Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Nieuwe vondsten 05-01-2008 Prov. Bestuurlijk Archief (De Staten)

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  http://altijdstrijdvaardig.nl Aylva van D. F. en Sminia van J. als commissarissen en gezien het verbaal enz. enz. tussen Bontekoe Hendrik Jansen Coopman te
  Message 1 of 1 , Jan 4, 2008
   http://altijdstrijdvaardig.nl

   Aylva van D. F. en Sminia van J. als commissarissen en gezien het
   verbaal enz. enz. tussen Bontekoe Hendrik Jansen Coopman te Dockum
   en de heer Sminia van Hessel enz. enz. verder worden genoemd: Mahiu
   Reyer Arjens , Braam Foppe Goitsens, beide Cooplieden zij zijn
   crediteuren van de stad Dockum enz. enz. jaar 1815 (9)

   Bergman Daniel---- Boer de Paulus te Harlingen, de inwoners van den
   Dorpe Hurbayum hebben zig bij de schout beklaagd dat blijkens de
   advertentie in de Leeuwarder Courant van 17 Mei 1815 de Pastorie
   Huizinge ten instantie van voornoemde de Boer als Eischer op Dinsdag
   de 23e dezer op het voormalige Landshuis te Leeuwarden bij Executie
   staat te worden verkocht enz. enz. en dat de obligatie schuld bedraat
   fl. 2195.= ten voordeel van Bergman Daniel maar bij overdracht nu van
   Boer de Paulus is enz. enz. jaar 1815 (4)

   Brouwer J. W., Hij heeft geld tegoed van (met vermelding van bedrag
   en de geleverde Waren en/of Diensten) en wordt vermeld op de Staat
   van Schulden ten laste van de Gemeente Buitenpost over 1814 enz.
   jaar 1815 (3)

   Christiaans Karel de weduwe (de Kamp) , Wordt vermeld op een document
   genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot
   in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde
   Dorpe over het jaar 1809 enz., document jaar 1810 (2) dossier (9)

   Cramer P. Ds., hij moet betalen voor navolgende want hij staat
   vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de
   ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige
   Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel
   gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

   Dabtuma Pieter R., Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van
   gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Dantuma Binne H., Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van
   gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Donia Ane G., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat
   vermeld op een document genaamd: Kohier van Quotisatie in de
   Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde
   Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den
   11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

   Driel van Arnoldus Johannes , Fuselier 13e afdeeling Infanterie *
   08-06-1808 Ewijk, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van
   eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij
   rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
   stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de
   Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag
   zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene
   der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)

   Faber Ypke heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties
   van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de
   Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer,
   Opgemaakt ingevolge enz. enz. den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar
   1815 (5) dossier (16)

   Felsen Feike, Hij staat op de lijst met namen, en tekend (als
   Velsen) mede een document getekend door Burgers en Ingezetenen van
   de Stad Workum een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland dat aan
   hun Suplianten enz. enz. voor hun Leverantien en geleverde
   Arbeidslonen enz. enz. een lijst met hun namen jaar 1816 (4)

   Gaastra Roel Baukes, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie over
   de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag
   zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat
   de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

   Glinstra ….? (Postm.) de erven Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente
   uit een Zathe onder Marssum, wordt vermeld in de Eeuwige Renten, in
   de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen
   onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2)
   dossier (34) jaar 1815.

   Grosz Johann Karl , Fuselier Algemeen Depot van het leger in Oost-
   Indie * 21-09-1800 Altona, hij wordt vermeld op een Nominative Staat
   van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij
   rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
   stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de
   Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag
   zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene
   der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1839 (4)

   Hanekamp van Harinama J. D---- Doekes Ype, Oud Koopman wonende te
   Morrtra (Morra) dat hij in September 1814 een request heeft
   gestuurd enz. om hem te verlenen authorisatie tot jet doen van
   citatie tegens de Schouten om aan hem te betalen 599 Car. Guldens
   en 19 stuivers enz. enz. dit document is getekend door Notaris
   Hanekamp van Harinama J. D. enz. tevens het antwoord van de Gouveneur
   van Vriesland dat wegens reorganisatie hij binnen kort zijn geld zal
   ontvangen en dat hij niet naar de regter hoeft te gaan maar deze is
   gedateerd 30-09-1814, jaar 1815 ( 3)

