pear kilometer fan Manhattan, New York.
   • Renate Zandstra
    Andrys, Ik realiseer me dat onderstaand bericht al behoorlijk oud is, maar ik las het bericht en ik moest je toch even mailen. Zoals mijn achternaam al doet
    Message 3 of 13 , Dec 20, 2006
     Andrys,

     Ik realiseer me dat onderstaand bericht al behoorlijk oud is, maar ik
     las het bericht en ik moest je toch even mailen.
     Zoals mijn achternaam al doet vermoeden, ben ik familie van Rinse
     Zandstra.
     Rinse is een van de namen uit de lijst. Mijn fries is (helaas) niet
     zo goed, maar als ik het goed begreep staat hij op een foto van de
     friese vereninging in Patterson.
     Ik ben al een aantal jaren wanhopig op zoek naar aanknopingspunten
     omtrent Rinse. Ik weet dat hij naar USA is gegaan en wanneer maar
     daar houdt het spoor op. Volgens nog levende, maar zeer oude familie-
     leden, had hij 2 zonen. Ieder spoor ontbreekt.
     Mijn aandacht werd dan dus ook getrokken door jou bericht.
     Heb jij die foto, waar hij opstaat ?
     Zo ja, is het mogelijk mij daar een scan van te mailen
     Zo nee, enig idee hoe ik wel aan een copy zou kunnen komen.

     Groeten,

     Renate Zandstra


     --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Yntze van der Honing
     <yntze@... wrote:
     >
     > At 10:10 PM 7/14/99 +0200, you wrote:
     > >From: "Andrys Stienstra" <andrys@...>
     > >
     > >Ik kaam lêsten yn it tydskrift Sljucht en Rjucht fan 23 april 1921
     in
     > >prachtige foto tsjin fan de "leden en bigunstigers fen de Fryske
     forieniging
     > >`Utspanning troch ynspanning' to Paterson U.S.A.". Der steane
     nammen by fan
     > >dizze Fryske Amearikanen (allinne manlju!) mei it plak dêr't se
     weikamen.
     > >Foar genealogen liket my dat tige nijsgjirrich. Hjirûnder folget
     de list:
     > >
     > >H. v.d. Valk, Wieuwert
     > >S. Andringa, Baerd
     > >J. Schurenga, Roardhuzum
     > >J. Mensinga, Frjentsjer
     > >(?) Sietsma, Akkrom
     > >M. Dykstra, De Ryp
     > >H. Posthumus, Makkum
     > >P. Talsma, Roardhuzum
     > >D. Hoitsma, Wynaem
     > >R. Zandstra, Roardhuzum
     > >J. de Oude, Lúnjebert
     > >J. Sysling, Drylts
     > >J. Syperda, Snits
     > >H. Poelstra, Noardwâlde
     > >S. de Hoop, Driezum
     > >Y. Overwyk, Driezum
     > >E. de Oude, Lúnjebert
     > >S. de Boer, Peinjum
     > >Jan de Oude, Lúnjebert
     > >J. Talsma, Roardhuzum
     > >J. Bakker, Hommerts
     > >K. Leenstra, Drylts (forstoarn)
     > >H. v.d. Ploeg, Frjentsjer
     > >J. Piekema, Easterlittens
     > >K. Hoogterp, Mantgum
     > >J. Wildeboer, Aldegea (H)
     > >F. Tjaardema, Poppenhuzen
     > >M. v.d. Heide, de Joure
     > >D. Ottema, Peinjum
     > >T. Rienstra, Achlum
     > >W. Bakker, Baerd
     > >J. Stienstra, Sweins
     > >P. Stienstra, Sweins
     > >J. Pape, Noardwâld
     > >P. Sinnema, Finkum
     > >H. de Jong, Easterlittens
     > >(?) Postma, Noardwâld
     > >P. v.d. Tuin, Amsterdam
     > >G. Houtsma, Amsterdam
     > >S. Sietsma, Akkrom
     > >J. ter Waarbeek, Hengelo (O)
     > >G. Kuipers, Balk
     > >Geert v.d. Plaats, Easterlittens
     > >C. Faber, Drylts
     > >D. Swierstra, Roardhuzum
     > >C. Olivier, Hallum
     > >A. Swierstra, Roardhuzum
     > >M. v.d. Ploeg, Frjentsjer
     > >S. Talsma, Roardhuzum
     > >Th. de Jong, Britswert
     > >R. Syperda, Snits
     > >W. Andela, Easterlittens
     > >W. Talsma, Roardhuzum
     > >S. v.d. Ploeg, Frjentsjer
     > >J. Mellema, Marrum
     > >S. Schilstra, Drylts
     > >H. Piekema, Easterlittens
     > >F. Wynstra, Frjentsjer
     > >S. de Jong, Wâldsein
     > >K. v.d. Valk, Wieuwert
     > >H. Kuipers, Balk
     > >E. Bakker, Baerd
     > >L. Zandhuizen, Menaem
     > >G. v.d. Plaats, Easterlittens
     > >
     > >Met vriendelijke groeten / Mei freonlike groetnis
     > >
     > >Andrys Stienstra, Burgum (Frl)
     > >
     > >eamelje: andrys@... (privee), hazagebruikers@... (HazaData)
     > >thússide: http://come.to/andrys
     > >HazaData: http://surf.to/hazagebruikers
     > >Frysk Letterkundich Museum (wurk): http://www.flmd.nl , email:
     > >stienstra@...
     > >
     > >Beheerder van de Hazagebruikers-emaillijst en van de
     > >Friesland-genealogy-emaillijst.
     > >Meld u aan door een (leeg) emailbericht te sturen naar
     > >hazagebruikers-subscribe@onelist.com of naar
     > >Friesland-genealogy-subscribe@onelist.com
     > >
     > >
     > >--------------------------- ONElist Sponsor -----------------------
     -----
     > >
     > >ONElist: your connection to people who share your interests.
     > >
     > >-------------------------------------------------------------------
     -----
     > >
     >
     > Oer de boppeneamde famylje De Oude ut Lúnbert (Eanjewier) is ek it
     ien en
     > oar te finen yn it boek dat Sjouke de Zee yn 'e jierren '20 oer de
     Fryske
     > immigranten yn Amearika skreaun hat. De titel fan dit nijsgjirrige
     en ryk
     > illustrearre reisferslach bin ik kwyt, mar it boek is oanwêzich
     op 'e
     > Provinsjale Bybleteek yn Ljouwert.
     >
     > Paterson, New Jersey, leit mar in pear kilometer fan Manhattan, New
     York.
     >
    • Nynke van den Hooven
     Renate, Op de website van Ellis Island vond ik dat Rinse Zandstra op 25-10-1909 aan boord van de Nieuw Amsterdam in New York aankwam. Volgens het passenger s
     Message 4 of 13 , Dec 20, 2006
      Renate,

      Op de website van Ellis Island vond ik dat Rinse Zandstra op 25-10-1909 aan
      boord van de Nieuw Amsterdam in New York aankwam. Volgens het passenger's
      manifest was hij 22 (en dat komt overeen met de gegevens van Rinze Zandstra,
      geb. 16-01-1887, zoon van Sjoerd Feitzes Zandstra en Antje Seinstra),
      'single' en van beroep 'painter'. Hij gaf als eindbestemming Paterson, New
      Jersey op en als adres in het land van herkomst dat van zijn ouders (vader)
      Sj. Zandstra in Roordahuizum. Als eindbestemming gaf hij op: (friend) Bontje
      v.d. Valk, Hopperstreet 98, Paterson, New Jersey. Hij was 5 voet 7 inch lang
      en had zwart haar en blauwe ogen. Overigens wordt de naam Bontje zowel voor
      een man als voor een vrouw gebruikt. Het zou kunnen zijn dat het zijn
      toekomstige bruid was......

      In oktober 2004 is er een berichtenwisseling geweest over een jubileumboekje
      uit 1943 t.g.v. het 50-jarig bestaan van de vereniging Utspanning troch
      Ynspanning in Paterson, waarin een tekst van Rinse Zandstra was opgenomen
      (vermoedelijk zijn toespraak op de 'feestdag') m.b.t. de geschiedenis van de
      vereniging.
      Destijds is de (Friese) tekst zowel in het Nederlands als in het Engels
      vertaald. De (nederlandse, neem ik aan :-)?) tekst kan ik naar je
      privé-adres mailen. Ook kan ik je het e-mail adres geven van Liz (Steenstra)
      Chasolen, die in het bezit van de oorspronkelike tekst is en (voor zover ik
      mij kan herinneren) ook foto's had. Misschien kan zij je ook nog aan
      'zoekingangen' in Amerika helpen.

