Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Schenckel Haselbeeck

Expand Messages
 • Gerrit Schenkel Comello
  Zijn er medeleden, die zoeken naar de namen Schenckel, Schinckel, (en andere spellingsvaerianten, Shankle in USA) en Haselbeeck. Deze namen kwamen voor rond
  Message 1 of 5 , Jun 27 11:19 AM
   Zijn er medeleden, die zoeken naar de namen Schenckel, Schinckel, (en andere spellingsvaerianten, Shankle in USA)
   en Haselbeeck.
   Deze namen kwamen voor rond 1600 voor in Workum,Harlingen, Bolsward en Wijnaldum.Zij waren veelal chirurgijn.De eerste Schenckel, voornaam Hendrick, kwam van ELDERS,(Montfoort?). Zijn kleinzoon was dominee Henricus Schenckel in Meedhuizen Groningen, tijdens de St.Maartensvloed in 1686.

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • m.j.sluijter@quicknet.nl
   In mijn genealogie komt Mr. Joost Hendriks Schenkel voor als echtgenoot van Reymerig Mevis. Hij is geen directe voorvader maar heeft meer relaties met mijn
   Message 2 of 5 , Jun 30 8:29 AM
    In mijn genealogie komt Mr. Joost Hendriks Schenkel voor als echtgenoot van Reymerig Mevis. Hij is geen directe voorvader maar heeft meer relaties met mijn familie, zijn 2e vrouw Antie Sibbles Agama is een dochter van mijn voorvader Sibble Agama.

    Mijn gegevens van Reymerig Mevis:

    I. Reymerig Mevis, kerk.huw. (1) (ned.herv.) te Witmarsum [FR] op 11 jun 1613 met Mr. Salvus Thomae , Procureur Postulant en Fiscaal van Wonseradeel, overleden te Witmarsum [FR] voor 28 okt 1630. Uit dit huwelijk 1 kind: Mewis Salves Rolwagen, geb. circa 1623. chirurgijn te Bolsward en Warns.
    Reymerig Mevis, tr.(2), na 1630 met Mr. Joost Hendriks Schenkel, (geen huwelijk kunnen vinden)
    Mr. Joost Hendriks trouwt 2e te Nijland [FR] op 4 mrt 1654 met Antie Sibbles Agama, dr. van Sible Agama en NN, uit dit huwelijk 1 kind: Antie Joostes Schenkel.
    Mr. Joost Hendrixs Schenkel trouwt 3e 27-01-1662 te Bolsward met Lysbeth Euwis van Bolsward.

    In het boekje "De sjirurgyns en dokters fan Warkum, 1620-1990" wordt gesproken over diverse Schenkels, hieronder de passages

    ----- Original Message ----- Foardat Hendrick Schenckel noch it boargerrjocht fan Warkum krige (yn 1638 - hy kaam fan bûten - hie er al oanslach as sjirurgyn yn dy stêd. Tegearre mei doctor Douglas tsjinne er by it weeshûs yn 1637 in rekken yn fan 45-3-0 “ter saacke van meisterloon”. Dat wie foar dy tiid gäns in stik jild. Fan de frou fan Comelis turfdrager hie er in skonk behannele. Yn itselde jier 1640 hie er ek gear west oer in frou “haer kint dat het been gebroken hadde”. Yn beide gefallen kamen de kosten foar de grifformearde diakony op om’t de hushaldingen dy’t it oangie (lidmaten) dat net betelje koenen. Mei Hendrick syn aktiviteiten skynt it dan öfrûn te wêzen.
    15

