Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Nieuwe vondsten 31-12-2007 Provinciaal Bestuurlijk Archief (De Staten)

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  http://altijdstrijdvaardig.nl Ates Bonne komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief
  Message 1 of 1 , Dec 30, 2007
  • 0 Attachment
   http://altijdstrijdvaardig.nl

   Ates Bonne komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?.
   Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de
   kerkvoogden en Kerkmeesters dat de St. Martinikerk om heuchelijke
   tijden af in het bezit is geweest van De Herberg onder het Stadhuis
   alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt
   en van de Kraammarkt of Kraamgelden enwel sedert den jare 1645
   zonder van vorige tijden te gewagen daar door het gemis van boeken
   enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een
   nieuwe Boterwaag enz. enz. jaar 1815 (3) dossier (45)

   Beekmans Jacob voor een reis naar Leeuwarden als escorte met het
   vervoeren van de Geweeren, Wordt vermeld op een document van
   verantwoording der gelden van de Stad Dokkum enz. jaar 1815 (4)
   dossier (16)

   Bijlsma Jacob wegens geleverde verversingen enz. aan de wacht te
   Midlum, hij wordt vermeld op een specifike Staat der schulden van de
   Gemeente Almenum op het fonds van onvoorziene uitgaaf der Gemeente
   voor den dienst over 1815 (2)

   Binkes Rintie, hij moet betalen voor navolgende want hij staat
   vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de
   ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige
   Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel
   gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

   Comprecht Abraham uit een huis in de Holmakerstraat,wordt vermeld als
   debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke
   goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der
   Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

   Croesen H. J., Terburg is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de
   lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum,
   Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in
   het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en
   Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche
   Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie
   van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo
   Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

   Danieks Alle de weduwe Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen
   van gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Dijkstra Jan Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van
   gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Dirks Minne wegens wasschen van lakens voor de Militairen in Anjum,
   hij komt voor op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door
   Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het
   voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf
   van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7)
   dossier (88)

   Geraerts Josephus, Marinier 3de Klasse Korps Mariniers * 1816 Heijst
   op de Berg, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
   Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
   vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van
   de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
   Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
   Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
   weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1841 (4)

   Harmens Jan wegens het leveren en arbeidslonen aan het Wagthuis te
   Lioessens, hij komt voor op de Rekening van Militaire Uitgaven
   gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris
   Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige
   Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813
   jaar 1814 (6) dossier (88) , hij komt voor op de Rekening van
   Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als
   Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel
   van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den
   laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)

   Heeger, de Adriaan Geb. Utrecht, laatst gewoond hebbende te Utrecht.
   Kledermaker Overleden te Weltevreden 1837, komt voor op de Lijst van
   Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de Landmagt
   in de Overzeesche Bezittingen en Mederlanders van geboorte (2)
   totale lijst overledenen (7)

   Hemkes Sjoerd Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van
   gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Hilgenholt Herman Geb. Enschede, laatst gewoond hebbende te
   Enschede.Fuselier Overleden te Weltevreden 1837, komt voor op de
   Lijst van Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van
   de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Mederlanders van
   geboorte (2) totale lijst overledenen (7)

   Hobma Sierk Sjoerds, Hij staat op de lijst met namen, en tekend mede
   een document getekend door Burgers en Ingezetenen van de Stad
   Workum een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland dat aan hun
   Suplianten enz. enz. voor hun Leverantien en geleverde Arbeidslonen
   enz. enz. een lijst met hun namen jaar 1816 (4)

   Hoekel Pieter Johannes Geb. St. Gillis, laatst gewoond hebbende te
   Leiden. Huzaar 28-3-1837 Overleden te Kedong Kebo (Bagelen) , (3)
   totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

   Hornstra H. C. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe
   Oudega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding
   van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde
   & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche
   Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
   Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze
   gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

   Jans Sipke, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld
   op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van
   den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl.
   2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie
   daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

   Jansen Liewe , meester IJzersmid op het Zijlpad, Robijns Dooytje
   Kerkvoogd van de Martinikerk te Workum betaald hem voor het
   geleverd werk, Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven
   van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1645 enz. komt
   voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de
   Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en
   Kerkmeesters dat de St. Martinikerk om heuchelijke tijden af in het
   bezit is geweest van De Herberg onder het Stadhuis alhier, de
   Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de
   Kraammarkt of Kraamgelden enwel sedert den jare 1645 zonder van
   vorige tijden te gewagen daar door het gemis van boeken enz. enz.
   enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe
   Boterwaag enz. enz. jaar 1815 (3) dossier (45)

   Jelles Gijsbert moet betalen voor de Personele Aanslag over de
   Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Parraga) voor het tekort komende
   op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde
   staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

   Jong de F. S. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden
   van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen moeten betalen (met
   het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare
   1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz.
   jaar 1814 (6) dossier (11)

   Jorrits Hotze moet betalen voor de Personele Aanslag over de
   Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Ferwoude) voor het tekort
   komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren
   Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

   Kiestra Jan P., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat
   vermeld op een document genaamd: Kohier van Quotisatie in de
   Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde
   Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den
   11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

