Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Crack-probleem: ervaren genealogen advies gevraagd!

Expand Messages
 • Nico van der Woude
  Hallo Jeroen. Een interessante casus. Ik durf me niet uit te spreken over de filiatie - een antwoord op je vraag kan ik dus niet geven. Wel raakt het aan een
  Message 1 of 14 , Apr 3, 2005
  • 0 Attachment
   Hallo Jeroen. Een interessante casus. Ik durf me niet uit te spreken
   over de filiatie - een antwoord op je vraag kan ik dus niet geven.
   Wel raakt het aan een bekend probleem, dat we vrijwel allemaal
   kennen. Er zijn aanwijzingen te over, maar een akte die uitsluitsel
   geeft, is niet voorhanden - waarbij je als onderzoeker altijd in
   relatieve onzekerheid leeft: heb ik alle bronnen geraadpleegd, heb
   ik niet iets gemist bij het doorploegen van akten?
   Wel valt mij op, dat er op internet en in de literatuur eigenlijk
   niet vaak (nooit?) gesproken wordt over 'bewijs in de genealogie'.
   Ik doel dan natuurlijk op de deductiemethode uit archiefmateriaal.
   Strikt genomen bewijzen die een familieband natuurlijk niet, want
   slechts bij DNA-onderzoek is er wat mij betreft echt iets 'bewezen'
   (waarbij dan waarschijnlijk alleen een afstamming 'in algemene zin'
   te bewijzen is: ik meen overigens dat in een 'langere lijn' alleen
   de moeder steeds echt vaststaat: mitochondriën, toch? Het is wel
   duidelijk: hier ontbeer ik echte kennis). Hoe dan ook: we zullen het
   in de genealogische praktijk in nagenoeg alle gevallen met
   vermeldingen in aktes moeten doen. In de loop der jaren heb ik daar
   wel eens iets over uitgedacht. De onderstaande tekst is afkomstig
   uit mijn artikeltje: 'Van aver tot aver'. Vandaar de voorbeelden
   hieronder. Dat stuk 'Van aver tot aver' is wel op het internet
   bereikbaar, ik weet zo even niet het adres. Bescheidenheid is
   daarbij gepast: er zijn zeker geen wetenschappelijke pretenties en
   ik steun uiteraard op de inzichten van grotere geesten. Maar het is
   zeker goedbedoeld: wellicht kun je er iets mee bij
   je 'Krakzoektocht'.

   Korte uiteenzetting van een bewijsopzet.
   1. Tijd: de filiatie moet aannemelijk zijn in termen van ouder-kind
   verhouding. Iemand kan op twaalf- of tachtigjarige leeftijd ouder
   worden, maar dat is uitzonderlijk.
   2. Plaats: de filiatie moet aannemelijk zijn in termen van te duiden
   geboorte-, woon- en verblijfplaats of -streek. Iemand uit Friesland
   kan vanzelfsprekend geboren zijn in, of voorouders hebben uit,
   pakweg Zeeland. Uiteraard trokken mensen vaak - al dan niet door de
   omstandigheden gedwongen - naar elders. Wijzigingen moeten min of
   meer verklaarbaar zijn.
   3. Milieu: de filiatie moet aannemelijk zijn in termen van afkomst.
   In tegenstelling tot onze maatschappij was het vroeger op z'n
   zachtst gezegd een stuk moeilijker om hogerop te komen. Ik bedoel
   niet: verandering van iemands pecuniaire situatie, maar ik doel hier
   op de meer gefixeerde indeling in rangen en standen. Wijzigingen
   moeten min of meer verklaarbaar zijn.
   4. Vernoeming: de filiatie moet aannemelijk zijn in termen van
   naamgeving door een volgende generatie. Voorwaarde is natuurlijk
   wel, dat er meerdere kinderen geboren worden, waarbij - om toeval
   uit te sluiten - meer dan één vernoeming een feit is.
   5. (Erf)bezittingen: de filiatie kan aannemelijk zijn, als een
   latere generatie eigenaar is, of genoemd wordt rond bezittingen van
   een eerdere generatie.
   6. Bijkomend bewijs: bij een werkhypothese kunnen plotseling
   opvallende zaken opdoemen. Een voorbeeld uit deze reeks: Sierk
   Pieters verschijnt op 14-1-1712 voor het Opsterlandse gerecht. In de
   daaropvolgende akte van die dag doet Egbert Pieters hetzelfde.
   Toeval? Of zijn zij gebroederlijk opgewandeld van Bakkeveen naar de
   rechtszitting? Nog zo'n pregnant voorbeeld: Pieter Sierks heeft in
   ieder geval één kind (doopvermelding Egbert) uit zijn eerste
   huwelijk. Hij is hertrouwd, maar spreekt in een tweetal akten wel
   over (voor)kinderen (sic!).
   7. Uitsluiting van andere opties: zijn er geen andere kandidaat-
   ouders of -kinderen aanwezig in de bronnen? Een voorbeeld: naast
   Harmen Sierks (IX) en diens (bewezen!) zoon, Sije Harmens (X) duikt
   ene Oene Sierks op. Dan moet actief uitgesloten kunnen worden dat
   het hier om verwanten gaat. Het onderzoek richt zich dus in zo'n
   geval op personen buiten de eigenlijke familie.

