Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Nieuwe vondsten 03-01-2008 Prov. Bestuurlijk Archief (De Staten)

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  http://altijdstrijdvaardig.nl Alles Yttje Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter somma van
  Message 1 of 1 , Jan 3, 2008
  • 0 Attachment
   http://altijdstrijdvaardig.nl


   Alles Yttje Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van
   gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Andringa van de Kempenaer A. H. heeft tegoed wegens geleverde
   Diensten en /of Leveranties van het jaar 1813 (deze
   Leveranties/Diensten worden vermeld) op de Staat der Achterstallige
   Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz.
   enz. den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

   Beens Albert wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe
   Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding
   van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde
   & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche
   Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
   Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze
   gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

   Bokma B. D.---- Bonga Monte Johannes hij tekent als Diacen een
   request voor de Diaconie der Gemeente te Holwerd, Onderwerp: Dat
   hunne voorgangers in November 1811 aan Bokma B. D. lid
   gemeentebestuur West Dongeradeel enz. wegens de regeling van
   Inquartiering der Franschen en zij hebben verhuurd ee schone huizing
   de Nieuwe Beyer genaamd enz. en dat zij de huurpenningen enz. enz.
   jaar 1815 (4)

   Bovenkamp, van Hendrik Geb. Veenendaal, laatst gewoond hebbende te
   Veenendaal. Flankeur Overleden te Negawie 1837, komt voor op de Lijst
   van Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de
   Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Mederlanders van geboorte
   (2) totale lijst overledenen (7)

   Broksma Sies Ottes , Hij staat op de lijst met namen, en tekend mede
   een document getekend door Burgers en Ingezetenen van de Stad
   Workum een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland dat aan hun
   Suplianten enz. enz. voor hun Leverantien en geleverde Arbeidslonen
   enz. enz. een lijst met hun namen jaar 1816 (4)

   Brug v.d. Cornelis Jelles, Komt voor op personeele omslag over de
   Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden
   welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige
   eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n.
   Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

   Doekes Wijtze, Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden
   van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen moeten betalen (met
   het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare
   1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz.
   jaar 1814 (6) dossier (11)

   Feen van der Feike, uit een huis op de Korenmarkt, wordt vermeld als
   debiteur van Grote Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke
   goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der
   Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

   Florisson ….? ---- Focke F. W. te Balk, Chirurgijn aldaar , bij
   opmaking van het Budget der Gemeente voor de jare 1811 is geen
   remarque gevallen voor het tractement van voornoemde enz. en dat
   zijn Tractement van fl. 50.- hem beloofd zijn als chirurgijn zonder
   enige conditie nopens de behandeling voor de armen en de 2e fl. 50.
   is relatief de armen enz. verder genoemd dr. Coopmans A. betaald
   voor medicijnen en visites der armen in 1811 en een restant van 1810
   enz. En idem voor Dr. Florisson ….? Over 1813 zodat dit bewijst dat
   enz. jaar 1815 (3)

   Gauthrein François Geb.6-4-1797 Pralen. Gegageerd Korporaal bij het
   Oost-Indisch leger "Heeft door eigendunkelijk verblijf
   buitens'lands het genot van het aan hem verleend gagement verbeurd".
   1839

   Gelder van Jan J., hij moet betalen voor het navolgende , want hij
   staat vermeld op een document genaamd: Kohier van Quotisatie in de
   Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde
   Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den
   11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

   Gelder van N. P. , Hij betaald voor de armen enz., Onderwerp: De
   Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in de
   Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige
   kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente opgeroepen enz. enz.
   zodat er een quotisatie onder de Roomskatholieke gemeente wordt
   geregeld. Jaar 1815 (5)

   Haaijema Haeije, hij moet betalen voor navolgende want hij staat
   vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de
   ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige
   Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel
   gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

   Haer v.d. D. B. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe
   Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding
   van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde
   & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche
   Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
   Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze
   gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

   Heeringa J. te Kollum voor het geven van onderwijs in de exercitie
   enz. enz, Hij wordt betaald uit de post voor onvoorziene uitgave van
   Aalsum voor geleverde Goederen/Diensten zoals eerder genoemd enz.
   jaar 1815 (3)

   Hoekstra Sikke G., Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van
   gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Huijsman Levie Jacob, Fuselier 4e afdeeling Infanterie * 20-06-1819
   Amsterdam, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
   Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
   vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van
   de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
   Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
   Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
   weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1839 (4)

   IJgrams Steindert de weduwe staat vermeld in een lijst van
   Pretentien over 1813 waarin vermeld wordt hoeveel geld hij nog
   tegoed heeft van de gemeente Balk en bij diversen ook wat er geleverd
   is enz. jaar 1815 (5)
   Jans Hans te Sexbierum wegens levering van Turf,, Vermeld op het
   Document Nota wegens betaalde gelden van de drie Compagnien Landstorm
   in de gemeente Sexbierum enz. enz. jaar 1815 (4)

   Jelsma Jelke Pieters, Komt voor op personeele omslag over de
   Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden
   welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige
   eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n.
   Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

   Klaauw, Geb. Naaldwijk, laatst gewoond hebbende te Naaldwijk.
   Fuselier 1-4-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia) (Id) van der
   Theodorus, wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-
   Officieren en Manschappen van de landmagt in de overzeesche
   bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met
   68 overlijdens (6)

   Kleiterp Klaas Pieters paardekooper te Mantgum , dat hij voor het 3e
   regiment dragonders welk te Leeuwarden enz. dat hij zal leveren 4
   paarden voor een bedrag van enz. maar gecommiteerden en de schout van
   Arum hem maar ongeveer drie vierde heeft uitbetaald omdat 1van de
   paarden zou zijn overleden maar dat enz. jaar 1816 (6)

