Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RE: Re: [Friesland-genealogy] Wynia, was Klaas Schaap

Expand Messages
 • P.Steven Muetstege
  Voor mij waren er nog wel enkele aanvullingen. Dank voor deze mail. Vreindelijke groet Steven Muetstege (Wiersma, Atsma) ... From:
  Message 1 of 5 , Jan 28, 2007
  • 0 Attachment
   Voor mij waren er nog wel enkele aanvullingen. Dank voor deze mail.
   Vreindelijke groet
   Steven Muetstege

   (Wiersma, Atsma)

   -----Original Message-----
   From: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com]On Behalf Of Geert Kamphuis
   Sent: zondag 28 januari 2007 8:54
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Subject: [Norton AntiSpam] Re: [Friesland-genealogy] Wynia, was Klaas Schaap

   Lineke/Tsjitske/Steven en anderen,

   Met zovelen die gegevens hebben over de afstammelingen van Foeke Jans Wynia
   en Botje Ages Hoekstra is er wellicht iemand tussen die meer heeft gevonden
   over de voorouders van Botje dan ik (zie onder).

   mvg

   Geert Kamphuis

   1. Bottje
   Ages Hoekstra, geb. 1759, ovl. 11 Jun
   1834 in Tzum. Overlijdensacte: aangifte
   door Pieter Gerrits Bijlsma, koopman oud 48 j, gebuur, en Meindert Theunis
   Wynia, 54 j, landbouwer en schoonzoon; op 11-6-1834 overleden te Tzum Bottje
   Ages Hoekstra, renteniersche, 75 j, wonende te Tzum, geboren Oosthem, weduwe
   van Foeke Jans Wynia, overleden te Waaxens, dochter van Age Pieters Hoekstra
   en
   Akke Jans Hoekstra, beiden overleden te Wieuwerd.

   Getrouwd
   16 Jun 1784 in Itens, Foeke Jans Wynia, geb. 21 Apr 1757 in
   Wolsum, gedoopt 8 Mei 1757 in Wolsum, van beroep boer te Wieuwerd, later te
   Burgwerd, ovl. 20 Jan 1826 in Burgwerd.
   Naamaanname 1811: Wynia, Foeke Jans, Wieuwerd: k. Wypkjen 29, Nijland,
   Akke 26, Tzum, Geeske 23, Wommels, Aachjen 20, Jan 17, Gabe 10; Mairie
   Bozum,
   fol. 86v

   Trouwregister
   Hervormde gemeente Sijbrandaburen Terzool, 1784; DTB nr: 583, 1671 - 1811;
   Vermelding: Derde proclamatie van mei 1784, Sijbrandaburen; Man: Foeke Jans,
   Sijbrandaburen; Vrouw: Botje Ages, Sijbrandaburen; NB: Met attestatie van
   Itens; vertrokken naar Britswerd.

   Foeke
   Jans kocht op 29.3.1797 land te Wommels, idem op 21.3.1805 te Cubaard en op
   28.8.1809 weer te Wommels. Ook verkocht hij op 2.8.1808 land te Hennaard.
   (Bron: Proclamatieboeken Henn. nr. 19, fol. 89, nr. 20 fol. 10, 79, 81 en
   113).
   Op overl acte van Bottje wordt vermeld: Foeke Jans landbouwer te Waaxens en
   beroep van Bottje: renteniersche.

   Ouders

   2. Age
   Pieters Hoekstra, ovl. 11 Jun 1784 in
   Oudega. Trouwregister Hervormde
   gemeente Sijbrandaburen Terzool, 1756 DTB nr: 583, 1671 - 1811 Vermelding:
   Bevestiging huwelijk van 23 mei 1756, Terzool Man: Age Pijtters,
   Sijbrandaburen
   & Vrouw: Akke Jans, Sijbrandaburen.

   Tresoar
   Gen 900/901/902: Age Pieters (-> Hoekstra), overl. Oudega (W) 11 juni 1784,
   16 jan. 1770 lidm. Doopsgez. gem. Woudsend, tr. Akke Jans, geb. c a 1734,
   overl. Wieuwerd 17 april 1818 (84 jr) ki. Botje, Oosthem ca. 1758, Jan ca.
   1760, Pieter Gaastmeer 23 sept. 1763, Anke, Oentje, Rein, ca 1770, Klaas.
   Getrouwd 23 Mei 1756 in Terzool, Akke Jans.

   Kinderen:

   i Oentje
   Ages, geb. CA. 1758, ovl. 15
   Jul 1819 in Sneek. Overlijdensakte
   Sneek, 1819; Aangiftedatum 16 juli 1819, blad nr. 27; Oentje Ages, overleden
   15
   juli 1819, oud 61 jaar, gehuwd; dochter van Age Pieters en Akke Jans; N.B.
   Gehuwd met Abe Harmens Dijkstra. Getrouwd VR. 1778, Abe Harmens Dijkstra.

