Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Hendrik pieters + tettje gjolts

Expand Messages
 • ynse yke boonstra
  Fokko, Over de vader van Hendrik, Pieter Christoffels de Vries, heb ik nog de volgende gegevens als een aanvulling op wat Reid van der Leij al doorgaf. Pieter
  Message 1 of 8 , Sep 16, 2006
   Fokko,

   Over de vader van Hendrik, Pieter Christoffels de Vries, heb ik
   nog de volgende gegevens als een aanvulling op wat Reid van der Leij al
   doorgaf.
   Pieter Christoffels de Vries, 1721 Mr. kleermaker, 1724 huisman, 1731
   huisman en snijder op't Swartveen.
   Ged. Kornwerd 8-3-1696.
   1x getrouwd Boornbergum, 15-9-1720, Hylkje Rinses, hij van Boornbergum en
   zij van het Zwartveen,
   onder Opeinde.
   Lidmaten te Oudega, 17-11-1737 attestatie voor Pytter Christoffels en Hylkje
   Rinses e.l. van Twijzel.
   Volkstelling 1744; Opeinde bldz.14, Pieter Christoffels, aangebrachte
   kapitaal 3-3-: , gezin 6 personen.
   Hun kinderen wonen in 1749 te Opeinde; "Pieter Christoffels kinderen,
   gemeen, gezin 3-0; F.23-15-0."
   (Quotiesatiekohieren 1749, Smallingerland fol.22).
   2x getrouwd Oudega proclamatie, 10-11-1748, Sjeuke Sybrens, hij van Opeinde
   en zij van Leeuwarden
   (DTB no. 628, Oudega/Nijega/Opeinde 1704-1811),
   Pieter Christoffels woont in 1749 te Leeuwarden, Noord Vliet.
   "Pieter Christoffels, boer, gezin 3-1; F.27-3-0 + 5." (Quotiesatiekohieren
   1749, Leeuwarden fol.699).
   Het reeel kohier van Boornbergum vermeld hem op 16-7-1715 (bldz. 250) als
   meier van een huisje,
   waar van de eigenaars de erfgenamen van Jantsen Jans zijn. De huur bedraagt
   F. 14-0-0 in het jaar.
   In 1722 woont hij te Oudega, reeel kohier No. 70
   In de floreen register van Opeinde wordt hij in 1748 en 1758 als meyer van
   floreen No. 7,
   stem No. 22 opgegeven, een hoornleger zonder huis.
   Personele goedschatting 1768, bldz.9; Hylkien Rinses Kinders dese sijn Rinse
   Pyters tot Bergum,
   Hendrik Pyters op het Vliet, en Johannes Pyters tot Bornbergum op pag. 39
   met 100 £ gebragt
   moetende de andere tot Bergum en op het Vliet yder met 100 £ gebragt worden.
   Kinderen, gedoopt te Oudega/Nijega/Opeinde;
   1. Elske, 26-7-1722 x Rottevalle 8-6-1749 Sicke Tjeerdts, zij van Rottevalle
   en hij van Surhuisterveen.
   2. Johannes, ca. 1727.
   3. Hendrik, 29-6-1738 (al uitgebreid behandeld)
   4. Rinse ca. 1737 (overl Tietjerk.deel 7-7-1821, oud 84 jr. Weduwnaar, aang.
   7-7, blad 13)
   x ondertr Bergum 18-3-1758 getr. Boornbergum 17-4-1758 Hiske Rinses,
   hij van Bergum en zij van Boornbergum.

   Pieter Christoffels maakte blijkbaar graag ruzie over geld, want hij komt
   met grote regelmaat voor
   in de recesboeken en het interlocutair sententienboek van Smallingerland
   voor.
   Ook binnen familie was het geen koek en ei, in 1731 kwam het zelfs tot een
   rechtzaak voor het
   Hof van Friesland, dossier 12451, Civiele Sententies, 27-10-1731, Hendrick
   Christoffels eiser,
   Pieter Christoffels cum uxore gedaagden, dit over door hem geleend geld van
   zijn broer Harmanus.
   Als bewijsstuk in zijn voordeel voerde Pieter een aan hem door zijn vader
   geschreven brief aan,
   die dan ook in dit dossier te vinden is. "Goed verlooren, niet verlooren -
   Eer verlooren, meer verlooren
   - ziel verlooren, al verlooren daarom tragt ziels welstand" besloot de vader
   zijn brief.
   In juni 1731 was het overigens, op verzoek van Pieter, tot een scheiding van
   goederen gekomen met
   zijn vrouw Hylke Rinses, (Small.land inv.nr.104, R.A.4453 Hypotheekboek
   1730-1737, bldz.96, 11-6-1731).
   Een poging om de bezittingen veilig te stellen voor zijn schuldeisers?
   Of ook hier verschillen van mening. Waarschijnlijk het eerste, want 1736 is
   hij nog curator over
   de weeskinderen van zijn schoonouders Rinse Johannes en Trijntje Eelses.

