Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Hanenburg

Expand Messages
 • Maarten Bouwes
  Lastige familie die Hanenburgers.. Iets met bomen en het bos.. Al met al is het niet zeker te zeggen wanneer de naam Hanenburg echt in gebruik wordt genomen.
  Message 1 of 12 , Dec 30, 2005
   Lastige familie die Hanenburgers..

   Iets met bomen en het bos..

   Al met al is het niet zeker te zeggen wanneer de naam Hanenburg echt in
   gebruik wordt genomen.
   Mag ik de conclusie trekken dat ze eerst Tiemersma heetten en dat vervolgens
   een aantal de naam Hanenburg hebben aangenomen?

   Maarten


   >From: Anthony Hofstee <ahofstee@...>
   >Reply-To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   >To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   >Subject: Re: [Friesland-genealogy] Hanenburg
   >Date: Fri, 30 Dec 2005 11:21:26 -0500
   >
   >Hinke,
   >Boyen must have been baptized as an adult (baptized 1696, married
   >1693). I have his parents as Tiebbe Teekeles Tiemersma who married
   >in Wommels on 22-11-1663 with Attie Ofkes Reen. Boyens brother
   >Teekele is the forebear of all the Riemersma family in Wommels. Tony
   >
   >At 11:00 AM 12/30/2005, you wrote:
   >
   > >'Roorda' heb ik wel vaker ingezien op de studiezaal van Tresoar, zal er
   > >een notitie van maken. Geen idee wanneer ik op het archief kom maar de
   > >(werk)lijst groeit gestaag:-)
   > >
   > >Hierbij even mijn gepuzzel van vanmiddag. Zeker voor 1811 alleen
   > >gebaseerd op vernoeming en wat ik on-line kon vinden bij Tresoar, dus
   > >niets bewezen. Opmerkelijk is natuurlijk de naam Tijmersma dus of mijn
   > >gepuzzel klopt?
   > >Van na 1811 heb ik wel enkele aktes gezien, maar ook maar summier. Als
   > >er bij geboorte en/of overl. geen plaats maar alleen de gemeente genoemd
   > >wordt heb ik de akte niet gezien. Dus ik sta nergens voor in.......:-))
   > >
   > >Groet, Hinke Woudt-Westra.
   > >
   > >
   > >Genealogie van Boyen Tiebbes Tijmersma
   > >
   > >I Boyen Tiebbes Tijmersma, ged. Wommels/Hidaard 8 maart 1696 tr. 1e
   > >Wommels 15 okt. 1693 Pijtrick Jacobs; tr. 2e Wommels 29 juli 1707
   > >Aafke Annes; tr. 3e Wommels 11 maart 1714 Reinsck Willems.
   > >
   > >Uit het eerste huwelijk:
   > >
   > >1. Tjebbe Boijens volgt II
   > >2. Seerp Boyens, ged. Wommels/Hidaard 25 juni 1699
   > >Uit het tweede huwelijk:
   > >
   > >1. Teeckle Boyens, ged. Wommels/Hidaard 26 febr. 1708
   > >2. Sybren Boyens, ged. Wommels/Hidaard 15 juli 1709
   > >3. Aafke Boyens, ged. Wommels/Hidaard 22 maart 1711
   > >Uit het derde huwelijk:
   > >
   > >1. Willem Boyens, ged. Wommels/Hidaard 2 mei 1717
   > >
   > >II Tjebbe Boijens, ged. tr. Welsrijp 5 mei 1726 Sijtske Sipkes.
   > >
   > >Uit dit huwelijk:
   > >
   > >1. Boyen Tjebbes, geb. ca.1 juni 1727 ged. Rijperkerk 22 juni 1727
   > >2. Dieuke Tjebbes, geb. ca. 20 nov. 1729 ged. Rijperkerk 15 jan. 1730
   > >3. Boyen Tjebbes volgt III-a
   > >4. Taekele Tjebbes volgt III-b
   > >5. Sipke Tjebbes volgt III-c
   > >6. Pietje Tjebbes, ged. Hardegarijp 8 jan. 1741
   > >7. Jacob Tjebbes Hanenburg volgt III-d
   > >8. Marten Tjebbes, geb. ca. 5 maart 1745 ged. Hardegarijp 4 juni 1745