   1. ii Bottje Ages Hoekstra, geb. 1759, ovl. 11 Jun
   1834 in Tzum. Getrouwd 16 Jun 1784 in
   Itens, Foeke Jans Wynia.

   iii Jan
   Ages Hoekstra, geb. CA. 1761, ovl. 1
   Feb 1830 in Baarderadeel. Jan Ages
   neemt op 22.10.1813 in Wieuwerd de familienaam Hoekstra aan. Ongehuwd
   overleden
   op 69 jarige leeftijd.

   iv Pieter
   Ages, geb. 23 Sep 1763 in
   Gaastmeer.

   v Klaas
   Ages Hoekstra, geb. CA. 1767, ovl. 21
   Jul 1818 in Bolsward. van Lutkewierum.
   Overlijdensakte Bolsward, 1818; Aangiftedatum 21 juli 1818, blad nr. 20;
   Klaas
   Ages Hoekstra, overleden 19 juli 1818, oud 51 jaar, gehuwd. Getrouwd 22 Mei
   1809 in Lutkewierum, Trijntje Pieters Nieuwenhuis.

   vi Rein
   Ages Hoekstra, geb. CA. 1770, ovl. 10
   Apr 1819 in Baarderadeel. van
   Britswerd. Overlijdensakte Baarderadeel, 1819; Aangiftedatum 12 april 1819,
   blad nr. 10; Rein Ages, overleden 10 april 1819, oud 49 jaar, gehuwd; N.B.
   Namen ouders niet vermeld. Getrouwd 26 Mei 1805 in Wieuwerd, Trijntje
   Franzes.

   vii Froukje
   Ages Hoekstra, geb. CA. 1771, ovl. 2
   Jul 1837 in Franekeradeel.
   Trouwregister Hervormde gemeente Midlum, 1794 DTB nr: 279, 1675 - 1811,
   Vermelding: Bevestiging huwelijk van 23 november 1794, Midlum; Man: Jan
   Pytters, Midlum, Vrouw: Vrouwkje Ages, Midlum.

   Overlijdensakte
   Franekeradeel, 1837, Aangiftedatum 3 juli 1837, blad nr. 15oukje Ages
   Hoekstra,
   overleden 2 juli 1837, oud 66 jaar, gehuwd. Getrouwd 7 Dec 1833 in
   Franekeradeel, Lieuwe Tjerks Adema.

   viii Anke Ages.

   3. Akke
   Jans, geb. CA. 1734, ovl. 17
   Apr 1818 in Wieuwerd. Overlijdensakte
   Baarderadeel, 1818; Aangiftedatum 18 april 1818, blad nr. 12; Akke Jans,
   overleden 17 april 1818, oud 84 jaar; N.B. Namen ouders niet vermeld.

   ----- Original Message ----
   From: Tsjitske Span < kent.span@... <mailto:kent.span%40home.nl> >
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   Sent: Sunday, 28 January, 2007 12:28:04 AM
   Subject: RE: [Friesland-genealogy] Wynia, was Klaas Schaap

   Lineke,

   Ik stam af van Jan Foekes Wynia (nr 6 inhet rijtje). Hij was boer in

   Wieuwerd en kreeg vrijstelling van militaire dienst (reden mij onbekend) Op

   5 juni 1819 trouwde hij in Wonsereadeel met Gerbrig Ulbes Andela, geboren op

   14 december 1801 in Burgwerd, dr van Ulbe Haantjes Andela en Boukje Jantjes.

   Hun jongste dochter was mijn betovergrootmoeder.

   Groetjes Tsjitske.

   _____

   Van: Friesland-genealogy @yahoogroups. com

   [mailto:Friesland-genealogy @yahoogroups. com] Namens L.Bijlsma

   Verzonden: donderdag 25 januari 2007 19:36

   Aan: Friesland-genealogy @yahoogroups. com

   Onderwerp: Re: [Friesland-genealog y] Wynia, was Klaas Schaap

   Dag Steven, Tjitske,

   Ook ik heb Wynia's in mijn bestand en heb 8 kinderen van Foekje Jans Wynia

   en Bottje Ages Hoekstra, waarvan nr. 3 mijn voormoeder is.

   1 Wijpkjen WYNIA, * 24-09-1784 in Wieuwerd, ~ 24-10-1784 in Wieuwerd.

   2 Akke WYNIA, * 19-03-1787 in Britswerd, ~ 08-04-1787 in Britswerd.

   3 Geiske Foekes WYNIA, * 05-04-1789 in Wieuwerd, ~ 19-04-1789 in Wieuwerd.

   Geiske is overleden op 20-11-1828 om 01:00 in Welsrijp, 39 jaar oud. Geiske

   trouwde, 23 jaar oud, op 10-09-1812 in Hennaarderadeel met Lieuwe Heeres

   WYNIA, 20 jaar oud. Lieuwe is * 29-10-1791 in Waaxens, z.v. Heere Lieuwes

   WIJNIA en Tietje Jelles STELLINGWERF. Hij is gedoopt op 13-11-1791 in

   Waaxens. Lieuwe is overleden op 26-01-1831 in Welsrijp, 39 jaar oud.

