Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Nieuwe Vondsten mijn site Altijd Strijdvaardig 24-10-2007

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  http://www.altijdstrijdvaardig.nl/ Bantsma E. S. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen
  Message 1 of 1 , Oct 24, 2007
  • 0 Attachment
   http://www.altijdstrijdvaardig.nl/

   Bantsma E. S. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden
   van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen moeten betalen (met
   het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare
   1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz.
   jaar 1814 (6) dossier (11)

   Dalmolen H.---- Veldstra Fokke Meints, Huisman te Haskehorne en de
   Schout Dalmolen H. van de gemeente Haske Onderwerp; Het
   Dragonderpaard en een schadeloosstelling. enz. enz.beide ondertekenen
   het document, jaar 1814 (5)

   Eekma H. L., Een document waar hij op vermeld staat als Debiteur met
   de tekst staat voor onvoorziene uitgaven van Ureterp enz. jaar 1814
   (2)

   Elslo J. te Balk, Wordt vermeld als debiteur op de staat
   achterstallige schulden van de Gemeente Balk wegens
   leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9)

   Eppenga Wytse Jeens ( Yppenga Wytse Jeens), Huisman te
   Lippenhuizen , Hij tekent met anderen in qualiteit als gecomiteerde
   van de Armenkas van Beetsterzwaag zij beklagen zig dat ze geen
   antwoord hebben ontvangen van de Gouveneur van Vriesland op hunne
   klacht van 28 Mei 1814 ook al omdat er in 1798 een duidelijk accoord
   is gemaakt enz. enz. jaar 1815 (5)

   Esker ….? Dominee, Wordt vermeld in een document Omslag over de
   ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige schulden
   van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van
   Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de
   Dorpsgecommiteerden Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan
   jaar 1815 (6)

   Feenstra P. H. wegens geleverde geneesmiddelen aan de armen hij wordt
   vermeld in een document van Oldeboorn bereffende Algemeene
   achterstallige schulden enz. enz. jaar 1814 (7)

   Franses Wybe, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de
   huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het standhouding en
   het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809
   enz., document jaar 1810 (2) dossier (9)

   Garsten Hendrikus Geb. Hoeven, laatst gewoond hebbende te Hoeven.
   Fuselier24-11-1836 Overleden te Fort de Kock (Sumatra) , (3) totaal
   dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)


   Geerlings Hendrikus Geb. Schiedam, laatst gewoond hebbende te Delft.
   Flankeur6-12-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia) , (3) totaal
   dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

   Hiemstra Jacob Sierds, Huisman te Lippenhuizen , Hij tekent met
   anderen in qualiteit als gecomiteerde van de Armenkas van
   Beetsterzwaag zij beklagen zig dat ze geen antwoord hebben ontvangen
   van de Gouveneur van Vriesland op hunne klacht van 28 Mei 1814 ook al
   omdat er in 1798 een duidelijk accoord is gemaakt enz. enz. jaar 1815
   (5)

   Holwerda E. de weduwe wegens gedane leverantien aan de Casernen, hij
   komt voor op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door
   Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het
   voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf
   van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6)
   dossier (88)

   Hornstra Klaas, Wordt vermeld in een document Omslag over de
   ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige schulden
   van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van
   Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de
   Dorpsgecommiteerden Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan
   jaar 1815 (6)

   Jacobs Klaas te Nieuwezijllen wegens het logeren van 2 man Fransche
   Militairen in 1810, hij komt voor op de Rekening van Militaire
   Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris
   Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige
   Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813
   jaar 1814 (7) dossier (88)

   Jans Douwe wegens Timmermans arbeidslonen aan de Barakken, hij komt
   voor op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen
   Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige
   district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari
   1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)

   Jans Ruurd zijn rekening wordt betaald wegens enige reparaties aan
   een bank enz. enz., hij komt voor in een dossier betreffende
   Administratie Belastingen uit het ditsrict Collumerland gevoerd door
   Faber L. enz. jaar 1814 (1) dossier (36)

   Jentjes Tjeerd zijn rekening wordt betaald voor transport van
   Vleesch aan de Fransche Miltairen enz., hij komt voor in een
   dossier betreffende Administratie Belastingen uit het district
   Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1) dossier (36)

   Koopmans A.---- Doper Jacob Johannes, zijne kinderen overboord en
   verdronken geschouwd door de Med. Doctor Koopmans A. en Hofstra …?
   Chirurgijn te Balk en Focke F. W. Voorschotten , Wordt vermeld als
   debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk
   wegens leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9)

