Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Oosterwolde, aangevuld 6850 fotos

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  Vandaag met 6850 fotos het Kerkarchief Oosterwolde 1623-1910 compleet gemaak, zie op mijn web-site http://altijdstrijdvaardig.nl en wel Invt. nr. 1 tot 86
  Message 1 of 1 , Mar 10 4:01 AM
   Vandaag met 6850 fotos het Kerkarchief Oosterwolde 1623-1910 compleet gemaak,

   zie op mijn web-site

   http://altijdstrijdvaardig.nl
   en wel
   Invt. nr. 1 tot 86 reeds eerder geplaatst

   Invt. nr. 086 Register van inkomsten uit Collecten 1805-1841

   Invt. nr. 087 Register van inkomsten uit Collecten 1864-1887

   Invt. nr. 088 Register van kerkelijke bijdragen

   Invt. nr. 089 Register opmerkingen kascommissie administratie diakonie 1826-1887

   Invt. nr. 090 Notulenboek 1870-1952 (Openbaar tot 1910)

   Invt. nr. 091 Ingekomen stukken College van Toezicht 1824-1955 (Openbaar tot
   1910)

   Invt. nr. 092 Ingekomen stukken van het Classikaal Bestuur 1869-1964 (Openbaar
   tot 1910)

   Invt. nr. 094 Ingekomen stukken 1865-1917 (Openbaar tot 1910)

   Invt. nr. 095 Brieven aan het Classikaal Bestuur, Concepten 1869-1934 (Openbaar
   tot 1910)

   Invt. nr. 110 Reglement op de administratie van de kerkelijke fondsen 1823

   Invt. nr. 111 Reglementen op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen
   1868, 1870 en 1901

   Invt. nr. 112 Provinciaal reglement op het beheer van de kerkelijke goederen en
   fondsen 1824

   Invt. nr. 113 Plaatselijk reglement op het beheer van de kerkelijke goederen en
   fondsen jaar 1871

   Invt. nr. 114 Plaatselijk reglement op het beheer van de kerkelijke goederen en
   fondsen jaar 1953

   Invt. nr. 115 Plaatselijk reglement op de hoofdelijke omslag 1953

   Invt. nr. 116 Akte van aanstelling van de koster 1872

   Invt. nr. 117 Instruktie voor de koster 1881 en 1964 (Openbaar tot 1910)

   Invt. nr. 118 Instruktie voor de orgeltrapper 1866

   Invt. nr. 119 Provinciaal reglement op het begraven van lijken 1831

   Invt. nr. 120 Instruktie voor hrt onderhoud van de begraafplaatsen, ongedateerd

   Invt. nr. 122 Ingekomen brief van de organist Noorman met een verzoek om
   loonsverhoging 1867

   Invt. nr. 123 Lijsten van traktementen uitbetaald aan predikanten die een
   vacature beurt kwamen vervullen 1751-1753 en 1769

   Invt. nr. 124 Stukken betreffende predikantstraktementen 1824-1964 (Openbaar tot
   1910)

   Invt. nr. 125 Liggers van de predikantstraktementen 1846-1962 (Openbaar tot
   1910)

   Invt. nr. 129 Processen verbaal van het verhandelde in vergaderingen van
   stemgerchtigde lidmaten 1868-1871

   Invt. nr. 130 Rekest van enige lidmaten om de preekstoel te verplaatsen,
   ongedateerd

   Invt. nr. 131 Lijsten betreffende verhuring van zitplaatsen in de kerk 1823-1868

   Invt. nr. 132 Stukken betreffende extra toelagen uit de generale kas van de
   Algemene Synode 1923-1934

   Invt. nr. 133 Inventarissen van de kerkelijke goederen 1824-1942 (Openbaar tot
   1910)

   Invt. nr. 133 bijbehorende kaarten volgen

   Invt. nr. 134 Aandelen van beleggingsobjecten 1836 en 1842

   Invt. nr. 135 Register van handelingen met onroerende goederen 1793-1835

   Invt. nr. 136 Stukken betreffende de grondpacht 1868-1893

   Invt. nr. 138 Stukken betreffende de kosteriegoederen 1828-1834

   Invt. nr. 139 Koopakten met de kerk als koopster 1720-1953 (Openbaar tot 1910)

   Invt. nr. 140 Koopakten met de kerk als verkoopster 1727-1768

   Invt. nr. 141 Huurkontrakten 1783-1903

   Invt. nr. 144 Akte van afstand 1798

   Invt. nr. 146 Stukken betreffende hypotheken 1812-1918 (Openbaar tot 1910)

   Invt. nr. 147 Schuldbekentenissen in het voordeel van de kerk 1744-1850 en
   ongedateerd

   Invt. nr. 148 Schuldbekentenissen in het nadeel van de kerk 1743-1959 (Openbaar
   tot 1910)

   Invt. nr. 149 Oproep tot het bijwonen van een vergadering betreffende de herbouw
   van de kerktoren 1790