   4 Wiebreg WYNIA, geboren op 17-01-1792 in Wieuwerd, ~ 12-02-1792 in

   Wieuwerd.

   5 Aagje Foekes WYNIA, * 10-06-1794 in Wieuwerd, ~ 29-06-1794 in Wieuwerd.

   6 Jan WYNIA, * 15-10-1796 in Wieuwerd, ~ 30-10-1796 in Wieuwerd.

   7 Wybrig WYNIA, * 07-03-1800 in Wieuwerd, ~ 30-03-1800 in Wieuwerd.

   8 Gabe WYNIA, * 13-12-1802 in Wieuwerd, ~ 02-01-1803 in o/ Wieuwerd. Gabe

   trouwde met Anke Gerlofs TUINSTRA. Anke *1802 in Wommels, d.v. Gerlof

   Sjoerds TUINSTRA en Janke Tomas SIPPENS.

   Groeten, Lineke Bijlsma

   www.tgoede.info

   ----- Original Message -----

   From: P.Steven Muetstege

   To: Friesland-genealogy <mailto:Friesland- genealogy% 40yahoogroups. com>

   @yahoogroups. com

   Sent: Thursday, January 25, 2007 5:27 PM

   Subject: RE: [Friesland-genealog y] Klaas Schaap

   Mevrouw Tsjitske Span-Wynia

   Foeke Jans Wynia, geb. te Wolsum op 21 apr 1757, ged. te

   Westhem op 21 apr 1757, ovl. (68 jaar oud) te Burgwerd op 20 jan 1826, tr.

   met Bottje Ages Hoekstra, geb. te Oosthem in 1759, ovl. (ongeveer 75 jaar

   oud) te Tzum op 11 jun 1834.

   Uit dit huwelijk 1 kind:

   Wiepkjen Foekjes Wynia, (dr. van I[p. ]), geb. te Wiewert op 24

   sep 1784, ovl. (45 jaar oud) te Nijland op 19 dec 1829, tr. (resp. 22 en 32

   jaar oud) te Hidaard op 2 nov 1806 met Minne Sybrens Walsweer Nam de naam

   Walsweer in 1811 aan, zn. van Sybren Jans en Corneliske Hessels, geb. te

   Wommels op 10 mrt 1774, woonde in 1806 in Hidaard en in 1811 in Nijland,

   ovl. (63 jaar oud) te Nijland op 16 apr 1837.

   Uit dit huwelijk 2 kinderen:

   1. Bottje Minnes, geb. te Nijland op 17 jun 1814, tr. (resp.

   18 en 20 jaar oud) te Wymbritseradeel op 18 dec 1832 met Eeltje Durks

   Rollema, zn. van Durk Eeltjes Rollema en Trijntje Sybrens Statema, geb. te

   Raard op 26 feb 1812, ovl. (59 jaar oud) te IJlst op 25 jun 1871.

   2. Wiebrig Minnes ook: Wybrigje, geb. te Wymbritseradeel op

   23 jul 1822, ovl. (83 jaar oud) te Wymbritseradeel op 13 jan 1906, tr.

   (resp. 19 en 22 jaar oud) op 5 mrt 1842 met Jan Molles Eisma, zn. van Molle

   Eizes Eisma en Baukjen Jacobs, geb. te Nijland op 23 mrt 1819, ovl. (51 jaar

   oud) te Wymbritseradeel op 26 jan 1871.

   Froukjen Jans Wynia, dr. van Jan Wynia en Uilkjen Sytzes

   Nijdam, geb. in 1798, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te IJlst op 1 mei 1874,

   tr. (resp. ongeveer 21 en 22 jaar oud) te Wymbritseradeel op 6 mrt 1819 met

   Sybren Uilkes Wiersma, zn. van Uilke Pieters Wiersma en Lolkje Sybrens

   Bruinsma, geb. te Abbega op 15 mei 1796, ovl. (72 jaar oud) te IJlst op 12

   jan 1869.

   Uit dit huwelijk 13 kinderen (dzz grotendeels bekend, maar

   nog niet gevoegd)

   Gatske Wynia, geb. te Bolsward op 18 aug 1935, tr. (resp. 22

   en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 18 okt 1957 met Ate Speerstra, zn.

   van Bouwe Speerstra en Gerritje Ates Atsma, geb. te Tjalhuizum op 11 jan

   1934.

   Uit dit huwelijk geen kinderen.