      Met vriendelijke groet,
      Nynke van den Hooven.


      ----- Original Message -----
      From: "Renate Zandstra" <herwinenrenate@...>
      To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      Sent: Wednesday, December 20, 2006 4:06 PM
      Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA


      Andrys,

      Ik realiseer me dat onderstaand bericht al behoorlijk oud is, maar ik
      las het bericht en ik moest je toch even mailen.
      Zoals mijn achternaam al doet vermoeden, ben ik familie van Rinse
      Zandstra.
      Rinse is een van de namen uit de lijst. Mijn fries is (helaas) niet
      zo goed, maar als ik het goed begreep staat hij op een foto van de
      friese vereninging in Patterson.
      Ik ben al een aantal jaren wanhopig op zoek naar aanknopingspunten
      omtrent Rinse. Ik weet dat hij naar USA is gegaan en wanneer maar
      daar houdt het spoor op. Volgens nog levende, maar zeer oude familie-
      leden, had hij 2 zonen. Ieder spoor ontbreekt.
      Mijn aandacht werd dan dus ook getrokken door jou bericht.
      Heb jij die foto, waar hij opstaat ?
      Zo ja, is het mogelijk mij daar een scan van te mailen
      Zo nee, enig idee hoe ik wel aan een copy zou kunnen komen.

      Groeten,

      Renate Zandstra
      <knip>
     • Renate Zandstra
      Nienke, Ik heb inmiddels contact gehad met Liz en zij heeft mij deels geholpen. We denken dat rinse met Tetje/Tillia (dochter van) Van Der Valk is getrouwd.
      Message 5 of 13 , Dec 20, 2006
       Nienke,

       Ik heb inmiddels contact gehad met Liz en zij heeft mij deels
       geholpen. We denken dat rinse met Tetje/Tillia (dochter van) Van Der
       Valk is getrouwd. Maar zij is vrij snel daarna overleden.
       In een census uit 1930 staat de naam van zijn nieuwe vrouw "Hilda".
       Inmiddels weet ik dat zij uit Witmarsum afkomstig was, maar haar
       achternaam kunnen we niet vinden, evenals antwoord op de vraag of hij
       nu wel/geen kinderen had bij een van de twee vrouwen.

       Ik zou het fijn vinden de Nederlandse tekst te ontvangen.

       Groeten, Renate


       --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Nynke van den Hooven"
       <nynkevandenhooven@...> wrote:
       >
       > Renate,
       >
       > Op de website van Ellis Island vond ik dat Rinse Zandstra op 25-10-
       1909 aan
       > boord van de Nieuw Amsterdam in New York aankwam. Volgens het
       passenger's
       > manifest was hij 22 (en dat komt overeen met de gegevens van Rinze
       Zandstra,
       > geb. 16-01-1887, zoon van Sjoerd Feitzes Zandstra en Antje
       Seinstra),
       > 'single' en van beroep 'painter'. Hij gaf als eindbestemming
       Paterson, New
       > Jersey op en als adres in het land van herkomst dat van zijn ouders
       (vader)
       > Sj. Zandstra in Roordahuizum. Als eindbestemming gaf hij op:
       (friend) Bontje
       > v.d. Valk, Hopperstreet 98, Paterson, New Jersey. Hij was 5 voet 7
       inch lang
       > en had zwart haar en blauwe ogen. Overigens wordt de naam Bontje
       zowel voor
       > een man als voor een vrouw gebruikt. Het zou kunnen zijn dat het
       zijn
       > toekomstige bruid was......
       >
       > In oktober 2004 is er een berichtenwisseling geweest over een
       jubileumboekje
       > uit 1943 t.g.v. het 50-jarig bestaan van de vereniging Utspanning
       troch
       > Ynspanning in Paterson, waarin een tekst van Rinse Zandstra was
       opgenomen
       > (vermoedelijk zijn toespraak op de 'feestdag') m.b.t. de
       geschiedenis van de
       > vereniging.
       > Destijds is de (Friese) tekst zowel in het Nederlands als in het
       Engels
       > vertaald. De (nederlandse, neem ik aan :-)?) tekst kan ik naar je
       > privé-adres mailen. Ook kan ik je het e-mail adres geven van Liz
       (Steenstra)
       > Chasolen, die in het bezit van de oorspronkelike tekst is en (voor
       zover ik
       > mij kan herinneren) ook foto's had. Misschien kan zij je ook nog
       aan
       > 'zoekingangen' in Amerika helpen.
       >
       > Met vriendelijke groet,
       > Nynke van den Hooven.
       >
       >
       > ----- Original Message -----
       > From: "Renate Zandstra" <herwinenrenate@...>
       > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
       > Sent: Wednesday, December 20, 2006 4:06 PM
       > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
       >
       >
       > Andrys,
       >
       > Ik realiseer me dat onderstaand bericht al behoorlijk oud is, maar
       ik
       > las het bericht en ik moest je toch even mailen.
       > Zoals mijn achternaam al doet vermoeden, ben ik familie van Rinse
       > Zandstra.
       > Rinse is een van de namen uit de lijst. Mijn fries is (helaas) niet
       > zo goed, maar als ik het goed begreep staat hij op een foto van de
       > friese vereninging in Patterson.
       > Ik ben al een aantal jaren wanhopig op zoek naar aanknopingspunten
       > omtrent Rinse. Ik weet dat hij naar USA is gegaan en wanneer maar
       > daar houdt het spoor op. Volgens nog levende, maar zeer oude
       familie-
       > leden, had hij 2 zonen. Ieder spoor ontbreekt.
       > Mijn aandacht werd dan dus ook getrokken door jou bericht.
       > Heb jij die foto, waar hij opstaat ?
       > Zo ja, is het mogelijk mij daar een scan van te mailen
       > Zo nee, enig idee hoe ik wel aan een copy zou kunnen komen.
       >
       > Groeten,
       >
       > Renate Zandstra
       > <knip>
       >
      • betsyagravatt
       If you are living in Paterson New Jersey in the USA or know anyone there, I would like to have a picture of my father s gravestone in Fair Lawn Cemetery. He
       Message 6 of 13 , Dec 20, 2006
        If you are living in Paterson New Jersey in the USA or know anyone there, I would like to have a picture of my father's gravestone in Fair Lawn Cemetery. He died in an auto accident when I was 5. Thanks Baukje Berendina Atema betsyagravatt@...
        ----- Original Message -----
        From: Renate Zandstra
        To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        Sent: Wednesday, December 20, 2006 3:58 PM
        Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA


        Nienke,

        Ik heb inmiddels contact gehad met Liz en zij heeft mij deels
        geholpen. We denken dat rinse met Tetje/Tillia (dochter van) Van Der
        Valk is getrouwd. Maar zij is vrij snel daarna overleden.
        In een census uit 1930 staat de naam van zijn nieuwe vrouw "Hilda".
        Inmiddels weet ik dat zij uit Witmarsum afkomstig was, maar haar
        achternaam kunnen we niet vinden, evenals antwoord op de vraag of hij
        nu wel/geen kinderen had bij een van de twee vrouwen.

        Ik zou het fijn vinden de Nederlandse tekst te ontvangen.