   > >9. Hendrik Tjebbes, geb. ca. 28 okt. 1747 ged. Hardegarijp 24 nov. 1747
   > >10. Hendrik Tjebbes, geb. ca. 6 juli 1749 ged. Hardegarijp 24 aug. 1749
   > >11. Cornelis Tjebbes, geb. ca. 20 dec. 1751 ged. Hardegarijp 31 jan.
   >1751
   > >12. Dieuke Tjebbes, geb. ca. 9 dec. 1753 ged. Hardegarijp 21 april 1754
   > >
   > >III-a Boyen Tjebbes, geb. ca. 11 nov. 1730 ged. Rijperkerk 30 dec. 1731
   > >tr. Franeker 9 dec. 1759 Sjoukje Pieters.
   > >
   > >Uit dit huwelijk:
   > >
   > >1. Tjebbe Boyens Hanenburg volgt IV-a
   > >2. Sytske Booyes Hanenburg, geb. 1768, overl. Franeker 29 juni 1844
   > >
   > >III-b Taekele Tjebbes, ged. Rijperkerk 26 april 1733 tr. Baijum 8 febr.
   > >1756 Baukje Sijmens.
   > >
   > >Uit dit huwelijk:
   > >
   > >1. Tjebbe Teekeles Hanenburg volgt IV-b
   > >2. Symen Teekles, ged. Baijum 20 nov. 1763
   > >3. Sydske Teekles, geb. Baijum 14 mei 1767, overl. Hennaarderadeel 30
   > >maart 1853
   > >4. Antie Teekles, geb. Baijum 15 jan. 1774
   > >
   > >III-c Sipke Tjebbes, ged. Rijperkerk 27 mei 1736 kreeg rel. NN.
   > >
   > >Uit deze relatie:
   > >
   > >1. Tjibbe Sipkes Hanenburg volgt IV-c
   > >
   > >III-d Jacob Tjebbes Hanenburg, geb. 14 jan. 1743 ged. Hardegarijp 5 mei
   > >1743, overl. Hennaarderadeel 30 april 1830 tr. Baijum 25 mei 1766
   > >Froukjen Jans.
   > >
   > >Uit dit huwelijk:
   > >
   > >1. Pierkjen Jacobs Hanenburg, (familienaam uit overl.akte zoon Jacob
   > >Aedes Rodenhuis) Pierkje geb. Welsrijp 2 okt. 1767 tr. Welsrijp 20 mei
   > >1787 Aede Ietzes, overl. voor 16 mei 1818
   > >2. Siedske Jacobs Hanenburg, geb. Welsrijp 29 sept. 1770
   > >3. Jan Jakobs Hanenburg volgt IV-d
   > >4. Tjebbe Jacobs Hanenburg, geb. Welsrijp 6 okt. 1776
   > >
   > >
   > >IV-a Tjebbe Boyens Hanenburg, tr. Franeker 2 juni 1800 Tjietske Wopkes
   > >Feenstra.
   > >
   > >
   > >IV-b Tjebbe Teekeles Hanenburg, (Familienamen 1811) ged. Baijum 23 nov.
   > >1760 tr. Dongjum 15 mei 1785 Joukje Klaazes, overl. voor 5 mei 1805.
   > >
   > >Uit dit huwelijk:
   > >
   > >1. Baukje Tjebbes Hanenburg, geb. Dongjum 21 april 1788
   > >2. Teedske Tjebbes Hanenburg, geb. Dongjum 7 nov. 1790
   > >3. Klaaske Tjebbes Hanenburg, geb. Sexbierum 14 dec. 1793, overl.
   > >Franeker 4 april 1837 tr. Barradeel 4 maart 1818 Folkert Feijes Zoon
   > >geb. West-Terschelling 1794, overl. Franeker 14 aug. 1854 zn. van
   > >Veyje Volkertsz en Jantje Willems.
   > >4. Pijttje Tjebbes Hanenburg, geb. Sexbierum 14 april 1796
   > >5. Taekle Tjebbes Hanenburg volgt V-a
   > >6. Klaas Tjebbes Hanenburg, geb. Sexbierum 19 april 1802
   > >7. Joukjen Hanenburg, geb. Sexbierum 16 maart 1805
   > >
   > >
   > >IV-c Tjibbe Sipkes Hanenburg, tr. Bolsward 6 aug. 1797 Trintje Wiebes.
   > >
   > >
   > >IV-d Jan Jakobs Hanenburg, geb. Welsrijp 17 okt. 1773, overl.
   > >Hennaarderadeel 27 mei 1834 tr. Welsrijp 24 maart 1805 Tietje Arends
   > >Wassenaar geb. 1787, overl. Hennaarderadeel 3 maart 1859 .
   > >
   > >Uit dit huwelijk:
   > >
   > >1. Arend Jans Hanenburg volgt V-b
   > >
   > >V-a Taekle Tjebbes Hanenburg, geb. Sexbierum 15 sept. 1798 tr.
   > >Barradeel 8 febr. 1823 Pietertjen Pieters Wykel.