   Sytske Jans Wynia, tr. (Pieter 23 jaar oud) te Wymbritseradeel

   op 8 okt 1817 met Pieter Uilkes Wiersma, zn. van Uilke Pieters Wiersma en

   Lolkje Sybrens Bruinsma, geb. te Abbega op 12 jan 1794, ovl. (71 jaar oud)

   te Wymbritseradeel op 6 jul 1865.

   Uit dit huwelijk 5 kinderen (dzz grotendeels bekend, maar

   nog niet gevoegd)

   Vriendelijke groet

   Steven Muetstege

   muetstege@planet. <mailto:muetstege% 40planet. nl> nl

   <mailto:muetstege@ planet. <mailto:muetstege% 40planet. nl> nl>

   [Non-text portions of this message have been removed]

   [Non-text portions of this message have been removed]

   <!--

   #ygrp-mlmsg {font-size:13px;font-family:arial,helvetica,clean,sans-serif;}
   #ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}
   #ygrp-mlmsg select, input, textarea {font:99%
   arial,helvetica,clean,sans-serif;}
   #ygrp-mlmsg pre, code {font:115% monospace;}
   #ygrp-mlmsg * {line-height:1.22em;}
   #ygrp-text{
   font-family:Georgia;
   }
   #ygrp-text p{
   margin:0 0 1em 0;
   }
   #ygrp-tpmsgs{
   font-family:Arial;
   clear:both;
   }
   #ygrp-vitnav{
   padding-top:10px;
   font-family:Verdana;
   font-size:77%;
   margin:0;
   }
   #ygrp-vitnav a{
   padding:0 1px;
   }
   #ygrp-actbar{
   clear:both;
   margin:25px 0;
   white-space:nowrap;
   color:#666;
   text-align:right;
   }
   #ygrp-actbar .left{
   float:left;
   white-space:nowrap;
   }
   .bld{font-weight:bold;}
   #ygrp-grft{
   font-family:Verdana;
   font-size:77%;
   padding:15px 0;
   }
   #ygrp-ft{
   font-family:verdana;
   font-size:77%;
   border-top:1px solid #666;
   padding:5px 0;
   }
   #ygrp-mlmsg #logo{
   padding-bottom:10px;
   }

   #ygrp-vital{
   background-color:#e0ecee;
   margin-bottom:20px;
   padding:2px 0 8px 8px;
   }
   #ygrp-vital #vithd{
   font-size:77%;
   font-family:Verdana;
   font-weight:bold;
   color:#333;
   text-transform:uppercase;
   }
   #ygrp-vital ul{
   padding:0;
   margin:2px 0;
   }
   #ygrp-vital ul li{
   list-style-type:none;
   clear:both;
   border:1px solid #e0ecee;
   }
   #ygrp-vital ul li .ct{
   font-weight:bold;
   color:#ff7900;
   float:right;
   width:2em;
   text-align:right;
   padding-right:.5em;
   }
   #ygrp-vital ul li .cat{
   font-weight:bold;
   }
   #ygrp-vital a {
   text-decoration:none;
   }

   #ygrp-vital a:hover{
   text-decoration:underline;
   }

   #ygrp-sponsor #hd{
   color:#999;
   font-size:77%;
   }
   #ygrp-sponsor #ov{
   padding:6px 13px;
   background-color:#e0ecee;
   margin-bottom:20px;
   }
   #ygrp-sponsor #ov ul{
   padding:0 0 0 8px;
   margin:0;
   }
   #ygrp-sponsor #ov li{
   list-style-type:square;
   padding:6px 0;
   font-size:77%;
   }
   #ygrp-sponsor #ov li a{
   text-decoration:none;
   font-size:130%;
   }
   #ygrp-sponsor #nc {
   background-color:#eee;
   margin-bottom:20px;
   padding:0 8px;
   }
   #ygrp-sponsor .ad{
   padding:8px 0;
   }
   #ygrp-sponsor .ad #hd1{
   font-family:Arial;
   font-weight:bold;
   color:#628c2a;
   font-size:100%;
   line-height:122%;
   }
   #ygrp-sponsor .ad a{
   text-decoration:none;
   }
   #ygrp-sponsor .ad a:hover{
   text-decoration:underline;
   }
   #ygrp-sponsor .ad p{
   margin:0;
   }
   o {font-size:0;}
   .MsoNormal {
   margin:0 0 0 0;
   }
   #ygrp-text tt{
   font-size:120%;
   }
   blockquote{margin:0 0 0 4px;}
   .replbq {margin:4;}
   -->


   __________________________________________________________
   The all-new Yahoo! Mail goes wherever you go - free your email address from
   your Internet provider. http://uk.docs.yahoo.com/nowyoucan.html
   <http://uk.docs.yahoo.com/nowyoucan.html>

   [Non-text portions of this message have been removed]   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.