Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Tyleman Joure

Expand Messages
 • M.J.Sluijter
  Gabe, Yvonne, Appy, In mijn gegevens heb ik nog wat voorouders van Tyle Elias Tyleman. De meeste gegevens heb ik verkregen via de website www.praamsma.org en
  Message 1 of 1 , Jul 31, 2006
   Gabe, Yvonne, Appy,

   In mijn gegevens heb ik nog wat voorouders van Tyle Elias Tyleman.
   De meeste gegevens heb ik verkregen via de website www.praamsma.org en hier gezocht bij de Äncestors of Rosalinda PRAAMSMA vanaf no 69.

   Vriendelijke groet,

   Martin Sluijter   Kwartierstaat van Tyle Elias Tyleman

   Generatie I

   1. Tyle Elias Tyleman, zn. van Elias Tyles (schoolmeester Warns) en Itske Jelles, geb. te Joure op 4 jun 1714, ovl. te Joure voor 1806, tr. te Joure op 12 mei 1745 met Tjitske Wybes, dr. van Wybe Freerks en Lysbet Gerbens, geb. te Joure op 3 apr 1720, ovl. te Joure voor 1806.

   Generatie II

   2. Elias Tyles, zn. van Tileman Cornelis en Wopkien Jurriens, geb. te Joure in 1686, schoolmeester Warns, tr. te Warns op 27 okt 1709 bij huwelijk beide van Warns met
   3. Itske Jelles, geb. te Leeuwarden circa 1680, ovl. te Joure na 1744.
   Uit dit huwelijk
   1. Tyle Elias Tyleman, tr. met Tjitske Wybes.

   Generatie III

   4. Tileman Cornelis, zn. van Cornelis Tyleman en Nn, geb. te Leeuwarden in 1644, tr. te Leeuwarden op 17 jan 1675 met
   5. Wopkien Jurriens, dr. van Jurrien Pytters en Sibylle Alderycks, geb. te Leeuwarden in 1655.
   Uit dit huwelijk
   2a. Mary Tyleman, geb. te Joure in 1676, ovl. te Joure voor 1677.
   2b. Mary Tyleman, geb. te Joure in 1677.
   2c. Cornelis Tyleman, geb. te Warns in 1678, tr. te Warns op 10 feb 1709 met Gysbertje van Delden.
   2d. Uldrich Tyleman, geb. te Joure in 1681.
   2e. Josua Tyleman, geb. te Joure in 1683.
   2f. Elias Tyles, geb. te Joure in 1686, zie 2.
   2g. Magdalena Tyleman, geb. te Joure in 1689.
   2h. Albert Tyleman, geb. te Joure in 1691.
   2i. Hillebrand Tyleman, geb. te Joure in 1695.

   Generatie IV

   8. Cornelis Tyleman, geb. te Leeuwarden circa 1620, tr. te Leeuwarden circa 1640 met
   9. Nn.
   Uit dit huwelijk
   4. Tileman Cornelis, geb. te Leeuwarden in 1644, zie 4.

   10. Jurrien Pytters, zn. van Pieter Jansen en Sibylle Alderycks, geb. te Leeuwarden in 1623, tr. te Leeuwarden op 11 feb 1649 met
   11. Sibylle Alderycks, geb. te Leeuwarden circa 1625.
   Uit dit huwelijk
   5. Wopkien Jurriens, geb. te Leeuwarden in 1655, zie 5.

   Generatie V

   20. Pieter Jansen, geb. te Leeuwarden circa 1600, tr. te Leeuwarden met
   21. Sibylle Alderycks, geb. te Leeuwarden circa 1600.
   Uit dit huwelijk
   10a. Antie Pytters, geb. te Leeuwarden in 1615.
   10b. Douwe Pytters, geb. te Leeuwarden in 1617.
   10c. Rick Pytters, geb. te Leeuwarden in 1617.
   10d. Hyes Pytters, geb. te Leeuwarden in 1621.
   10e. Jurrien Pytters, geb. te Leeuwarden in 1623, zie 10.

   ----- Original Message -----
   From: Appy de Vries
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Monday, July 24, 2006 3:32 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: welke doopplaats?


   Gabe/ Yvonne, e.a.
   Ze komen inderdaad van de Joure.