   In het algemeen geldt dus: de bouwstenen voor de zeven waarden
   moeten afkomstig zijn uit controleerbare bronnen. Er mag bijgevolg
   niets bedacht of weggelaten worden. De waarden vullen elkaar in
   meerdere of mindere mate aan en beïnvloeden elkaar. Het heeft er wel
   de schijn van, dat ze niet allemaal even belangrijk zijn. Om een
   beeld te geven: `tijd' is een conditio sine qua non, `vernoeming'
   lijkt in het oude Friesland een zeer belangrijke aanwijzing, terwijl
   erfbezittingen niet per se aanwezig behoeven te zijn. Plaats,
   milieu, bijkomend bewijs en uitsluiting van andere opties leveren
   min of meer aanvullend bewijs.
   Slechts in die gevallen, waarin aan alle belangrijke waarden een
   acceptabel positieve duiding kan worden gegeven en ook enkele
   aanvullende waarden ingevuld zijn, is m.i. een stellige
   identificatie mogelijk. De relatie is dan `betrouwbaar'. Met
   prudentie weliswaar, maar vanaf dit moment ligt de bewijslast naar
   mijn inschatting `aan de andere kant'.
   Soms kunnen waarden niet of slechts ten dele worden ingevuld;
   aanwijzingen zijn dan minder duidelijk. Wanneer er dus meer
   speculatie in het spel is, schuift het bewijs op
   naar `waarschijnlijk'. Wanneer slechts enkele waarden invulbaar
   blijken, moet het bewijs nog weer zwakker geacht worden: de relatie
   is `preferabel'. Uiteindelijk zou je ook nog van `mogelijk' kunnen
   spreken, maar het is de vraag, of een poging tot bewijsopzet dan nog
   dienstig is.
   De grenzen tussen die bewijscategorieën kan men ondertussen niet
   eenduidig vastleggen, dat varieert van geval tot geval. Misschien
   moeten we uitgaan van de `communis opinio doctorum': wat algemeen
   aanvaard wordt door deskundigen. Ook de leden van dit forum dus?

   Tot zover. Ongetwijfeld valt er op het bovenstaande het een en ander
   af te dingen, maar wellicht zet het een aardige, zinvolle discussie
   in gang. Zo komen we mogelijk allemaal iets verder. Nico van der
   Woude, Almelo

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Jeroen Krak
   <jjkrak@p...> wrote:
   > Beste lijstgenoten,
   >
   > Ik ben al geruime tijd op zoek naar de afkomst van de mij oudst
   bekende
   > voorvader Gerrit Krak. Nu heb ik recent een mogelijke aansluiting
   > gevonden, maar ik heb geen harde bewijzen, aangezien de archieven
   mij
   > wegens gebrek aan gegevens in de steek laten. Ik zou graag van meer
   > ervaren genealogen willen weten wat ze van mijn hierna beschreven
   > aansluiting vinden: acceptabel of niet…
   >
   > Mijn oudst bekende voorvader is Gerrit Krak.
   > In een officiële akte staat zijn naam als Crack, in kerkboeken
   staat
   > echter Krak of Krack.
   > Geen doopgegevens van Gerrit in Friesland te vinden in database
   Tresoar
   > of HCL.
   > Geschiedenis van Gerrit voor 1735 onbekend.
   > Werkt vanaf 1735 als ordinaris bode bij de Staten van Friesland
   > (ambtenaar).
   > Is hervormd en trouwt in Leeuwarden in 1739 met een jongedame van
   23
   > jaar.
   > Gerrit overlijdt drie jaar na zijn vrouw, laat zijn oudste zoon
   als wees
   > achter.
   > Zijn oudste zoon heet Jan, zijn tweede zoon is vernoemd naar zijn
   > schoonvader.
   > Zijn zoon Jan wordt advocaat bij het Hof van Friesland (ambtenaar).
   > Deze Jan schrijft een proefschrift over wezen en voogdijzaken.
   > Deze Jan schrijft zijn naam consequent als Krak, evenals al zijn
   > nakomelingen.
   >
   > Nu heb ik in Kuinre (Overijssel, vroeger Friesland) een Gerrit Krak
   > gevonden.
   > Deze Gerrit Krak is geboren in 1697.
   > De vader van deze Gerrit heet Jan Crack, maar in de kerkboeken
   wordt
   > geschreven Krak of Krack.
   > Deze Jan Crack is pander, een ambtenaar die voor gerechtelijke
   > beslagleggingen zorgdraagt.
   > Jan is lidmaat van de hervormde kerk in Kuinre.
   > Twee jaar na het overlijden van zijn vrouw overlijdt Jan in 1711,
   zijn
   > kinderen als wezen achterlatend.
   > Na 1711 zijn er geen gegevens meer over Gerrit in Kuinre, dus ook
   niet
   > van een eventueel overlijden.
   >
   > Mijn analyse:
   > - religie van de personen klopt (allen hervormd)
   > - vernoeming van zoon Jan naar vader van Gerrit (Jan)
   klopt
   > - schrijfwijze naam (Crack) klopt (is sowieso al weinig
   > voorkomende naam)
   > - soort beroepen van alle betrokkenen klopt (ambtenaren)
   > - vroeg overlijden van de mannelijke lijn komt meer in de
   > familielijn voor
   > - onderwerp proefschrift sluit aan bij wees zijn van
   Gerrit en
   > Jan
   >
   > Als de twee Gerrit's dezelfde personen zijn, dan zou Gerrit 42
   jaar zijn
   > als hij trouwt, een behoorlijk verschil met zijn vrouw die dan 23
   jaar
   > is. Desondanks kwam dat mijns inziens in die tijd wel eens voor.
   Gerrit
   > zou dan 48 jaar zijn als hij overlijdt, weliswaar jong maar dat
   komt in
   > de familielijn meer voor zoals gezegd.
   >
   > Wat vinden jullie, mag ik de twee Gerrit's als een en dezelfde
   > beschouwen?
   >
   > Vriendelijke groeten,
   >
   > Jeroen Krak
   > Doetinchem
   > http://www.krak-family.nl <http://www.krak-family.nl/>
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
  • Jeroen Krak
   Beste Nico, Dank voor je interessante reactie en dito verhaal van aver tot aver , dat ik inmiddels op internet gevonden en gelezen heb. Als ik jouw zeven
   Message 2 of 14 , Apr 3, 2005
   • 0 Attachment
    Beste Nico,

