Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Jelle Taes en Jouck Wybes

Expand Messages
 • M.J.Sluijter
  Hallo Egbert en Elske, Ik kreeg bericht van mijn provider dat ik mijn email niet goed verstuurd had, zodat ik het nu op een andere manier doe. Onderstaande
  Message 1 of 1 , Mar 2, 2011
   Hallo Egbert en Elske,   Ik kreeg bericht van mijn provider dat ik mijn email niet goed verstuurd
   had, zodat ik het nu op een andere manier doe.

   Onderstaande kwartierstaat betreft de voorouders van Lolke Lammerts
   Woudstra, de betovergrootvader van mijn vrouw, Froukje Woudstra.   Mijn gegevens zijn uit het Frysk Kertierstaeteboek, Genealogyske Jierboekjes
   en verder gecontroleerd met dtb-boeken,authorisatiekohieren, floreencohieren
   en internet.   Met vriendelijke groet,   Martin Sluijter

   Kwartierstaat van Lolke Lammerts Woudstra   Generatie I   1. Lolke Lammerts Woudstra, geb. te Nijehaske op 25 jan 1801, ged.
   Nederlands Hervormd te Nijehaske op 22 feb 1801, leerlooier Nijehaske, ovl.
   (54 jaar oud) te Nijehaske op 18 okt 1855, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te
   Schoterland op 4 feb 1827, kerk.huw. (Nederlands Hervormd) met Antje Sijmens
   de Groot, dr. van Symen Gosses de Groot (timmerknecht Heerenveen) en
   Trijntje Siwardus Posthuma, geb. te Heerenveen op 29 feb 1804, ged.
   Nederlands Hervormd te Heerenveen op 29 mrt 1804, ovl. (73 jaar oud) te
   Nijehaske op 24 jul 1877. Uit dit huwelijk 7 kinderen.   Generatie II   2. Lammert Lolkes Woudstra, geb. te Katlijk op 2 feb 1755, ged.
   Nederlands Hervormd te Katlijk op 16 feb 1755, ovl. (53 jaar oud) op 19 sep
   1808, kerk.huw. (resp. 42 en 20 jaar oud) te Nijehaske op 19 mrt 1797 met

   3. Martentje Wybrens de Vries, geb. te Heerenveen op 5 okt 1776, ged. te
   Nijehaske op 10 feb 1799, ovl. (82 jaar oud) te Heerenveen op 25 dec 1858.

   Uit dit huwelijk 2 zonen:

   1a. Lolke Lammerts, geb. te Nijehaske op 25 jan 1801, ovl. (54 jaar oud)
   te Nijehaske op 18 okt 1855, zie 1[p. ].

   1b. Wybren Lammerts, geb. te Nijehaske op 11 jan 1798, ged. te Nijehaske
   op 28 jan 1798.   Generatie III   4. Lolke Thees, geb. te Katlijk in nov 1714, ged. Nederlands Hervormd te
   Katlijk. Katlijk, kerk.huw. (2) (Nederlands Hervormd) met Antje Ybes, ovl.
   te Katlijk voor 1750. Uit deze relatie één dochter, tr. (1) te Oudehorne,
   kerk.huw. (35 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oudehorne op 18 jan 1750
   met

   5. Vrouwkjen Geerts.

   Uit dit huwelijk 9 kinderen:

   2a. Thea Lolkes, geb. te Katlijk op 19 dec 1750, ged. Nederlands Hervormd
   te Katlijk op 3 jan 1751.

   2b. Geert Lolkes, geb. te Katlijk op 10 okt 1752, ged. Nederlands Hervormd
   te Katlijk op 15 okt 1752.

   2c. Lammert Lolkes Woudstra, geb. te Katlijk op 2 feb 1755, ovl. (53 jaar
   oud) op 19 sep 1808, zie 2[p. ].

   2d. Meine Lolkes, geb. te Katlijk op 27 nov 1756, ged. Nederlands Hervormd
   te Katlijk op 5 dec 1756.