   Tiele Elias Tieleman geb.04-Juni 1714 te Joure gehuwd 05-12-1745 te J. met
   Tjitske Wybes d.v. Sytse Freerks en
   Lysbeth Gerbens.
   Tiele was koopman/schipper/ brander,en zat goed in de duiten.!!
   kinderen; Wybe ,zoon,Sibbeltje, dochter,
   dit was de moeder van Elias Annes Borger [ Lyke de profeet].
   dit uit ''Rare Kostgangers'' van Vleer
   Heerenveen /Haskerland.
   bladzij 37, 44, 71.
   verhalen zijn te lang!!!
   groetjes Appy.

   ----- Original Message -----
   From: famkuindersma
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Monday, July 24, 2006 1:14 PM
   Subject: RE: [Friesland-genealogy] Re: welke doopplaats?

   Ik denk dat Jan gelijk heeft.

   Ik weet dat er Tylemans op 't Zand in Joure woonden in 1832.

   Onderstaand een bewerkt artikel over de toren en de kerk van Westermeer.

   Snikswaag kerkte vanouds in Broek.

   Gabe H. Kuindersma

   De rijke toren van Westermeer.

   De toren van Jorwerd, Peperga, Oudkerk of Workum kunnen rijk genoemd worden,
   omdat ze een fraaie decoratieve aanpak kennen.

   En toch is een veel eenvoudiger toren van spreekwoordelijk rijk: "de rike
   toer fan Westermar" . Dat is gekomen dankzij een rijk kerkelijk bezit in
   vroeger jaren met een grote opbrengsten. Dat viel op omdat de gemeenschap
   rondom de toenmalige kerk niet bijzonder groot wa. Westermeer had de laatste
   eeuwen steeds zo rond de 100 inwoners.

   De toren staat nog steeds maar het dorp is sinds 1954 opgeheven en
   toegevoegd aan Joure.

   Het is raar gelopen met Westermeer, een van de dorpen van de Haskervijfga,
   de rij van van vijf kerkdorpen die lag op een zandrug in de grietenij
   Haskerland.

   Even buiten het dorp Westermeer lag de buurtschap Joure. Deze buurtschap
   aan vaarwater gelegen en een rijweg naar Gaasterland was gunstig gelegen. En
   de vlecke Joure overvleugel­de in de 17e eeuw in rap tempo het moederdorp
   Westermeer. Mogelijk is pastoor Johannes van Westermeer de laatste "herder"
   van deze kerkelijke gemeente.1)

   Na de Hervorming werd niet eens meer de moeite genomen het kerkje van
   Westermeer voor de eredienst in te richten. Dit gebeurde wel in Joure na
   1580, het jaar waarin de Staten van Friesland hadden besloten de Roomse
   Godsdienstoefeningen te verbieden.

   De kerk raakte in verval en is vermoedelijk aan het begin van de 18e eeuw
   afgebroken. Dit blijkt ook uit de tekening die Cornelis Pronk in 1732 van de
   toren heeft gemaakt.

   Aan de oostgevel van de toren is nog goed te zien waar de kerk tegen de
   toren was

   aangebouwd. De toren heeft sedertdien eenzaam en verlaten op het door bomen
   en heggen omzoomde kerkhof gestaan. Stond de toren op de tekening al een
   beetje scheef, intussen helt hij nog wat verder over naar het noordwesten
   Maar een bezienswaardigheid is het daardoor nog niet geworden.

   Er is wel eens beweerd dat de geschiedenis van de toren al in de 13e eeuw
   gebouwd zou zijn, andere bronnen gaan uit van de 16e eeuw. Voor beide opties
   valt iets te zeggen, gelet op de "vormentaal" en de gebruikte materialen.
   Het wat nieuwere bouwmateriaal, de zg. rooswin-kels, bakstenen die wat
   kleiner zijn dan de daarvoor gebruikelijke kloostermoppen, kunnen in de 15e
   en 16e eeuw als reparatiesteen zijn gebruikt.

   Aan de toren zijn ook kloostermoppen gebruikt, die van een hoge ouderdom
   ziijn. En aan drie zijden van het onderste gedeelte van de toren zitten
   grote gepleisterde muurvlakken, zoge­naamde spaarvelden, die als het ware
   afgedekt worden door een serie kleine rondboogjes. Ze worden ook wel
   "rondboogfries" genoemd en werden in de romaanse tijd veelvuldig toege­past,
   tot in het midden van de 14e eeuw voor het laatst.

