Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Nieuw vondsten 02-01-2008 Prov. Bestuurlijk Archief (De Staten)

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  http://altijdstrijdvaardig.nl Althuis van S. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten worden
  Message 1 of 1 , Jan 1, 2008
   http://altijdstrijdvaardig.nl

   Althuis van S. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of
   Leveranties van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten worden
   vermeld) op de Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der
   Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz. den 18 Februari no.
   27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

   Blom H. wegens geleverde schrijfbehoeften aan de Militie te
   Nieuwezijlen, hij komt voor op de Rekening van Militaire Uitgaven
   gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris
   Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige
   Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813
   jaar 1814 (7) dossier (88)

   Boersma Roelof Louwrinzes, Landbouwer, ---- Zijlstra Durk Gales,
   Rentenier, Zijlstra Hendrik Gales, Rentenier, Kuipers Willem
   Durks, Koopman, Sibrandy, Winkelier, en Boersma Roelof Louwrinzes,
   Landbouwer alle te Buitenpost wonende en ondertekenaars van een
   document aan de Gouveneur van Vriesland als volgt dat zij crediteuren
   zijn van het voormalige District Achtcarspelen en dat zij gezamenlijk
   in den jare 1809 aan de Baljuw en Gemeente Bestuur van het
   voormalige District Achtcarspelen zevenduizend vijf en zestig
   guldens onder speciale bepalingen enz. enz. maar dat zij
   tegenstaande hunne herhaalde aanmaningen enz. enz. jaar 1815 (3)

   Bouma B. N., Declaratie van gedane en nog te doene uitgaven in de
   Gemeente Nes over den dienst van 1814 enz. jaar 1815 (5)

   Brunger P., Hij staat op de lijst met namen, en tekend mede een
   document getekend door Burgers en Ingezetenen van de Stad Workum
   een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland dat aan hun Suplianten
   enz. enz. voor hun Leverantien en geleverde Arbeidslonen enz. enz.
   een lijst met hun namen jaar 1816 (4)

   Dijkman Jan Roelofs, Onderwerp de secretaris van het voormalige
   district Westdongeradeel schrijft een brief aan de Gouveneur hij
   heeft de eer ter voldoening van uw schrijven mede te delen dat mij
   wel bewust is dat Marcus Jacob Samuel Gemeentebestuur is gelast
   enz. enz. nalatig is geweewst in het leveren van vleesch aan de in
   1811 gestationeerde troepen in Westdongeradeel , de slager Vellema
   Sybe Andries destijds door de Baljuw enz. ook dat gemelde Marens
   meermalen is gedagvaard om betaling enz. maar dat altijd heeft weten
   te ontduiken en uiteindelijk met de woning naar elders is vertrokken
   enz. enz. jaar 1816 (1)

   Eck van Alle, Wordt vermeld in een document Omslag over de
   ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige schulden
   van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van
   Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de
   Dorpsgecommiteerden Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan
   jaar 1815 (6)

   Faber Jan Aukes voor reparatiewerk, Wordt vermeld op een document van
   verantwoording der gelden van de Stad Dokkum enz. jaar 1815 (4)
   dossier (16)enz. jaar 1815 (4) dossier (16)

   Fellinga Siebren?, Wordt vermeld in een document Omslag over de
   ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige schulden
   van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van
   Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de
   Dorpsgecommiteerden Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan
   jaar 1815 (6)

   Flier Harmen, Hij betaald voor de armen enz., Onderwerp: De
   Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in de
   Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige
   kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente opgeroepen enz. enz.
   zodat er een quotisatie onder de Roomskatholieke gemeente wordt
   geregeld. Jaar 1815 (5)

   Haer van der Campens van Nieuwland D. B. Kerkvoogd, komt voor in het
   totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum
   schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters
   dat de St. Martinikerk om heuchelijke tijden af in het bezit is
   geweest van De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van
   de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of
   Kraamgelden enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te
   gewagen daar door het gemis van boeken enz. enz. enz. en dat zelfs
   in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag enz. enz.
   jaar 1815 (6) dossier (45)