    Dank voor je interessante reactie en dito verhaal "van aver tot aver",
    dat ik inmiddels op internet gevonden en gelezen heb.

    Als ik jouw "zeven waarden" toepas op de relatie tussen Jan Crack en
    Gerrit kom ik tot de volgende opstelling:

    1. Tijd

    Als Gerrit de zoon van Jan Crack is, is Gerrit 42 jaar als hij trouwt.
    Mijns inziens een beetje aan de oude kant maar zeer wel mogelijk. Kwam
    dit vaker voor in die tijd?

    2. Plaats

    Kuinre en Leeuwarden liggen dicht genoeg bij elkaar om een verhuizing
    mogelijk te laten zijn, zeker van een wees. Als hierbij bedacht wordt
    dat van oudsher Kuinre Fries geweest is en bewonergegevens uit
    Leeuwarden meer mensen afkomstig uit Kuinre laten zien, versterkt dit
    het punt.

    3. Milieu

    Gerrit was bode bij de Staten van Friesland, Jan Crack was pander van de
    Heerlijkheid Kuinre, beide administratieve ambtelijke beroepen, waar
    enige beheersing van taal en juridische procedures voor nodig was. Jan's
    vader Hendrik was ook pander in Kuinre en Gerrit's zoon Jan was advocaat
    bij het Hof van Friesland.

    4. Vernoeming

    Gerrit en zijn vrouw krijgen twee kinderen. Zijn oudste zoon heet Jan,
    zijn tweede zoon heet Folkert. De vader van zijn vrouw heet Folkert.
    Zijn tweede zoon lijkt dus zoals gebruikelijk vernoemd te zijn naar zijn
    schoonvader. Zijn eerste zoon Jan zou dus vernoemd moeten zijn naar de
    vader van Gerrit. Dit klopt dus als Jan Crack de vader van Gerrit is.

    5. Erfbezittingen

    Niet aangetroffen.

    6. Bijkomend bewijs

    Er is geen sprake van patroniemen maar van een familienaam, die
    voldoende uniciteit heeft om niet zomaar met een andere verward te
    kunnen worden.

    Het gevonden proefschrift ter promotie tot doctor in de rechten met als
    onderwerp over wezen en voogdijzaken sluit naadloos aan bij het feit dat
    zowel Gerrit als zijn zoon Jan beide jong wees geworden zijn.

    Jan Crack, Gerrit Krack en diens zoon Jan Krak overlijden allen op vrij
    jonge leeftijd. Hoewel misschien niet ongebruikelijk vind ik dit toch
    opmerkelijk.

    7. Uitsluiting van andere opties

    Tussen 1690 en 1710, de periode waarin Gerrit ongeveer geboren moet
    zijn, en ook in de periode daarvoor zijn er geen andere Crack, Krack of
    Krak families in Leeuwarden of Friesland terug te vinden, behalve de nu
    gevonden Crack in Kuinre.

    Conclusie

    Gezien de veelheid van gevonden indicaties, zeker op de belangrijke
    punten 1 t/m 4, maar ook punt 6 en 7, zou ik dus volgens jouw methode
    kunnen stellen dat er sprake is van een betrouwbare relatie.