        Groeten, Renate

        --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Nynke van den Hooven"
        <nynkevandenhooven@...> wrote:
        >
        > Renate,
        >
        > Op de website van Ellis Island vond ik dat Rinse Zandstra op 25-10-
        1909 aan
        > boord van de Nieuw Amsterdam in New York aankwam. Volgens het
        passenger's
        > manifest was hij 22 (en dat komt overeen met de gegevens van Rinze
        Zandstra,
        > geb. 16-01-1887, zoon van Sjoerd Feitzes Zandstra en Antje
        Seinstra),
        > 'single' en van beroep 'painter'. Hij gaf als eindbestemming
        Paterson, New
        > Jersey op en als adres in het land van herkomst dat van zijn ouders
        (vader)
        > Sj. Zandstra in Roordahuizum. Als eindbestemming gaf hij op:
        (friend) Bontje
        > v.d. Valk, Hopperstreet 98, Paterson, New Jersey. Hij was 5 voet 7
        inch lang
        > en had zwart haar en blauwe ogen. Overigens wordt de naam Bontje
        zowel voor
        > een man als voor een vrouw gebruikt. Het zou kunnen zijn dat het
        zijn
        > toekomstige bruid was......
        >
        > In oktober 2004 is er een berichtenwisseling geweest over een
        jubileumboekje
        > uit 1943 t.g.v. het 50-jarig bestaan van de vereniging Utspanning
        troch
        > Ynspanning in Paterson, waarin een tekst van Rinse Zandstra was
        opgenomen
        > (vermoedelijk zijn toespraak op de 'feestdag') m.b.t. de
        geschiedenis van de
        > vereniging.
        > Destijds is de (Friese) tekst zowel in het Nederlands als in het
        Engels
        > vertaald. De (nederlandse, neem ik aan :-)?) tekst kan ik naar je
        > privé-adres mailen. Ook kan ik je het e-mail adres geven van Liz
        (Steenstra)
        > Chasolen, die in het bezit van de oorspronkelike tekst is en (voor
        zover ik
        > mij kan herinneren) ook foto's had. Misschien kan zij je ook nog
        aan
        > 'zoekingangen' in Amerika helpen.
        >
        > Met vriendelijke groet,
        > Nynke van den Hooven.
        >
        >
        > ----- Original Message -----
        > From: "Renate Zandstra" <herwinenrenate@...>
        > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        > Sent: Wednesday, December 20, 2006 4:06 PM
        > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
        >
        >
        > Andrys,
        >
        > Ik realiseer me dat onderstaand bericht al behoorlijk oud is, maar
        ik
        > las het bericht en ik moest je toch even mailen.
        > Zoals mijn achternaam al doet vermoeden, ben ik familie van Rinse
        > Zandstra.
        > Rinse is een van de namen uit de lijst. Mijn fries is (helaas) niet
        > zo goed, maar als ik het goed begreep staat hij op een foto van de
        > friese vereninging in Patterson.
        > Ik ben al een aantal jaren wanhopig op zoek naar aanknopingspunten
        > omtrent Rinse. Ik weet dat hij naar USA is gegaan en wanneer maar
        > daar houdt het spoor op. Volgens nog levende, maar zeer oude
        familie-
        > leden, had hij 2 zonen. Ieder spoor ontbreekt.
        > Mijn aandacht werd dan dus ook getrokken door jou bericht.
        > Heb jij die foto, waar hij opstaat ?
        > Zo ja, is het mogelijk mij daar een scan van te mailen
        > Zo nee, enig idee hoe ik wel aan een copy zou kunnen komen.
        >
        > Groeten,
        >
        > Renate Zandstra
        > <knip>
        >

        [Non-text portions of this message have been removed]
       • Renate Zandstra
        Dear Betsy, I m sorry to say but I m not living in Paterson, Usa. I m living in Holland. ... there, I would like to have a picture of my father s gravestone
        Message 7 of 13 , Dec 22, 2006
         Dear Betsy,

         I'm sorry to say but I'm not living in Paterson, Usa. I'm living in
         Holland.

         --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "betsyagravatt"
         <betsyagravatt@...> wrote:
         >
         > If you are living in Paterson New Jersey in the USA or know anyone
         there, I would like to have a picture of my father's gravestone in
         Fair Lawn Cemetery. He died in an auto accident when I was 5.
         Thanks Baukje Berendina Atema betsyagravatt@...
         > ----- Original Message -----
         > From: Renate Zandstra
         > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         > Sent: Wednesday, December 20, 2006 3:58 PM
         > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
         >
         >
         > Nienke,
         >
         > Ik heb inmiddels contact gehad met Liz en zij heeft mij deels
         > geholpen. We denken dat rinse met Tetje/Tillia (dochter van) Van
         Der
         > Valk is getrouwd. Maar zij is vrij snel daarna overleden.
         > In een census uit 1930 staat de naam van zijn nieuwe
         vrouw "Hilda".
         > Inmiddels weet ik dat zij uit Witmarsum afkomstig was, maar haar
         > achternaam kunnen we niet vinden, evenals antwoord op de vraag of
         hij
         > nu wel/geen kinderen had bij een van de twee vrouwen.
         >
         > Ik zou het fijn vinden de Nederlandse tekst te ontvangen.
         >
         > Groeten, Renate
         >
         > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Nynke van den
         Hooven"
         > <nynkevandenhooven@> wrote:
         > >
         > > Renate,
         > >
         > > Op de website van Ellis Island vond ik dat Rinse Zandstra op 25-
         10-
         > 1909 aan
         > > boord van de Nieuw Amsterdam in New York aankwam. Volgens het
         > passenger's
         > > manifest was hij 22 (en dat komt overeen met de gegevens van
         Rinze
         > Zandstra,
         > > geb. 16-01-1887, zoon van Sjoerd Feitzes Zandstra en Antje
         > Seinstra),
         > > 'single' en van beroep 'painter'. Hij gaf als eindbestemming
         > Paterson, New
         > > Jersey op en als adres in het land van herkomst dat van zijn
         ouders
         > (vader)
         > > Sj. Zandstra in Roordahuizum. Als eindbestemming gaf hij op:
         > (friend) Bontje
         > > v.d. Valk, Hopperstreet 98, Paterson, New Jersey. Hij was 5
         voet 7
         > inch lang
         > > en had zwart haar en blauwe ogen. Overigens wordt de naam
         Bontje
         > zowel voor
         > > een man als voor een vrouw gebruikt. Het zou kunnen zijn dat
         het
         > zijn
         > > toekomstige bruid was......
         > >
         > > In oktober 2004 is er een berichtenwisseling geweest over een
         > jubileumboekje
         > > uit 1943 t.g.v. het 50-jarig bestaan van de vereniging
         Utspanning
         > troch
         > > Ynspanning in Paterson, waarin een tekst van Rinse Zandstra was
         > opgenomen
         > > (vermoedelijk zijn toespraak op de 'feestdag') m.b.t. de
         > geschiedenis van de
         > > vereniging.
         > > Destijds is de (Friese) tekst zowel in het Nederlands als in
         het
         > Engels
         > > vertaald. De (nederlandse, neem ik aan :-)?) tekst kan ik naar
         je
         > > privé-adres mailen. Ook kan ik je het e-mail adres geven van
         Liz
         > (Steenstra)
         > > Chasolen, die in het bezit van de oorspronkelike tekst is en
         (voor
         > zover ik
         > > mij kan herinneren) ook foto's had. Misschien kan zij je ook
         nog
         > aan
         > > 'zoekingangen' in Amerika helpen.
         > >
         > > Met vriendelijke groet,
         > > Nynke van den Hooven.
         > >
         > >
         > > ----- Original Message -----
         > > From: "Renate Zandstra" <herwinenrenate@>
         > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
         > > Sent: Wednesday, December 20, 2006 4:06 PM
         > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
         > >
         > >
         > > Andrys,
         > >
         > > Ik realiseer me dat onderstaand bericht al behoorlijk oud is,
         maar
         > ik
         > > las het bericht en ik moest je toch even mailen.
         > > Zoals mijn achternaam al doet vermoeden, ben ik familie van
         Rinse
         > > Zandstra.
         > > Rinse is een van de namen uit de lijst. Mijn fries is (helaas)
         niet
         > > zo goed, maar als ik het goed begreep staat hij op een foto van
         de
         > > friese vereninging in Patterson.
         > > Ik ben al een aantal jaren wanhopig op zoek naar
         aanknopingspunten
         > > omtrent Rinse. Ik weet dat hij naar USA is gegaan en wanneer
         maar
         > > daar houdt het spoor op. Volgens nog levende, maar zeer oude
         > familie-
         > > leden, had hij 2 zonen. Ieder spoor ontbreekt.
         > > Mijn aandacht werd dan dus ook getrokken door jou bericht.
         > > Heb jij die foto, waar hij opstaat ?
         > > Zo ja, is het mogelijk mij daar een scan van te mailen
         > > Zo nee, enig idee hoe ik wel aan een copy zou kunnen komen.
         > >
         > > Groeten,
         > >
         > > Renate Zandstra
         > > <knip>
         > >
         >
         >
         >
         >
         >
         > [Non-text portions of this message have been removed]
         >
        • Renate Zandstra
         Dear Betsy, I m sorry to say but I m not living in Paterson, Usa. I m living in Holland. ... there, I would like to have a picture of my father s gravestone
         Message 8 of 13 , Dec 22, 2006
          Dear Betsy,

          I'm sorry to say but I'm not living in Paterson, Usa. I'm living in
          Holland.