   Holwert Bierma H. J.---- Jonker Klaas, Kastelein te Holwert, zijn
   teruggezonden request en de schout van Holwert Bierma H. J. meld dat
   na onderzoek is gebleken dat de inhuring voor gemelde som heeft
   plaatsgehad en dat enz. aar 1815 (1)

   Hubers Jan, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de
   huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het standhouding en
   het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809
   enz., document jaar 1810 (2) dossier (9)

   Jacobs Gerrit moet betalen voor de Personele Aanslag over de
   Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Longerhouw) voor het tekort
   komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren
   Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

   Jakobs Jan wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe
   Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding
   van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde
   & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche
   Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
   Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze
   gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

   Jans Ype de erven uit een huis op de Turfmarkt Aeronius in 't een
   huis bij de Meelbrug ,wordt vermeld als debiteur van kleine
   Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten
   Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad
   Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

   Jarings Antje ---- Vuur Johannes Hendriks Onderwerp: het retourneren
   van zijn request dat hij nog tegoed heeft een somma van fl. 57 wegens
   kostgeld van eene Jarings Antje door de Armvoogdij van den dorpe
   Terband enz. enz. jaar 1815 (2)

   Jurjens Age wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe
   Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding
   van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde
   & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche
   Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
   Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze
   gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

   Kammen van T. O. voor Port van ontvangen expeditie van Brieven enz.,
   Komt voor op een staat met rekeningen ten laste van de Gemeente
   Surhuizum op het fonds van onvoorziene uitgaven door genoemde
   gemeente enz. jaar 1815 (7)

   Klaarenbeek Hendrik, Fuselier algemeen depot der landmagt no. 33 * 02-
   01-1813 Amsterdam, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van
   eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij
   rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
   stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de
   Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag
   zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene
   der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1841 (4)

   Lange de Pieter Hendrikus * Nijmegen 1818, Hij wordt vermeld op een
   Nominative Staat ( met ca. 15) kolommen info van gestraften in
   Nederlandsch Indie die na geeindigde ""kruiwagen straf"" met
   vervallen verklaring van den militairen stand, met het schip de
   Rhijn met Schipper Brandtligt C. naar Nederland teruggezonden en den
   28e Mei 1838 in het Nieuwe diep aangekomen. Jaar 1838 (4)

   Lindeman Heineman David , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no.
   33 * 04-01-1814 Groningen, hij wordt vermeld op een Nominative
   Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook
   bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
   stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de
   Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag
   zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene
   der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)

   Mients Heine Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van
   gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Moosdijk van den Johannes , Jager 2e Battailjon Jagers * 03-04-1808
   Strijp , hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
   Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
   vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van
   de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
   Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
   Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
   weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)

   Polder Johannes moet betalen voor de Personele Aanslag over de
   Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Gaast) voor het tekort komende
   op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde
   staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

   Pool Johannes, hij moet betalen voor navolgende want hij staat
   vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de
   ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige
   Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel
   gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

   Raus Hendrik uit een huis op 't Oost van de Jacobinerkerk,wordt
   vermeld als debiteur, in de Inventaris der Geestelijke goederen te
   weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der
   Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

   Reitsma G. G. Schout der Gemeente Hardegarijp Hij staat als
   leverancer en schuldeiser op de , Specifieke Staat van door den Heer
   Schout van de Gemeente Hardegarijp gedane uitgaven op het fonds van
   onvorzene uitgaven voor den dienst van 1814 naar aanleiding van het
   besluit van de heeren commissarissen Generaal in Vresland van den
   14e Maart 1814 no. 166 enz. jaar 1815 (8)

   Reitsma G. P , Vermeld op een request wat terug is gekomen van de
   Gouveneur van Vriesland en daar weer dit antwoord op enz. enz. Het
   verwonderd ons =(De Schout van de Gemeente Nes) dat er tekenaars
   gevende worden die zig als voorgangers van anderen hebben verstout om
   de menigte tot oproer aan te sporen en na dwaas genoeg zijn geweest
   om te klagen over een onbillijke aanslag en eenige leden van het
   bestuur gedwongen hebben om de klok te luiden, en de Kasteleins van
   Nes en Wierum om te Tappen, zoo datzelfs op order van het kleinste
   kind een borrel moesten tappen en lange pijpen uitreiken en bij
   Hartmans H. J. te Wierum zijn alle glazen ingeslagen Enz. enz.
   waarvan Jans Freerk te Wierum de aanvoerder was en ook binnen de
   huizinge enz. enz. , de jonge vrouw zig zwanger bevindende heeft hij
   met moord en en dood bedreigd enz. enz. in Nes is onder aanvoering
   van Reitsma G. P. en Visser Jan Douwes enz. Enz. heeft de heer
   Predikant gedwongen om ten kanzel te treeden enz. enz. ook heeft
   Reitsma G. P de Bode Zoedema R. W. te knijpen en te dwingen Enz. enz
   getekend door de Raad en de Schout der gemeente . Doedema D. W.,
   Hogstra B. D. Schregardus Fredrik, Hatmans H. D., Idsardi E. S.?,
   Bosch K. P., Feenstra S. P., Fokkens Tewes Doedema R. W. Wijnia K. M.
   jaar 1814 (6) dossier(11)