    Onderschrijf je deze analyse?

    Vriendelijke groeten,

    Jeroen Krak
    Doetinchem
    http://www.krak-family.nl
   • Nico van der Woude
    Hallo Jeroen. Ik kan natuurlijk niet voor je beoordelen, of de punten bij jouw onderzoek ook voldoende onderbouwd zijn. Om te beginnen ben ik niet thuis in
    Message 3 of 14 , Apr 3, 2005
    • 0 Attachment
     Hallo Jeroen. Ik kan natuurlijk niet voor je beoordelen, of de
     punten bij jouw onderzoek ook voldoende onderbouwd zijn. Om te
     beginnen ben ik niet thuis in jouw 'Krakmaterie'. De zeven punten
     vragen zeker om een diepdoorwrocht onderzoek: hoe meer, hoe beter.
     Ik heb zelf dagen lang akten doorgeakkerd, maar zelfs dan kun je
     iets over het hoofd gezien hebben, of een onvermoede bron
     onaangeroerd laten. Zo denk ik er toch over, om ook in de omringende
     grietenijen van Opsterland te gaan ploegen: op zoek naar Sierk
     Pieters, Egbert Pieters en hun waarschijnlijke vader: Pieter Sierks
     (zie: Van aver tot aver).
     Op de punten 1 tot en met 4 ziet het er naar mijn mening acceptabel
     uit. Maar wel valt mij verder op, dat bij de punten 5, 6 en 7 er nog
     wel het een en ander te onderzoeken valt. Volgens mij zijn er
     bijvoorbeeld wel degelijk meer 'Krakken/Cracken' in Friesland.
     Uiteraard heb ik er geen studie naar verricht, maar in ieder geval
     was een familie Crack betrokken bij de vervening rond pak 'm beet
     Schoterland/Opsterland/Aengwirden (vgl. Crackstate te Heerenveen).
     Bij mijn weten zijn er zelfs grietmannen/gezagsdragers van die naam
     geweest. Of en hoe er dan verder een relatie is met jouw familie
     waag ik natuurlijk niet te beweren. Kort en goed: ik denk, dat er
     verder nog wel onderbouwd moet worden. Uiteraard is mijn reactie
     positief bedoeld. En verder geldt de paradox van elke genealoog: als
     het af is, valt er wellicht niets meer te onderzoeken. Dat nu, zou
     ook jammer zijn.


     --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Jeroen Krak
     <jjkrak@p...> wrote:
     > Beste Nico,
     >
     > Dank voor je interessante reactie en dito verhaal "van aver tot
     aver",
     > dat ik inmiddels op internet gevonden en gelezen heb.
     >
     > Als ik jouw "zeven waarden" toepas op de relatie tussen Jan Crack
     en
     > Gerrit kom ik tot de volgende opstelling:
     >
     > 1. Tijd
     >
     > Als Gerrit de zoon van Jan Crack is, is Gerrit 42 jaar als hij
     trouwt.
     > Mijns inziens een beetje aan de oude kant maar zeer wel mogelijk.
     Kwam
     > dit vaker voor in die tijd?
     >
     > 2. Plaats
     >
     > Kuinre en Leeuwarden liggen dicht genoeg bij elkaar om een
     verhuizing
     > mogelijk te laten zijn, zeker van een wees. Als hierbij bedacht
     wordt
     > dat van oudsher Kuinre Fries geweest is en bewonergegevens uit
     > Leeuwarden meer mensen afkomstig uit Kuinre laten zien, versterkt
     dit
     > het punt.
     >
     > 3. Milieu
     >
     > Gerrit was bode bij de Staten van Friesland, Jan Crack was pander
     van de
     > Heerlijkheid Kuinre, beide administratieve ambtelijke beroepen,
     waar
     > enige beheersing van taal en juridische procedures voor nodig was.
     Jan's
     > vader Hendrik was ook pander in Kuinre en Gerrit's zoon Jan was
     advocaat
     > bij het Hof van Friesland.
     >
     > 4. Vernoeming
     >
     > Gerrit en zijn vrouw krijgen twee kinderen. Zijn oudste zoon heet
     Jan,
     > zijn tweede zoon heet Folkert. De vader van zijn vrouw heet
     Folkert.
     > Zijn tweede zoon lijkt dus zoals gebruikelijk vernoemd te zijn
     naar zijn
     > schoonvader. Zijn eerste zoon Jan zou dus vernoemd moeten zijn
     naar de
     > vader van Gerrit. Dit klopt dus als Jan Crack de vader van Gerrit
     is.
     >
     > 5. Erfbezittingen
     >
     > Niet aangetroffen.
     >
     > 6. Bijkomend bewijs
     >
     > Er is geen sprake van patroniemen maar van een familienaam, die
     > voldoende uniciteit heeft om niet zomaar met een andere verward te
     > kunnen worden.
     >
     > Het gevonden proefschrift ter promotie tot doctor in de rechten
     met als
     > onderwerp over wezen en voogdijzaken sluit naadloos aan bij het
     feit dat
     > zowel Gerrit als zijn zoon Jan beide jong wees geworden zijn.
     >
     > Jan Crack, Gerrit Krack en diens zoon Jan Krak overlijden allen op
     vrij
     > jonge leeftijd. Hoewel misschien niet ongebruikelijk vind ik dit
     toch
     > opmerkelijk.
     >
     > 7. Uitsluiting van andere opties
     >
     > Tussen 1690 en 1710, de periode waarin Gerrit ongeveer geboren moet
     > zijn, en ook in de periode daarvoor zijn er geen andere Crack,
     Krack of
     > Krak families in Leeuwarden of Friesland terug te vinden, behalve
     de nu
     > gevonden Crack in Kuinre.
     >
     > Conclusie
     >
     > Gezien de veelheid van gevonden indicaties, zeker op de belangrijke
     > punten 1 t/m 4, maar ook punt 6 en 7, zou ik dus volgens jouw
     methode
     > kunnen stellen dat er sprake is van een betrouwbare relatie.
     >
     > Onderschrijf je deze analyse?
     >
     > Vriendelijke groeten,
     >
     > Jeroen Krak
     > Doetinchem
     > http://www.krak-family.nl
    • Jeroen Krak
     Hallo Nico, Nogmaals dank voor je inhoudelijke reactie. De situatie rond de Heerenveense Cracken is mij uiteraard bekend. Ik heb van drs. Dick Bunskoeke, die
     Message 4 of 14 , Apr 3, 2005
     • 0 Attachment
      Hallo Nico,

