Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [Friesland-genealogy] Schenckel Haselbeeck

Expand Messages
 • heleen bücking-boschma
  Gerrit, Bedankt, Heleen _____ Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Gerrit Schenkel Comello Verzonden:
  Message 1 of 5 , Jun 30, 2005
   Gerrit,   Bedankt,   Heleen   _____

   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Gerrit Schenkel Comello
   Verzonden: donderdag 30 juni 2005 22:28
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Schenckel Haselbeeck   Helena,
   Login:sjirurgijn fan Warkum..Schrijver Beetstra.
   Succes. Ger Schenkel Comello


   ----- Original Message -----
   From: "heleen bücking-boschma" <hg.bucking.boschma@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Thursday, June 30, 2005 9:21 PM
   Subject: RE: [Friesland-genealogy] Schenckel Haselbeeck


   Martin,   Door wie is het boekje over chirurgijns in Friesland geschreven? Salvius
   Mevis komt ook in mijn familie voor, dus daar ben ik wel benieuwd naar.   Heleen Bücking-Boschma   _____

   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens m.j.sluijter@...
   Verzonden: donderdag 30 juni 2005 17:30
   Aan: Friesland-genealogy
   Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Schenckel Haselbeeck   In mijn genealogie komt Mr. Joost Hendriks Schenkel voor als echtgenoot van
   Reymerig Mevis. Hij is geen directe voorvader maar heeft meer relaties met
   mijn familie, zijn 2e vrouw Antie Sibbles Agama is een dochter van mijn
   voorvader Sibble Agama.

   Mijn gegevens van Reymerig Mevis:

   I. Reymerig Mevis, kerk.huw. (1) (ned.herv.) te Witmarsum [FR] op 11 jun
   1613 met Mr. Salvus Thomae , Procureur Postulant en Fiscaal van Wonseradeel,
   overleden te Witmarsum [FR] voor 28 okt 1630. Uit dit huwelijk 1
   kind: Mewis Salves Rolwagen, geb. circa 1623. chirurgijn te Bolsward en
   Warns.
   Reymerig Mevis, tr.(2), na 1630 met Mr. Joost Hendriks Schenkel, (geen
   huwelijk kunnen vinden)
   Mr. Joost Hendriks trouwt 2e te Nijland [FR] op 4 mrt 1654 met Antie Sibbles
   Agama, dr. van Sible Agama en NN, uit dit huwelijk 1 kind: Antie Joostes
   Schenkel.
   Mr. Joost Hendrixs Schenkel trouwt 3e 27-01-1662 te Bolsward met Lysbeth
   Euwis van Bolsward.

   In het boekje "De sjirurgyns en dokters fan Warkum, 1620-1990" wordt
   gesproken over diverse Schenkels, hieronder de passages

   ----- Original Message ----- Foardat Hendrick Schenckel noch it
   boargerrjocht fan Warkum krige (yn 1638 - hy kaam fan bûten - hie er al
   oanslach as sjirurgyn yn dy stêd. Tegearre mei doctor Douglas tsjinne er by
   it weeshûs yn 1637 in rekken yn fan 45-3-0 "ter saacke van meisterloon". Dat
   wie foar dy tiid gäns in stik jild. Fan de frou fan Comelis turfdrager hie
   er in skonk behannele. Yn itselde jier 1640 hie er ek gear west oer in frou
   "haer kint dat het been gebroken hadde". Yn beide gefallen kamen de kosten
   foar de grifformearde diakony op om't de hushaldingen dy't it oangie
   (lidmaten) dat net betelje koenen. Mei Hendrick syn aktiviteiten skynt it
   dan öfrûn te wêzen.
   15

