Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: testamenten ca 1667

Expand Messages
 • reyacta
  Hoi Irene, Zulke zaken vind je in het archief. Of bij Tresoar, of bij het gemeentelijk archief van Sneek zelf. Hieronder een deel van wat er bewaard is van het
  Message 1 of 2 , Mar 20, 2007
   Hoi Irene,

   Zulke zaken vind je in het archief.
   Of bij Tresoar, of bij het gemeentelijk archief van Sneek zelf.


   Hieronder een deel van wat er bewaard is van het Nedergerecht Sneek -
   waar zulke zaken geregeld werden. Sommig eigendom en huisvesting kom
   je ook nog wel eens tegen in de voogdijboeken.

   * Autorisatieboeken 1561-1810
   NB Zie voor uittreksels en indices: Nadere toegang 13.178. In inv.
   nrs. 125 en 126 is een eigentijdse alfabetische index van
   persoonsnamen; doch in inv. nr. 126 is die niet afgewerkt
   -- 1598-1670 (in nrs. 143-170)
   -- 1561-1590 (in nrs. 24-28)
   125 1671-1683, zwak
   126 1683-1725
   127 1725-1810
   * 128 Afschrift van enige akten en stukken aangaande weeszaken, o.a.
   aanstelling van voogden, boedelinventarissen, rekeningen van
   curatoren, uit de 16de eeuw, voorkomend in het burgerboek van Sneek
   NB Zie voor een copie van dit burgerboek: Collectie Copieën nr. 6108
   * Boedelinventarissen 1634-1810
   129 1634-1715
   130 1717-1733
   131 1734-1759
   132 1759-1810
   * Inventarisatieboeken 1669-1809
   NB In ieder deel is een alfabetische index van persoonsnamen; doch in
   inv. nr. 139 is die niet afgewerkt
   133 1669-1672
   134 1681-1683
   135 1683-1693
   136 1693-1713
   137 1738-1751
   138 1753-1765
   139 1766-1809
   *140 Rekeningen van curatoren; voorts aantekeningen betreffende
   vereffening van boedels, en andere boedelpapieren 1599-1811
   * Weesboeken 1559-1810
   NB Hierin ook autorisaties tot 1670.
   Zie voor uittreksels en indices daarvan resp. daarop Nadere toegangen
   13.190, 13.194, 13.199 en 13.200.
   In inv. nrs. 142-151 en 153-161 is een inhoudsopgave, in inv. nrs.
   159-161 is bovendien een alfabetische index van persoonsnamen.
   Laatstgenoemde index is ook in inv. nrs. 162-180. Verscheidene van
   deze inhoudsopgaven en indices zijn echter niet afgewerkt

   *256 Register van obligaties 1809-1811
   NB Aangelegd ingevolge de ordonnantie op het kleinzegel. Hierin een
   onvolledige alfabetische index van de namen der schuldenaren
   *257 Akten van borgtocht 1810
   *258 Inventarissen en stukken voor de collaterale successie 1776-1806
   *Collateraalboeken 1716-1806
   NB In inv. nr. 260 is een onvoltooide alfabetische index van de namen
   der erflaters
   * Proclamatieboeken 1507-1810
   NB Zie voor indices: Nadere toegang 13.66. In inv. nrs. 181 en 182 ook
   koop- en decreetbrieven
   * Registers van koopbrieven 1601-1811
   NB In ieder deel is een alfabetische index van de namen der kopers,
   waarbij in inv. nrs. 204-215 de verkopers vermeld zijn; doch in inv.
   nrs. 205, 206 en 208 is de index niet afgewerkt
   * Hypotheekboeken 1616-1811
   NB Zie voor indices: Nadere toegang 13.39. Hierin ook koopbrieven,
   huurcontracten en andere akten, en voorts ook enkele stukken van
   administratieve aard, als: verpachting van de middelen, enz. In inv.
   nrs. 234 en 237 is bovendien een opgave van daarin voorkomende
   verpachtingen van 's Lands belasting.

   Met index bedoelen ze dat de FAF iedereen die erin voorkomt op een
   lijst op alfabet heeft gezet, zodat je makkelijk op kunt zoeken of
   iemand er in voorkomt. Van sommige boeken zoals voogdij- en
   boedelzaken zijn getypte samenvattingen en uittreksels gemaakt.
   Het originele document is veelal in oud handschrift, en veel is weer
   verfilmd op microfiche omdat het origineel te teer is.

   Pacht van landerijen komt ook nog wel eens uit de archieven van die
   families of instellingen zelf - ook die worden bij Tresoar bewaard.
   Of uit de belastingcohieren, bv. op on- en roerend goed.

   Als je Nedergerecht intypt bij de aquabrowser van de tresoar-site kun
   je per regio of stad bekijken wat er bewaard is gebleven, want dat
   verschilt nog wel eens.
   Je kunt ook zoeken op bv. 'hypotheekboeken' of 'koopbrieven' of
   'testamenten'.

   Bij Tresoar heten de boeken met al het bewaarde TOEGANG 13. Er staan
   een stuk of 6 van in het vakje naast of boven de Indexen op de dtb.
   De microfiches zitten in de kast RA=Rechterlijk Archief.

   Groet Margreet
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.