Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Voorouders Watze Sents Gravius /Valerius Vincenti Gravius en Grietje Jans

Expand Messages
 • Nico van der Woude
  Watze Sents Gravius /Valerius Vincenti Gravius, procureur-fiscaal (1649) en secretaris van Idaarderadeel, tr. Grietje Jans. De familienaam Gravius komt
  Message 1 of 4 , Mar 1, 2008
   Watze Sents Gravius /Valerius Vincenti Gravius, procureur-fiscaal
   (1649) en secretaris van Idaarderadeel, tr. Grietje Jans.

   De familienaam Gravius komt vermoedelijk voort uit een
   verlatinisering van Grouw. Daar is al rond 1500 ene Idzardus Gravius
   pastoor. Bekend is dat hij nageslacht heeft. Later in de 16e eeuw
   wordt te Grouw een Jan Oenes Gravius vermeld, hij had een zoon,
   Hieronymus Gravius, die op zijn beurt weer twee zonen had:
   Ambrosius, tr. Anna Bauma (1580 te Kollum) en Isbrandus .

   Watze heeft mogelijk een broer, Oene Vincenty Gravius, notaris te
   Leeuwarden, (o)tr. Leeuwarden 16-4/1-5-1636 Trijntje Lieuwes, van
   Leeuwarden. Een Oene Gravius is van 1671-1674 lid van de magistraat
   van Leeuwarden. Een Oene Martens Gravius, van Grouw wordt in 1628
   burger te Leeuwarden.

   Watze komt uiteraard vanwege zijn functie met regelmaat voor in de
   rechterlijke archieven van Idaarderadeel. Hij komt dus ook voor in
   de geklapperde proclamatieboeken .
   Op 27-5-1650 verklaart Willem Douwes, woonachtig te Grouw, 200 cg.
   schuldig te zijn aan Watze, namens Pieter Gerrits te Harlingen.
   Op 10-9-1649 (nr. 131b) is hij als fiscaal van Idaarderadeel
   verkoper als curator over de geabandonneerde boedel van een huis te
   Grouw. Op 4-8-1651 (nummer 166a) als procureur-fiscaal van
   Idaarderadeel, bij nummer 167a idem, bij nummer 171a, op 22-9-1651
   idem. In 1654 is hij dan secretaris: op 22-5-1654 (nummer 206c) is
   hij dan namelijk met Sytse Gravius, executeur te Grouw, koper van
   Wartena stem 29.
   Op 17-3-1662 (nummer 355b) kopen secretaris Watse Gravius en zijn
   vrouw Grietje Jans een halve zate te Grouw (stem 39) van kapitein
   Dirk van Wygara.
   Op 13-4-1668 (nummer 484b) is sprake van Grietje Jans, de weduwe van
   secretaris Gravius. Zij protesteert met de erfgenamen tegen een
   buurman, vanwege een `houten lootske', waarvan de afwatering
   terechtkomt op hun `hiem'. Er is sprake van een koop d.d. 8-10-1661.
   Op 1-2-1669 (nummer 520a) leeft Grietje nog. Zij is in ieder geval
   overleden voor 27-2-1699 (nummer 739a). Dan koopt Minse Jans een
   dwarshuis c.a. op het zuidereind van Grouw van de erfgenamen. Dat
   zijn: Hitje Gravius en haar man Pieter van Asperen; Dieuwke Gravius,
   die de bewoner van het huis is; Jouck Gravius en haar man Claes
   Jansen, mr. bakker te Leeuwarden; Bauck Gravius en haar man Jan
   Asperen, ontvager te Tzummarum, allen voor 1/5e part en Buwe
   Saeckes, man van de overleden Antie Gravius (twee kinderen) voor
   1/10e deel en Ytje Douwes, getrouwd aan Hendrik Oedses, voor 1/20e
   deel en Maaike Douwes, eveneens voor 1/20e deel.
   Uit dit huwelijk (volgorde niet duidelijk):
   Hitje Watzes Gravius, tr. Pyter van Asperen (kinderen: Sent, Sybren,
   Jan, Trijntje, Watze, Teunis Pyters van Asperen).
   Dieucke Watzes Gravius, tr. Grouw 11-9-1664 Wabe Rienx.
   Antie Watzes Gravius, tr. Grouw 21-2-1669 Douwe Eelkes, tr. (2) Buwe
   Saeckes.
   Jouck Watzes Gravius, tr. Grouw 10-5-1674 Claas Jans.
   Bauck Watzes Gravius (= 11698).

