Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Nieuwe Vondsten mijn site Altijd Strijdvaardig 04-12-2007

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  www.altijdstrijdvaardig.nl Altena C. L. wed. is crediteur op de Staat wegens betaalbare sommen voor het huishoudelijke plaatselijk bestuur enz. jaar 1815 (3)
  Message 1 of 1 , Dec 4, 2007
   www.altijdstrijdvaardig.nl

   Altena C. L. wed. is crediteur op de Staat wegens betaalbare sommen
   voor het huishoudelijke plaatselijk bestuur enz. jaar 1815 (3)

   Bakker L. J. de weduwe , Huur voor Exercitieveld is hij betaald en
   vermeld op het Document genaamd: Staat wegens betaalden zommen op het
   art. Generalen kosten voor het Huishoudelijk Plaatselijk Bestuur
   volgens Tableau voor den Dienst van 1814 gemeente Holwert jaar 1815
   (3)

   Bersma H. voor Fournituren aan de Nagtwagt is hij betaald en vermeld
   op het Document genaamd: Staat wegens betaalden zommen op het art.
   Generalen kosten voor het Huishoudelijk Plaatselijk Bestuur volgens
   Tableau voor den Dienst van 1814 gemeente Holwert jaar 1815 (3)

   Boer de Doeke Idzerds, Landbouwer te Burum betaald voor 3
   Kerkegraven op het Kerkhof, Rekening en verantwoording van het
   Kerkpastorie en Schoolbestuur van den Dorpe Burum over den dienst
   van den jare 1812, 1813 en 1814 geadministreerd door de Kerkvoogd
   Wiersma Cornelis enz. jaar 1815 (5) (dossier 15)

   Boer de Jacob Sikkes te Koudum een arrest ten name van hem, de
   ontvanger wil overgaan tot verkoop der goederen (deze staan in de
   brief van de ontvanger) enz. jaar 1815 (3)

   Bornmeester Christiaan Hendricus , Schutter 3e Afd. mobiele
   Zeeuwsche schutterij * 25-11-1804 Middelburg, hij wordt vermeld op
   een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van
   slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard
   zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale
   Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met
   briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk
   voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
   Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals
   o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)

   Bruin de Gradus , Kanonnier 1ste bataillon veldartillerie * 23-12-
   1808 Groesbeek, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
   Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
   vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van
   de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
   Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
   Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
   weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1841 (4)

   Cornelis Sipke Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van
   gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Diepenbroek H. uit drie huizen in de Sacrementstraat ,wordt vermeld
   als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der
   Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de
   Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815

   Douwes Douwe en Douwes Tade Jan Schippers op Ezumazijl, wegens
   Transport van Kruid en Amunitie van Oostmahorn naar Groningen op
   order van den Overste der Kozakken Prusakov Gavonsy wordt vermeld op
   een Gedetailleerde Staat der achterstallige schulden ten laste van de
   Gemeente Anjum enz. geduurende de jare 1814 enz. jaar 1815 (3)

   Elzinga Johannes te Firdgum, Vermeld op Gedetailleerde staat der
   inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard welke
   het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en
   betalen jaar (uitgaven voor Tractementen aan Dorpsregters ), akte
   jaar1815 (2) (9

   Faber Arjen Ynzes, Grofsmid te Joure wegens geleverde Pieken, Vermeld
   op een document genaamd Specifieke staat van uitgaven gedaan op het
   fonds van onvoorziene uitgaven van Joure enz. enz. jaar 1815 (4)

   Franckena A. Hij is één der ondertekenaars van het navolgende
   document: Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en
   staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat het dorp
   Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was in seven pollen, welke
   men zoveel eilanden kon noemen, alsoo elk deze pollen omgeeven was
   door een vaarwater, vandaar dat er dan ook menigvuldige Bruggen
   vereischt wurden voor den gemeenschap tot en met elkander maar toen
   en ook in latere tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz.
   dat dan ook in 1812 is besloten om enz. enz, Plan van Quotisatie tot
   onderhoud der Bruggen Jaar 1815 (7) dossier (10)

   Geurts Johannes ---- Hemkes Marten, Kloosterman Hendrik en Geurts
   Johannes allen te Leeuwarden , Onderwerp: een request door hem
   getekend , met antwoord, dat Hemkes Marten om het afleggen van
   de bekende Vriesche verklaring in den jare 1796 van zijn post als
   Kaasdrager of Waagmeester is ontzet en dat hij een toelae in 1803
   is toegelegd enz. hij altijd een braaf en getrouw enz. enz. dat
   hij deze post in 1802 van ene Atema Jan had gekocht enz. jaar 1815 (5)

   Haalstra G. de weduwe, Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen
   van gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Hartmans Cornelis H. geleverde steen, vermeld als crediteur op de
   Staat der achterstallige schulden van de voormalige
   dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815 (3) complete
   document (8)

   Herberg van der Take Pieters, van beroep kastelein ook een Declaratie
   wegens verschaffing van Vuur, Licht en Ververschingen op de
   Nachtwachten der Landstorm in de Gemeente Anjum en wel Anjum en
   Morra geduurende de jare 1814 enz. jaar 1815 (4)

