Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Nieuwe Vondsten mijn site Altijd Strijdvaardig 05-12-2007

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  www.altijdstrijdvaardig.nl Altena van C. L. de weduwe te Leeuwarden er wordt vermeld dat zij geen pretensie op de gemeente Rauwerdt heeft onderwerp: een
  Message 1 of 1 , Dec 5, 2007
  • 0 Attachment
   www.altijdstrijdvaardig.nl

   Altena van C. L. de weduwe te Leeuwarden er wordt vermeld dat zij
   geen pretensie op de gemeente Rauwerdt heeft onderwerp: een tegoed
   van fl. 1.8 voor het inbinden van de registers van de burgerlijke
   stand enz. en een brief van de schout der gemeente Marrum en de
   schout van de gemeente Heeg en de Schout van de gemeente Koudum
   aan de gouveneur dat het hem bevreemd dat hij dit nog moet betalen
   enz. jaar 1815 (4)

   Bakker L. J. is crediteur op de Staat wegens betaalbare sommen voor
   het huishoudelijke plaatselijk bestuur enz. jaar 1815 (3)

   Bersma H. voor papier en schrijfbehoeften is hij betaald en vermeld
   op het Document genaamd: Staat wegens betaalden zommen op het art.
   Generalen kosten voor het Huishoudelijk Plaatselijk Bestuur volgens
   Tableau voor den Dienst van 1814 gemeente Holwert jaar 1815 (3)

   Boer de Douwe Symons (Vroedsman) , Boer de Anne Hobbes,
   Kerkvoogd van de Martinikerk te Workum ontvangt van
   eerstgenoemde jaarpagt van de Stads Boterwaag, , Geextrateerd uit
   het boek van Ontvang en Uitgaven van de Martinikerk te Workum
   aangelegd in de jare 1732 en 1749 enz. komt voor in het totale
   dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft
   en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat de St.
   Martinikerk om heuchelijke tijden af in het bezit is geweest van De
   Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en
   Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden
   enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen daar
   door het gemis van boeken enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is
   betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag enz. enz. jaar 1815 (3)
   dossier (45)

   Boer de Jacob, Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van
   gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Borrius Veronicus Philippus , Marinier Korps Mariniers * 16-07-1809
   Amsterdam, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
   Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
   vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van
   de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
   Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
   Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
   weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1839 (4)

   Bruin de Jacob , Kanonnier Bataillon vrijwillige Artilleristen * 26-
   11-1811 Vlieland, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van
   eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij
   rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
   stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de
   Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag
   zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene
   der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)

   Cortie de Regardus, Mineur bataillon mineurs en sappeurs * 11-10-1816
   Driel, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
   Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
   vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van
   de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
   Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
   Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
   weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1841 (4)

   Diester Foppe Jans, Hij is een van de ondertekenaars van een
   document waar onder anderen in staat: de ingezetenen van de Gemeente
   Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de Gouveneur van
   Friesland enz. enz. dat de Contribualen op de Repertitie zeer
   willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige boere arbeiders
   op 4 stuivers aangeslagen zijn, anderen weer op 18 stuivers enz.
   enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van gebouwde en ongebouwde
   eigendommen maar 16 stuivers en dat daar geen een van de raden en de
   Schout zig boven de 10 stuivers heeft enz. enz. en dat de Gouveneur
   deze partijschap uit de weg wil ruimen enz. jaar 1814 (4)

   Douwes Durk, Wordt vermeld in een document Omslag over de
   ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige schulden
   van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van
   Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de
   Dorpsgecommiteerden Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan
   jaar 1815 (6)

   Engert Friedrich Adam, Marinier bij het Korps Mariniers * 05-04-1804
   Hamburg, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
   Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
   vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van
   de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
   Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
   Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
   weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)

   Faber Ate Dirks wegens geleverd vleesch aan de militairen te
   Paezens, hij komt voor op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt
   door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van
   het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en
   Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814
   (7) dossier (88)

   Frank Wilhelmus Geb. 's-Hertogenbosch, laatst gewoond hebbende te 's-
   Hertogenbosch. Tamboer 17-10-1836 Overleden te Kedong Kebo (3) totaal
   dossier van alle overledene Militairen in 1836(20)
   Gezel Willem uit een huis in de Breedstraat,wordt vermeld als
   debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke
   goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der
   Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815

   Haalstra Jeppe S? of I?, Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216
   namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter somma
   van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door
   de Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Hartmans Cornelis H. geleverde steen, vermeld als crediteur op de
   Staat der achterstallige schulden van de voormalige
   dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815 (3) complete
   document (8)

   Heringa K. P. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden
   van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen moeten betalen (met
   het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare
   1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz.
   jaar 1814 (6) dossier (11)