    It hat der in soad fan wei dat Mr. Lucas Schenckel as sjirurgyn Mr. Hendrick Schenckel opfolge is. Oft it in ferhâlding heit-soan is, kin ik net utmeitsje, mar dat se famylje fan elkoar binne liket my wol wis (yn Boalsert siet in Joost Schenckel yn deselde tiid as sjirurgyn). Yn 1643 fine wy syn namme foar it earst ek yn relaas je ta de diakony fan de grifformearde tsjerke. Der wurdt dan troch dy diakony betelle “aen meyster Luickas voor meysterloon 30-0-0”, in foar dy tiid fiks
    bedrach. It oare jiers, yn 1644, hawwe “mester Luckes” en “mester Broer (Buwema)” tegearre dêr in rekken yntsjinne fan “meysterloon”. Wy kinne Lucas syn tsjinsten en it leverjen fan medisinen op kosten fan de diakony oant 1653 ta folgje, dêrnei
    komt er foar sjirurgyntsjinsten oan it weeshûs (1654-1663).It hûs dêr’t er yn Warkum yn wenne hat, wurdt us net earder bekend
    as yn 1650. Hy wenne doe nammentlik oan de westkant fan de Merk, fuort by Mr. Jan Harmens en wurdt dan oantsjut as “barbier”. Datselde hûs fine wy ek yn in stik ut 1662 dêr’t it plak neier omskreaun wurdt as steande foar it tsjerkhöf oer, west fan de Wimerts en sud fan de herberch dêr’t “de Witte oliphant” uthinget. It hûs dêrnêst wie ek yn syn besit. Dat ferhierde er. Yn 1665 komt Mr.Lucas Schenckel te ferstjerren. Syn widdo Margareta Haselbeeck wennet dan noch yn itselde hûs. Sy ferkeapet yn 1670, as se nei Frjentsjer ferhuze is, dy beide huzen op ‘e Merk en boppedat noch ien yn de utbuorren “Snackerbuyren”.86 Dêr soenen wy faaks ut öfliede kinne dat er net krap by kas siet. Wy moatte dan ek net ferjitte dat Lucas Schenckel yn 1653 lid fan de froedskip waard en twa kear, nammentlik de perioaden 1654-1657 en 1662-1665, boargemaster fan Warkum west hat.
    20

    In bytsje mear witte wy fan doctor Douglas. Tegearre mei de sjirurgyn Mr. Hendrick Schenckel brocht er yn 1639 it weeshûs 45 c.g. yn rekken, “ter sake van meisterloon”. (Dy masterstitel stie eins allinnich by Schenkel; Douglas wie ommers “doctor”.)

    44

    Ik ben benieuwd of Mr Joost Hendriks Schenkel een zoon is van Mr. Hendrick Schenkel, heb je eventueel nog verder voorouders van Mr. Joost ? Ik houd me aanbevolen.

    Mocht je moeite met de Friesche taal hebben, dan wil ik de relevante gegevens wel in het Nedrelands vertalen.

    Vriendelijke groet,

    Martin Sluijter


    From: Gerrit Schenkel Comello
    To: Friesland- genea;ogy
    Sent: Monday, June 27, 2005 8:19 PM
    Subject: [Friesland-genealogy] Schenckel Haselbeeck


    Zijn er medeleden, die zoeken naar de namen Schenckel, Schinckel, (en andere spellingsvaerianten, Shankle in USA)
    en Haselbeeck.
    Deze namen kwamen voor rond 1600 voor in Workum,Harlingen, Bolsward en Wijnaldum.Zij waren veelal chirurgijn.De eerste Schenckel, voornaam Hendrick, kwam van ELDERS,(Montfoort?). Zijn kleinzoon was dominee Henricus Schenckel in Meedhuizen Groningen, tijdens de St.Maartensvloed in 1686.

    [Non-text portions of this message have been removed]    Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

    Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

    Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
    ------------------------------------------------------------------------------
    Yahoo! Groups Links

    a.. To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

    b.. To unsubscribe from this group, send an email to:
    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

    c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.    [Non-text portions of this message have been removed]
   • heleen bücking-boschma
    Martin, Door wie is het boekje over chirurgijns in Friesland geschreven? Salvius Mevis komt ook in mijn familie voor, dus daar ben ik wel benieuwd naar. Heleen
    Message 3 of 5 , Jun 30 12:21 PM
     Martin,     Door wie is het boekje over chirurgijns in Friesland geschreven? Salvius
     Mevis komt ook in mijn familie voor, dus daar ben ik wel benieuwd naar.     Heleen Bücking-Boschma     _____

     Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens m.j.sluijter@...
     Verzonden: donderdag 30 juni 2005 17:30
     Aan: Friesland-genealogy
     Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Schenckel Haselbeeck     In mijn genealogie komt Mr. Joost Hendriks Schenkel voor als echtgenoot van
     Reymerig Mevis. Hij is geen directe voorvader maar heeft meer relaties met
     mijn familie, zijn 2e vrouw Antie Sibbles Agama is een dochter van mijn
     voorvader Sibble Agama.