   Hidding Johann, Kanonnier Alg. dep. Der landmagt no. 33 * in 1809
   plaats onbekend volgens vermelding. , hij wordt vermeld op een
   Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht
   gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij
   de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als
   van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van
   Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen
   dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits
   Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte,
   Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)

   Hoffman Arnoldus François Geb. Grave, laatst gewoond hebbende te
   Grave. Korporaal 14-12-1836 Overleden te Djokjakarta, (3) totaal
   dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

   Huitema Joost Pieters, Komt voor op personeele omslag over de
   Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden
   welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige
   eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n.
   Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

   Jans Klaas de weduwe Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen
   van gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Jong de H. J. Hij tekend als lid van de Commissie tot instandhouding
   den Bruggen van den dorpe Molkwerum van welke men zoveel Eilanden kon
   noemen waardoor er veel bruggen nodig waren Onderwerp: een request
   om het onderhoudwelke personen welke bruggen onderhouden met naam van
   de persoon (59 inwoners) enz. jaar 1815 (8) dossier (10)

   Kessler Gerrit Daniel Eerste Luitenant 4-6-1836 Overleden te
   Djokjakarta (Id) , wordt vermeld op de Lijst van overleden
   Officieren, Onder-Officieren en Manschappen van de landmagt in de
   overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2)
   Dossier met 68 overlijdens (6)

   Kienstra R. te Dockum ---- Slagter Jacob Jans en Haagsma Uilke
   Klazes Kooplieden te Anjum voor zig en als gelastigde van Sytzama
   Cornelis Edzes Koopman en Herberg van den Taeke Pieters, Haagsma
   Wytse Klazes te Anjum, Kienstra R. te Dockum en Reiding Jan Pieters
   te Metslawier dat zij zijn crediteren van het voormaig district
   Oosdongeradeel wegens leveranties en fournitares, vivres en
   materialen enz. zij nu niet eer kunnen wachten en dringend hun geld
   willen hebben enz. enz. jaar 1815 (2)

   Kleiterp Klaas Pieters, Koopman te Mantgum hij heeft namens de
   gemeente Pingjum paarden geleverd voor het 2e en 3e Regiment
   Dragonders te Leeuwarden en hij wil nu wel betaling enz. enz. jaar
   1815 (2)

   Klinkhamer Beerend Johannes , Hij is ontboden op 1 Nov. 1814 door de
   schout van Holwert Bienna H. J. om met het boek te komen ten huize
   van de secretaris Stelwagen D. maar hij is niet gekomen Klinkhamer
   Beerend Johannes , vertelde later dat hij het boek niet had en het
   bij zijn vader te Oude Bildzijl was maar dit is ongeloofwaardig en
   de secretaris Stelwagen D. is gegaan naar Tasman Johannes
   Horlogemaker te Holwert die het uurwerk der toren in 1811 heeft
   gerepareerd om van hem te vernemen wat Klinkhamer Beerend Johannes
   in die tijd nog Smid enz. enz. jaar 1814 (2)

   Kreeft Klaas, Hij betaald voor de armen enz., Onderwerp: De
   Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in de
   Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige
   kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente opgeroepen enz. enz.
   zodat er een quotisatie onder de Roomskatholieke gemeente wordt
   geregeld. Jaar 1815 (5)

   Kruit Hendrik Jan, Fuselier 6e Afdeeling Infanterie * 08-12-1819 in
   de Grietenij Ooststellingwerf, hij wordt vermeld op een Nominative
   Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook
   bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
   stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de
   Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag
   zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene
   der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1841 (4)

   Linden van der Theodorus * Dinther 1801, Hij wordt vermeld op een
   Nominative Staat ( met ca. 15) kolommen info van gestraften in
   Nederlandsch Indie die na geeindigde ""kruiwagen straf"" met
   vervallen verklaring van den militairen stand, met het schip de
   Rhijn met Schipper Brandtligt C. naar Nederland teruggezonden en den
   28e Mei 1838 in het Nieuwe diep aangekomen. Jaar 1838 (4)
   Meinsma ….? Port van een Brief uit Den Haag van voornoemde, Wordt
   vermeld op een document van verantwoording der gelden van de Stad
   Dokkum enz. jaar 1815 (4) dossier (16)

   Mulde Goitse Jelkes, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie over
   de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag
   zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat
   de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

   Nijhof Gerrit , Fuselier 7e Afdeeling Infanterie *22-08-1817
   Haaksbergen , hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
   Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
   vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van
   de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
   Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
   Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
   weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1840 (4)

   Oedses A. te Oostermeer, Hij komt voor in een document; Staat van
   Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur van Tietjerksteradeel als
   koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van
   hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

   Pieters Taeke---- Hesling Ids voor het onderhoud van Pieters Taeke:
   De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van
   Raard over voorgaande jaren benevens die van 1814 te betalen enz.
   jaar 1814 (3) dossier (9)