      Nogmaals dank voor je inhoudelijke reactie. De situatie rond de
      Heerenveense Cracken is mij uiteraard bekend. Ik heb van drs. Dick
      Bunskoeke, die jarenlang werkzaam geweest is als gemeentelijk archivaris
      in Heerenveen, al zijn resultaten van jaren onderzoek gekregen. Zowel
      hij als ik zijn de mening toegedaan dat de mannelijke lijn van de
      Heerenveense Cracken rond 1650 is uitgestorven. Op basis van al deze
      gegevens zijn wij van mening dat er vooralsnog geen relatie te leggen is
      tussen deze Crack-lijn en mijn eigen Crack-lijn.

      Volgens mij is hiermee een belangrijke optie uitgesloten. Verder ben ik
      het met je laatste stelling geheel eens: als er niets meer te
      onderzoeken valt, is het niet leuk meer...

      Vriendelijke groeten,

      Jeroen Krak
      Doetinchem
      http://www.krak-family.nl


      -----Oorspronkelijk bericht-----
      Van: Nico van der Woude [mailto:woudwise@...]
      Verzonden: zondag 3 april 2005 21:13
      Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Crack-probleem: ervaren genealogen
      advies gevraagd!      Hallo Jeroen. Ik kan natuurlijk niet voor je beoordelen, of de
      punten bij jouw onderzoek ook voldoende onderbouwd zijn. Om te
      beginnen ben ik niet thuis in jouw 'Krakmaterie'. De zeven punten
      vragen zeker om een diepdoorwrocht onderzoek: hoe meer, hoe beter.
      Ik heb zelf dagen lang akten doorgeakkerd, maar zelfs dan kun je
      iets over het hoofd gezien hebben, of een onvermoede bron
      onaangeroerd laten. Zo denk ik er toch over, om ook in de omringende
      grietenijen van Opsterland te gaan ploegen: op zoek naar Sierk
      Pieters, Egbert Pieters en hun waarschijnlijke vader: Pieter Sierks
      (zie: Van aver tot aver).
      Op de punten 1 tot en met 4 ziet het er naar mijn mening acceptabel
      uit. Maar wel valt mij verder op, dat bij de punten 5, 6 en 7 er nog
      wel het een en ander te onderzoeken valt. Volgens mij zijn er
      bijvoorbeeld wel degelijk meer 'Krakken/Cracken' in Friesland.
      Uiteraard heb ik er geen studie naar verricht, maar in ieder geval
      was een familie Crack betrokken bij de vervening rond pak 'm beet
      Schoterland/Opsterland/Aengwirden (vgl. Crackstate te Heerenveen).
      Bij mijn weten zijn er zelfs grietmannen/gezagsdragers van die naam
      geweest. Of en hoe er dan verder een relatie is met jouw familie
      waag ik natuurlijk niet te beweren. Kort en goed: ik denk, dat er
      verder nog wel onderbouwd moet worden. Uiteraard is mijn reactie
      positief bedoeld. En verder geldt de paradox van elke genealoog: als
      het af is, valt er wellicht niets meer te onderzoeken. Dat nu, zou
      ook jammer zijn.