     Mijn gegevens van Reymerig Mevis:

     I. Reymerig Mevis, kerk.huw. (1) (ned.herv.) te Witmarsum [FR] op 11 jun
     1613 met Mr. Salvus Thomae , Procureur Postulant en Fiscaal van Wonseradeel,
     overleden te Witmarsum [FR] voor 28 okt 1630. Uit dit huwelijk 1
     kind: Mewis Salves Rolwagen, geb. circa 1623. chirurgijn te Bolsward en
     Warns.
     Reymerig Mevis, tr.(2), na 1630 met Mr. Joost Hendriks Schenkel, (geen
     huwelijk kunnen vinden)
     Mr. Joost Hendriks trouwt 2e te Nijland [FR] op 4 mrt 1654 met Antie Sibbles
     Agama, dr. van Sible Agama en NN, uit dit huwelijk 1 kind: Antie Joostes
     Schenkel.
     Mr. Joost Hendrixs Schenkel trouwt 3e 27-01-1662 te Bolsward met Lysbeth
     Euwis van Bolsward.

     In het boekje "De sjirurgyns en dokters fan Warkum, 1620-1990" wordt
     gesproken over diverse Schenkels, hieronder de passages

     ----- Original Message ----- Foardat Hendrick Schenckel noch it
     boargerrjocht fan Warkum krige (yn 1638 - hy kaam fan bûten - hie er al
     oanslach as sjirurgyn yn dy stêd. Tegearre mei doctor Douglas tsjinne er by
     it weeshûs yn 1637 in rekken yn fan 45-3-0 “ter saacke van meisterloon”. Dat
     wie foar dy tiid gäns in stik jild. Fan de frou fan Comelis turfdrager hie
     er in skonk behannele. Yn itselde jier 1640 hie er ek gear west oer in frou
     “haer kint dat het been gebroken hadde”. Yn beide gefallen kamen de kosten
     foar de grifformearde diakony op om’t de hushaldingen dy’t it oangie
     (lidmaten) dat net betelje koenen. Mei Hendrick syn aktiviteiten skynt it
     dan öfrûn te wêzen.
     15

     It hat der in soad fan wei dat Mr. Lucas Schenckel as sjirurgyn Mr.
     Hendrick Schenckel opfolge is. Oft it in ferhâlding heit-soan is, kin ik
     net utmeitsje, mar dat se famylje fan elkoar binne liket my wol wis (yn
     Boalsert siet in Joost Schenckel yn deselde tiid as sjirurgyn). Yn 1643
     fine wy syn namme foar it earst ek yn relaas je ta de diakony fan de
     grifformearde tsjerke. Der wurdt dan troch dy diakony betelle “aen meyster
     Luickas voor meysterloon 30-0-0”, in foar dy tiid fiks
     bedrach. It oare jiers, yn 1644, hawwe “mester Luckes” en “mester Broer
     (Buwema)” tegearre dêr in rekken yntsjinne fan “meysterloon”. Wy kinne
     Lucas syn tsjinsten en it leverjen fan medisinen op kosten fan de diakony
     oant 1653 ta folgje, dêrnei
     komt er foar sjirurgyntsjinsten oan it weeshûs (1654-1663).It hûs dêr’t
     er yn Warkum yn wenne hat, wurdt us net earder bekend
     as yn 1650. Hy wenne doe nammentlik oan de westkant fan de Merk, fuort by
     Mr. Jan Harmens en wurdt dan oantsjut as “barbier”. Datselde hûs fine wy ek
     yn in stik ut 1662 dêr’t it plak neier omskreaun wurdt as steande foar it
     tsjerkhöf oer, west fan de Wimerts en sud fan de herberch dêr’t “de Witte
     oliphant” uthinget. It hûs dêrnêst wie ek yn syn besit. Dat ferhierde er.
     Yn 1665 komt Mr.Lucas Schenckel te ferstjerren. Syn widdo Margareta
     Haselbeeck wennet dan noch yn itselde hûs. Sy ferkeapet yn 1670, as se
     nei Frjentsjer ferhuze is, dy beide huzen op ‘e Merk en boppedat noch
     ien yn de utbuorren “Snackerbuyren”.86 Dêr soenen wy faaks ut öfliede
     kinne dat er net krap by kas siet. Wy moatte dan ek net ferjitte dat Lucas
     Schenckel yn 1653 lid fan de froedskip waard en twa kear, nammentlik de
     perioaden 1654-1657 en 1662-1665, boargemaster fan Warkum west hat.
     20

