Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Nieuwe Vondsten mijn site Altijd Strijdvaardig 03-12-2007

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  www.altijdstrijdvaardig.nl Altena ….? De weduwe uit een huis in de Breedstraat,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der
  Message 1 of 1 , Dec 3, 2007
   www.altijdstrijdvaardig.nl

   Altena ….? De weduwe uit een huis in de Breedstraat,wordt vermeld als
   debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke
   goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der
   Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

   Bakker L. de weduwe Wordt vermeld als schuldeiser op de Staat
   betreffende autorisatie tot betaling uit het fonds onvoorziene
   uitgaven van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815
   (3)

   Bersma ….? Wordt vermeld als schuldeiser op de Staat betreffende
   autorisatie tot betaling uit het fonds onvoorziene uitgaven van de
   Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815 (3)

   Beuker Johannes Hendricus Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te
   Amsterdam. Sergeant 28-4-1836 Overleden te Padang (Id) , wordt
   vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en
   Manschappen van de landmagt in de overzeesche bezittingen,
   Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68
   overlijdens (6)

   Boer de Auke Rienks, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie over
   de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag
   zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat
   de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

   Borleire Frans Geb. Leiden, laatst gewoond hebbende te Leiden. 2e
   kanonnier Overleden te Koempoelang (Id) 1836, (3) totaal dossier van
   alle overledene Militairen in 1836 (20)

   Bruijnsma Sibrand G. S.---- Scholtze Jan A., Boer de Haring Petters,
   Bruijnsma Sibrand G. S. Zij vragen als gecommiteerden van den Dorpe
   Warns en Scharl in een handgeschreven brief met hun handtekeningen
   verlichting over den jare 1812 dat hoedanig wij ons ook gedragen
   hadden betrekkelijk de vorderingen door de Gemeente Ontvanger van
   Stavoren tegen ons gedaan enz. enz. en dat de President Burgemeester
   Lootsma J. A. van Stavoren alle pogingen in het werk steld om de
   execitie van het decreet van zijne Koninklijke Hoogheid van 14 juni
   1814 Ten onze koste ja zelfs ten koste van de waarheid tegen te
   werken enz. enz. enz. mede ondertekenaars Roodhof Jan Lammerts, Zijp
   van der Wijtze Atzes, Husman Tjomme Herkes jaar 1815 (8)

   Cornelis Pytter Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van
   gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Dhamen R. reparatie aan de Brandspuiten in 1811, en heeft hij
   daarvan tegoed volgens vermelding op een document, Staat van Memorie
   van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen,
   Pretensien van Particulieren wegens gedane Leverantien enz. jaar 1815
   (11) (dossier15)

   Douwes Douwe de weduwe Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen
   van gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Elseloo van J. F. betreffende zijn teruggezonden request dat hij
   niet accoord gaat met een betalingsregeling van de schulden die de
   gemeente Balk aan hem heeft enz, terwijl de mede crediteuren dat wel
   willen over een langere termijn en deze zijn: Veldkamp Jan, Poppes
   Bauke Pieters, Albaada Tjietie Douwes, aanwezig een lijst met de
   crediteuren van de gemeente Balk met de sommen van de schulden en
   wel: Elseloo van J. F. , Tuyneir Wander Annes, Visser Tjeerd
   Harmens, Dijkstra Jacob Everts, Visser Pijtter Jans , Mekes?
   Pijtter, Fokkes F. W., Jonker A. L., Meines Sake, Huisman te Wijckel
   jaar 1815 (3)

   Evertsz Arend te Joure wegens betaalde voorschotten aan de
   Onderwijzer der Tamboers , Vermeld op een document genaamd
   Specifieke staat van uitgaven gedaan op het fonds van onvoorziene
   uitgaven van Joure enz. enz. jaar 1815 (4)

   Fortuin Hendrik Alles, Komt voor op personeele omslag over de
   Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden
   welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige
   eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n.
   Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

   Gerzee H. de weduwe Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente
   Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop
   voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
   Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden
   hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige
   Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen
   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Haakma Petrus uit een kamer bij de Perkbrug ,wordt vermeld als
   debiteur, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten
   Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad
   Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

   Hartmans Tjibbe op de Gorredijk, wegens aankoop van 6 Trommels
   enz., wordt vermeld op een Staat der Kosten gemaakt ten dienste van
   den Landstorm in de Gemeente Anjum geduurende de jare 1814 enz. jaar
   1815 (3)

   Herberg van der Folkert , Kastelein te Morra wegens Huisvesting en
   Verteringen , hij komt voor op de Rekening van Militaire Uitgaven
   gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris
   Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige
   Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813
   jaar 1814 (7) dossier (88)