   Zijn vader was Christoffel de Vries, Mr. Schoolmeester te Hommerts
   1687-1688,
   Dedgum 1688-1694 en Kornwerd 1694-1696. Later woonde hij
   in Eestrum, Oostermeer en Drachten waar hij waarschijnlijk een winkeltje
   dreef.
   Dit blijkt weer uit de recesboeken van Smallingerland waar in Christoffel de
   Vries van een van
   zijn klanten, Michiel Auckes, betaling eist over de leverantie van
   winkelwaren (rechtsdag 15-11-1707).
   Begraven te Sneek, 28-8-1745 (Beluidensboek Civ. Sneek 1727-1755, 190)
   1x Dedgum (Wonseradeel) 8-6-1691 Elske Pijters, beiden van Dedgum, hij is
   schoolmeester.
   Lidmaten Jutrijp en Hommerts (Wymbritseradeel), 009; Kristoffel de Vries
   belijdenis Hommerts 21-8-1687,
   schoolmeester te Hommerts, naar Dedgum op 25-11-1688,
   Lidmaten Tjerkwerd en Dedgum, 007; Christoffel de Vries van Jutrijp/Hommerts
   25-12-1688,
   schoolmeester te Dedgum, Elske Pyters, belijd 18-4-1690, beiden vertrokken
   naar Cornwerd.
   2x Oudega (DTB 628, 1e procl.), 7-7-1705, Antie Hessels, beiden van
   Rottevalle.
   Lidmaten te Oostermeer en Eestrum, 060; Christophorus de Vries, ingekomen op
   13-11-1707 te Eestrum,
   26-8-1709, 066; Christoffel de Vries en Antje Hessels, lidmaten bij de Wal.
   Lidmaten te Drachten, 034; Chrystophel de Vries, 11-12-1711 van Oostermeer,
   en Antje Hessels, belijdenis 11-12-1711.
   3x Sneek, 14-11-1716 (ondertrouw Sneek DTB 666, 1674-1720 & Gerecht DTB 636,
   1697-1720)
   Trijntje Gerrijts Oldenzeel. Hij van Idskenhuizen (Doniawerstal) en zij van
   Sneek.
   Lidmaten Sneek, 203; Christoffel de Vries van Idskenhuizen (Doniawerstal)
   10-2-1717.
   Sneek, volkstelling 1744, Scharnster Quartier; Cristoffel de Fries,
   insolvent, 1 persoon.
   Kinderen; 1. Hendrik, Dedgum 10-4-1692 (de vader is bij de doop
   schoolmeester te Dedgum),
   x Drachten 8-10-1713 Gertje Klases, beiden van Drachten.
   2. Elisabeth, Kornwerd 28-12-1694 (vader bij de doop mr. C. de Vries)
   3. Pieter, Kornwerd 8-3-1696 (vader mr. C. de Vries)
   4. Harmanus.
   5. Elske, Oudega/Nijega/Opeinde 25-2-1703.
   6. Hessel, Oostermeer/Eestrum 5-11-1707.
   7. Rebecca, Oostermeer/Eestrum 31-3-1709.
   8. Hessel, Drachten 4-9-1712.

   groeten, Ynse Boonstra

   ----- Original Message -----
   From: "fokko_kloostra" <fokko_kloostra@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Friday, September 01, 2006 9:34 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Hendrik pieters + tettje gjolts


   onderzoek naar de harste, een buurtschap onder suameer

   Hendrik pieters + tettje gjolts huwden op 15-8-1773 te leeuwarden,
   beiden kwamen van leeuwarden.

   Hendrik woonde op de Harste van 1773 tot na 1806 en waarschijnlijk
   overleden op 7-7-1821

   Hij nam in 1811 de familienaam de Vries aan in Suameer
   Heb van hun twee kinderen:
   pytter 1774
   hiltje 1780

   Vraag is:
   Wie heeft er meer gegevens betreffende:
   1. geb/doop - datum en plaats van Hendrik pieters
   2. ouders van hendrik pieters
   3. geb/doop/ovl - datum en plaats van tettje gjolts
   4. ouders van tettje gjolts
   5. hadden ze nog meer kinderen.

   Dank voor jullie medewerking
   fokko kloostra

   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   Yahoo! Groups Links

   --
   No virus found in this incoming message.
   Checked by AVG Free Edition.
   Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.11.7/435 - Release Date: 31/08/2006
   --
   No virus found in this outgoing message.
   Checked by AVG Free Edition.
   Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.12.4/449 - Release Date: 15/09/2006
  • fokko_kloostra
   onderzoek naar de harste, een buurtschap onder suameer Hendrik pieters + tettje gjolts huwden op 15-8-1773 te leeuwarden, beiden kwamen van leeuwarden. Hendrik
   Message 2 of 8 , Sep 29, 2007
    onderzoek naar de harste, een buurtschap onder suameer

    Hendrik pieters + tettje gjolts huwden op 15-8-1773 te leeuwarden,
    beiden kwamen van leeuwarden.