     In bytsje mear witte wy fan doctor Douglas. Tegearre mei de
     sjirurgyn Mr. Hendrick Schenckel brocht er yn 1639 it weeshûs 45 c.g. yn
     rekken, “ter sake van meisterloon”. (Dy masterstitel stie eins allinnich by
     Schenkel; Douglas wie ommers “doctor”.)

     44

     Ik ben benieuwd of Mr Joost Hendriks Schenkel een zoon is van Mr. Hendrick
     Schenkel, heb je eventueel nog verder voorouders van Mr. Joost ? Ik houd me
     aanbevolen.

     Mocht je moeite met de Friesche taal hebben, dan wil ik de relevante
     gegevens wel in het Nedrelands vertalen.

     Vriendelijke groet,

     Martin Sluijter


     From: Gerrit Schenkel Comello
     To: Friesland- genea;ogy
     Sent: Monday, June 27, 2005 8:19 PM
     Subject: [Friesland-genealogy] Schenckel Haselbeeck


     Zijn er medeleden, die zoeken naar de namen Schenckel, Schinckel, (en
     andere spellingsvaerianten, Shankle in USA)
     en Haselbeeck.
     Deze namen kwamen voor rond 1600 voor in Workum,Harlingen, Bolsward en
     Wijnaldum.Zij waren veelal chirurgijn.De eerste Schenckel, voornaam
     Hendrick, kwam van ELDERS,(Montfoort?). Zijn kleinzoon was dominee Henricus
     Schenckel in Meedhuizen Groningen, tijdens de St.Maartensvloed in 1686.

     [Non-text portions of this message have been removed]     Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
     <http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/>

     Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
     juli 1999 geposte berichten staat op
     http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

     Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
     Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
     ----------------------------------------------------------------------------
     --
     Yahoo! Groups Links

     a.. To visit your group on the web, go to:
     http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

     b.. To unsubscribe from this group, send an email to:
     Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

     c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
     [Non-text portions of this message have been removed]     Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
     <http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/>

     Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
     juli 1999 geposte berichten staat op
     http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

     Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
     Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

     _____

     YAHOO! GROUPS LINKS     * Visit your group "Friesland-genealogy
     <http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy> " on the web.

     * To unsubscribe from this group, send an email to:
     Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
     <mailto:Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe>


     * Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
     <http://docs.yahoo.com/info/terms/> Service.     _____     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Gerrit Schenkel Comello
     Helena, Login:sjirurgijn fan Warkum..Schrijver Beetstra. Succes. Ger Schenkel Comello ... From: heleen bücking-boschma
     Message 4 of 5 , Jun 30 1:28 PM
      Helena,
      Login:sjirurgijn fan Warkum..Schrijver Beetstra.
      Succes. Ger Schenkel Comello


      ----- Original Message -----
      From: "heleen bücking-boschma" <hg.bucking.boschma@...>
      To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      Sent: Thursday, June 30, 2005 9:21 PM
      Subject: RE: [Friesland-genealogy] Schenckel Haselbeeck


      Martin,      Door wie is het boekje over chirurgijns in Friesland geschreven? Salvius
      Mevis komt ook in mijn familie voor, dus daar ben ik wel benieuwd naar.      Heleen Bücking-Boschma      _____

      Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens m.j.sluijter@...
      Verzonden: donderdag 30 juni 2005 17:30
      Aan: Friesland-genealogy
      Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Schenckel Haselbeeck      In mijn genealogie komt Mr. Joost Hendriks Schenkel voor als echtgenoot van
      Reymerig Mevis. Hij is geen directe voorvader maar heeft meer relaties met
      mijn familie, zijn 2e vrouw Antie Sibbles Agama is een dochter van mijn
      voorvader Sibble Agama.