   Klazes Harmen te Anjum, komt voor op een document Staat en
   Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester van de
   voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en
   vermindering op zijn Competentie wegens gedane leveranties aan de
   Barakken de Militairen jaar 1814 (6) dossier (11)

   Koorn Andries, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 30-01-
   1818 Amsterdam, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
   Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
   vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van
   de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
   Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
   Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
   weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1840 (4)

   Kroes Tulle, Hij heeft geld tegoed van (met vermelding van bedrag
   en de geleverde Waren en/of Diensten) en wordt vermeld op de Staat
   van Schulden ten laste van de Gemeente Buitenpost over 1814 enz.
   jaar 1815 (3)

   Lammerts Rein wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe
   Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding
   van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde
   & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche
   Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
   Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze
   gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

   Lolkes Lolke wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe
   Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding
   van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde
   & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche
   Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
   Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze
   gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

   Metskes Pytter Jan Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van
   gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Meulen van der Pieter * 18-03-1820 Harlingen z.v. Meulen van der
   Klaas en Broersma Aafke Pieters beide te Harlingen wonende, Hij
   staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie de Stad
   Harlingen en wel Opgave ten aanzien der Geloot hebbende personen
   enz. jaar 1839 (8) (17)

   Miedema Grietje---- Miedema Jan Takes Kooiker onder Engwierum,
   Miedema Rense Takes en Miedema Grietje Takes huisvrouw van Hooghiem
   Sieger Eeuwes Landbouwer onder Oudwoude een request in quqliteit van
   erfgenamen van hun wijlen vader Jans Take in leven wonend ete
   Ternaard dat zij een somma van vierhonderd vijftig guldens van den
   dorpe Brantgum in zake geleende gelden voor het Slatten van de
   Dorpsvaart enz. enz. en de rente sinds 17 juli 1813 onbetaald is
   gebleven enz. enz. jaar 1815 (4)

   Minnema R. wegens geleverde Bouwmaterialen in de Brak te Holwert hij
   staat vermeld op de Staat der schulden van Westdongeradeel enz.
   jaar 1815 (2) dossier (8)

   Ronner Fyke Berends is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en
   staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en een opgave van
   de kleren die iedere gevangene nog nodig heeft (26 kolommen met
   soort kleding) jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer 142

   Roukema van R. G., Tekend mede een document door Burgers en
   Ingezetenen van de Stad Workum een verzoek aan de Gouveneur van
   Vriesland dat aan hun Suplianten enz. enz. voor hun Leverantien en
   geleverde Arbeidslonen enz. enz. een lijst met hun namen jaar 1816
   (4)

   Schaafsma Harmen Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van
   gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Schets Jacob Jacobs---- Ameland de schout Ruijter de G. J. en de
   Raad van Ameland tekenen een gemeentelijks stuk waarin gespecificeerd
   staat wat de tekorten in Amaland zijn en verzoeken dan ook aan de
   Gouveneur van Vriesland een reparatie hiervan enz. jaar 1815 (4)

   Schiffers Johan Hendrik * 26-02-1797 Aken , Fuselier in het Oost
   Indisch leger artillerie, Hij staat op de Signalements lijst van
   militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met
   briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de
   Krijgsraad , uit Oost Indie teruggezonden met het Schip de Drie
   Gebroeders in 1836 enz., en vervallen van den Militaire stand en
   eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoalsGent
   lengte, kleur vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)

   Smits Francis , Zevenhuizen is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op
   de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum,
   Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in
   het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en
   Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche
   Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie
   van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo
   Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

   Visser Albert Dirks voor gekeverde Levensmiddelen voor 12 zieke
   militairen, Wordt vermeld op een document van verantwoording der
   gelden van de Stad Dokkum enz. jaar 1815 (4) dossier (16)

   Visser Jan E. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden
   van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen moeten betalen (met
   het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare
   1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz.
   jaar 1814 (6) dossier (11)

   Visser, de Gijsbertus Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te
   Amsterdam. Flankeur Overleden te Padang 1836, (3) totaal dossier
   van alle overledene Militairen in 1836 (20)

   Vries de Jan Jentjes te Sexbierum, Vermeld op Gedetailleerde staat
   der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard
   welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en
   betalen jaar (uitgaven voor Tractementen aan Dorpsregters ), akte
   jaar1815 (2) (9)

   Wagenaar C. J. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of
   Leveranties van het jaar 1812 (deze Leveranties/Diensten worden
   vermeld) op de Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der
   Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz. den 18 Februari no.
   27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

   Westra Eke de weduwe, Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen
   van gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)


   Willem Hendrik, Fuselier Algemeen depot der Landmagt no 33 * 17-07-
   1818 Beilen, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
   Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
   vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van
   de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
   Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
   Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
   weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1841 (4)


   Op de site http://altijdstrijdvaardig.nl vind u nu meer dan honderd
   duizend toevallige vondsten, niet alleen van Friesland maar ook uit
   andere Provincie's van Nederland tevens van Belgie en vele andere
   landen,
   >>Copieen nodig uit Friesland ?, ik wil deze wel maken tegen
   kostprijs zowel van deze als andere stukken uit de archieven in
   Friesland, zie http://altijdstrijdvaardig.nl <<

   Met vriendelijke groeten
   Anton Musquetier
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.