    Hendrik woonde op de Harste van 1773 tot na 1806 en waarschijnlijk
    overleden op 7-7-1821

    Hij nam in 1811 de familienaam de Vries aan in Suameer
    Heb van hun twee kinderen:
    pytter 1774
    hiltje 1780

    Vraag is:
    Wie heeft er meer gegevens van dit gezin..

    Dank voor jullie medewerking
    fokko kloostra
   • fokko kloostra
    sorry verkeerd gepost, deze gegevens heb ik al eerder gevraagd. fokko ... Von: fokko_kloostra An:
    Message 3 of 8 , Sep 29, 2007
     sorry verkeerd gepost, deze gegevens heb ik al eerder gevraagd.
     fokko


     ----- Ursprüngliche Mail ----
     Von: fokko_kloostra <fokko_kloostra@...>
     An: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     Gesendet: Samstag, den 29. September 2007, 17:17:47 Uhr
     Betreff: [Friesland-genealogy] Hendrik pieters + tettje gjolts

     onderzoek naar de harste, een buurtschap onder suameer

     Hendrik pieters + tettje gjolts huwden op 15-8-1773 te leeuwarden,
     beiden kwamen van leeuwarden.

     Hendrik woonde op de Harste van 1773 tot na 1806 en waarschijnlijk
     overleden op 7-7-1821

     Hij nam in 1811 de familienaam de Vries aan in Suameer
     Heb van hun twee kinderen:
     pytter 1774
     hiltje 1780

     Vraag is:
     Wie heeft er meer gegevens van dit gezin..

     Dank voor jullie medewerking
     fokko kloostra

     Jetzt Mails schnell in einem Vorschaufenster überfliegen. Dies und viel mehr bietet das neue Yahoo! Mail - www.yahoo.de/mail

     [Non-text portions of this message have been removed]
    • fokko kloostra
     Zoek nog overlijdensdatum en plaats van Tettje gjolts geb 21-2-1734 overlijdensdatum en plaats van pyttje hendriks de vries dank voor jullie medewerking fokko
     Message 4 of 8 , Oct 2, 2007
      Zoek nog overlijdensdatum en plaats van Tettje gjolts geb 21-2-1734
      overlijdensdatum en plaats van pyttje hendriks de vries

      dank voor jullie medewerking
      fokko kloostra      ----- Ursprüngliche Mail ----
      Von: Reid van der Leij <ReidvanderLeij@...>
      An: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Gesendet: Freitag, den 8. September 2006, 17:00:29 Uhr
      Betreff: Re: [Friesland-genealogy] Hendrik pieters + tettje gjolts

      Fokko,

      Hendrik Pieters is ged. Opeinde 29 juni 1738, landbouwer op de Harste onder
      Sumar, zoon van Pieter Christoffels de Vries (ged. Kornwerd 8 maart 1696) en
      Hylkje Rinzes, tr. Tetje Gjalts, dochter van Gjalt Sybrens en Hiltje Sjoerds
      (Gjalt en Hiltje zijn ook voorouders van mij).

      mvg Reid van der Ley

      ----- Original Message -----
      From: "fokko_kloostra" <fokko_kloostra@ yahoo.com>
      To: <Friesland-genealogy @yahoogroups. com>
      Sent: Friday, September 01, 2006 9:34 PM
      Subject: [Friesland-genealog y] Hendrik pieters + tettje gjolts

      onderzoek naar de harste, een buurtschap onder suameer

      Hendrik pieters + tettje gjolts huwden op 15-8-1773 te leeuwarden,
      beiden kwamen van leeuwarden.

      Hendrik woonde op de Harste van 1773 tot na 1806 en waarschijnlijk
      overleden op 7-7-1821

      Hij nam in 1811 de familienaam de Vries aan in Suameer
      Heb van hun twee kinderen:
      pytter 1774
      hiltje 1780

      Vraag is:
      Wie heeft er meer gegevens betreffende:
      1. geb/doop - datum en plaats van Hendrik pieters
      2. ouders van hendrik pieters
      3. geb/doop/ovl - datum en plaats van tettje gjolts
      4. ouders van tettje gjolts
      5. hadden ze nog meer kinderen.

      Dank voor jullie medewerking
      fokko kloostra

      Genealogy yn Fryslân: http://www.genealog y-yn-fryslan. tk/.

      Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
      juli 1999 geposte berichten staat op
      http://groups. yahoo.com/ group/Friesland- genealogy

      Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      Friesland-genealogy -unsubscribe@ yahoogroups. com

      Yahoo! Groups Links

      __________________________________
      Yahoo! Clever: Sie haben Fragen? Yahoo! Nutzer antworten Ihnen. www.yahoo.de/clever


      [Non-text portions of this message have been removed]
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.