          --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "betsyagravatt"
          <betsyagravatt@...> wrote:
          >
          > If you are living in Paterson New Jersey in the USA or know anyone
          there, I would like to have a picture of my father's gravestone in
          Fair Lawn Cemetery. He died in an auto accident when I was 5.
          Thanks Baukje Berendina Atema betsyagravatt@...
          > ----- Original Message -----
          > From: Renate Zandstra
          > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          > Sent: Wednesday, December 20, 2006 3:58 PM
          > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
          >
          >
          > Nienke,
          >
          > Ik heb inmiddels contact gehad met Liz en zij heeft mij deels
          > geholpen. We denken dat rinse met Tetje/Tillia (dochter van) Van
          Der
          > Valk is getrouwd. Maar zij is vrij snel daarna overleden.
          > In een census uit 1930 staat de naam van zijn nieuwe
          vrouw "Hilda".
          > Inmiddels weet ik dat zij uit Witmarsum afkomstig was, maar haar
          > achternaam kunnen we niet vinden, evenals antwoord op de vraag of
          hij
          > nu wel/geen kinderen had bij een van de twee vrouwen.
          >
          > Ik zou het fijn vinden de Nederlandse tekst te ontvangen.
          >
          > Groeten, Renate
          >
          > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Nynke van den
          Hooven"
          > <nynkevandenhooven@> wrote:
          > >
          > > Renate,
          > >
          > > Op de website van Ellis Island vond ik dat Rinse Zandstra op 25-
          10-
          > 1909 aan
          > > boord van de Nieuw Amsterdam in New York aankwam. Volgens het
          > passenger's
          > > manifest was hij 22 (en dat komt overeen met de gegevens van
          Rinze
          > Zandstra,
          > > geb. 16-01-1887, zoon van Sjoerd Feitzes Zandstra en Antje
          > Seinstra),
          > > 'single' en van beroep 'painter'. Hij gaf als eindbestemming
          > Paterson, New
          > > Jersey op en als adres in het land van herkomst dat van zijn
          ouders
          > (vader)
          > > Sj. Zandstra in Roordahuizum. Als eindbestemming gaf hij op:
          > (friend) Bontje
          > > v.d. Valk, Hopperstreet 98, Paterson, New Jersey. Hij was 5
          voet 7
          > inch lang
          > > en had zwart haar en blauwe ogen. Overigens wordt de naam
          Bontje
          > zowel voor
          > > een man als voor een vrouw gebruikt. Het zou kunnen zijn dat
          het
          > zijn
          > > toekomstige bruid was......
          > >
          > > In oktober 2004 is er een berichtenwisseling geweest over een
          > jubileumboekje
          > > uit 1943 t.g.v. het 50-jarig bestaan van de vereniging
          Utspanning
          > troch
          > > Ynspanning in Paterson, waarin een tekst van Rinse Zandstra was
          > opgenomen
          > > (vermoedelijk zijn toespraak op de 'feestdag') m.b.t. de
          > geschiedenis van de
          > > vereniging.
          > > Destijds is de (Friese) tekst zowel in het Nederlands als in
          het
          > Engels
          > > vertaald. De (nederlandse, neem ik aan :-)?) tekst kan ik naar
          je
          > > privé-adres mailen. Ook kan ik je het e-mail adres geven van
          Liz
          > (Steenstra)
          > > Chasolen, die in het bezit van de oorspronkelike tekst is en
          (voor
          > zover ik
          > > mij kan herinneren) ook foto's had. Misschien kan zij je ook
          nog
          > aan
          > > 'zoekingangen' in Amerika helpen.
          > >
          > > Met vriendelijke groet,
          > > Nynke van den Hooven.
          > >
          > >
          > > ----- Original Message -----
          > > From: "Renate Zandstra" <herwinenrenate@>
          > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
          > > Sent: Wednesday, December 20, 2006 4:06 PM
          > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
          > >
          > >
          > > Andrys,
          > >
          > > Ik realiseer me dat onderstaand bericht al behoorlijk oud is,
          maar
          > ik
          > > las het bericht en ik moest je toch even mailen.
          > > Zoals mijn achternaam al doet vermoeden, ben ik familie van
          Rinse
          > > Zandstra.
          > > Rinse is een van de namen uit de lijst. Mijn fries is (helaas)
          niet
          > > zo goed, maar als ik het goed begreep staat hij op een foto van
          de
          > > friese vereninging in Patterson.
          > > Ik ben al een aantal jaren wanhopig op zoek naar
          aanknopingspunten
          > > omtrent Rinse. Ik weet dat hij naar USA is gegaan en wanneer
          maar
          > > daar houdt het spoor op. Volgens nog levende, maar zeer oude
          > familie-
          > > leden, had hij 2 zonen. Ieder spoor ontbreekt.
          > > Mijn aandacht werd dan dus ook getrokken door jou bericht.
          > > Heb jij die foto, waar hij opstaat ?
          > > Zo ja, is het mogelijk mij daar een scan van te mailen
          > > Zo nee, enig idee hoe ik wel aan een copy zou kunnen komen.
          > >
          > > Groeten,
          > >
          > > Renate Zandstra
          > > <knip>
          > >
          >
          >
          >
          >
          >
          > [Non-text portions of this message have been removed]
          >
         • betsyagravatt
          Thanks for your reply. I was born in the country in Oakland New Jersey which is near Paterson Do you know what newspaper they might have read in 1922? or
          Message 9 of 13 , Dec 22, 2006
           Thanks for your reply. I was born in the country in Oakland New Jersey which is near Paterson Do you know what newspaper they might have read in 1922? or how I can find out? I'm very new to genalogy and new to computers and I do not read or write Dutch. or Frisian. I'll be grateful for any suggestions Baukje Berendina Atema betsyagravatt@...
           ----- Original Message -----
           From: Renate Zandstra
           To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           Sent: Friday, December 22, 2006 4:14 PM
           Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA


           Dear Betsy,

           I'm sorry to say but I'm not living in Paterson, Usa. I'm living in
           Holland.