   Hiddenga Elias , Koopman van beroep wonende te Heerenveen is
   aangeslagen voor de belasting personele omslag voor f. 119 en daar
   tekent hij in een geschreven brief met zijn handtekening bezwaar
   tegen aan , hij is best bereidwillig om te betalen maar dat de heeren
   Haeften van Jacob en Tuimelaar Johannes zoon van Tuimlaar Hendrik
   minder moeten betalen en niettemin de heer Nauta R. Ontvanger
   Particulier die een groter inkomen heeft voor minder is aangeslagen
   en Mollema Molle Wobbes zoon van Mollema Wobbe Molles geheel niet
   zijn aangeslagen en Haeften van Bartholomeus Cornelis Gerardus
   zoon van Heaften Jacob welke op een zeer laag bedrag aangeslagen
   zijn enz. tevens aanwezig een extract uit de repartitie lijst
   enz.waarop vermelde personen en ook Hiddinga Herman met hun beroep en
   het aangeslagen belasting bedrag enz. jaar 1815 (5)

   Hof Jan Leverts, Hoogeveen is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op
   de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum,
   Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in
   het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en
   Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche
   Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie
   van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo
   Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

   Huitema Joost Huites, Komt voor op personeele omslag over de
   Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden
   welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige
   eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n.
   Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

   Jans Johannes heeft in Huur bij de plaats agter Cambuur aan de
   Kalverdijk en heeft in Huur Mieden op het Noord Oost van Cammingaburg
   op Cammingabuurster Meenschar deels fenn eenz. enz., enz. en wordt
   vermeld in de Grote Grondpachten die weer staan op de Generale
   Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden
   zodanig als dezelve zedert den 31 Maart 1580 tot den laatsten
   December 1809 op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad
   Leeuwarden zijn geadministreerd geworden(maar in de jaren 1796 en
   1797 zijn veel goederen verkocht) en met ingang van 1 Januari 1810
   onder de Algemene Administratie der Stedelijke inkomsten zijn
   gebracht enz. enz. , jaar 1815 (6) dossier (60)

   Jong de Gelt, Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van
   gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Kannegieter ….?,---- Everts E. A. hij schrijft en ondertekend een
   brief aan de Gouveneur van Vriesland als volgt: daar en tusschen
   mijne Collega's Kannegieter ….?, Kingma ….? En mij een verschil
   ontstaan is over de post op de Stadsbegroting over het jaar 1815
   enz. enz. jaar 1816 (2)

   Kerkelijke Geestelijk Goederen ----Obligatien zestien stuks en
   vijftien stuks ieder fl. 1000.- tegen 3 ½ perct. Enz., en wordt
   vermeld in de Grote Grondpachten die weer staan op de Generale
   Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden
   zodanig als dezelve zedert den 31 Maart 1580 tot den laatsten
   December 1809 Grondpachten die weer staan op de Zogenaamde
   Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd geworden
   (maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht) en met
   ingang van 1 Januari 1810 onder de Algemene Administratie der
   Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (4) dossier
   (60)

   Kesses Jan Koopman----, hij komt voor op de Rekening van Militaire
   Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris
   Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige
   Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813
   jaar 1814 (7) dossier (88)

   Klinkhamer ….? Te Leeuwarden wegens geleverde Trommen en Pijperbussen
   is hij betaald en vermeld op het Document genaamd: Staat wegens
   betaalden zommen op het art. Generalen kosten voor het Huishoudelijk
   Plaatselijk Bestuur volgens Tableau voor den Dienst van 1814 gemeente
   Holwert jaar 1815 (3)

   Krautz Johannes Lodewijk Geb. 's-Gravenhage, laatst gewoond hebbende
   te 's-Gravenhage. Sergeant-majoor 27-5-1836 Overleden te Palembang
   (Id) , wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-
   Officieren en Manschappen van de landmagt in de overzeesche
   bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met
   68 overlijdens (6)

   Krekelenburg Willem , Fuselier 7e afdeeling Infanterie * 03-08-1812
   Vlissingen, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
   Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
   vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van
   de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
   Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
   Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
   weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)

   Linden van der Jw? Te Metslawier wegens vertering en huisvesting van
   Boorsma G. Exercitie leermeester enz. enz., Vermeld op de Staat van
   Begroting voor onderhoud van gebouwen te Metslawier en gedane
   uitgaven enz. enz. jaar 1815 (2)

   Meindertsma W. te Anjum, komt voor op een document Staat en
   Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester van de
   voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en
   vermindering op zijn Competentie wegens gedane leveranties aan de
   Barakken de Militairen jaar 1814 (6) dossier (11)

   Muijzen, van Henrij Geb. Beringen, laatst gewoond hebbende te
   Beringen. Jager 22-3-1837 Overleden te Semarang , (3) totaal dossier
   van alle overledene Militairen in 1836 (20)