   Koggink Harmanus, Amsterdam is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op
   de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum,
   Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in
   het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en
   Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche
   Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie
   van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo
   Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

   Lolkes Rinder moet betalen voor de Personele Aanslag over de
   Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Parraga) voor het tekort komende
   op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde
   staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

   Martens Harmen wegwns het transporteren van regenwater van Anjum naar
   Oostmahorn en vandaar Kruit naar Leeuwarden, hij komt voor op de
   Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in
   Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district
   Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot
   en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

   Meijer Gerrit Geb. 's-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te 's-
   Gravenhage. Kanonnie r24-1-1837 Overleden te Weltevreden (Batavia) ,
   (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

   Pfunder Hendrik, Sergeant Korps Mariniers * 03-02-1803 Steenbergen,
   hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke
   uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen
   vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande
   Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische
   bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo
   veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen
   weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen
   met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.
   jaar 1839 (4)

   Pieters Durk moet betalen voor de Personele Aanslag over de
   Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Piaam) voor het tekort komende
   op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde
   staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)
   Polstra Tjeerd Tijssen ---- Palsma Jan Andeles en Polstra Tjeerd
   Tijssen beide wonende te Vrouwenparochie Onderwerp: de door hun
   geleverde paarden op 26 December 1813 met de interesten enz. enz.
   een advies van de schout jaar 1816 (2)

   Poorten Arend wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe
   Oudega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding
   van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde
   & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche
   Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
   Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze
   gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

   Popma Hendrik Popkes, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie
   over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag
   zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat
   de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

   Postma Sjoerd Hiddes, Komt voor op personeele omslag over de
   Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden
   welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige
   eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n.
   Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

   Sjoerds Dirk te Pietersbierum, Vermeld op Gedetailleerde staat der
   inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard welke
   het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en
   betalen jaar (uitgaven van Allen Aard Milaire over 1810, akte
   jaar1815 (2) (9)

   Slott Jacob J.: hij ondertekend als lid van de Gemeente Haske: Metz
   Petrus Johannes , Regter bij de Regtbank te Heerenveen wonende te
   Oudehaske Gemeente Haske dat in de reparatie tot vinding van het
   tekortkomende gelden in 1814 Ondertekend door het Gemeentebestuur
   van Heerenveen enz. jaar 1815 (2)

   Springmann of Sprengmann Christiaan, Elėve, Hoornblazer 1e kompagnie,
   7de battailjon infanterie, van het Indische leger, Na het beeindigen
   van zijn Kruiwagenstraf >>((De kruiwagenstraf bestaat in het plaatsen
   des veroordeelden in eene militaire straf gevangenis voor den tijd
   van drie tot vijftien jaren, ten einde aldaar, vervolgens de voor
   veroordeelten den landmagt bestaande veroordelingen, aan het
   verrigten van arbeid te worden ontworpen. Aan de kruiwagenstraf gaat
   bij dek- en onderofficieren steeds degradatie, bedoeld in art. 41
   lit. a des wetboeks, bij mindere schepelingen de vervallen verklaring
   van den militaire stand, vooraf....))>>is hij met het schip de Rhijn,
   schipper C. Brandligt naar Nederland teruggezonden, en den 28. Mei
   ll., in het Nieuwe diep aangekomen, , hij wordt vermeld op een
   Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht
   gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij
   de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als
   van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van
   Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen
   dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits
   Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte,
   Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)

   Suidema Minze D., Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van
   gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Sydzama van M. D., Hij heeft geld tegoed van (met vermelding van
   bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten) en wordt vermeld op de
   Staat van Schulden ten laste van de Gemeente Buitenpost over 1814
   enz. jaar 1815 (3)

   Talma J. N. Beugel Antje Christoffels weduwe van Vries de Jelle
   Baukes , Winkelierster wonenende aan de Schrans onder Huizumeen
   Misive ten geleide van een request berffende verzoekende betaling
   door voorvermelde van 63 guldens kostpenningen voor enen Willems
   Volkert te Engwierum en voor welke som de heer Talma J. N. hier tot
   borg gesteld is enz. jaar 1815 (4)

   Wezel van Gerrit, Plaatsvervanger 2e afdeeling Infanterie * 25-10-
   1806 Dordrecht, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
   Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
   vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van
   de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
   Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
   Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
   weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)

   Wiendstra T. W. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290
   gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen
   moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den
   agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van
   de Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)

   Wiersma Former? Thomas , Hij staat op een document van Zetters in
   het District van ontvang Metslawier in 1823 die dat ook in 1824
   willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met
   zetters in Friesland (48)

   Wijntgens Petrus Hendrikus Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te
   Amsterdam. Flankeur Overleden te Padang 1836, (3) totaal dossier
   van alle overledene Militairen in 1836 (20)

   Wildeboer Tjeerk Pijtters, hij moet betalen voor navolgende want hij
   staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de
   ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige
   Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel
   gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

   Op http://altijdstrijdvaardig.nl vind u nu meer dan honderd duizend
   toevallige vondsten, niet alleen van Friesland maar ook uit andere
   Provincie's van Nederland tevens van Belgie en vele andere landen.

   >>Copien nodig van Documenten uit de archieven in Friesland??, ik
   maak deze tegen Kostprijs zie daarvoor http://altijdstrijdvaardig.nl
   <<

   Met vriendelijke groeten
   Anton Musquetier
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.