   Hiddinga Herman---- Hiddenga Elias , Koopman van beroep wonende te
   Heerenveen is aangeslagen voor de belasting personele omslag voor f.
   119 en daar tekent hij in een geschreven brief met zijn handtekening
   bezwaar tegen aan , hij is best bereidwillig om te betalen maar dat
   de heeren Haeften van Jacob en Tuimelaar Johannes zoon van Tuimlaar
   Hendrik minder moeten betalen en niettemin de heer Nauta R.
   Ontvanger Particulier die een groter inkomen heeft voor minder is
   aangeslagen en Mollema Molle Wobbes zoon van Mollema Wobbe Molles
   geheel niet zijn aangeslagen en Haeften van Bartholomeus Cornelis
   Gerardus zoon van Heaften Jacob welke op een zeer laag bedrag
   aangeslagen zijn enz. tevens aanwezig een extract uit de repartitie
   lijst enz.waarop vermelde personen en ook Hiddinga Herman met hun
   beroep en het aangeslagen belasting bedrag enz. jaar 1815 (5)

   Hofman J. G. uit een huis in de Holmakerstraat en uit een woning op
   het Noord van de Jacobijnerkerk,wordt vermeld als debiteur van kleine
   en grote Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te
   weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der
   Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

   Huitema Klaas Huites, Komt voor op personeele omslag over de
   Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden
   welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige
   eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n.
   Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

   Jans Minze---- Wit de Kerst Minzes *21-09-1820 Oudehaske Beroep
   Colonist wonende Veenhuizen, z.v. Jans Minze en Pleunenberg Berber
   Kerstes , Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie
   Grietenij Haskerland en wel Opgave ten aanzien der Geloot hebbende
   personen enz. jaar 1839 (8) (17)

   Jong de H. J. Hij tekend als lid van de Commissie tot instandhouding
   den Bruggen van den dorpe Molkwerum van welke men zoveel Eilanden kon
   noemen waardoor er veel bruggen nodig waren Onderwerp: een request
   om het onderhoudwelke personen welke bruggen onderhouden met naam van
   de persoon (59 inwoners) enz. jaar 1815 (8) dossier (10)

   Kessler Gerrit Daniel Eerste Luitenant 4-6-1836 Overleden te
   Djokjakarta (Id) , wordt vermeld op de Lijst van overleden
   Officieren, Onder-Officieren en Manschappen van de landmagt in de
   overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2)
   Dossier met 68 overlijdens (6)

   Kingma ….?---- Everts E. A. hij schrijft en ondertekend een brief aan
   de Gouveneur van Vriesland als volgt: daar en tusschen mijne
   Collega's Kannegieter ….?, Kingma ….? En mij een verschil ontstaan
   is over de post op de Stadsbegroting over het jaar 1815 enz. enz.
   jaar 1816 (2)

   Klinkhamer Berend te Holwert : De Gemeente Holwert heeft besloten
   alle achterstallige intresten van over voorgaande jaren benevens die
   van 1814 aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (5)
   Koster Klaas L., Wordt vermeld op een document geheele en/of
   gedeeltelijke vereffening der achterstallige schulden als debiteur
   enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (7)

   Kremer Bregje Harms---- Sasburg Harmen Yzaak * 28-10-1820 Heerenveen
   z.v. Sasburg Yzaak Jacobs en van Kremer Bregje Harms (volgens Tresoar
   Cremer) , Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie
   Grietenij Schoterland en wel Opgave ten aanzien der Geloot hebbende
   personen enz. jaar 1839 (8) (17)

   Kruiwagenstraf >>((De kruiwagenstraf bestaat in het plaatsen des
   veroordeelden in eene militaire straf gevangenis voor den tijd van
   drie tot vijftien jaren, ten einde aldaar, vervolgens de voor
   veroordeelten den landmagt bestaande veroordelingen, aan het
   verrigten van arbeid te worden ontworpen. Aan de kruiwagenstraf gaat
   bij dek- en onderofficieren steeds degradatie, bedoeld in art. 41
   lit. a des wetboeks, bij mindere schepelingen de vervallen verklaring
   van den militaire stand, vooraf....))>>

   Linden van der Theodorus * Dinther 1801, Hij wordt vermeld op een
   Nominative Staat ( met ca. 15) kolommen info van gestraften in
   Nederlandsch Indie die na geeindigde ""kruiwagen straf"" met
   vervallen verklaring van den militairen stand, met het schip de
   Rhijn met Schipper Brandtligt C. naar Nederland teruggezonden en den
   28e Mei 1838 in het Nieuwe diep aangekomen. Jaar 1838 (4)

   Meinsma A. Solliciteur staat vermeld in een document: De Secretaris
   Liquidateur van het voormalige District Westdongeradeel geeft bekend
   aan de Gouveneur dat de Staat en Beantwoording der vragen enz. enz.
   jaar 1815 (2) dossier (8)

   Mulder A. F. heeft ontvangen van de schout Bovenkamp A. L. . hun
   toekomende gelden wegens het opruimen der agtergelaten goederen van
   de Franschen Brigadier der Gendarmerie enz. jaar 1815 (6) dossier
   (10)