   Hantjes Eise moet betalen voor de Personele Aanslag over de
   Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Parraga) voor het tekort komende
   op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde
   staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

   Hanzes Halbe, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld
   op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van
   den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl.
   2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie
   daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

   Hatto Sjoerd Hendr., Hij heeft geld tegoed van (met vermelding van
   bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten) en wordt vermeld op de
   Staat van Schulden ten laste van de Gemeente Buitenpost over 1814
   enz. jaar 1815 (3)

   Hendriks Pieter ontvangt wegens arbeidsloon fl. enz. ,
   Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven van de Martinikerk
   te Workum aangelegd in de jare 1732 en 1749 enz. komt voor in het
   totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum
   schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters
   dat de St. Martinikerk om heuchelijke tijden af in het bezit is
   geweest van De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van
   de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of
   Kraamgelden enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te
   gewagen daar door het gemis van boeken enz. enz. enz. en dat zelfs
   in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag enz. enz.
   jaar 1815 (3) dossier (45)

   Holm Dellot Daniel Geb. Ploem, laatst gewoond hebbende te Leeuwarden,
   Flankeur Overleden te Soerabaja 1837, komt voor op de Lijst van
   Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de Landmagt
   in de Overzeesche Bezittingen en Mederlanders van geboorte (2)
   totale lijst overledenen (7)
   Houtsma Jan H. wegens geleverd hout, en heeft hij daarvan tegoed
   volgens vermelding op een document, Staat van Memorie van de
   Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien
   van Particulieren wegens gedane Leverantien enz. jaar 1815 (11)
   (dossier15)

   Huiber E. W. , uit een huis in de Heer Yvostraat, wordt vermeld als
   debiteur van Grote Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke
   goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der
   Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

   Jans Dirk Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van
   gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Jonker Aldert, Hij tekent met nog 8 ingezetenen van den Flekke Balk
   dat zij in den jaren 1811 en 1812 leverancies hebben gedaan aan de
   algemeene armen en op 5 juni om betaling hebben verzogt maar tot op
   heden 02- 08-1815 niets hebben bekomen enz. jaar 1815 (2)

   Kingma M. H.---- Wezel Willem Gerrits Schoolonderwijzer in den Vlekke
   Makkum schrijft in een brief door hem ondertekend, dat hem door de
   Kerkvoogd Kingma M. H. in de jare 1812 dat hem geen verder
   uitbetaling enz. enz. dat hij machteloos bij de maire Tichelaar F. A.
   enz. enz. jaar 1815 (3)

   Leeuwkerk Gerlof * 15-07-1799 Franeker, Hussaar in het Oost Indisch
   leger kavallerie Hij staat op de Signalements lijst van militairen
   van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van
   Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad, uit Oost
   Indie teruggezonden met het Schip Generaal Chassee in 1837 enz., en
   vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met
   15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en
   Mond enz. enz (4) dossier (20)

   Lieuwens And's hij ondertekend als lid van de Gemeente Haske: Metz
   Petrus Johannes , Regter bij de Regtbank te Heerenveen wonende te
   Oudehaske Gemeente Haske dat in de reparatie tot vinding van het
   tekortkomende gelden in 1814 Ondertekend door het Gemeentebestuur
   van Heerenveen enz. jaar 1815 (2)

   Merk van der Jan Martens Landbouwer te Surhuizum, hij geeft te
   kennen dat door de Schout een paard is gerequireerd op 2 December
   1813 ten somma van enz. enz. maar dat dat nog niet is betaald enz.
   jaar 1816 (1)

   Moet Gerrit R. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe
   Oudega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding
   van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde
   & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche
   Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
   Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze
   gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

   Oenes Berend Jans----- Douma Anske Douwes, te Nijtap Drente, gehuwd
   met Oenes Berend Jans een kwijtschelding verleend, bereft de
   nalatenschap van Douma Aafke Rinzes overleden 19-08-1823 Bergum (5)
   Oolgaard Bonifacius, Wordt vermeld op een document geheele en/of
   gedeeltelijke vereffening der achterstallige schulden als debiteur
   enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (7)