      --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Jeroen Krak
      <jjkrak@p...> wrote:
      > Beste Nico,
      >
      > Dank voor je interessante reactie en dito verhaal "van aver tot
      aver",
      > dat ik inmiddels op internet gevonden en gelezen heb.
      >
      > Als ik jouw "zeven waarden" toepas op de relatie tussen Jan Crack
      en
      > Gerrit kom ik tot de volgende opstelling:
      >
      > 1. Tijd
      >
      > Als Gerrit de zoon van Jan Crack is, is Gerrit 42 jaar als hij
      trouwt.
      > Mijns inziens een beetje aan de oude kant maar zeer wel mogelijk.
      Kwam
      > dit vaker voor in die tijd?
      >
      > 2. Plaats
      >
      > Kuinre en Leeuwarden liggen dicht genoeg bij elkaar om een
      verhuizing
      > mogelijk te laten zijn, zeker van een wees. Als hierbij bedacht
      wordt
      > dat van oudsher Kuinre Fries geweest is en bewonergegevens uit
      > Leeuwarden meer mensen afkomstig uit Kuinre laten zien, versterkt
      dit
      > het punt.
      >
      > 3. Milieu
      >
      > Gerrit was bode bij de Staten van Friesland, Jan Crack was pander
      van de
      > Heerlijkheid Kuinre, beide administratieve ambtelijke beroepen,
      waar
      > enige beheersing van taal en juridische procedures voor nodig was.
      Jan's
      > vader Hendrik was ook pander in Kuinre en Gerrit's zoon Jan was
      advocaat
      > bij het Hof van Friesland.
      >
      > 4. Vernoeming
      >
      > Gerrit en zijn vrouw krijgen twee kinderen. Zijn oudste zoon heet
      Jan,
      > zijn tweede zoon heet Folkert. De vader van zijn vrouw heet
      Folkert.
      > Zijn tweede zoon lijkt dus zoals gebruikelijk vernoemd te zijn
      naar zijn
      > schoonvader. Zijn eerste zoon Jan zou dus vernoemd moeten zijn
      naar de
      > vader van Gerrit. Dit klopt dus als Jan Crack de vader van Gerrit
      is.
      >
      > 5. Erfbezittingen
      >
      > Niet aangetroffen.
      >
      > 6. Bijkomend bewijs
      >
      > Er is geen sprake van patroniemen maar van een familienaam, die
      > voldoende uniciteit heeft om niet zomaar met een andere verward te
      > kunnen worden.
      >
      > Het gevonden proefschrift ter promotie tot doctor in de rechten
      met als
      > onderwerp over wezen en voogdijzaken sluit naadloos aan bij het
      feit dat
      > zowel Gerrit als zijn zoon Jan beide jong wees geworden zijn.
      >
      > Jan Crack, Gerrit Krack en diens zoon Jan Krak overlijden allen op
      vrij
      > jonge leeftijd. Hoewel misschien niet ongebruikelijk vind ik dit
      toch
      > opmerkelijk.
      >
      > 7. Uitsluiting van andere opties
      >
      > Tussen 1690 en 1710, de periode waarin Gerrit ongeveer geboren moet
      > zijn, en ook in de periode daarvoor zijn er geen andere Crack,
      Krack of
      > Krak families in Leeuwarden of Friesland terug te vinden, behalve
      de nu
      > gevonden Crack in Kuinre.
      >
      > Conclusie
      >
      > Gezien de veelheid van gevonden indicaties, zeker op de belangrijke
      > punten 1 t/m 4, maar ook punt 6 en 7, zou ik dus volgens jouw
      methode
      > kunnen stellen dat er sprake is van een betrouwbare relatie.
      >
      > Onderschrijf je deze analyse?
      >
      > Vriendelijke groeten,
      >
      > Jeroen Krak
      > Doetinchem
      > http://www.krak-family.nl


      Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

      Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
      8 juli 1999 geposte berichten staat op
      http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

      Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

      Yahoo! Groups Links
     • appydevries
      Jeroen; misschien bekend?,maar toch; burger boeken Leeuwarden, Dr.Jan Krak geb.plaats L.warden 19-05-1769 betaalt ; 6 g.g. m227,p.622. groetjes Appy. ...
      Message 5 of 14 , Apr 4, 2005
      • 0 Attachment
       Jeroen;
       misschien bekend?,maar toch;
       ''burger boeken''Leeuwarden,
       Dr.Jan Krak geb.plaats L.warden
       19-05-1769 betaalt ; 6 g.g.
       m227,p.622.
       groetjes Appy.

       ----- Original Message -----
       From: "Jeroen Krak" <jjkrak@...>
       To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
       Sent: Sunday, April 03, 2005 9:59 PM
       Subject: RE: [Friesland-genealogy] Re: Crack-probleem: ervaren genealogen
       advies gevraagd!