   Riksen Hendrik * 29-08-1803 Almelo , Fuselier 7e Afd. Infanterie, Hij
   staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de
   Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden
   wegens vonnis van de Krijgsraad tot vervallen van den Militaire
   stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie
   zoals lengte, kleur oogen, vorm van de Neus en Mond enz. enz jaar
   1839 (3) dossier (9)

   Rimmen Wigle wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe
   Oudega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding
   van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde
   & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche
   Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
   Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze
   gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

   Steeg van der Klaas Daams ,Boer van beroep, Groot de Rinske Anskes,
   Boer van beroep en Groot de Grietje Klases weduwe van Schat Wob
   Douwes Boerinne alle wonende te Berlikum dat zij reedes voor een
   groot jaar een rekwest heben ingediend om voldoende van hun gelden
   wegens geleverde paarden en tot nu toe nog geen betaling hebben gehad
   (alle drie ondertekenen deze brief) enz. jaar 1816 (2)

   Stein W. Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente
   Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop
   voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
   Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden
   hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige
   Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen
   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Talma Linze, Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van
   gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Terwisga van A. hij ondertekend als lid van de Gemeente Haske: Metz
   Petrus Johannes , Regter bij de Regtbank te Heerenveen wonende te
   Oudehaske Gemeente Haske dat in de reparatie tot vinding van het
   tekortkomende gelden in 1814 Ondertekend door het Gemeentebestuur
   van Heerenveen enz. jaar 1815 (2)

   Tillelein LO. Te Kollum wegens gedane dienst als Tolk te Nieuwe
   Zijllen, hij komt voor op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt
   door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van
   het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en
   Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814
   (7) dossier (88)

   Veen van der P. te Dokkum wegens kosten aanwerving enz.---- Jurjens
   Tjipke te Nijkerk (Fr) wegens reparatie van Pieken en Linden van
   der Jochum Willems wegens vertering enz. , de schout van de gemeente
   wegens kostenetslawier verzoekt aan de Gouveneur of hij dit mag
   uitbetalen uit de enz. Jaar 1816 (3)

   Wiersma Tjibbe W., Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van
   gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Woude van der Jan Rintjes Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de
   Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en twintig
   gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de
   Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping
   van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens
   achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is
   aangeslagen met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier
   (17)

   Wubbels Gerardus, Matroos 2e Klasse Zr. Ms. Wachtschip Kenau
   Hasselaar * 1816 Amsterdam (oud 25 jaar in 1841) , hij wordt vermeld
   op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van
   slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard
   zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale
   Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met
   briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk
   voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
   Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals
   o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1841 (4)

   Zoon Teunis , Fuselier Algemeen depot der Landmagt no. 33 * 17-05-
   1795 Koog aan de Zaan, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van
   eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij
   rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
   stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de
   Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag
   zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene
   der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)

   Anes Ane de weduwe , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der
   bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat het
   dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was in seven pollen,
   welke men zoveel eilanden kon noemen, alsoo elk deze pollen omgeeven
   was door een vaarwater, vandaar dat er dan ook menigvuldige Bruggen
   vereischt wurden voor den gemeenschap tot en met elkander maar toen
   en ook in latere tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz.
   dat dan ook in 1812 is besloten om enz. enz, Plan van Quotisatie tot
   onderhoud der Bruggen Jaar 1815 (7) dossier (10)

   Op http://altijdstrijdvaardig.nl vind u nu meer dan honderd duizend
   toevallige vondsten, niet alleen van Friesland maar ook uit andere
   Provincie's van Nederland tevens van Belgie en vele andere landen.

   >>Copien nodig van Documenten uit de archieven in Friesland??, ik
   maak deze tegen Kostprijs zie daarvoor http://altijdstrijdvaardig.nl
   <<

   Met vriendelijke groeten
   Anton Musquetier
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.