   Osinga Sipke D. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290
   gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen
   moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den
   agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van
   de Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)

   Paulus Petrus * 13-01-1801 Kortrijk , Fuselier in het Oost Indisch
   leger kavallerie Hij staat op de Signalements lijst van militairen
   van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van
   Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad , Uit
   Oostindie teruggezonden met het schip de Generaal Chasse in 1837
   enz, en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een
   lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van
   de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)

   Pieters Doekele moet betalen voor de Personele Aanslag over de
   Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Idsegahuizum) voor het tekort
   komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren
   Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)
   Rems Walte wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe
   Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding
   van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde
   & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche
   Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
   Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze
   gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

   Scubart Godfried * 09-03-1820 Rottevalle z.v. Scubart Christiaan
   August en Kolt Janke Johannes beide overleden, Hij staat vermeld in
   het Lotingsregister Nationale Militie de Stad Harlingen en wel
   Opgave ten aanzien der Geloot hebbende personen enz. jaar 1839 (8)
   (17)

   Serinelius Petrus ., ---- Muntz R., Fockens L., Lijcklama a
   Nijeholt T., Oeberius H. Braunius, Haitsma J. allen te Bolsward
   als.gecommiteerden uit het Gereformeerde Kerkgenootschap enz.
   verzoeken tot instandhouding der Diaconiekas enz. dat zij onwillige
   ledematen hebben die niet willen betalen enz. tevens een brief van
   Serinelius Petrus dat hen gesommeerd is binnen drie dagen wegens
   enz. jaar 1815 (5)

   Sjoerds Ype wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe
   Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding
   van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde
   & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche
   Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
   Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze
   gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

   Smid Cornelis Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente
   Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop
   voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
   Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden
   hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige
   Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen
   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Sonnema F. A. wegens geleverde Kalk en Arbeidslonen aan de Barak te
   Anjum, hij komt voor op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt
   door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van
   het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en
   Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814
   (6) dossier (88)

   Striepeke Christiaan Geb. 's-Gravenhage of Kampen, laatst gewoond
   hebbende te Kampen. Flankeur 20-5-1836 Overleden te Weltevreden
   (Id) , wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-
   Officieren en Manschappen van de landmagt in de overzeesche
   bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met
   68 overlijdens (6)

   Sybranda Sybren R., hij moet betalen voor het navolgende , want hij
   staat vermeld op een document genaamd: Kohier van Quotisatie in de
   Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde
   Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den
   11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

   Thijsses Gerrit, hij moet betalen voor navolgende want hij staat
   vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de
   ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige
   Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel
   gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

   Wassenaar J. de weduwe , Vermeld op Gedetailleerde staat der
   inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard welke
   het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en
   betalen jaar (uitgaven van Allen Aard Milaire over 1810, akte
   jaar1815 (2) (9)

   Wendt L. te Kollum wegens intrest op Kapitaal van f. 4000.- en f.
   2000.-, hij komt voor op de Rekening van Uitgaven van Intresten van
   verschuldigde Kapitalen, gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit
   als Secretaris Liquidateur van het voormalige district
   Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot
   en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

   Westringa Hendrik L., Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen
   van gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Wieren van W. Y. . te Marssum een handgeschreven brief met zijn
   handtekening verzoekt vergunning tot van het dempen van een sloot op
   zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Deinum enz.
   enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de
   toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1819 (11)

   Wiersma Douwe, Komt voor op een document der buitenlandsche
   paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
   gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en
   land van bestemming jaar 1915 (3)

   Zijlstra ….? Gemeente Ontvanger te Harlingen , Onderwerp een
   ambtelijk stuk jaar 1816 (1)


   Op http://altijdstrijdvaardig.nl vind u nu meer dan honderd duizend
   toevallige vondsten, niet alleen van Friesland maar ook uit andere
   Provincie's van Nederland tevens van Belgie en vele andere landen.

   >>Copien nodig van Documenten uit de archieven in Friesland??, ik
   maak deze tegen Kostprijs zie daarvoor http://altijdstrijdvaardig.nl
   <<

   Met vriendelijke groeten
   Anton Musquetier
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.