   2e. Wijtske Lolkes, geb. te Katlijk, ged. Nederlands Hervormd te Katlijk
   op 22 feb 1759.

   2f. Jelle Lolkes, geb. te Katlijk op 27 jun 1762, ged. Nederlands Hervormd
   te Katlijk op 11 jul 1762.

   2g. Saake Lolkes, geb. te Katlijk op 12 okt 1764, ged. Nederlands Hervormd
   te Katlijk op 4 nov 1764.

   2h. Ytje Lolkes, geb. te Katlijk op 11 jan 1767, ged. Nederlands Hervormd
   te Katlijk op 2 feb 1767.

   2i. Sietse Lolkes, geb. te Katlijk op 3 feb 1769, ged. te Katlijk op 12
   mrt 1769.

   Lolke Thees, relatie (2) met Antje Ybes.

   Uit deze relatie één dochter:

   2j. Ytien Lolkes, ged. Nederlands Hervormd te Katlijk op 20 mrt 1740.   6. Wijberen Jans de Vries, geb. circa 1744, ged. doopsgezind te
   Heerenveen op 29 jan 1778, leertouwer Nyehaske, ovl. (ongeveer 69 jaar oud)
   te Nijehaske op 14 jan 1813, tr. te Heerenveen, kerk.huw. (resp. ongeveer 28
   en ongeveer 30 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Heerenveen op 22 nov 1772
   met

   7. Jeltje Sipkes, geb. circa 1742, ged. doopsgezind te Heerenveen op 29
   jan 1778, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Nijehaske op 9 sep 1813.

   Uit dit huwelijk één dochter:

   3. Martentje Wybrens, geb. te Heerenveen op 5 okt 1776, ovl. (82 jaar
   oud) te Heerenveen op 25 dec 1858, zie 3[p. ].   Generatie IV   8. Thae Jelles, boer ? Katlijk, ovl. na 1746, relatie met

   9. IJtien Lammerts, ovl. na 1726.

   Uit deze relatie één zoon:

   4. Lolke Thees, geb. te Katlijk in nov 1714, zie 4[p. ].   Generatie V   16. Jelle Taes, boer/eigenaar Katlijk nr. 28, ovl. voor 1698, tr. te
   Kortezwaag op 29 feb 1680 met

   17. Jouk Wijbes, Boerin Katlijk, ovl. voor 1728.

   Uit dit huwelijk 6 kinderen:

   8a. Thae Jelles, ovl. na 1746, zie 8[p. ].

   8b. Wybe Jelles, geb. te Katlijk, ovl. na 1728.

   8c. Pier Jelles, geb. te Katlijk, ovl. na 1728.

   8d. Jelle Jelles, geb. te Katlijk, boer te Katlijk, ovl. te Katlijk na
   1728.

   8e. Jantje Jelles, geb. te Katlijk, ovl. voor 1728.

   8f. NN, ovl. voor 1728.   Generatie VI   32. Tae Taedes, geb. in 1611, Nederlands Hervormd, boer en kerkvoogd te
   Katlijk, tr. (ongeveer 30 jaar oud) te Schoterland op 7 apr 1641 voor het
   gerecht van Schoterlabd, kerk.huw. te Katlijk in 1641 met

   33. Eeuwck Eiles.

   Uit dit huwelijk één zoon:

   16. Jelle Taes, ovl. voor 1698, zie 16[p. ].   34. Wybe Wybes, boer te Nieuwehorne, ovl. voor 8 jun 1668, relatie met

   35. Jantien Jans, ovl. voor 10 mei 1697, relatie(2) met Jan Bates. Uit
   deze relatie geen kinderen, relatie(3) met Tidger Hanses. Uit deze relatie
   geen kinderen.