   In het onderste gedeelte van de toren zijn ook nog roze Bremer zandstenen
   terug te vinden. Ook een stenen die duiden op een zeer hoge ouderdom van de
   toren, maar ook deze stenen kunnen evengoed als reparatiemateriaal kunnen
   zijn gebruikt.

   In het middengedeelte zijn blindnissen toegepast in een spitsvormige bogige
   vorm. Deze vorm duidt weer op gotiek.

   Mogelijk is de toren gebouwd in de periode van overgang tussen de romaanse
   en de gotische tijd, zo omstreeks 1300. Of in die periode is verbouwd.

   De vroegere toegang zat in de westgevel getuige de spitsbogige nis. Later is
   aan de oostzijde een nieuwe ingang aangebracht.

   In het bovenste gedeelte zitten galmgaten want het komt nog steeds voor dat
   bij een begrafe­nis de klok wordt geluid.

   In de negentiende eeuw is het oude kerkhof uitgebreid tot algemene
   begraafplaats. Daarvoor was er een in Joure een begraafplaats op de plaats
   waar nu zo ongeveer het huidige VVV kantoor staat aan het DE plein. Bij de
   sloop van de oude openbare school op diezelfde plaats zijn er grote
   hoeveelheden beenderen gevonden die zijn herbergraven in Westermeer.

   En zo staat de scheve, rijke toren van Westermar, als een wachter op de
   dodenakker, een symbool van bestendigheid, maar ook van ijdelheid die kan
   verkeren

   (vrij naar Peter Karstkarel in Friesland Post d.d. maart 1992)

   _____

   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens J. de Boer
   Verzonden: maandag 24 juli 2006 11:08
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: welke doopplaats?

   Nog een (volgens mij belangrijk) argument voor Joure is, dat van die
   drie plaatsen alleen in Joure een kerk staat (en stond).

   Jan de Boer.

   --- In HYPERLINK
   "mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com"Friesland-genealogy-@yahoogrou
   ps.-com, "Nynke van den Hooven"
   <nynkevandenhooven@-...> wrote:
   >
   > Yvonne,
   >
   > Alledrie. Er staat bij de doopinschrijving kennelijk niet specifiek
   vermeld
   > in welke plaats het kind gedoopt is en dan is het bij zo'n
   gecombineerde
   > kerkgemeente maar gissen......-.
   > Ondanks dat lijkt Joure het meest voor de hand te liggen, aangezien
   het kind
   > daar is geboren.
   > Maar zoals gezegd, het doopboek geeft kennelijk geen uitsluitsel.
   >
   > Met vriendelijke groet,
   > Nynke van den Hooven.
   >
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: "Yvonne Blaauw" <blaauw_yvonne@-...>
   > To: <HYPERLINK
   "mailto:friesland-genealogy%40yahoogroups.com"friesland-genealogy-@yahoogrou
   ps.-com>
   > Sent: Saturday, July 22, 2006 6:58 PM
   > Subject: [Friesland-genealog-y] welke doopplaats?
   >
   >
   > hallo medesneupers,
   >
   > Welke doopplaats moet ik noteren in een geval zoals dit:
   >
   > Haskerland, geboortejaar 1791, doopjaar 1791
   > Joure, Westermeer en Snikzwaag, Doop Herv. gem. 1743-1811
   > DTB: 359
   > Dopeling: Tjam
   > Geboren op 9 juli 1791 in Joure
   > Gedoopt op 31 juli 1791 in Joure/Westermeer/-Snikzwaag
   > Kind van Elias Tyleman en Tjam Antony
   >
   > alle 3 of alleen Joure?
   >
   > groetnis, Yvonne Blaauw
   > Brielle
   >
   > <knip>
   >

   --
   No virus found in this incoming message.
   Checked by AVG Free Edition.
   Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.3/395 - Release Date: 21-7-2006

   --
   No virus found in this outgoing message.
   Checked by AVG Free Edition.
   Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.10.3/395 - Release Date: 21-7-2006

   [Non-text portions of this message have been removed]

   [Non-text portions of this message have been removed]

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.