   Kooyma Johannes Jans---- Linden van der Jogchum W., Kastelein te
   Metslawier, Onderwerp een uitstaande rekening aan de gemeente
   Meslawier die betaald wordt met vermelding bedrag enz. wordt ook in
   vermeld wegens het informeren van het stelen van het schaap van Jong
   de Anne Tjerks, meerdere zittingen met het verhoor van Rintjema Tabe
   G. Te Nijkerk En ook van de persoon Kooyma Johannes Jans en de
   verteringen bij het verhoor van Biland Jan Jans enz. Jaar 1814
   (3)

   Lieuwma F. , wordt vermeld in de staat van betaalde posten wegens
   hetgeen volgens ingekomen rekeningen wegens geleverde goederen
   betaald moet worden enz. enz. jaar 1815 (3)


   Lijcklama a Nijeholt T., ---- Muntz R., Fockens L., Lijcklama a
   Nijeholt T., Oeberius H. Braunius, Haitsma J. allen te Bolsward
   als.gecommiteerden uit het Gereformeerde Kerkgenootschap enz.
   verzoeken tot instandhouding der Diaconiekas enz. dat zij onwillige
   ledematen hebben die niet willen betalen enz. tevens een brief van
   Serinelius Petrus dat hen gesommeerd is binnen drie dagen wegens
   enz. jaar 1815 (5)

   Meijer Gerrit Geb. 's-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te 's-
   Gravenhage. Kanonnie r24-1-1837 Overleden te Weltevreden (Batavia) ,
   (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

   Meijer Johan Wilhelm Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te
   Amsterdam. Fuselier 18-1-1837 Overleden te Kedong Kebo (Bagelen) ,
   (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

   Oosterhof L. A. voor het aankopen vanb Turf ten gebruike van de
   nagtwachten voor de somma van Fl. enz. enz.. Gedetailleerde Staat den
   door den schout van de gemeente Knijpe gedane betalingen uit het
   fonds voor Onvoorziene uitgaven dienst 1814 , jaar 1815 (3)

   Pieters Sijbolt hij huurde tot 1801 een Zathe tussen Cammingaburg en
   het Vliet enz. enz. enz Leeuwarden: Kantoor Geestelijk Goederen te
   Leeuwarden een Inventaris der Geestelijke te weten Pastorij Goederen
   onder het bestuur van de Stad Leeuwarden enz. jaar 1815 (3) dossier
   (34)

   Postma W.A. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden
   van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen moeten betalen (met
   het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare
   1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz.
   jaar 1814 (6) dossier (11)

   Ratelaar Johannes Cornelis Geb. Gordijk, laatst gewoond hebbende te
   Leiden. Flankeur 26-5-1836 Overleden te Semarang (Id, wordt vermeld
   op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en
   Manschappen van de landmagt in de overzeesche bezittingen,
   Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68
   overlijdens (6)

   Reepmaker Gijsbertus Philippus Geb. Bezoijen, laatst gewoond hebbende
   te Bezoijen. Fourier 10-5-1836 Overleden te Weltevreden (Id) , wordt
   vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en
   Manschappen van de landmagt in de overzeesche bezittingen,
   Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68
   overlijdens (6)

   Rinzes Douwe wegens Wonnen? Vrachten van Anjum naar Dokkum met zieke
   militairen, hij komt voor op de Rekening van Militaire Uitgaven
   gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris
   Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige
   Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813
   jaar 1814 (6) dossier (88)

   Roest, van der Gerrit Geb. Maassluis, laatst gewoond hebbende te
   Maassluis. Flankeur 4-9-1836 Overleden te Buitenzorg, (3) totaal
   dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)


   Romkes Wopke te Ee, komt voor op een document Staat en Verantwoording
   der gelden als nog onder den Rentmeester van de voormalige Baljuw en
   Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en vermindering op zijn
   Competentie wegens gedane leveranties aan de Barakken de Militairen
   jaar 1814 (6) dossier (11)

   Roode Johan Casper Geb. Utrecht, laatst gewoond hebbende te Utrecht.
   Flankeur 29-8-1836 Overleden te Semarang, (3) totaal dossier van
   alle overledene Militairen in 1836 (20)

   Roorda G.---- Predikanten, een gezamelijke bref van de predikanten
   vande Nederduitsche Hervormde gemeente van Leeuwarden betreffende
   hun tractement wat onder de Fransche overheersing verwaarloost is
   Wordt in genoemd de predikant Roorda G. te Britzum die als
   gecommiteerde is aangesteld enz. enz. de brief is getekend namens de
   predikanten door Lens A. enz. jaar 1814 (4)