   It hat der in soad fan wei dat Mr. Lucas Schenckel as sjirurgyn Mr.
   Hendrick Schenckel opfolge is. Oft it in ferhâlding heit-soan is, kin ik
   net utmeitsje, mar dat se famylje fan elkoar binne liket my wol wis (yn
   Boalsert siet in Joost Schenckel yn deselde tiid as sjirurgyn). Yn 1643
   fine wy syn namme foar it earst ek yn relaas je ta de diakony fan de
   grifformearde tsjerke. Der wurdt dan troch dy diakony betelle "aen meyster
   Luickas voor meysterloon 30-0-0", in foar dy tiid fiks
   bedrach. It oare jiers, yn 1644, hawwe "mester Luckes" en "mester Broer
   (Buwema)" tegearre dêr in rekken yntsjinne fan "meysterloon". Wy kinne
   Lucas syn tsjinsten en it leverjen fan medisinen op kosten fan de diakony
   oant 1653 ta folgje, dêrnei
   komt er foar sjirurgyntsjinsten oan it weeshûs (1654-1663).It hûs dêr't
   er yn Warkum yn wenne hat, wurdt us net earder bekend
   as yn 1650. Hy wenne doe nammentlik oan de westkant fan de Merk, fuort by
   Mr. Jan Harmens en wurdt dan oantsjut as "barbier". Datselde hûs fine wy ek
   yn in stik ut 1662 dêr't it plak neier omskreaun wurdt as steande foar it
   tsjerkhöf oer, west fan de Wimerts en sud fan de herberch dêr't "de Witte
   oliphant" uthinget. It hûs dêrnêst wie ek yn syn besit. Dat ferhierde er.
   Yn 1665 komt Mr.Lucas Schenckel te ferstjerren. Syn widdo Margareta
   Haselbeeck wennet dan noch yn itselde hûs. Sy ferkeapet yn 1670, as se
   nei Frjentsjer ferhuze is, dy beide huzen op 'e Merk en boppedat noch
   ien yn de utbuorren "Snackerbuyren".86 Dêr soenen wy faaks ut öfliede
   kinne dat er net krap by kas siet. Wy moatte dan ek net ferjitte dat Lucas
   Schenckel yn 1653 lid fan de froedskip waard en twa kear, nammentlik de
   perioaden 1654-1657 en 1662-1665, boargemaster fan Warkum west hat.
   20

   In bytsje mear witte wy fan doctor Douglas. Tegearre mei de
   sjirurgyn Mr. Hendrick Schenckel brocht er yn 1639 it weeshûs 45 c.g. yn
   rekken, "ter sake van meisterloon". (Dy masterstitel stie eins allinnich by
   Schenkel; Douglas wie ommers "doctor".)

   44

   Ik ben benieuwd of Mr Joost Hendriks Schenkel een zoon is van Mr. Hendrick
   Schenkel, heb je eventueel nog verder voorouders van Mr. Joost ? Ik houd me
   aanbevolen.

   Mocht je moeite met de Friesche taal hebben, dan wil ik de relevante
   gegevens wel in het Nedrelands vertalen.

   Vriendelijke groet,

   Martin Sluijter


   From: Gerrit Schenkel Comello
   To: Friesland- genea;ogy
   Sent: Monday, June 27, 2005 8:19 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Schenckel Haselbeeck


   Zijn er medeleden, die zoeken naar de namen Schenckel, Schinckel, (en
   andere spellingsvaerianten, Shankle in USA)
   en Haselbeeck.
   Deze namen kwamen voor rond 1600 voor in Workum,Harlingen, Bolsward en
   Wijnaldum.Zij waren veelal chirurgijn.De eerste Schenckel, voornaam
   Hendrick, kwam van ELDERS,(Montfoort?). Zijn kleinzoon was dominee Henricus
   Schenckel in Meedhuizen Groningen, tijdens de St.Maartensvloed in 1686.

   [Non-text portions of this message have been removed]   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
   <http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/>
   <http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/>

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   ----------------------------------------------------------------------------
   --
   Yahoo! Groups Links

   a.. To visit your group on the web, go to:
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

   b.. To unsubscribe from this group, send an email to:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
   [Non-text portions of this message have been removed]   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
   <http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/>
   <http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/>

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   _____

   YAHOO! GROUPS LINKS   * Visit your group "Friesland-genealogy
   <http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy> " on the web.

   * To unsubscribe from this group, send an email to:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe>


   * Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
   <http://docs.yahoo.com/info/terms/> Service.   _____   [Non-text portions of this message have been removed]   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
   <http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/>

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   Yahoo! Groups Links

   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
   <http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/>

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   _____

   YAHOO! GROUPS LINKS   * Visit your group "Friesland-genealogy
   <http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy> " on the web.

   * To unsubscribe from this group, send an email to:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe>


   * Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
   <http://docs.yahoo.com/info/terms/> Service.   _____   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.