      Mijn gegevens van Reymerig Mevis:

      I. Reymerig Mevis, kerk.huw. (1) (ned.herv.) te Witmarsum [FR] op 11 jun
      1613 met Mr. Salvus Thomae , Procureur Postulant en Fiscaal van Wonseradeel,
      overleden te Witmarsum [FR] voor 28 okt 1630. Uit dit huwelijk 1
      kind: Mewis Salves Rolwagen, geb. circa 1623. chirurgijn te Bolsward en
      Warns.
      Reymerig Mevis, tr.(2), na 1630 met Mr. Joost Hendriks Schenkel, (geen
      huwelijk kunnen vinden)
      Mr. Joost Hendriks trouwt 2e te Nijland [FR] op 4 mrt 1654 met Antie Sibbles
      Agama, dr. van Sible Agama en NN, uit dit huwelijk 1 kind: Antie Joostes
      Schenkel.
      Mr. Joost Hendrixs Schenkel trouwt 3e 27-01-1662 te Bolsward met Lysbeth
      Euwis van Bolsward.

      In het boekje "De sjirurgyns en dokters fan Warkum, 1620-1990" wordt
      gesproken over diverse Schenkels, hieronder de passages

      ----- Original Message ----- Foardat Hendrick Schenckel noch it
      boargerrjocht fan Warkum krige (yn 1638 - hy kaam fan bûten - hie er al
      oanslach as sjirurgyn yn dy stêd. Tegearre mei doctor Douglas tsjinne er by
      it weeshûs yn 1637 in rekken yn fan 45-3-0 "ter saacke van meisterloon". Dat
      wie foar dy tiid gäns in stik jild. Fan de frou fan Comelis turfdrager hie
      er in skonk behannele. Yn itselde jier 1640 hie er ek gear west oer in frou
      "haer kint dat het been gebroken hadde". Yn beide gefallen kamen de kosten
      foar de grifformearde diakony op om't de hushaldingen dy't it oangie
      (lidmaten) dat net betelje koenen. Mei Hendrick syn aktiviteiten skynt it
      dan öfrûn te wêzen.
      15

      It hat der in soad fan wei dat Mr. Lucas Schenckel as sjirurgyn Mr.
      Hendrick Schenckel opfolge is. Oft it in ferhâlding heit-soan is, kin ik
      net utmeitsje, mar dat se famylje fan elkoar binne liket my wol wis (yn
      Boalsert siet in Joost Schenckel yn deselde tiid as sjirurgyn). Yn 1643
      fine wy syn namme foar it earst ek yn relaas je ta de diakony fan de
      grifformearde tsjerke. Der wurdt dan troch dy diakony betelle "aen meyster
      Luickas voor meysterloon 30-0-0", in foar dy tiid fiks
      bedrach. It oare jiers, yn 1644, hawwe "mester Luckes" en "mester Broer
      (Buwema)" tegearre dêr in rekken yntsjinne fan "meysterloon". Wy kinne
      Lucas syn tsjinsten en it leverjen fan medisinen op kosten fan de diakony
      oant 1653 ta folgje, dêrnei
      komt er foar sjirurgyntsjinsten oan it weeshûs (1654-1663).It hûs dêr't
      er yn Warkum yn wenne hat, wurdt us net earder bekend
      as yn 1650. Hy wenne doe nammentlik oan de westkant fan de Merk, fuort by
      Mr. Jan Harmens en wurdt dan oantsjut as "barbier". Datselde hûs fine wy ek
      yn in stik ut 1662 dêr't it plak neier omskreaun wurdt as steande foar it
      tsjerkhöf oer, west fan de Wimerts en sud fan de herberch dêr't "de Witte
      oliphant" uthinget. It hûs dêrnêst wie ek yn syn besit. Dat ferhierde er.
      Yn 1665 komt Mr.Lucas Schenckel te ferstjerren. Syn widdo Margareta
      Haselbeeck wennet dan noch yn itselde hûs. Sy ferkeapet yn 1670, as se
      nei Frjentsjer ferhuze is, dy beide huzen op 'e Merk en boppedat noch
      ien yn de utbuorren "Snackerbuyren".86 Dêr soenen wy faaks ut öfliede
      kinne dat er net krap by kas siet. Wy moatte dan ek net ferjitte dat Lucas
      Schenckel yn 1653 lid fan de froedskip waard en twa kear, nammentlik de
      perioaden 1654-1657 en 1662-1665, boargemaster fan Warkum west hat.
      20