   Invt. nr. 150 Stukken betreffende het geschil met W. Korvinus aangaande de
   verbouwing van de pastorie 1844-1845

   Invt. nr. 151 Stukken betreffende verf en herstellingswerkzaamheden aan de kerk
   en het klokhuis 1863 en 1882

   Invt. nr. 152 Stukken betreffende de herbouw van het klokhuis 1876

   Invt. nr. 153 Stukken betreffende verbouwingen van de pastorie 1883-1898 en
   ongedateerd

   Invt. nr. 154 Stukken betreffende het aanbrengen van een nieuwe kachel in de
   kerk 1887-1888

   Invt. nr. 155 Stukken betreffende de aankoop van een nieuw torenuurwerk
   1914-1915

   Invt. nr. 156 Stukken betreffende plannen tot het bouwen van een kerk in
   Fochteloo 1920

   Invt. nr. 157 Stukken betreffende de restauratie van de kerk 1926-1930

   Invt. nr. 158 Stukken betreffende het bouwen van een verenigingsgebouw bij de
   pastorie 1950

   Invt. nr. 158 Tekening behorende bij bovenstaande verbouwing

   Invt. nr. 160 Intekenlijsten voor de restauratie van de klokkenstoel ongedateerd
   (Niet openbaar)

   Invt. nr. 161 Stukken betreffende verbouwingen aan woningen toebehorende aan de
   kerk 1888-1892

   Invt. nr. 162 Grafregister 1888-1928

   Invt. nr. 163 Grafregister, aangelegd na de herverdeling van de graven in 1956

   Invt. nr. 164 Stukken betreffende de begraafplaats 1827-1934

   Invt. nr. 167 Plattegrong van de nieuwe begraafplaats aangelegd in 1889

   Invt. nr. 168 Lijst van grafeigenaren ongedateerd

   Invt. nr. 169 Reglement op de revisie en vernieuwing der floreenregisters 1831

   Invt. nr. 170 Reglement op de instandhouding der registers van de lands en dijks
   florenen 1831

   Invt. nr. 171 Extrakten uit het floreenkohier der gemeente Ooststellingwerf
   opgemaakt in 1824

   Invt. nr. 172 Stukken betreffende de floreenbelasting 1864-1873

   Invt. nr. 173 Bezwaarschrift van de kerkvoogdij tegen een partiele herziening
   van het uitbreidingsplan Oosterwolde 1954

   Invt. nr. 174 Stukken betreffende een wijziging van de grens tussen de gemeenten
   Haulerwijk, Oosterwolde en Norg, Veenhuizen 1951

   Invt. nr. 175 Register van jaarrekeningen 1901-1944 (Openbaar tot 1910)

   Invt. nr. 176 Jaarrekeningen 1845-1964 (Openbaar tot 1910)

   Invt. nr. 177 Begrotingen 1825-1966 (Openbaar tot 1910)

   Invt. nr. 178 Kasboek Ontvangsten 1783-1802

   Invt. nr. 178 Kasboek Uitgaven 1783-1802

   Invt. nr. 179 Kasboek Ontvangsten 1802-1813

   Invt. nr. 179 Kasboek Uitgaven 1802-1813

   Invt. nr. 180 Kasboek Ontvangsten 1813-1823

   Invt. nr. 180 Kasboek Uitgaven 1813-1823

   Invt. nr. 181 Kasboek Ontvangsten 1823-1856

   Invt. nr. 182 Kasboek Uitgaven 1823-1856

   Invt. nr. 183 Kasboek Ontvangsten 1857-1920 (Openbaar tot 1910)

   Invt. nr. 184 Kasboek Uitgaven 1857-1920 (Openbaar tot 1910)

   Invt. nr. 199 Extrakt uit het kerkvoogdijboek opgemaakt na 1811

   Invt. nr. 213 Register houdende inkomsten uit diverse verhuringen 1819-1837

   Invt. nr. 214 Register van inwoners van Oosterwolde en Fochteloo met aantekening
   van hun godsdienst ongedateerd

   Invt. nr. 219 Lijsten van stemgerechtigde lidmaten 1881, 1884 en 1953 (Openbaar
   tot 1910)

   Invt. nr. 223 Stukken betreffende de stichting "Protestants Rusthuis" 1950 (Niet
   openbaar)

   Invt. nr. 224 Opschriften van de luidklok ongedateerd

   Invt. nr. 225 Kaarten voor het aanleggen van een C.V. in de Pastorie 1942,
   kaarten voor het ontwerp voor een Huis voor Ouden van Dagen 1921

   Invt. nr. 226 Koopkontrakten 1623-1808


   http://altijdstrijdvaardig.nl
   Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
   van Friesland met 159.035 familienamen,
   ook uit andere Provincies,
   En ca. 51.424 foto' s van kerkarchieven.

   Met vriendelijke groeten
   Anton Musquetier
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.