   Wie weet meer over de voorouders van Watze Sents Gravius /Valerius
   Vincenti Gravius en Grietje Jans?
  • klaaspera
   Beste Nico, In het boek Dit was Idaarderadeel wordt op twee bladzijden over deze familie gesproken. Op blz. 91 gaat het over Pytter (Petrus) van Asperen,
   Message 2 of 4 , Mar 1, 2008
    Beste Nico,

    In het boek "Dit was Idaarderadeel" wordt op twee bladzijden over deze
    familie gesproken. Op blz. 91 gaat het over Pytter (Petrus) van
    Asperen, schoolmeester in het begin van de achttiende eeuw te Grouw.
    Hij was getrouwd met Hittie Gravius, dochter van de gemeentesecretaris
    Watse Gravius. Omdat hij schrijver/secretaris was, had hij zijn naam
    laten veranderen in Valerius Gravius.

    Op blz. 158 worden twee leden van de familie Gravius genoemd:

    Gravius (=Grouster) Sydse, lânmjitter-kaartmakker (1655)(wenne ek te
    Idaard). 't Nieuw Grouster Almanach Voor 't Jaer onses Heeren 1657
    (net te betizen mei de Gr. pastoar Idsardus Gravius, reizger nei Rome
    plm. 1512, skriuwer fan Chronicon Frisae 763-1514, yn ôfskrift bewarre
    te Grins: fan syn hân in stik fan 1506 (yn: Oudfr. oorkonden IV).

    Hopelijk heb je hier iets aan. Toevallig was ik dit boek net aan het
    lezen.

