Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Voorouders Teeke/Taco Johannes en Teetske Everts

Expand Messages
 • Nico van der Woude
  Teeke/Taco Johannes, eigenaar van Grouw stem nr. 44 (Hottingawier), overl. v. 1698, tr. Leeuwarderadeel (gerecht) 25-6-1670 Teetske Everts, afkomstig van
  Message 1 of 1 , Mar 1, 2008
   Teeke/Taco Johannes, eigenaar van Grouw stem nr. 44 (Hottingawier),
   overl. v. 1698, tr. Leeuwarderadeel (gerecht) 25-6-1670 Teetske
   Everts, afkomstig van Wirdum.
   Teeke otr. mog. (1) Wirdum 21-1-1666 (afkomstig van Wirdum) Siouk
   Sijdses, afkomstig van Veenwouden.
   Stemkohier 1698 Oldeboorn (Utingeradeel), stem nr. 47, de drie
   kinderen van Taco Johannes en Teetz Evertz, eigenaar. Opm.
   Curatoren: Sybren Sybrens en Dirk Jacobs; Halbe Willems, gebruiker.
   Stemkohier 1698 Grouw (Idaarderadeel), stem nr. 44, Hottingawier,
   groot 60 pondematen, Opm. Schiet 3 floreen 21 stuivers, Yda Siccama
   te Leeuwarden, eigenaar van 27 pondematen (papist); Taco Joannes
   kinderen, eigenaar voor ¼, Opm. Curator: Sybren Sybrens te Grouw;
   Tjara te Oosterend, eigenaar van 10 pondematen (papist); Petrus van
   Nysten, uit naam van zijn vrouw, eigenaar voor ¼;Baucke Gerbens
   weduwe, gebruiker.
   Kinderen van Teeke/Taco Johannes (in ieder geval drie, onder wie):
   Antje Taekes, tr. Grouw 30-9-1703 Evert Douwes, overl. v. 1728.

   Wie weet meer over de voorouders van Teeke/Taco Johannes en Teets
   Everts?
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.