   > >
   > >Uit dit huwelijk:
   > >
   > >1. Tjibbe Taekles Hanenburg volgt VI
   > >
   > >V-b Arend Jans Hanenburg, geb. Welsrijp 28 febr. 1820 gardenier,
   > >koemelker tr. Hennaarderadeel 3 juni 1848 Trijntje Ates Terpstra geb.
   > >Welsrijp 1 juli 1824 dr. van Ate Gerbens Terpstra en Grietje Klazes
   > >Hemstra.
   > >
   > >Uit dit huwelijk:
   > >
   > >1. Tiettje Hanenburg, geb. Welsrijp 10 okt. 1849, overl. Welsrijp 14
   > >juni 1941 tr. Hennaarderadeel 31 mei 1873 Johannes Gerkema geb. Welsrijp
   > >14 okt. 1850 koopman, veehandelaar, overl. Welsrijp 20 juni 1928 zn. van
   > >Hein Johannes Gerkema en Trijntje Rodenhuis.
   > >2. Grietje Arends Hanenburg, geb. Welsrijp 30 jan. 1851 naaister tr.
   > >Hennaarderadeel 3 juni 1876 Willem Jans Jansen geb. Franeker 26 maart
   > >1846 timmerknecht, zn. van Jan Willems Jansen en Hieke Rientses
   >Hoekstra.
   > >3. Eke Hanenburg, geb. Hennaarderadeel 3 nov. 1853
   > >4. Frouwkjen Hanenburg, geb. Hennaarderadeel 26 jan. 1858
   > >5. Ate Hanenburg, geb. Hennaarderadeel 15 nov. 1860
   > >
   > >VI Tjibbe Taekles Hanenburg, geb. Barradeel 3 okt. 1823 tr. Barradeel 22
   > >mei 1847 Rinske Martens Schepels.
   > >
   > >Uit dit huwelijk:
   > >
   > >1. Pietje Hanenburg, geb. Barradeel 6 dec. 1847
   > >2. Hepkje Hanenburg, geb. Barradeel 6 maart 1849
   > >3. Taekle Hanenburg volgt VII
   > >4. Martentje Hanenburg, geb. Barradeel 13 dec. 1852
   > >5. Martentje Hanenburg, geb. Barradeel 6 mei 1855
   > >
   > >VII Taekle Hanenburg, geb. Barradeel 18 sept. 1850 tr. Barradeel 10 mei
   > >1873 Elisabeth van der Molen.
   > >
   > >Uit dit huwelijk:
   > >
   > >1. Jelle Hanenburg, geb. Barradeel 8 juni 1874
   > >2. Tjibbe Hanenburg, geb. Barradeel 28 okt. 1876, tr. waarschijnlijk
   > >Barradeel 18 nov. 1899 Anna Dijkstra, dr. Elisabeth Hanenburg, geb.
   > >Sexbierum 19 febr. 1900 tr. Barradeel 22 mei 1924 Gerrit Salverda zn.
   > >van Meile Lolkes Salverda en Klaaske Klazes Abma. (uit 'Onder den
   > >Clockslagh van Franeker')
   > >3. Liskje Hanenburg, geb. Barradeel 6 febr. 1882
   > >4. Rinske Hanenburg, geb. Barradeel 8 dec. 1885
   > >
   >
   >
   >--
   >No virus found in this outgoing message.
   >Checked by AVG Anti-Virus.
   >Version: 7.1.371 / Virus Database: 267.14.9/216 - Release Date: 12/29/2005
   >
   >
  • Anthony Hofstee
   Yes Maarten, as in many Friesian families, different last names for several children of the same family. In wife s family, grandfather took on the name Neef
   Message 2 of 12 , Dec 30, 2005
    Yes Maarten, as in many Friesian families, different last names for
    several children of the same family. In wife's family, grandfather
    took on the name Neef in 1812 but only 3 of his 5 children persisted
    with the name Neef, one of the other 2 became (de) Vos and the other
    Hoornstra, and then one of his children became Bloemhoff. So it
    seems that the descendants of Boyen Tjebbes are named Hanenburg, the
    descendants of his brother Teekele Tjebbes were named Tijmersma,
    Tiemersma, Timmersma. My grandsons are descendants of Boyen, my
    great-niece is a descendant of Teekele. Genealogy is very interesting. Tony