    Hartelijke groeten,

    Klaas Pera    --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Nico van der Woude"
    <woudwise@...> wrote:
    >
    > Watze Sents Gravius /Valerius Vincenti Gravius, procureur-fiscaal
    > (1649) en secretaris van Idaarderadeel, tr. Grietje Jans.
    >
    > De familienaam Gravius komt vermoedelijk voort uit een
    > verlatinisering van Grouw. Daar is al rond 1500 ene Idzardus Gravius
    > pastoor. Bekend is dat hij nageslacht heeft. Later in de 16e eeuw
    > wordt te Grouw een Jan Oenes Gravius vermeld, hij had een zoon,
    > Hieronymus Gravius, die op zijn beurt weer twee zonen had:
    > Ambrosius, tr. Anna Bauma (1580 te Kollum) en Isbrandus .
    >
    > Watze heeft mogelijk een broer, Oene Vincenty Gravius, notaris te
    > Leeuwarden, (o)tr. Leeuwarden 16-4/1-5-1636 Trijntje Lieuwes, van
    > Leeuwarden. Een Oene Gravius is van 1671-1674 lid van de magistraat
    > van Leeuwarden. Een Oene Martens Gravius, van Grouw wordt in 1628
    > burger te Leeuwarden.
    >
    > Watze komt uiteraard vanwege zijn functie met regelmaat voor in de
    > rechterlijke archieven van Idaarderadeel. Hij komt dus ook voor in
    > de geklapperde proclamatieboeken .
    > Op 27-5-1650 verklaart Willem Douwes, woonachtig te Grouw, 200 cg.
    > schuldig te zijn aan Watze, namens Pieter Gerrits te Harlingen.
    > Op 10-9-1649 (nr. 131b) is hij als fiscaal van Idaarderadeel
    > verkoper als curator over de geabandonneerde boedel van een huis te
    > Grouw. Op 4-8-1651 (nummer 166a) als procureur-fiscaal van
    > Idaarderadeel, bij nummer 167a idem, bij nummer 171a, op 22-9-1651
    > idem. In 1654 is hij dan secretaris: op 22-5-1654 (nummer 206c) is
    > hij dan namelijk met Sytse Gravius, executeur te Grouw, koper van
    > Wartena stem 29.
    > Op 17-3-1662 (nummer 355b) kopen secretaris Watse Gravius en zijn
    > vrouw Grietje Jans een halve zate te Grouw (stem 39) van kapitein
    > Dirk van Wygara.
    > Op 13-4-1668 (nummer 484b) is sprake van Grietje Jans, de weduwe van
    > secretaris Gravius. Zij protesteert met de erfgenamen tegen een
    > buurman, vanwege een `houten lootske', waarvan de afwatering
    > terechtkomt op hun `hiem'. Er is sprake van een koop d.d. 8-10-1661.
    > Op 1-2-1669 (nummer 520a) leeft Grietje nog. Zij is in ieder geval
    > overleden voor 27-2-1699 (nummer 739a). Dan koopt Minse Jans een
    > dwarshuis c.a. op het zuidereind van Grouw van de erfgenamen. Dat
    > zijn: Hitje Gravius en haar man Pieter van Asperen; Dieuwke Gravius,
    > die de bewoner van het huis is; Jouck Gravius en haar man Claes
    > Jansen, mr. bakker te Leeuwarden; Bauck Gravius en haar man Jan
    > Asperen, ontvager te Tzummarum, allen voor 1/5e part en Buwe
    > Saeckes, man van de overleden Antie Gravius (twee kinderen) voor
    > 1/10e deel en Ytje Douwes, getrouwd aan Hendrik Oedses, voor 1/20e
    > deel en Maaike Douwes, eveneens voor 1/20e deel.
    > Uit dit huwelijk (volgorde niet duidelijk):
    > Hitje Watzes Gravius, tr. Pyter van Asperen (kinderen: Sent, Sybren,
    > Jan, Trijntje, Watze, Teunis Pyters van Asperen).
    > Dieucke Watzes Gravius, tr. Grouw 11-9-1664 Wabe Rienx.
    > Antie Watzes Gravius, tr. Grouw 21-2-1669 Douwe Eelkes, tr. (2) Buwe
    > Saeckes.
    > Jouck Watzes Gravius, tr. Grouw 10-5-1674 Claas Jans.
    > Bauck Watzes Gravius (= 11698).
    >
    > Wie weet meer over de voorouders van Watze Sents Gravius /Valerius
    > Vincenti Gravius en Grietje Jans?
    >
   • Nico van der Woude
    Hallo Klaas, Heel hartelijk dank voor je bijdrage en de genomen moeite. Bij deze families blijft het natuurlijk de vraag, of ze ook echt in familiaire zin
    Message 3 of 4 , Mar 2, 2008
     Hallo Klaas,
     Heel hartelijk dank voor je bijdrage en de genomen moeite. Bij deze
     families blijft het natuurlijk de vraag, of ze ook echt in
     familiaire zin gelieerd waren of alleen maar uit datzelfde dorp
     kwamen.
     Wellicht is het zoeken geblazen naar een Vincent/Sent die in het
     begin van de zeventiende eeuw in de contreien van Grouw leefde,
     alhoewel zelfs dat niet zeker is: Watze Gravius kan slechts zelf van
     Grouw geboortig zijn, terwijl zijn vader geen echt band met dat dorp
     had. Misschien moeten we ook richting Leeuwarden kijken (gelet op de
     broer Oene).
     Een geschikte kandidaat aldaar leek lang Vincent/Sent Ypkes, maar
     dat lijkt een andere familie te zijn.
     Tot zover. Klaas; nogmaals bedankt voor je bijdrage.