   Uit deze relatie één dochter:

   17. Jouk Wijbes, ovl. voor 1728, zie 17[p. ].   Generatie VII   64. Taede Lieuwes, geb. te Longerhouw op 10 mei 1579, boer te Nieuwehorne,
   ovl. (hoogstens 41 jaar oud) voor 28 jun 1620, relatie met

   65. Anck Imckedr., relatie(2) met Tiedger Sipckes. Uit deze relatie geen
   kinderen.

   Uit deze relatie 5 kinderen:

   32a. Rinck Taededr., geb. circa 1602, ovl. (hoogstens 47 jaar oud) voor
   1649.

   32b. Sybe Taedes, geb. te Nieuwehorne circa 1605.

   32c. Minne Taedes, geb. in 1608.

   32d. Jolle Taedes, geb. circa 1609, boer te Nieuwehorne, ovl. (hoogstens 41
   jaar oud) voor 20 mei 1650.

   32e. Tae Taedes, geb. in 1611, zie 32[p. ].   66. Eile Rinckes (Elardus Regnerus, boer/eigenaar van de stemmen, ovl.
   voor 21 aug 1647, tr. in 1614 met

   67. Griet Reitsedr., tr. (2) na 1647 met Otte Molles. Uit dit huwelijk
   geen kinderen.

   Uit dit huwelijk 7 kinderen:

   33a. Eeuwck Eiles, zie 33[p. ].

   33b. Rencke Eiles.

   33c. Cornelis Eiles.

   33d. Richt Eiledr..

   33e. Reitse Eiles.

   33f. Hiltien Eiledr..

   33g. Brecht Eiledr..   68. Wybe Wybes, ovl. voor 1668, relatie met

   69. Jouck Wybedr..

   Uit deze relatie één zoon:

   34. Wybe Wybes, ovl. voor 8 jun 1668, zie 34[p. ].   70. Jan Jans (de Jonge), boer te Nieuwehorne op stem 14, relatie met

   71. Siouck Wybes.

   Uit deze relatie één dochter:

   35. Jantien Jans, ovl. voor 10 mei 1697, zie 35[p. ].   Generatie VIII   128. Lieuwe Laeses, doopsgezind, ovl. te Longerhouw voor 31 jul 1616,
   relatie met

   129. Rinck Taesdr., ovl. voor 20 mei 1599.

   Uit deze relatie 7 kinderen:

   64a. Laes Lieuwes, geb. op 28 feb 1572, ovl. (hoogstens 42 jaar oud) voor
   feb 1615.

   64b. Douwe Lieuwes, geb. op 10 okt 1574.

   64c. Taede Lieuwes, geb. te Longerhouw op 10 mei 1579, ovl. (hoogstens 41
   jaar oud) voor 28 jun 1620, zie 64[p. ].

   64d. Ids Lieuwes, geb. op 28 feb 1581, boer op Longerhouw stem 2, tevens
   bijzitter, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) in 1647.

   64e. Yde Lieuwes, geb. op 26 mrt 1583, in 1617 en 1654 woonden beide onder
   de klokslag van Leeuwarden, ovl. (minstens 70 jaar oud) na 1654.

   64f. Sieurdt Lieuwes, geb. op 25 sep 1586.

   64g. Trijn Lieuwedr., geb. in 1589.   130. Imcke Annes, geb. circa 1555, boer te Nieuwehorne tevens landeigenaar
   in Makkinga en Legemeer, ovl. (minstens 65 jaar oud) na 1620, relatie met

   131. Gryt Jelles, afkomstig van Kat;ijk, ovl. na 1620.

   Uit deze relatie 3 kinderen:

   65a. Anck Imckedr., zie 65[p. ].

   65b. Hans Imckes, boer te Nieuwehorne stem 4.

   I 1640 eigen boer op Nieuwehorne stem 4, tevens eigenaar onder Katlijk
   en Oudeschoot en met Minne Piers Broersma eigenaar van Legemeer stem 5
   "Minne Egges stelle".