      In bytsje mear witte wy fan doctor Douglas. Tegearre mei de
      sjirurgyn Mr. Hendrick Schenckel brocht er yn 1639 it weeshûs 45 c.g. yn
      rekken, "ter sake van meisterloon". (Dy masterstitel stie eins allinnich by
      Schenkel; Douglas wie ommers "doctor".)

      44

      Ik ben benieuwd of Mr Joost Hendriks Schenkel een zoon is van Mr. Hendrick
      Schenkel, heb je eventueel nog verder voorouders van Mr. Joost ? Ik houd me
      aanbevolen.

      Mocht je moeite met de Friesche taal hebben, dan wil ik de relevante
      gegevens wel in het Nedrelands vertalen.

      Vriendelijke groet,

      Martin Sluijter


      From: Gerrit Schenkel Comello
      To: Friesland- genea;ogy
      Sent: Monday, June 27, 2005 8:19 PM
      Subject: [Friesland-genealogy] Schenckel Haselbeeck


      Zijn er medeleden, die zoeken naar de namen Schenckel, Schinckel, (en
      andere spellingsvaerianten, Shankle in USA)
      en Haselbeeck.
      Deze namen kwamen voor rond 1600 voor in Workum,Harlingen, Bolsward en
      Wijnaldum.Zij waren veelal chirurgijn.De eerste Schenckel, voornaam
      Hendrick, kwam van ELDERS,(Montfoort?). Zijn kleinzoon was dominee Henricus
      Schenckel in Meedhuizen Groningen, tijdens de St.Maartensvloed in 1686.

      [Non-text portions of this message have been removed]      Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
      <http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/>

      Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
      juli 1999 geposte berichten staat op
      http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

      Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      ----------------------------------------------------------------------------
      --
      Yahoo! Groups Links

      a.. To visit your group on the web, go to:
      http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

      b.. To unsubscribe from this group, send an email to:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

      c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
      [Non-text portions of this message have been removed]      Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
      <http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/>

      Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
      juli 1999 geposte berichten staat op
      http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

      Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

      _____

      YAHOO! GROUPS LINKS      * Visit your group "Friesland-genealogy
      <http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy> " on the web.

      * To unsubscribe from this group, send an email to:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      <mailto:Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe>


      * Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
      <http://docs.yahoo.com/info/terms/> Service.      _____      [Non-text portions of this message have been removed]      Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

      Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
      juli 1999 geposte berichten staat op
      http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

      Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

      Yahoo! Groups Links
     • heleen bücking-boschma
      Gerrit, Bedankt, Heleen _____ Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Gerrit Schenkel Comello Verzonden:
      Message 5 of 5 , Jun 30 10:15 PM
       Gerrit,       Bedankt,       Heleen       _____

       Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Gerrit Schenkel Comello
       Verzonden: donderdag 30 juni 2005 22:28
       Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Schenckel Haselbeeck       Helena,
       Login:sjirurgijn fan Warkum..Schrijver Beetstra.
       Succes. Ger Schenkel Comello


       ----- Original Message -----
       From: "heleen bücking-boschma" <hg.bucking.boschma@...>
       To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
       Sent: Thursday, June 30, 2005 9:21 PM
       Subject: RE: [Friesland-genealogy] Schenckel Haselbeeck