    At 11:48 AM 12/30/2005, you wrote:

    >Lastige familie die Hanenburgers..
    >
    >Iets met bomen en het bos..
    >
    >Al met al is het niet zeker te zeggen wanneer de naam Hanenburg echt in
    >gebruik wordt genomen.
    >Mag ik de conclusie trekken dat ze eerst Tiemersma heetten en dat vervolgens
    >een aantal de naam Hanenburg hebben aangenomen?
    >
    >Maarten


    --
    No virus found in this outgoing message.
    Checked by AVG Anti-Virus.
    Version: 7.1.371 / Virus Database: 267.14.9/216 - Release Date: 12/29/2005
   • Hinke Woudt
    Hi Anthony, Bedankt, ik noteer Tiebbe en Attie. Ik heb ook nog wel wat Riemersma in mijn bestand zag ik, ook allemaal wat losse lijntjes, maar voor vandaag ben
    Message 3 of 12 , Dec 30, 2005
     Hi Anthony,

     Bedankt, ik noteer Tiebbe en Attie. Ik heb ook nog wel wat Riemersma in
     mijn bestand zag ik, ook allemaal wat losse lijntjes, maar voor vandaag
     ben ik uitgepuzzeld:-)

     Groet, Hinke.

     Anthony Hofstee schreef:

     > Hinke,
     > Boyen must have been baptized as an adult (baptized 1696, married
     > 1693). I have his parents as Tiebbe Teekeles Tiemersma who married
     > in Wommels on 22-11-1663 with Attie Ofkes Reen. Boyens brother
     > Teekele is the forebear of all the Riemersma family in Wommels. Tony
     >
     > At 11:00 AM 12/30/2005, you wrote:
     >
     > >'Roorda' heb ik wel vaker ingezien op de studiezaal van Tresoar, zal er
     > >een notitie van maken. Geen idee wanneer ik op het archief kom maar de
     > >(werk)lijst groeit gestaag:-)
     > >
     > >Hierbij even mijn gepuzzel van vanmiddag. Zeker voor 1811 alleen
     > >gebaseerd op vernoeming en wat ik on-line kon vinden bij Tresoar, dus
     > >niets bewezen. Opmerkelijk is natuurlijk de naam Tijmersma dus of mijn
     > >gepuzzel klopt?
     > >Van na 1811 heb ik wel enkele aktes gezien, maar ook maar summier. Als
     > >er bij geboorte en/of overl. geen plaats maar alleen de gemeente genoemd
     > >wordt heb ik de akte niet gezien. Dus ik sta nergens voor in.......:-))
     > >
     > >Groet, Hinke Woudt-Westra.
     > >
     > >
     > >
    • Hinke Woudt
     Tony, Vond hey huwelijk en ondertrouw van Tiebbe en Attie als volgt op Tresoar: Trouwregister Hervormde gemeente Wommels Hidaard, 1663 DTB nr: 402, 1627 -
     Message 4 of 12 , Dec 30, 2005
      Tony,

      Vond hey huwelijk en ondertrouw van Tiebbe en Attie als volgt op Tresoar:

      Trouwregister Hervormde gemeente Wommels Hidaard, 1663
      DTB nr: 402, 1627 - 1734
      Vermelding: Eerste proclamatie van 22 november 1663, Wommels
      Man: Tjebbe Taekles Tiemersma, Burgwerd
      Vrouw: Attie Ofkes Reen, Wommels

      Gestandaardiseerde namen: TJEBBE TEEKELES en AATJE OFFES

      Trouwregister Hervormde gemeente Burgwerd Hichtum Hartwerd,
      1663
      DTB nr: 799, 1624 - 1810
      Vermelding: Bevestiging huwelijk van 7 december 1663
      Man: Tjebbe Teekles Timersma, Burgwerd
      Vrouw: Attie Offkes Reenj, Wommels

      Gestandaardiseerde namen: TJEBBE TEEKELES en AATJE OFFES

      Groet, Hinke.

      Hinke Woudt schreef:

      > Hi Anthony,
      >
      > Bedankt, ik noteer Tiebbe en Attie. Ik heb ook nog wel wat Riemersma in
      > mijn bestand zag ik, ook allemaal wat losse lijntjes, maar voor vandaag
      > ben ik uitgepuzzeld:-)
      >
      > Groet, Hinke.
      >
      > Anthony Hofstee schreef:
      >
      > > Hinke,
      > > Boyen must have been baptized as an adult (baptized 1696, married
      > > 1693). I have his parents as Tiebbe Teekeles Tiemersma who married
      > > in Wommels on 22-11-1663 with Attie Ofkes Reen. Boyens brother
      > > Teekele is the forebear of all the Riemersma family in Wommels. Tony
      > >
      > > At 11:00 AM 12/30/2005, you wrote:
      > >
      > >
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.