     --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "klaaspera" <pera@...>
     wrote:
     >
     > Beste Nico,
     >
     > In het boek "Dit was Idaarderadeel" wordt op twee bladzijden over
     deze
     > familie gesproken. Op blz. 91 gaat het over Pytter (Petrus) van
     > Asperen, schoolmeester in het begin van de achttiende eeuw te
     Grouw.
     > Hij was getrouwd met Hittie Gravius, dochter van de
     gemeentesecretaris
     > Watse Gravius. Omdat hij schrijver/secretaris was, had hij zijn
     naam
     > laten veranderen in Valerius Gravius.
     >
     > Op blz. 158 worden twee leden van de familie Gravius genoemd:
     >
     > Gravius (=Grouster) Sydse, lânmjitter-kaartmakker (1655)(wenne ek
     te
     > Idaard). 't Nieuw Grouster Almanach Voor 't Jaer onses Heeren 1657
     > (net te betizen mei de Gr. pastoar Idsardus Gravius, reizger nei
     Rome
     > plm. 1512, skriuwer fan Chronicon Frisae 763-1514, yn ôfskrift
     bewarre
     > te Grins: fan syn hân in stik fan 1506 (yn: Oudfr. oorkonden IV).
     >
     > Hopelijk heb je hier iets aan. Toevallig was ik dit boek net aan
     het
     > lezen.
     >
     > Hartelijke groeten,
     >
     > Klaas Pera
     >
     >
     >
     > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Nico van der Woude"
     > <woudwise@> wrote:
     > >
     > > Watze Sents Gravius /Valerius Vincenti Gravius, procureur-
     fiscaal
     > > (1649) en secretaris van Idaarderadeel, tr. Grietje Jans.
     > >
     > > De familienaam Gravius komt vermoedelijk voort uit een
     > > verlatinisering van Grouw. Daar is al rond 1500 ene Idzardus
     Gravius
     > > pastoor. Bekend is dat hij nageslacht heeft. Later in de 16e
     eeuw
     > > wordt te Grouw een Jan Oenes Gravius vermeld, hij had een zoon,
     > > Hieronymus Gravius, die op zijn beurt weer twee zonen had:
     > > Ambrosius, tr. Anna Bauma (1580 te Kollum) en Isbrandus .
     > >
     > > Watze heeft mogelijk een broer, Oene Vincenty Gravius, notaris
     te
     > > Leeuwarden, (o)tr. Leeuwarden 16-4/1-5-1636 Trijntje Lieuwes,
     van
     > > Leeuwarden. Een Oene Gravius is van 1671-1674 lid van de
     magistraat
     > > van Leeuwarden. Een Oene Martens Gravius, van Grouw wordt in
     1628
     > > burger te Leeuwarden.
     > >
     > > Watze komt uiteraard vanwege zijn functie met regelmaat voor in
     de
     > > rechterlijke archieven van Idaarderadeel. Hij komt dus ook voor
     in
     > > de geklapperde proclamatieboeken .
     > > Op 27-5-1650 verklaart Willem Douwes, woonachtig te Grouw, 200
     cg.
     > > schuldig te zijn aan Watze, namens Pieter Gerrits te Harlingen.
     > > Op 10-9-1649 (nr. 131b) is hij als fiscaal van Idaarderadeel
     > > verkoper als curator over de geabandonneerde boedel van een huis
     te
     > > Grouw. Op 4-8-1651 (nummer 166a) als procureur-fiscaal van
     > > Idaarderadeel, bij nummer 167a idem, bij nummer 171a, op 22-9-
     1651
     > > idem. In 1654 is hij dan secretaris: op 22-5-1654 (nummer 206c)
     is
     > > hij dan namelijk met Sytse Gravius, executeur te Grouw, koper
     van
     > > Wartena stem 29.
     > > Op 17-3-1662 (nummer 355b) kopen secretaris Watse Gravius en
     zijn
     > > vrouw Grietje Jans een halve zate te Grouw (stem 39) van
     kapitein
     > > Dirk van Wygara.
     > > Op 13-4-1668 (nummer 484b) is sprake van Grietje Jans, de weduwe
     van
     > > secretaris Gravius. Zij protesteert met de erfgenamen tegen een
     > > buurman, vanwege een `houten lootske', waarvan de afwatering
     > > terechtkomt op hun `hiem'. Er is sprake van een koop d.d. 8-10-
     1661.
     > > Op 1-2-1669 (nummer 520a) leeft Grietje nog. Zij is in ieder
     geval
     > > overleden voor 27-2-1699 (nummer 739a). Dan koopt Minse Jans
     een
     > > dwarshuis c.a. op het zuidereind van Grouw van de erfgenamen.
     Dat
     > > zijn: Hitje Gravius en haar man Pieter van Asperen; Dieuwke
     Gravius,
     > > die de bewoner van het huis is; Jouck Gravius en haar man Claes
     > > Jansen, mr. bakker te Leeuwarden; Bauck Gravius en haar man Jan
     > > Asperen, ontvager te Tzummarum, allen voor 1/5e part en Buwe
     > > Saeckes, man van de overleden Antie Gravius (twee kinderen) voor
     > > 1/10e deel en Ytje Douwes, getrouwd aan Hendrik Oedses, voor
     1/20e
     > > deel en Maaike Douwes, eveneens voor 1/20e deel.
     > > Uit dit huwelijk (volgorde niet duidelijk):
     > > Hitje Watzes Gravius, tr. Pyter van Asperen (kinderen: Sent,
     Sybren,
     > > Jan, Trijntje, Watze, Teunis Pyters van Asperen).
     > > Dieucke Watzes Gravius, tr. Grouw 11-9-1664 Wabe Rienx.
     > > Antie Watzes Gravius, tr. Grouw 21-2-1669 Douwe Eelkes, tr. (2)
     Buwe
     > > Saeckes.
     > > Jouck Watzes Gravius, tr. Grouw 10-5-1674 Claas Jans.
     > > Bauck Watzes Gravius (= 11698).
     > >
     > > Wie weet meer over de voorouders van Watze Sents
     Gravius /Valerius
     > > Vincenti Gravius en Grietje Jans?
     > >
     >
    • klaaspera
     Hallo Nico, Vanmorgen heb ik nog even op twee websites gekeken voor je. Op www.geneanet.org staan eigenlijk alleen maar Duitse personen met de naam Gravius.
     Message 4 of 4 , Mar 2, 2008
      Hallo Nico,