   65c. Jelle (Jolle) Imckes, in 1640 eigenaar van Nieuwehorne stemmen 11 en
   16.   132. Mr. Regnerus Corneli, boer te Katlijk, relatie met

   133. Tiets Eiledr., ovl. te Katlijk voor 1616.

   Uit deze relatie één zoon:

   66. Eile Rinckes (Elardus Regnerus, ovl. voor 21 aug 1647, zie 66[p. ].   134. Reytse Sybes, ovl. voor 1612, relatie met

   135. NN.

   Uit deze relatie één dochter:

   67. Griet Reitsedr., zie 67[p. ].   Generatie IX   256. Laes Sickes Haerda, boer te Herbayum, ovl. circa mrt 1554, tr. circa
   1530 met

   257. Ydt Yntedr, ovl. na jun 1559.

   Uit dit huwelijk 3 zonen:

   128a. Lieuwe Laeses, doopsgezind, ovl. te Longerhouw voor 31 jul 1616, zie
   128[p. ].

   128b. Fedde Laeses, ovl. na 20 mei 1599.

   128c. Tiaerd Laeses, ovl. na 20 mei 1599.   260. Anne Sibolts, ovl. te Nieuwehorne tussen 1583 en 1584, tr. circa 1543
   met

   261. Montsa Ockedr. (Broersma), in 1584 weduwe in Nieuwehorne, ovl. na
   1584.

   Uit dit huwelijk 2 kinderen:

   130a. Imcke Annes, geb. circa 1555, ovl. (minstens 65 jaar oud) na 1620, zie
   130[p. ].

   130b. Eeuw Annes.   262. Jelle Hanses, boer in Nieuwehorne (1552), tr. met

   263. Jouck.

   Uit dit huwelijk één dochter:

   131. Gryt Jelles, ovl. na 1620, zie 131[p. ].   268. Sybe, relatie met

   269. NN.

   Uit deze relatie 4 kinderen:

   134a. Reytse Sybes, ovl. voor 1612, zie 134[p. ].

   134b. Jaen Sybes.

   134c. Ryckeu Sybedr..

   134d. Jel Sybedr..   Generatie X   512. Sicke Laeses Haerda, boer / eigenaar Harda-sate Lollum, tr. met

   513. Nn.

   Uit dit huwelijk één zoon:

   256. Laes Sickes, ovl. circa mrt 1554, zie 256[p. ].   514. Inte Janckezn, geb. circa 1485, schepen en in 1542 burgemeester van
   Harlingen, ovl. (minstens 61 jaar oud) na 1546, tr. met

   515. Nn.

   Uit dit huwelijk één dochter:

   257. Ydt Yntedr, ovl. na jun 1559, zie 257[p. ].   522. Ocke Piers (Broersma), geb. circa 1468, in 1511 eigenaar van Ocke
   Piersstelle te Legemeer, ovl. (hoogstens 56 jaar oud) voor 1524, relatie met

   523. NN.

   Uit deze relatie 3 kinderen:

   261a. Montsa Ockedr., ovl. na 1584, zie 261[p. ].

   261b. Fedde Ockes, student, pastoor in Teroele, gedeputeerde van de staten,
   in 1578 ficaris in Dokkum, ovl. in 1583.

   261c. Ocke Ockes, boer in Teroele, ovl. circa 1583.   Generatie XI   1044. Pier Ockema, ovl. tussen 1515 en 1524, relatie met

   1045. N. Iges Obbema, afkomstig van Dijken.

   Uit deze relatie 2 zonen:

   522a. Ocke Piers (Broersma), geb. circa 1468, ovl. (hoogstens 56 jaar oud)
   voor 1524, zie 522[p. ].

   522b. Martinus Piers, op 18 juni 1509 ingeschreven als student te Leuven.   Generatie XII   2088. Ocke Gerritsma, geb. circa 1410, op Broersmahuis te Smallebrugge,
   relatie met

   2089. NN.

   Uit deze relatie 2 zonen:

   1044a. Pier Ockema, ovl. tussen 1515 en 1524, zie 1044[p. ].

   1044b. Douwe Ockema.   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.