           --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "betsyagravatt"
           <betsyagravatt@...> wrote:
           >
           > If you are living in Paterson New Jersey in the USA or know anyone
           there, I would like to have a picture of my father's gravestone in
           Fair Lawn Cemetery. He died in an auto accident when I was 5.
           Thanks Baukje Berendina Atema betsyagravatt@...
           > ----- Original Message -----
           > From: Renate Zandstra
           > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           > Sent: Wednesday, December 20, 2006 3:58 PM
           > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
           >
           >
           > Nienke,
           >
           > Ik heb inmiddels contact gehad met Liz en zij heeft mij deels
           > geholpen. We denken dat rinse met Tetje/Tillia (dochter van) Van
           Der
           > Valk is getrouwd. Maar zij is vrij snel daarna overleden.
           > In een census uit 1930 staat de naam van zijn nieuwe
           vrouw "Hilda".
           > Inmiddels weet ik dat zij uit Witmarsum afkomstig was, maar haar
           > achternaam kunnen we niet vinden, evenals antwoord op de vraag of
           hij
           > nu wel/geen kinderen had bij een van de twee vrouwen.
           >
           > Ik zou het fijn vinden de Nederlandse tekst te ontvangen.
           >
           > Groeten, Renate
           >
           > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Nynke van den
           Hooven"
           > <nynkevandenhooven@> wrote:
           > >
           > > Renate,
           > >
           > > Op de website van Ellis Island vond ik dat Rinse Zandstra op 25-
           10-
           > 1909 aan
           > > boord van de Nieuw Amsterdam in New York aankwam. Volgens het
           > passenger's
           > > manifest was hij 22 (en dat komt overeen met de gegevens van
           Rinze
           > Zandstra,
           > > geb. 16-01-1887, zoon van Sjoerd Feitzes Zandstra en Antje
           > Seinstra),
           > > 'single' en van beroep 'painter'. Hij gaf als eindbestemming
           > Paterson, New
           > > Jersey op en als adres in het land van herkomst dat van zijn
           ouders
           > (vader)
           > > Sj. Zandstra in Roordahuizum. Als eindbestemming gaf hij op:
           > (friend) Bontje
           > > v.d. Valk, Hopperstreet 98, Paterson, New Jersey. Hij was 5
           voet 7
           > inch lang
           > > en had zwart haar en blauwe ogen. Overigens wordt de naam
           Bontje
           > zowel voor
           > > een man als voor een vrouw gebruikt. Het zou kunnen zijn dat
           het
           > zijn
           > > toekomstige bruid was......
           > >
           > > In oktober 2004 is er een berichtenwisseling geweest over een
           > jubileumboekje
           > > uit 1943 t.g.v. het 50-jarig bestaan van de vereniging
           Utspanning
           > troch
           > > Ynspanning in Paterson, waarin een tekst van Rinse Zandstra was
           > opgenomen
           > > (vermoedelijk zijn toespraak op de 'feestdag') m.b.t. de
           > geschiedenis van de
           > > vereniging.
           > > Destijds is de (Friese) tekst zowel in het Nederlands als in
           het
           > Engels
           > > vertaald. De (nederlandse, neem ik aan :-)?) tekst kan ik naar
           je
           > > privé-adres mailen. Ook kan ik je het e-mail adres geven van
           Liz
           > (Steenstra)
           > > Chasolen, die in het bezit van de oorspronkelike tekst is en
           (voor
           > zover ik
           > > mij kan herinneren) ook foto's had. Misschien kan zij je ook
           nog
           > aan
           > > 'zoekingangen' in Amerika helpen.
           > >
           > > Met vriendelijke groet,
           > > Nynke van den Hooven.
           > >
           > >
           > > ----- Original Message -----
           > > From: "Renate Zandstra" <herwinenrenate@>
           > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
           > > Sent: Wednesday, December 20, 2006 4:06 PM
           > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
           > >
           > >
           > > Andrys,
           > >
           > > Ik realiseer me dat onderstaand bericht al behoorlijk oud is,
           maar
           > ik
           > > las het bericht en ik moest je toch even mailen.
           > > Zoals mijn achternaam al doet vermoeden, ben ik familie van
           Rinse
           > > Zandstra.
           > > Rinse is een van de namen uit de lijst. Mijn fries is (helaas)
           niet
           > > zo goed, maar als ik het goed begreep staat hij op een foto van
           de
           > > friese vereninging in Patterson.
           > > Ik ben al een aantal jaren wanhopig op zoek naar
           aanknopingspunten
           > > omtrent Rinse. Ik weet dat hij naar USA is gegaan en wanneer
           maar
           > > daar houdt het spoor op. Volgens nog levende, maar zeer oude
           > familie-
           > > leden, had hij 2 zonen. Ieder spoor ontbreekt.
           > > Mijn aandacht werd dan dus ook getrokken door jou bericht.
           > > Heb jij die foto, waar hij opstaat ?
           > > Zo ja, is het mogelijk mij daar een scan van te mailen
           > > Zo nee, enig idee hoe ik wel aan een copy zou kunnen komen.
           > >
           > > Groeten,
           > >
           > > Renate Zandstra
           > > <knip>
           > >
           >
           >
           >
           >
           >
           > [Non-text portions of this message have been removed]
           >

           [Non-text portions of this message have been removed]
          • hvank2003
           Betsy, on the website of the Paterson Public Library at http://www.patersonpl.org there is an historic overview of local news papers over time which they keep
           Message 10 of 13 , Dec 23, 2006
            Betsy,

            on the website of the Paterson Public Library at
            http://www.patersonpl.org there is an historic overview of local news
            papers over time which they keep on microfilm. I'd guess that your
            best bet would be the Paterson Morning Call that ran from 1885 till
            1969. The list is at http://www.patersonpl.org/3localresources.html.

            I had contact with a number of folks who originate from Paterson as
            well but unfortunately I don't know anyone who still lives there.

            Best Regards,

            Henk van Kampen
            The Netherlands


            --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "betsyagravatt"
            <betsyagravatt@...> wrote:
            >
            > Thanks for your reply. I was born in the country in Oakland New
            Jersey which is near Paterson Do you know what newspaper they might
            have read in 1922? or how I can find out? I'm very new to genalogy
            and new to computers and I do not read or write Dutch. or Frisian.
            I'll be grateful for any suggestions Baukje Berendina Atema
            betsyagravatt@...
            > ----- Original Message -----
            > From: Renate Zandstra
            > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
            > Sent: Friday, December 22, 2006 4:14 PM
            > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
            >
            >
            > Dear Betsy,
            >
            > I'm sorry to say but I'm not living in Paterson, Usa. I'm living in
            > Holland.
            >
            > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "betsyagravatt"
            > <betsyagravatt@> wrote:
            > >
            > > If you are living in Paterson New Jersey in the USA or know anyone
            > there, I would like to have a picture of my father's gravestone in
            > Fair Lawn Cemetery. He died in an auto accident when I was 5.
            > Thanks Baukje Berendina Atema betsyagravatt@
            > > ----- Original Message -----
            > > From: Renate Zandstra
            > > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
            > > Sent: Wednesday, December 20, 2006 3:58 PM
            > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
            > >
            > >
            > > Nienke,
            > >
            > > Ik heb inmiddels contact gehad met Liz en zij heeft mij deels
            > > geholpen. We denken dat rinse met Tetje/Tillia (dochter van) Van
            > Der
            > > Valk is getrouwd. Maar zij is vrij snel daarna overleden.
            > > In een census uit 1930 staat de naam van zijn nieuwe
            > vrouw "Hilda".
            > > Inmiddels weet ik dat zij uit Witmarsum afkomstig was, maar haar
            > > achternaam kunnen we niet vinden, evenals antwoord op de vraag of
            > hij
            > > nu wel/geen kinderen had bij een van de twee vrouwen.
            > >
            > > Ik zou het fijn vinden de Nederlandse tekst te ontvangen.
            > >
            > > Groeten, Renate
            > >
            > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Nynke van den
            > Hooven"
            > > <nynkevandenhooven@> wrote:
            > > >
            > > > Renate,
            > > >
            > > > Op de website van Ellis Island vond ik dat Rinse Zandstra op 25-
            > 10-
            > > 1909 aan
            > > > boord van de Nieuw Amsterdam in New York aankwam. Volgens het
            > > passenger's
            > > > manifest was hij 22 (en dat komt overeen met de gegevens van
            > Rinze
            > > Zandstra,
            > > > geb. 16-01-1887, zoon van Sjoerd Feitzes Zandstra en Antje
            > > Seinstra),
            > > > 'single' en van beroep 'painter'. Hij gaf als eindbestemming
            > > Paterson, New
            > > > Jersey op en als adres in het land van herkomst dat van zijn
            > ouders
            > > (vader)
            > > > Sj. Zandstra in Roordahuizum. Als eindbestemming gaf hij op:
            > > (friend) Bontje
            > > > v.d. Valk, Hopperstreet 98, Paterson, New Jersey. Hij was 5
            > voet 7
            > > inch lang
            > > > en had zwart haar en blauwe ogen. Overigens wordt de naam
            > Bontje
            > > zowel voor
            > > > een man als voor een vrouw gebruikt. Het zou kunnen zijn dat
            > het
            > > zijn
            > > > toekomstige bruid was......
            > > >
            > > > In oktober 2004 is er een berichtenwisseling geweest over een
            > > jubileumboekje
            > > > uit 1943 t.g.v. het 50-jarig bestaan van de vereniging
            > Utspanning
            > > troch
            > > > Ynspanning in Paterson, waarin een tekst van Rinse Zandstra was
            > > opgenomen
            > > > (vermoedelijk zijn toespraak op de 'feestdag') m.b.t. de
            > > geschiedenis van de
            > > > vereniging.
            > > > Destijds is de (Friese) tekst zowel in het Nederlands als in
            > het
            > > Engels
            > > > vertaald. De (nederlandse, neem ik aan :-)?) tekst kan ik naar
            > je
            > > > privé-adres mailen. Ook kan ik je het e-mail adres geven van
            > Liz
            > > (Steenstra)
            > > > Chasolen, die in het bezit van de oorspronkelike tekst is en
            > (voor
            > > zover ik
            > > > mij kan herinneren) ook foto's had. Misschien kan zij je ook
            > nog
            > > aan
            > > > 'zoekingangen' in Amerika helpen.
            > > >
            > > > Met vriendelijke groet,
            > > > Nynke van den Hooven.
            > > >
            > > >
            > > > ----- Original Message -----
            > > > From: "Renate Zandstra" <herwinenrenate@>
            > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
            > > > Sent: Wednesday, December 20, 2006 4:06 PM
            > > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
            > > >
            > > >
            > > > Andrys,
            > > >
            > > > Ik realiseer me dat onderstaand bericht al behoorlijk oud is,
            > maar
            > > ik
            > > > las het bericht en ik moest je toch even mailen.
            > > > Zoals mijn achternaam al doet vermoeden, ben ik familie van
            > Rinse
            > > > Zandstra.
            > > > Rinse is een van de namen uit de lijst. Mijn fries is (helaas)
            > niet
            > > > zo goed, maar als ik het goed begreep staat hij op een foto van
            > de
            > > > friese vereninging in Patterson.
            > > > Ik ben al een aantal jaren wanhopig op zoek naar
            > aanknopingspunten
            > > > omtrent Rinse. Ik weet dat hij naar USA is gegaan en wanneer
            > maar
            > > > daar houdt het spoor op. Volgens nog levende, maar zeer oude
            > > familie-
            > > > leden, had hij 2 zonen. Ieder spoor ontbreekt.
            > > > Mijn aandacht werd dan dus ook getrokken door jou bericht.
            > > > Heb jij die foto, waar hij opstaat ?
            > > > Zo ja, is het mogelijk mij daar een scan van te mailen
            > > > Zo nee, enig idee hoe ik wel aan een copy zou kunnen komen.
            > > >
            > > > Groeten,
            > > >
            > > > Renate Zandstra
            > > > <knip>
            > > >
            > >
            > >
            > >
            > >
            > >
            > > [Non-text portions of this message have been removed]
            > >
            >
            >
            >
            >
            >
            > [Non-text portions of this message have been removed]
            >
           • betsyagravatt
            Thank you very much for the information I appreciate it. I printed the information given by the two www. s you gave me and it is a wonderful start for
            Message 11 of 13 , Dec 23, 2006
             Thank you very much for the information I appreciate it. I printed the information given by the two www. 's you gave me and it is a wonderful start for my research there. I could drive to Paterson or Oakland from my home in NJ. but the traffic up there is terrible...so I'll write the Fair Lawn Cemetery and see if they can suggest how to get photos of the gravestones for Beppe Atema and my father Gerrit Jarig Atema Thanks again Are you writing a book about the Frisians in Paterson? I would be interested . Baukje Berendina Atema betsyagravatt@ comcast.net
             ----- Original Message -----
             From: hvank2003
             To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
             Sent: Saturday, December 23, 2006 10:30 AM
             Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA


             Betsy,

             on the website of the Paterson Public Library at
             http://www.patersonpl.org there is an historic overview of local news
             papers over time which they keep on microfilm. I'd guess that your
             best bet would be the Paterson Morning Call that ran from 1885 till
             1969. The list is at http://www.patersonpl.org/3localresources.html.

             I had contact with a number of folks who originate from Paterson as
             well but unfortunately I don't know anyone who still lives there.

             Best Regards,

             Henk van Kampen
             The Netherlands

             --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "betsyagravatt"
             <betsyagravatt@...> wrote:
             >
             > Thanks for your reply. I was born in the country in Oakland New
             Jersey which is near Paterson Do you know what newspaper they might
             have read in 1922? or how I can find out? I'm very new to genalogy
             and new to computers and I do not read or write Dutch. or Frisian.
             I'll be grateful for any suggestions Baukje Berendina Atema
             betsyagravatt@...
             > ----- Original Message -----
             > From: Renate Zandstra
             > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
             > Sent: Friday, December 22, 2006 4:14 PM
             > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
             >
             >
             > Dear Betsy,
             >
             > I'm sorry to say but I'm not living in Paterson, Usa. I'm living in
             > Holland.
             >
             > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "betsyagravatt"
             > <betsyagravatt@> wrote:
             > >
             > > If you are living in Paterson New Jersey in the USA or know anyone
             > there, I would like to have a picture of my father's gravestone in
             > Fair Lawn Cemetery. He died in an auto accident when I was 5.
             > Thanks Baukje Berendina Atema betsyagravatt@
             > > ----- Original Message -----
             > > From: Renate Zandstra
             > > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
             > > Sent: Wednesday, December 20, 2006 3:58 PM
             > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
             > >
             > >
             > > Nienke,
             > >
             > > Ik heb inmiddels contact gehad met Liz en zij heeft mij deels
             > > geholpen. We denken dat rinse met Tetje/Tillia (dochter van) Van
             > Der
             > > Valk is getrouwd. Maar zij is vrij snel daarna overleden.
             > > In een census uit 1930 staat de naam van zijn nieuwe
             > vrouw "Hilda".
             > > Inmiddels weet ik dat zij uit Witmarsum afkomstig was, maar haar
             > > achternaam kunnen we niet vinden, evenals antwoord op de vraag of
             > hij
             > > nu wel/geen kinderen had bij een van de twee vrouwen.
             > >
             > > Ik zou het fijn vinden de Nederlandse tekst te ontvangen.
             > >
             > > Groeten, Renate
             > >
             > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Nynke van den
             > Hooven"
             > > <nynkevandenhooven@> wrote:
             > > >
             > > > Renate,
             > > >
             > > > Op de website van Ellis Island vond ik dat Rinse Zandstra op 25-
             > 10-
             > > 1909 aan
             > > > boord van de Nieuw Amsterdam in New York aankwam. Volgens het
             > > passenger's
             > > > manifest was hij 22 (en dat komt overeen met de gegevens van
             > Rinze
             > > Zandstra,
             > > > geb. 16-01-1887, zoon van Sjoerd Feitzes Zandstra en Antje
             > > Seinstra),
             > > > 'single' en van beroep 'painter'. Hij gaf als eindbestemming
             > > Paterson, New
             > > > Jersey op en als adres in het land van herkomst dat van zijn
             > ouders
             > > (vader)
             > > > Sj. Zandstra in Roordahuizum. Als eindbestemming gaf hij op:
             > > (friend) Bontje
             > > > v.d. Valk, Hopperstreet 98, Paterson, New Jersey. Hij was 5
             > voet 7
             > > inch lang
             > > > en had zwart haar en blauwe ogen. Overigens wordt de naam
             > Bontje
             > > zowel voor
             > > > een man als voor een vrouw gebruikt. Het zou kunnen zijn dat
             > het
             > > zijn
             > > > toekomstige bruid was......
             > > >
             > > > In oktober 2004 is er een berichtenwisseling geweest over een
             > > jubileumboekje
             > > > uit 1943 t.g.v. het 50-jarig bestaan van de vereniging
             > Utspanning
             > > troch
             > > > Ynspanning in Paterson, waarin een tekst van Rinse Zandstra was
             > > opgenomen
             > > > (vermoedelijk zijn toespraak op de 'feestdag') m.b.t. de
             > > geschiedenis van de
             > > > vereniging.
             > > > Destijds is de (Friese) tekst zowel in het Nederlands als in
             > het
             > > Engels
             > > > vertaald. De (nederlandse, neem ik aan :-)?) tekst kan ik naar
             > je
             > > > privé-adres mailen. Ook kan ik je het e-mail adres geven van
             > Liz
             > > (Steenstra)
             > > > Chasolen, die in het bezit van de oorspronkelike tekst is en
             > (voor
             > > zover ik
             > > > mij kan herinneren) ook foto's had. Misschien kan zij je ook
             > nog
             > > aan
             > > > 'zoekingangen' in Amerika helpen.
             > > >
             > > > Met vriendelijke groet,
             > > > Nynke van den Hooven.
             > > >
             > > >
             > > > ----- Original Message -----
             > > > From: "Renate Zandstra" <herwinenrenate@>
             > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
             > > > Sent: Wednesday, December 20, 2006 4:06 PM
             > > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
             > > >
             > > >
             > > > Andrys,
             > > >
             > > > Ik realiseer me dat onderstaand bericht al behoorlijk oud is,
             > maar
             > > ik
             > > > las het bericht en ik moest je toch even mailen.
             > > > Zoals mijn achternaam al doet vermoeden, ben ik familie van
             > Rinse
             > > > Zandstra.
             > > > Rinse is een van de namen uit de lijst. Mijn fries is (helaas)
             > niet
             > > > zo goed, maar als ik het goed begreep staat hij op een foto van
             > de
             > > > friese vereninging in Patterson.
             > > > Ik ben al een aantal jaren wanhopig op zoek naar
             > aanknopingspunten
             > > > omtrent Rinse. Ik weet dat hij naar USA is gegaan en wanneer
             > maar
             > > > daar houdt het spoor op. Volgens nog levende, maar zeer oude
             > > familie-
             > > > leden, had hij 2 zonen. Ieder spoor ontbreekt.
             > > > Mijn aandacht werd dan dus ook getrokken door jou bericht.
             > > > Heb jij die foto, waar hij opstaat ?
             > > > Zo ja, is het mogelijk mij daar een scan van te mailen
             > > > Zo nee, enig idee hoe ik wel aan een copy zou kunnen komen.
             > > >
             > > > Groeten,
             > > >
             > > > Renate Zandstra
             > > > <knip>
             > > >
             > >
             > >
             > >
             > >
             > >
             > > [Non-text portions of this message have been removed]
             > >
             >
             >
             >
             >
             >
             > [Non-text portions of this message have been removed]
             >