       Martin,       Door wie is het boekje over chirurgijns in Friesland geschreven? Salvius
       Mevis komt ook in mijn familie voor, dus daar ben ik wel benieuwd naar.       Heleen Bücking-Boschma       _____

       Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens m.j.sluijter@...
       Verzonden: donderdag 30 juni 2005 17:30
       Aan: Friesland-genealogy
       Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Schenckel Haselbeeck       In mijn genealogie komt Mr. Joost Hendriks Schenkel voor als echtgenoot van
       Reymerig Mevis. Hij is geen directe voorvader maar heeft meer relaties met
       mijn familie, zijn 2e vrouw Antie Sibbles Agama is een dochter van mijn
       voorvader Sibble Agama.

       Mijn gegevens van Reymerig Mevis:

       I. Reymerig Mevis, kerk.huw. (1) (ned.herv.) te Witmarsum [FR] op 11 jun
       1613 met Mr. Salvus Thomae , Procureur Postulant en Fiscaal van Wonseradeel,
       overleden te Witmarsum [FR] voor 28 okt 1630. Uit dit huwelijk 1
       kind: Mewis Salves Rolwagen, geb. circa 1623. chirurgijn te Bolsward en
       Warns.
       Reymerig Mevis, tr.(2), na 1630 met Mr. Joost Hendriks Schenkel, (geen
       huwelijk kunnen vinden)
       Mr. Joost Hendriks trouwt 2e te Nijland [FR] op 4 mrt 1654 met Antie Sibbles
       Agama, dr. van Sible Agama en NN, uit dit huwelijk 1 kind: Antie Joostes
       Schenkel.
       Mr. Joost Hendrixs Schenkel trouwt 3e 27-01-1662 te Bolsward met Lysbeth
       Euwis van Bolsward.

       In het boekje "De sjirurgyns en dokters fan Warkum, 1620-1990" wordt
       gesproken over diverse Schenkels, hieronder de passages

       ----- Original Message ----- Foardat Hendrick Schenckel noch it
       boargerrjocht fan Warkum krige (yn 1638 - hy kaam fan bûten - hie er al
       oanslach as sjirurgyn yn dy stêd. Tegearre mei doctor Douglas tsjinne er by
       it weeshûs yn 1637 in rekken yn fan 45-3-0 "ter saacke van meisterloon". Dat
       wie foar dy tiid gäns in stik jild. Fan de frou fan Comelis turfdrager hie
       er in skonk behannele. Yn itselde jier 1640 hie er ek gear west oer in frou
       "haer kint dat het been gebroken hadde". Yn beide gefallen kamen de kosten
       foar de grifformearde diakony op om't de hushaldingen dy't it oangie
       (lidmaten) dat net betelje koenen. Mei Hendrick syn aktiviteiten skynt it
       dan öfrûn te wêzen.
       15

       It hat der in soad fan wei dat Mr. Lucas Schenckel as sjirurgyn Mr.
       Hendrick Schenckel opfolge is. Oft it in ferhâlding heit-soan is, kin ik
       net utmeitsje, mar dat se famylje fan elkoar binne liket my wol wis (yn
       Boalsert siet in Joost Schenckel yn deselde tiid as sjirurgyn). Yn 1643
       fine wy syn namme foar it earst ek yn relaas je ta de diakony fan de
       grifformearde tsjerke. Der wurdt dan troch dy diakony betelle "aen meyster
       Luickas voor meysterloon 30-0-0", in foar dy tiid fiks
       bedrach. It oare jiers, yn 1644, hawwe "mester Luckes" en "mester Broer
       (Buwema)" tegearre dêr in rekken yntsjinne fan "meysterloon". Wy kinne
       Lucas syn tsjinsten en it leverjen fan medisinen op kosten fan de diakony
       oant 1653 ta folgje, dêrnei
       komt er foar sjirurgyntsjinsten oan it weeshûs (1654-1663).It hûs dêr't
       er yn Warkum yn wenne hat, wurdt us net earder bekend
       as yn 1650. Hy wenne doe nammentlik oan de westkant fan de Merk, fuort by
       Mr. Jan Harmens en wurdt dan oantsjut as "barbier". Datselde hûs fine wy ek
       yn in stik ut 1662 dêr't it plak neier omskreaun wurdt as steande foar it
       tsjerkhöf oer, west fan de Wimerts en sud fan de herberch dêr't "de Witte
       oliphant" uthinget. It hûs dêrnêst wie ek yn syn besit. Dat ferhierde er.
       Yn 1665 komt Mr.Lucas Schenckel te ferstjerren. Syn widdo Margareta
       Haselbeeck wennet dan noch yn itselde hûs. Sy ferkeapet yn 1670, as se
       nei Frjentsjer ferhuze is, dy beide huzen op 'e Merk en boppedat noch
       ien yn de utbuorren "Snackerbuyren".86 Dêr soenen wy faaks ut öfliede
       kinne dat er net krap by kas siet. Wy moatte dan ek net ferjitte dat Lucas
       Schenckel yn 1653 lid fan de froedskip waard en twa kear, nammentlik de
       perioaden 1654-1657 en 1662-1665, boargemaster fan Warkum west hat.
       20