   Nijhof Jan , Fuselier 7e afdeeling Infanterie * 04-01-1814 Weerden,
   hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke
   uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen
   vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande
   Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische
   bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo
   veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen
   weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen
   met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.
   jaar 1838 (4)

   Oedses L. de weduwe te Arum wordt vermeld op; Staat houdende opgave
   van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der
   plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel in gekomen
   biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met
   vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

   Pieters Take (Teeke) wegens geleverd Bier en uitschot van
   Lakenwasschen voor de Militairen te Anjum, hij komt voor op de
   Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in
   Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district
   Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot
   en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (8) dossier (88)

   Putto J. M. wordt betaald uit de kas van onvoorziene uitgaven
   wegens leergeld van 6 Tamboers enz. jaar 1815 (1)

   Rittenberg J. J., Declaratie van gedane en nog te doene uitgaven in
   de Gemeente Nes over den dienst van 1814 enz. jaar 1815 (5)

   Roos de Jan Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente
   Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop
   voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
   Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden
   hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige
   Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen
   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Schalhas Heinrich , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 08-
   12-1810 Frachzelwald, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van
   eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij
   rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
   stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de
   Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag
   zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene
   der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1839 (4)

   Schotanus Gerrit Anskes, Komt voor op personeele omslag over de
   Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden
   welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige
   eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n.
   Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

   Sjoerdsma Jan, Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van
   gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Spoor Jna Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente
   Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop
   voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
   Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden
   hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige
   Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen
   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Staal Foppe, van beroep Bakker, hij wordt vermeld als Debiteur op
   een staat van uitgaven gedaan door den Schout van Huizum i.v.m. de
   manschappen der Landstorm geposteerd op de Zwarteweg enz. jaar 1814
   (2)
   Sytsema E. , hij tekend als lid van de raad mede met anderen het
   navolgende stuk, Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den
   Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter
   ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van
   begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

   Tjerks Jan---- Meinsma W. wegens verschillende verschotten bij
   onderscheiden diefstallen enz., Tevens voor het informeren bij
   Roelofs Melle en Tjerks Jan, hij komt voor op de Staat der Uitgaaf
   en verschotten ten behoeve der Justitie en Politie gedaan door Joha
   A. als secretaris bij de rechtbank 3e District in Friesland enz.
   enz. hij uit der kassen van Oost en Westdongeradeel tegen 5% enz.
   enz. jaar 1815 (3) dossier (20)

   Venekamp Balling M?. Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen
   van gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Venis Pieter , Fuselier 5e afdeeling Infanterie * 27-02-1803
   Dordrecht, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
   Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
   vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van
   de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
   Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
   Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
   weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)

   Volkman Johan Carel de weduwe, logementhoudersche te Heerenveen zij
   hreeft nog tegoed een bedrag van f. 88-14- wegwns gemaakte vertering
   bij de formatie van een releve der Landerijen over 1812 enz. enz.
   en de schout verzoekt aan de Gouveneur of hij de betaling uit de kas
   van onvoorziene uitgaven mag doen enz. jaar 1815 (2)

   Vos Cornelis * 24-05-1798 Oud-Beijerland, Kurassier afd. Kurassiers
   no. 3, Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de
   Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag
   zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad en vervallen van
   den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen
   met informatie zoalsGent lengte, kleur vorm van de Neus en Mond enz.
   enz (4) dossier (20)

   Werf van der J. Y. , wegens geleverd IJzerwerk enz. in 1812, hij/zij
   wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige
   schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Hiauw over
   de jaren 1810, 1812 en 1813 Jaar 1814 (4)

   Wieringa te Engwierum, Hij komt voor in een document; Staat van de
   dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken in de
   Grietenij Oostdongeradeel als koper van Dranken in de maand
   Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

   Willems Gerrit Hij zet zijn handtekening als mede Burger van IJlst
   onder de de navolgende brief; aan de Weledele Heer, De Heer Ebenga
   van Humalda J. Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij Burgers
   en ijngeseetene van de Stad IJlst geeven met verschuldigde eerbied te
   kennen, Also de meeste ijngeseetenen dezer Stad enz. enz. Dat de stad
   tegenwoordig in een slegte staat is en van het noodige onderhout niet
   voorsien enz enz. enz. jaar 1815 (4)

   Deze nieuwe Vondsten worden bij de volgende up-date op mijn site
   gezet.

   Op mijn site vind u meer dan honderdduizend toevallige vondsten niet
   alleen van Friesland maar ook uit andere Provincie's van Nederland,
   tevens van Belgie en vele andere landen ,ook wil ik voor u copieen
   maken van deze en andere stukken uit de archieven in Friesland.

   Met vriendelijke groeten
   Anton Musquetier
   www.altijdstrijdvaardig.nl
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.