             [Non-text portions of this message have been removed]
            • Sylvia Binch
             Hello, I have online access to quite a number of American newspapers: what are you looking for in particular ? Kind regards, Sylvia Binch-Talma Netherlands To:
             Message 12 of 13 , Dec 23, 2006
              Hello,

              I have online access to quite a number of American newspapers: what are you looking for in particular ?

              Kind regards,

              Sylvia Binch-Talma
              Netherlands


              To: Friesland-genealogy@yahoogroups.comFrom: henkvankampen@...: Sat, 23 Dec 2006 15:30:03 +0000Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA
              Betsy,on the website of the Paterson Public Library athttp://www.patersonpl.org there is an historic overview of local newspapers over time which they keep on microfilm. I'd guess that yourbest bet would be the Paterson Morning Call that ran from 1885 till1969. The list is at http://www.patersonpl.org/3localresources.html.I had contact with a number of folks who originate from Paterson aswell but unfortunately I don't know anyone who still lives there.Best Regards,Henk van KampenThe Netherlands --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "betsyagravatt"<betsyagravatt@...> wrote:>> Thanks for your reply. I was born in the country in Oakland NewJersey which is near Paterson Do you know what newspaper they mighthave read in 1922? or how I can find out? I'm very new to genalogyand new to computers and I do not read or write Dutch. or Frisian. I'll be grateful for any suggestions Baukje Berendina Atema betsyagravatt@...> ----- Original Message ----- > From: Renate Zandstra > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com > Sent: Friday, December 22, 2006 4:14 PM> Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA> > > Dear Betsy,> > I'm sorry to say but I'm not living in Paterson, Usa. I'm living in > Holland. > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "betsyagravatt" > <betsyagravatt@> wrote:> >> > If you are living in Paterson New Jersey in the USA or know anyone > there, I would like to have a picture of my father's gravestone in > Fair Lawn Cemetery. He died in an auto accident when I was 5. > Thanks Baukje Berendina Atema betsyagravatt@> > ----- Original Message ----- > > From: Renate Zandstra > > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com > > Sent: Wednesday, December 20, 2006 3:58 PM> > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA> > > > > > Nienke,> > > > Ik heb inmiddels contact gehad met Liz en zij heeft mij deels > > geholpen. We denken dat rinse met Tetje/Tillia (dochter van) Van > Der > > Valk is getrouwd. Maar zij is vrij snel daarna overleden. > > In een census uit 1930 staat de naam van zijn nieuwe > vrouw "Hilda".> > Inmiddels weet ik dat zij uit Witmarsum afkomstig was, maar haar > > achternaam kunnen we niet vinden, evenals antwoord op de vraag of > hij > > nu wel/geen kinderen had bij een van de twee vrouwen.> > > > Ik zou het fijn vinden de Nederlandse tekst te ontvangen.> > > > Groeten, Renate> > > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Nynke van den > Hooven" > > <nynkevandenhooven@> wrote:> > >> > > Renate,> > > > > > Op de website van Ellis Island vond ik dat Rinse Zandstra op 25-> 10-> > 1909 aan > > > boord van de Nieuw Amsterdam in New York aankwam. Volgens het > > passenger's > > > manifest was hij 22 (en dat komt overeen met de gegevens van > Rinze > > Zandstra, > > > geb. 16-01-1887, zoon van Sjoerd Feitzes Zandstra en Antje > > Seinstra), > > > 'single' en van beroep 'painter'. Hij gaf als eindbestemming > > Paterson, New > > > Jersey op en als adres in het land van herkomst dat van zijn > ouders > > (vader) > > > Sj. Zandstra in Roordahuizum. Als eindbestemming gaf hij op: > > (friend) Bontje > > > v.d. Valk, Hopperstreet 98, Paterson, New Jersey. Hij was 5 > voet 7 > > inch lang > > > en had zwart haar en blauwe ogen. Overigens wordt de naam > Bontje > > zowel voor > > > een man als voor een vrouw gebruikt. Het zou kunnen zijn dat > het > > zijn > > > toekomstige bruid was......> > > > > > In oktober 2004 is er een berichtenwisseling geweest over een > > jubileumboekje > > > uit 1943 t.g.v. het 50-jarig bestaan van de vereniging > Utspanning > > troch > > > Ynspanning in Paterson, waarin een tekst van Rinse Zandstra was > > opgenomen > > > (vermoedelijk zijn toespraak op de 'feestdag') m.b.t. de > > geschiedenis van de > > > vereniging.> > > Destijds is de (Friese) tekst zowel in het Nederlands als in > het > > Engels > > > vertaald. De (nederlandse, neem ik aan :-)?) tekst kan ik naar > je > > > priv�-adres mailen. Ook kan ik je het e-mail adres geven van > Liz > > (Steenstra) > > > Chasolen, die in het bezit van de oorspronkelike tekst is en > (voor > > zover ik > > > mij kan herinneren) ook foto's had. Misschien kan zij je ook > nog > > aan > > > 'zoekingangen' in Amerika helpen.> > > > > > Met vriendelijke groet,> > > Nynke van den Hooven.> > > > > > > > > ----- Original Message ----- > > > From: "Renate Zandstra" <herwinenrenate@>> > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>> > > Sent: Wednesday, December 20, 2006 4:06 PM> > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA> > > > > > > > > Andrys,> > > > > > Ik realiseer me dat onderstaand bericht al behoorlijk oud is, > maar > > ik> > > las het bericht en ik moest je toch even mailen.> > > Zoals mijn achternaam al doet vermoeden, ben ik familie van > Rinse> > > Zandstra.> > > Rinse is een van de namen uit de lijst. Mijn fries is (helaas) > niet> > > zo goed, maar als ik het goed begreep staat hij op een foto van > de> > > friese vereninging in Patterson.> > > Ik ben al een aantal jaren wanhopig op zoek naar > aanknopingspunten> > > omtrent Rinse. Ik weet dat hij naar USA is gegaan en wanneer > maar> > > daar houdt het spoor op. Volgens nog levende, maar zeer oude > > familie-> > > leden, had hij 2 zonen. Ieder spoor ontbreekt.> > > Mijn aandacht werd dan dus ook getrokken door jou bericht.> > > Heb jij die foto, waar hij opstaat ?> > > Zo ja, is het mogelijk mij daar een scan van te mailen> > > Zo nee, enig idee hoe ik wel aan een copy zou kunnen komen.> > > > > > Groeten,> > > > > > Renate Zandstra> > > <knip>> > >> > > > > > > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]> >> > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]>


              _________________________________________________________________
              Windows Live Spaces is here! It�s easy to create your own personal Web site.
              http://spaces.live.com/signup.aspx

              [Non-text portions of this message have been removed]
             • betsyagravatt
              I am flying blind on this. I just wondered what newspaper the Hoekstra family and the Atema family might have subscribed to in the 1920 s...So you see that
              Message 13 of 13 , Dec 23, 2006
               I am flying blind on this. I just wondered what newspaper the Hoekstra
               family and the Atema family might have subscribed to in the 1920's...So you
               see that I have so little data right now , that I cannot say which
               particular newspaper it might have been So few of the members of these
               families are alive, that I don't know whether I can ever determine which
               newspapers. I started on genalogy too late !