   Roorda Gosse Alberts Landbouwer te Schenkeschans onder Deinum
   verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening tegen een
   billijke betaling over te nemen een klein gedeelte afgesneden weg
   aan de straatweg onder Marssum bij de Zwettedijk enz. enz. mewt een
   tekening van de situatie, hierin wordt genoemd de belendende
   personen: Miedema Klaas Nannes te Leeuwarden, Miedema Klaas Nannes te
   Leeuwarden en Dijkstra Baukje Jacobs jaar 1841 (4)

   Ruttendijk J. D. (Administrator) , Wordt vermeld op een document
   genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot
   in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde
   Dorpe over het jaar 1809 enz., document jaar 1810 (2) dossier (9)

   Ruurds Fedde wed. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290
   gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen
   moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den
   agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van
   de Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)

   Schaaf v.d. ….? te Dokkum, komt voor op een document Staat en
   Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester van de
   voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en
   vermindering op zijn Competentie wegens gedane leveranties aan de
   Barakken de Militairen jaar 1814 (6) dossier (11)

   Slinger J. G., Brandenburg R. J., Bakker Thijs H. van beoep
   Kasteleins voor gemaakte verteringen door de Schout en Zetters
   wegens enz. enz. voor de somma van Fl. enz. enz.. Gedetailleerde
   Staat den door den schout van de gemeente Knijpe gedane betalingen
   uit het fonds voor Onvoorziene uitgaven dienst 1814 , jaar 1815 (3)

   Tjilgers C. en C. hij huurde tot 1801 diverse pondematen bouwland
   enz. enz. enz Leeuwarden: Kantoor Geestelijk Goederen te Leeuwarden
   een Inventaris der Geestelijke te weten Pastorij Goederen onder het
   bestuur van de Stad Leeuwarden enz. jaar 1815 (3) dossier (34)

   Visser Pieter Jans te Balk, Wordt vermeld als debiteur op de staat
   achterstallige schulden van de Algemene Armen van de Gemeente Balk
   wegens rente op kapitaal van enz. enz. jaar 1814 (9)

   Volkerts Tjeerd de weduwe, Wordt vermeld als debiteur op een
   document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten
   ten laste van de Dorpe Midlum over den Jaaren 1812 en 1813 enz.
   enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13)

   Wierdsma J. R---- Eekma K. Apotheker te Sneek . Ondererp; een
   declaratie wegens geleverde medicijnen aan de gevangenis. Wordt ook
   in genoemd Wijndels apotheker te Heerenveen enz. ook de weduwe
   Kromhout W. B. een declaratie wegens geleverde reparatieen aan de
   gevangenis te Sneek en van Wierdsma J. R. Timmerman te Sneek een
   declaratie wegens geleverde Kledingstukken en Dekens voor de
   gevangenen enz 1817 (4)

   Wierdsma J. R. te Sneek een declaratie wegens geleverde
   kledingstukken enz. enz. jaar 1818 (2)

   Wiersma Jan Fokkes, Zeemilitie komt voor in het register van de
   verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
   uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7
   kolommen info. jaar 1876 (2)

   Wiersma Jan Fokkes, Zeemilitie komt voor in het register van de
   verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
   uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens
   besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1873 (2)

   Wiersma Tiete Baukes---- Durks Pieter, van Oosterbierum, een
   beroepsbrief voor hem als Schoolmeester Coster en Voorzanger te
   Exmorra en Allingawier, alsoo door het weggeven der verklaaring van
   Mr. Wiersma Tiete Baukes Schoolmeester Coster en Voorzanger te
   Exmorra en Broersma Broer Coster en Voorzanger te Allingawier, de
   gemelde bediening zijn komen te vaceren enz. enz, jaar 1814 (5)

   Wijndstra Jan Alles Huisman onder Wolsum Onderwerp zijn request
   houdende tot verzoek van restitutie de door hem als armenbezorger
   enz. enz. jaar 1815 (1)

   Zee van der Sape E, Staat vermeld op een lijst met ca. 290
   gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen
   moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den
   agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van
   de Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)

   Met vriendelijke groeten
   Anton Musquetier

   Op mijn site http://www.altijdstrijdvaardig.nl/

   vind u nu iets meer dan honderdduizend toevallige vondsten die
   wekelijks worden aangevuld , U zult verrast zijn, met zoveel
   gegevens,
   een Luilekkerland voor de Genealoog die wat meer van zijn voorouders
   wil weten. (Up-date 20-10-2007)

   U bent om wat voor reden dan ook, niet in staat naar het archief in
   Friesland te komen, maar wilt toch copieen van akten/stukken? kijk op
   mijn site www.altijdstrijdvaardig.nl
   Ook voor copieen van Gelderland uit het Archief Arnhem..
   Kijk ook eens op:
   http://groups.yahoo.com/group/schippersenveldwachters_nederland/
   http://groups.yahoo.com/group/frieslandcopie/
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.