   Prusakov Gavonsy Overste der Kozakken---- Douwes Douwe en Douwes Tade
   Jan Schippers op Ezumazijl, wegens Transport van Kruid en Amunitie
   van Oostmahorn naar Groningen op order van den Overste der Kozakken
   Prusakov Gavonsy wordt vermeld op een Gedetailleerde Staat der
   achterstallige schulden ten laste van de Gemeente Anjum enz.
   geduurende de jare 1814 enz. jaar 1815 (3)

   Rittenberg J. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden
   van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen moeten betalen (met
   het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare
   1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz.
   jaar 1814 (6) dossier (11)

   Roos de Eelke Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van
   gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Schaik Gijsbert---- Roos Jantje weduwe van Camphoff Fredrik en Beek
   van der Zamina weduwe van Schaik Gijsbert beide beddeverkoopsters
   wonende te Groningen geven eerbiedig te kennen dat in een door beide
   getekend request dat zij op het eiland Schiermonnikoog hebben
   vehuurd gehad 10 stellen enz. voor een bedrag van fl. 130.- en dat
   zij sinds 2 jaar geen enz. Jaar 1815 (2)

   Schors v.d. D. W. , wordt vermeld op een staat ingevolge eene
   Missiven van den voormalige heer prefect van Friesland van den 13e
   November 1813 als Debiteur voor geleverde waren/diensten met de
   vermelding van de waren/diensten en het bedrag enz. jaar 1814 (7)
   Sjoerdsma A. voor vragt van hier (Dokkum) naar Leeuwarden, Wordt
   vermeld op een document van verantwoording der gelden van de Stad
   Dokkum enz. jaar 1815 (4) dossier (16)

   Spoelstra Eelke heeft tegoed voor geleverd Hout , Staat vermeld op
   een Document genaamd; Lijst van de uitgaven gedaan op autorisatie uit
   de onvoorziene uitgaven van de Gemeente Haske ter beschikking van
   de departementalen ambtenaar enz. jaar 1815 (7)

   Staal Foppe , Wordt vermeld op de staat van Uitgaaf gedaan op de
   post van onvoorziene uitgaven over 1814 op de begrooting van den
   Gemeente Huizum enz. jaar 1815 (4)

   Sytjens Pytter Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van
   gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Tjeerdsma Geert Jorrijts Huisman onder den Dorpe Scharnegoutum en
   Staatstra Dirk Klazes mede aldaat de eerste als administrerende en
   de laatste als toeziende voogd der Kerkegoederen te Scharnegoutum,
   zij schrijven en tekenen een brief als request voor vermindering van
   belastingen enz. verder een overzicht van de inkomsten en uitgaven
   van deze kerk en hunne bezittingen enz. jaar 1815 (5)

   Vellema Sybe Andries---- Dijkman Jan Roelofs te te Holwert , hij
   schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat
   zijn huisvrouw wijlen haar eerste man Vellema Sybe Andries in leven
   slager te Holwert nog gedurende de maand Januari 1811 vlees heeft
   geleverd aan de Fransche Miltairen te Westdongeradeel enz. vermits
   der aannemer der leverantie de meester slager Marcus Jacob Samuel te
   Dokkum zig schuldig maakt aan het leveren van slegt vlees enz. enz.
   maar volgens bijlage een brief van de Baljuw en Gemeentebestuur van
   Westdongeradeel hij ook geheel nalatig blijft in het fourneren van
   vlees aan de troepen enz. hierin wordt ook genoemd dat Vellema Sybe
   Andries moet zorgen voor enz. enz. jaar 1815 (5)

   Veltman Ernst de erven uit een huis aan de Zuidkant van de
   Nieuwebuurt,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de
   Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder
   bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34)
   jaar 1815.

   Verhuizen Matthijs, Jager 2e Bataillon Jagers * 02-04-1813
   Geldrop, , hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
   Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
   vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van
   de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
   Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
   Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
   weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)

   Vos Albertus, Groningen is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de
   lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum,
   Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in
   het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en
   Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche
   Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie
   van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo
   Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

   Werf van der Gerben Abes---- Eisma Jan Eises, Meilema Pieter Folkerts
   schipper te Bosum, Werf van der Gerben Abes, van beroep
   Brievenopbrenger Kromwal onder Britswerd en Fopma Jan Foppes
   Schipper te Britswerd, Een antwoord op hun verzoek dat hunne
   rekeningen enz. maar dat de Schout van Bozum niet ontschoten is maar
   dat enz. enz. jaar 1815 (1)

   Wieringa L. S. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden
   van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen moeten betalen (met
   het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare
   1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz.
   jaar 1814 (6) dossier (11)

   Willems Gaspard, Houten is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de
   lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum,
   Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in
   het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en
   Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche
   Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie
   van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo
   Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

   Deze nieuwe Vondsten worden bij de volgende up-date op mijn site
   gezet.

   Op mijn site www.altijdstrijdvaardig.nl vind u meer dan
   honderdduizend toevallige vondsten niet
   alleen van Friesland maar ook uit andere Provincie's van Nederland,
   tevens van Belgie en vele andere landen ,ook wil ik voor u copieen
   maken van deze en andere stukken uit de archieven in Friesland.

   Met vriendelijke groeten
   Anton Musquetier
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.