      Vanmorgen heb ik nog even op twee websites gekeken voor je. Op
      www.geneanet.org staan eigenlijk alleen maar Duitse personen met de
      naam Gravius. Dat is vermoedelijk een beetje zoeken naar een speld in
      de genealogische hooiberg. Op de andere website (www.rootsweb.com)
      staan wel veel Nederlandse mensen met die naam, onder anderen
      Ambrosius en Watze Sents Gravius. Zie het voorbeeld hieronder:

      Watze Sents Gravius

      • ID: I2453
      • Name: Watze Sents(Valerius Vincenty) Gravius
      • Sex: M
      • Birth: ABT 1620
      • Occupation: secretaris van Ideradeel
      • Change Date: 01 OCT 2001
      • Note: Overleden voor 1 februari 1669

      Marriage 1 Grietie Jans
      • Married: ABT 1654 0
      Children
      1. Dieuke Watzes Gravius b: ABT 1643
      2. Hitje Watzes Gravius b: ABT 1644 in Grouw
      3. Antie Watzes Gravius b: ABT 1646
      4. Jouck Watzes Gravius b: ABT 1648
      5. Bauck Watzes Gravius b: ABT 1650

      Bron: www.rootsweb.com

      Het zal inderdaad moeilijk zijn om de verschillende takken van de
      familie met elkaar in verband te brengen, maar misschien kom je met
      rootsweb een stukje verder. Als ik het goed heb gelezen in het boek
      over Idaarderadeel moet Sydse Gravius niet worden verward met Idsardus
      Gravius. Dan zouden ze eventueel nog wel familie van elkaar kunnen
      zijn. Je kunt ook nog kijken op www.ancestry.com; dat heb ik nog niet
      gedaan. Veel succes!

      Hartelijke groeten,

      Klaas Pera


      --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Nico van der Woude"
      <woudwise@...> wrote:
      >
      > Hallo Klaas,
      > Heel hartelijk dank voor je bijdrage en de genomen moeite. Bij deze
      > families blijft het natuurlijk de vraag, of ze ook echt in
      > familiaire zin gelieerd waren of alleen maar uit datzelfde dorp
      > kwamen.
      > Wellicht is het zoeken geblazen naar een Vincent/Sent die in het
      > begin van de zeventiende eeuw in de contreien van Grouw leefde,
      > alhoewel zelfs dat niet zeker is: Watze Gravius kan slechts zelf van
      > Grouw geboortig zijn, terwijl zijn vader geen echt band met dat dorp
      > had. Misschien moeten we ook richting Leeuwarden kijken (gelet op de
      > broer Oene).
      > Een geschikte kandidaat aldaar leek lang Vincent/Sent Ypkes, maar
      > dat lijkt een andere familie te zijn.
      > Tot zover. Klaas; nogmaals bedankt voor je bijdrage.
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.