               However, another member of the Friesland genealogoy @ yahoosgroups.com
               sent me two www. addresses; one of which was the Paterson Library in
               Paterson and I downloaded (printed) the lists of newspapers and the years
               they were in operation These I will ask the few , very few living family
               members about , to see if it "jogs" their memories.

               I do appreciate your offer of help. Bedankt ! Baukje Berendina Atema (My
               mother was a Hoekstra) betsyagravatt@...

               Thanks so much
               ----- Original Message -----
               From: "Sylvia Binch" <bintal_ms@...>
               To: <friesland-genealogy@yahoogroups.com>
               Sent: Saturday, December 23, 2006 11:13 AM
               Subject: RE: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA               Hello,

               I have online access to quite a number of American newspapers: what are you
               looking for in particular ?

               Kind regards,

               Sylvia Binch-Talma
               Netherlands


               To: Friesland-genealogy@yahoogroups.comFrom: henkvankampen@...:
               Sat, 23 Dec 2006 15:30:03 +0000Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn
               Paterson, USA
               Betsy,on the website of the Paterson Public Library
               athttp://www.patersonpl.org there is an historic overview of local
               newspapers over time which they keep on microfilm. I'd guess that yourbest
               bet would be the Paterson Morning Call that ran from 1885 till1969. The list
               is at http://www.patersonpl.org/3localresources.html.I had contact with a
               number of folks who originate from Paterson aswell but unfortunately I don't
               know anyone who still lives there.Best Regards,Henk van KampenThe
               Netherlands --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com,
               "betsyagravatt"<betsyagravatt@...> wrote:>> Thanks for your reply. I was
               born in the country in Oakland NewJersey which is near Paterson Do you know
               what newspaper they mighthave read in 1922? or how I can find out? I'm very
               new to genalogyand new to computers and I do not read or write Dutch. or
               Frisian. I'll be grateful for any suggestions Baukje Berendina Atema
               betsyagravatt@...> ----- Original Message ----- > From: Renate Zandstra >
               To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com > Sent: Friday, December 22, 2006
               4:14 PM> Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA> > >
               Dear Betsy,> > I'm sorry to say but I'm not living in Paterson, Usa. I'm
               living in > Holland. > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com,
               "betsyagravatt" > <betsyagravatt@> wrote:> >> > If you are living in
               Paterson New Jersey in the USA or know anyone > there, I would like to have
               a picture of my father's gravestone in > Fair Lawn Cemetery. He died in an
               auto accident when I was 5. > Thanks Baukje Berendina Atema betsyagravatt@>
               > ----- Original Message ----- > > From: Renate Zandstra > > To:
               Friesland-genealogy@yahoogroups.com > > Sent: Wednesday, December 20, 2006
               3:58 PM> > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Friezen yn Paterson, USA> > >
               > > > Nienke,> > > > Ik heb inmiddels contact gehad met Liz en zij heeft mij
               deels > > geholpen. We denken dat rinse met Tetje/Tillia (dochter van) Van >
               Der > > Valk is getrouwd. Maar zij is vrij snel daarna overleden. > > In een
               census uit 1930 staat de naam van zijn nieuwe > vrouw "Hilda".> > Inmiddels
               weet ik dat zij uit Witmarsum afkomstig was, maar haar > > achternaam kunnen
               we niet vinden, evenals antwoord op de vraag of > hij > > nu wel/geen
               kinderen had bij een van de twee vrouwen.> > > > Ik zou het fijn vinden de
               Nederlandse tekst te ontvangen.> > > > Groeten, Renate> > > > --- In
               Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Nynke van den > Hooven" > >
               <nynkevandenhooven@> wrote:> > >> > > Renate,> > > > > > Op de website van
               Ellis Island vond ik dat Rinse Zandstra op 25-> 10-> > 1909 aan > > > boord
               van de Nieuw Amsterdam in New York aankwam. Volgens het > > passenger's > >
               > manifest was hij 22 (en dat komt overeen met de gegevens van > Rinze > >
               Zandstra, > > > geb. 16-01-1887, zoon van Sjoerd Feitzes Zandstra en Antje >
               > Seinstra), > > > 'single' en van beroep 'painter'. Hij gaf als
               eindbestemming > > Paterson, New > > > Jersey op en als adres in het land
               van herkomst dat van zijn > ouders > > (vader) > > > Sj. Zandstra in
               Roordahuizum. Als eindbestemming gaf hij op: > > (friend) Bontje > > > v.d.
               Valk, Hopperstreet 98, Paterson, New Jersey. Hij was 5 > voet 7 > > inch
               lang > > > en had zwart haar en blauwe ogen. Overigens wordt de naam >
               Bontje > > zowel voor > > > een man als voor een vrouw gebruikt. Het zou
               kunnen zijn dat > het > > zijn > > > toekomstige bruid was......> > > > > >
               In oktober 2004 is er een berichtenwisseling geweest over een > >
               jubileumboekje > > > uit 1943 t.g.v. het 50-jarig bestaan van de vereniging
               > Utspanning > > troch > > > Ynspanning in Paterson, waarin een tekst van
               Rinse Zandstra was > > opgenomen > > > (vermoedelijk zijn toespraak op de
               'feestdag') m.b.t. de > > geschiedenis van de > > > vereniging.> > >
               Destijds is de (Friese) tekst zowel in het Nederlands als in > het > >
               Engels > > > vertaald. De (nederlandse, neem ik aan :-)?) tekst kan ik naar
               > je > > > privé-adres mailen. Ook kan ik je het e-mail adres geven van >
               Liz > > (Steenstra) > > > Chasolen, die in het bezit van de oorspronkelike
               tekst is en > (voor > > zover ik > > > mij kan herinneren) ook foto's had.
               Misschien kan zij je ook > nog > > aan > > > 'zoekingangen' in Amerika
               helpen.> > > > > > Met vriendelijke groet,> > > Nynke van den Hooven.> > > >
               > > > > > ----- Original Message ----- > > > From: "Renate Zandstra"
               <herwinenrenate@>> > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>> > > Sent:
               Wednesday, December 20, 2006 4:06 PM> > > Subject: [Friesland-genealogy] Re:
               Friezen yn Paterson, USA> > > > > > > > > Andrys,> > > > > > Ik realiseer me
               dat onderstaand bericht al behoorlijk oud is, > maar > > ik> > > las het
               bericht en ik moest je toch even mailen.> > > Zoals mijn achternaam al doet
               vermoeden, ben ik familie van > Rinse> > > Zandstra.> > > Rinse is een van
               de namen uit de lijst. Mijn fries is (helaas) > niet> > > zo goed, maar als
               ik het goed begreep staat hij op een foto van > de> > > friese vereninging
               in Patterson.> > > Ik ben al een aantal jaren wanhopig op zoek naar >
               aanknopingspunten> > > omtrent Rinse. Ik weet dat hij naar USA is gegaan en
               wanneer > maar> > > daar houdt het spoor op. Volgens nog levende, maar zeer
               oude > > familie-> > > leden, had hij 2 zonen. Ieder spoor ontbreekt.> > >
               Mijn aandacht werd dan dus ook getrokken door jou bericht.> > > Heb jij die
               foto, waar hij opstaat ?> > > Zo ja, is het mogelijk mij daar een scan van
               te mailen> > > Zo nee, enig idee hoe ik wel aan een copy zou kunnen komen.>
               > > > > > Groeten,> > > > > > Renate Zandstra> > > <knip>> > >> > > > > > >
               > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]> >> > > > >
               > [Non-text portions of this message have been removed]>


               _________________________________________________________________
               Windows Live Spaces is here! It's easy to create your own personal Web site.
               http://spaces.live.com/signup.aspx

               [Non-text portions of this message have been removed]               Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

               Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
               juli 1999 geposte berichten staat op
               http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

               Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
               Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

               Yahoo! Groups Links
              Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.