   Nieuwenhuis W. S. voor het geven van onderwijs aan de mannen van de
   Landstorm Hij staat als leverancer en schuldeiser op de , Specifieke
   Staat van door den Heer Schout van de Gemeente Hardegarijp gedane
   uitgaven op het fonds van onvorzene uitgaven voor den dienst van
   1814 naar aanleiding van het besluit van de heeren commissarissen
   Generaal in Vresland van den 14e Maart 1814 no. 166 enz. jaar 1815
   (8)

   Oedekerk Peter Geb. Kampen, laatst gewoond hebbende te Kampen. Huzaar
   2-5-1836 Overleden te Soerakarta (Id) , wordt vermeld op de Lijst van
   overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen van de
   landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte
   enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)

   Pieters Sytske, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der
   Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum, benevens , de Ouderdom
   en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5)

   Prusakov Gavonsy Overste der Kozakken---- Douwes Douwe en Douwes Tade
   Jan Schippers op Ezumazijl, wegens Transport van Kruid en Amunitie
   van Oostmahorn naar Groningen op order van den Overste der Kozakken
   Prusakov Gavonsy wordt vermeld op een Gedetailleerde Staat der
   achterstallige schulden ten laste van de Gemeente Anjum enz.
   geduurende de jare 1814 enz. jaar 1815 (3)

   Ritmeier Joh. Hamburg verder onbekend, Flankeur Oost Indisch leger
   infanterie, Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de
   Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag
   zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad tot Uit Oostindie
   teruggezonden met het schip de Concordia . , en vervallen van den
   Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met
   informatie zoals lengte, kleur oogen, vorm van de Neus en Mond enz.
   enz (4) dossier (20)

   Roords Ruurd, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de
   huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het standhouding en
   het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809
   enz., document jaar 1810 (2) dossier (9)

   Schage Albert , Marinier Korps Mariniers * 12-04-1819 Hamburg, hij
   wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit
   hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen
   verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee
   Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen
   met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel
   mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder
   in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met
   info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar
   1839 (4)

   Schoot Joh's, Exercitimeester, Komt voor als crediteur voor op
   Specifiqu staat van gedane en nog te doene uitgaven in de Gemeente
   Almenum over den dienst van 1814 enz. jaar 1815 (5)
   Sjoerds Tabe de weduwe te Rijperkerk , staat op: Gedetailleerde
   staat wegens gedane uitschotten door Duursma Geert Jans Secretaris
   bij het Schoutambt van Hardegarijp enz. wegens geleverde Turf aan de
   Nagtwagt aldaar enz. jaar 1815 (5)

   Sjouw van der Jan, Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van
   gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Spoelstra B. wordt vermeld in een document van Oostdongeradeel als
   crediteur nog te betalen wegens geincasserde o.a.fournituurgelden van
   1808, 1809 en 1810 enz. jaar 1814 (4) (12)

   Symons Sijmon de weduwe te Holwert : De Gemeente Holwert heeft
   besloten alle achterstallige intresten over voorgaande jaren
   benevens die van 1814 aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier
   (5)

   Tjeerds Tjerk Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van
   gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Veldkampt---- Elmers Jan Veldkampt, Fuselier 18e afd. Infanterie * 21-
   04-1815 Deventer, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van
   eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij
   rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
   stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de
   Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag
   zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene
   der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)

   Vellekoper Arend, Fuselier 5de Afdeeling infanterie * 26-05-1819
   Leeuwarden, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
   Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
   vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van
   de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
   Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
   Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
   weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1841 (4)

   Velthuizen Berent Jans Lijkbegraver te Burum, Rekening en
   verantwoording van het Kerkpastorie en Schoolbestuur van den Dorpe
   Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814
   geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz. jaar 1815
   (dossier 15)

   Vos Albertus, Groningen is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de
   lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum,
   Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in
   het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en
   Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche
   Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie
   van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo
   Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

   Werf v.d. Sytse Fredriks Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de
   Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en twintig
   gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de
   Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwouden met overroeping
   van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens
   achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is
   aangeslagen met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier
   (17)

   Wieringa Jan Hendrik, komt voor op een document der buitenlandsche
   paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
   de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum,
   woonplaats enz., jaar 1917 (4)

   Willems Evert, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der
   Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum, benevens , de Ouderdom
   en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5)

   Zimons Gerrit heeft Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit enig
   Stadsgrond aan't Hoekster Kerkhof , wordt vermeld in de Eeuwige
   Renten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije
   Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden
   (2) dossier (34)   Deze nieuwe Vondsten worden bij de volgende up-date op mijn site
   gezet.

   Op mijn site vind u meer dan honderdduizend toevallige vondsten niet
   alleen van Friesland maar ook uit andere Provincie's van Nederland,
   tevens van Belgie en vele andere landen ,ook wil ik voor u copieen
   maken van deze en andere stukken uit de archieven in Friesland.

   Met vriendelijke groeten
   Anton Musquetier

   www.altijdstrijdvaardig.nl
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.