       In bytsje mear witte wy fan doctor Douglas. Tegearre mei de
       sjirurgyn Mr. Hendrick Schenckel brocht er yn 1639 it weeshûs 45 c.g. yn
       rekken, "ter sake van meisterloon". (Dy masterstitel stie eins allinnich by
       Schenkel; Douglas wie ommers "doctor".)

       44

       Ik ben benieuwd of Mr Joost Hendriks Schenkel een zoon is van Mr. Hendrick
       Schenkel, heb je eventueel nog verder voorouders van Mr. Joost ? Ik houd me
       aanbevolen.

       Mocht je moeite met de Friesche taal hebben, dan wil ik de relevante
       gegevens wel in het Nedrelands vertalen.

       Vriendelijke groet,

       Martin Sluijter


       From: Gerrit Schenkel Comello
       To: Friesland- genea;ogy
       Sent: Monday, June 27, 2005 8:19 PM
       Subject: [Friesland-genealogy] Schenckel Haselbeeck


       Zijn er medeleden, die zoeken naar de namen Schenckel, Schinckel, (en
       andere spellingsvaerianten, Shankle in USA)
       en Haselbeeck.
       Deze namen kwamen voor rond 1600 voor in Workum,Harlingen, Bolsward en
       Wijnaldum.Zij waren veelal chirurgijn.De eerste Schenckel, voornaam
       Hendrick, kwam van ELDERS,(Montfoort?). Zijn kleinzoon was dominee Henricus
       Schenckel in Meedhuizen Groningen, tijdens de St.Maartensvloed in 1686.

       [Non-text portions of this message have been removed]       Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
       <http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/>
       <http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/>

       Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
       juli 1999 geposte berichten staat op
       http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

       Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       ----------------------------------------------------------------------------
       --
       Yahoo! Groups Links

       a.. To visit your group on the web, go to:
       http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

       b.. To unsubscribe from this group, send an email to:
       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

       c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
       [Non-text portions of this message have been removed]       Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
       <http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/>
       <http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/>

       Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
       juli 1999 geposte berichten staat op
       http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

       Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

       _____

       YAHOO! GROUPS LINKS       * Visit your group "Friesland-genealogy
       <http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy> " on the web.

       * To unsubscribe from this group, send an email to:
       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       <mailto:Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe>


       * Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
       <http://docs.yahoo.com/info/terms/> Service.       _____       [Non-text portions of this message have been removed]       Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
       <http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/>

       Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
       juli 1999 geposte berichten staat op
       http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

       Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

       Yahoo! Groups Links

       Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
       <http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/>

       Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
       juli 1999 geposte berichten staat op
       http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

       Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

       _____

       YAHOO! GROUPS LINKS       * Visit your group "Friesland-genealogy
       <http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy> " on the web.

       * To unsubscribe from this group, send an email to:
       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       <mailto:Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe>


       * Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
       <http://docs.yahoo.com/info/terms/> Service.       _____       [Non-text portions of this message have been removed]
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.