       Hallo Nico,

       Nogmaals dank voor je inhoudelijke reactie. De situatie rond de
       Heerenveense Cracken is mij uiteraard bekend. Ik heb van drs. Dick
       Bunskoeke, die jarenlang werkzaam geweest is als gemeentelijk archivaris
       in Heerenveen, al zijn resultaten van jaren onderzoek gekregen. Zowel
       hij als ik zijn de mening toegedaan dat de mannelijke lijn van de
       Heerenveense Cracken rond 1650 is uitgestorven. Op basis van al deze
       gegevens zijn wij van mening dat er vooralsnog geen relatie te leggen is
       tussen deze Crack-lijn en mijn eigen Crack-lijn.

       Volgens mij is hiermee een belangrijke optie uitgesloten. Verder ben ik
       het met je laatste stelling geheel eens: als er niets meer te
       onderzoeken valt, is het niet leuk meer...

       Vriendelijke groeten,

       Jeroen Krak
       Doetinchem
       http://www.krak-family.nl


       -----Oorspronkelijk bericht-----
       Van: Nico van der Woude [mailto:woudwise@...]
       Verzonden: zondag 3 april 2005 21:13
       Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Crack-probleem: ervaren genealogen
       advies gevraagd!       Hallo Jeroen. Ik kan natuurlijk niet voor je beoordelen, of de
       punten bij jouw onderzoek ook voldoende onderbouwd zijn. Om te
       beginnen ben ik niet thuis in jouw 'Krakmaterie'. De zeven punten
       vragen zeker om een diepdoorwrocht onderzoek: hoe meer, hoe beter.
       Ik heb zelf dagen lang akten doorgeakkerd, maar zelfs dan kun je
       iets over het hoofd gezien hebben, of een onvermoede bron
       onaangeroerd laten. Zo denk ik er toch over, om ook in de omringende
       grietenijen van Opsterland te gaan ploegen: op zoek naar Sierk
       Pieters, Egbert Pieters en hun waarschijnlijke vader: Pieter Sierks
       (zie: Van aver tot aver).
       Op de punten 1 tot en met 4 ziet het er naar mijn mening acceptabel
       uit. Maar wel valt mij verder op, dat bij de punten 5, 6 en 7 er nog
       wel het een en ander te onderzoeken valt. Volgens mij zijn er
       bijvoorbeeld wel degelijk meer 'Krakken/Cracken' in Friesland.
       Uiteraard heb ik er geen studie naar verricht, maar in ieder geval
       was een familie Crack betrokken bij de vervening rond pak 'm beet
       Schoterland/Opsterland/Aengwirden (vgl. Crackstate te Heerenveen).
       Bij mijn weten zijn er zelfs grietmannen/gezagsdragers van die naam
       geweest. Of en hoe er dan verder een relatie is met jouw familie
       waag ik natuurlijk niet te beweren. Kort en goed: ik denk, dat er
       verder nog wel onderbouwd moet worden. Uiteraard is mijn reactie
       positief bedoeld. En verder geldt de paradox van elke genealoog: als
       het af is, valt er wellicht niets meer te onderzoeken. Dat nu, zou
       ook jammer zijn.


       --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Jeroen Krak
       <jjkrak@p...> wrote:
       > Beste Nico,
       >
       > Dank voor je interessante reactie en dito verhaal "van aver tot
       aver",
       > dat ik inmiddels op internet gevonden en gelezen heb.
       >
       > Als ik jouw "zeven waarden" toepas op de relatie tussen Jan Crack
       en
       > Gerrit kom ik tot de volgende opstelling:
       >
       > 1. Tijd
       >
       > Als Gerrit de zoon van Jan Crack is, is Gerrit 42 jaar als hij
       trouwt.
       > Mijns inziens een beetje aan de oude kant maar zeer wel mogelijk.
       Kwam
       > dit vaker voor in die tijd?
       >
       > 2. Plaats
       >
       > Kuinre en Leeuwarden liggen dicht genoeg bij elkaar om een
       verhuizing
       > mogelijk te laten zijn, zeker van een wees. Als hierbij bedacht
       wordt
       > dat van oudsher Kuinre Fries geweest is en bewonergegevens uit
       > Leeuwarden meer mensen afkomstig uit Kuinre laten zien, versterkt
       dit
       > het punt.
       >
       > 3. Milieu
       >
       > Gerrit was bode bij de Staten van Friesland, Jan Crack was pander
       van de
       > Heerlijkheid Kuinre, beide administratieve ambtelijke beroepen,
       waar
       > enige beheersing van taal en juridische procedures voor nodig was.
       Jan's
       > vader Hendrik was ook pander in Kuinre en Gerrit's zoon Jan was
       advocaat
       > bij het Hof van Friesland.
       >
       > 4. Vernoeming
       >
       > Gerrit en zijn vrouw krijgen twee kinderen. Zijn oudste zoon heet
       Jan,
       > zijn tweede zoon heet Folkert. De vader van zijn vrouw heet
       Folkert.
       > Zijn tweede zoon lijkt dus zoals gebruikelijk vernoemd te zijn
       naar zijn
       > schoonvader. Zijn eerste zoon Jan zou dus vernoemd moeten zijn
       naar de
       > vader van Gerrit. Dit klopt dus als Jan Crack de vader van Gerrit
       is.
       >
       > 5. Erfbezittingen
       >
       > Niet aangetroffen.
       >
       > 6. Bijkomend bewijs
       >
       > Er is geen sprake van patroniemen maar van een familienaam, die
       > voldoende uniciteit heeft om niet zomaar met een andere verward te
       > kunnen worden.
       >
       > Het gevonden proefschrift ter promotie tot doctor in de rechten
       met als
       > onderwerp over wezen en voogdijzaken sluit naadloos aan bij het
       feit dat
       > zowel Gerrit als zijn zoon Jan beide jong wees geworden zijn.
       >
       > Jan Crack, Gerrit Krack en diens zoon Jan Krak overlijden allen op
       vrij
       > jonge leeftijd. Hoewel misschien niet ongebruikelijk vind ik dit
       toch
       > opmerkelijk.
       >
       > 7. Uitsluiting van andere opties
       >
       > Tussen 1690 en 1710, de periode waarin Gerrit ongeveer geboren moet
       > zijn, en ook in de periode daarvoor zijn er geen andere Crack,
       Krack of
       > Krak families in Leeuwarden of Friesland terug te vinden, behalve
       de nu
       > gevonden Crack in Kuinre.
       >
       > Conclusie
       >
       > Gezien de veelheid van gevonden indicaties, zeker op de belangrijke
       > punten 1 t/m 4, maar ook punt 6 en 7, zou ik dus volgens jouw
       methode
       > kunnen stellen dat er sprake is van een betrouwbare relatie.
       >
       > Onderschrijf je deze analyse?
       >
       > Vriendelijke groeten,
       >
       > Jeroen Krak
       > Doetinchem
       > http://www.krak-family.nl


       Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

       Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
       8 juli 1999 geposte berichten staat op
       http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

       Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

       Yahoo! Groups Links
      • jjkrak@planet.nl
       Dank je Appy, Deze Jan is de zoon van Gerrit en mijn voorvader in rechte lijn. Groeten, Jeroen ... Van: appydevries Datum: maandag,
       Message 6 of 14 , Apr 4, 2005
       • 0 Attachment
        Dank je Appy,

        Deze Jan is de zoon van Gerrit en mijn voorvader in rechte lijn.

        Groeten,

        Jeroen

        ----- Oorspronkelijk bericht -----
        Van: appydevries <appydevries@...>
        Datum: maandag, april 4, 2005 9:51 am
        Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Re: Crack-probleem: ervaren
        genealogen advies gevraagd!

        >
        > Jeroen;
        > misschien bekend?,maar toch;
        > ''burger boeken''Leeuwarden,
        > Dr.Jan Krak geb.plaats L.warden
        > 19-05-1769 betaalt ; 6 g.g.
        > m227,p.622.
        > groetjes Appy.
        >
        > ----- Original Message -----
        > From: "Jeroen Krak" <jjkrak@...>
        > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        > Sent: Sunday, April 03, 2005 9:59 PM
        > Subject: RE: [Friesland-genealogy] Re: Crack-probleem: ervaren
        > genealogenadvies gevraagd!
        >
        >
        > Hallo Nico,
        >
        > Nogmaals dank voor je inhoudelijke reactie. De situatie rond de
        > Heerenveense Cracken is mij uiteraard bekend. Ik heb van drs. Dick
        > Bunskoeke, die jarenlang werkzaam geweest is als gemeentelijk
        > archivarisin Heerenveen, al zijn resultaten van jaren onderzoek
        > gekregen. Zowel
        > hij als ik zijn de mening toegedaan dat de mannelijke lijn van de
        > Heerenveense Cracken rond 1650 is uitgestorven. Op basis van al deze
        > gegevens zijn wij van mening dat er vooralsnog geen relatie te
        > leggen is
        > tussen deze Crack-lijn en mijn eigen Crack-lijn.
        >
        > Volgens mij is hiermee een belangrijke optie uitgesloten. Verder
        > ben ik
        > het met je laatste stelling geheel eens: als er niets meer te
        > onderzoeken valt, is het niet leuk meer...
        >
        > Vriendelijke groeten,
        >
        > Jeroen Krak
        > Doetinchem
        > http://www.krak-family.nl
        >
        >
        > -----Oorspronkelijk bericht-----
        > Van: Nico van der Woude [mailto:woudwise@...]
        > Verzonden: zondag 3 april 2005 21:13
        > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Crack-probleem: ervaren
        > genealogenadvies gevraagd!
        >
        >
        >
        > Hallo Jeroen. Ik kan natuurlijk niet voor je beoordelen, of de
        > punten bij jouw onderzoek ook voldoende onderbouwd zijn. Om te
        > beginnen ben ik niet thuis in jouw 'Krakmaterie'. De zeven punten
        > vragen zeker om een diepdoorwrocht onderzoek: hoe meer, hoe beter.
        > Ik heb zelf dagen lang akten doorgeakkerd, maar zelfs dan kun je
        > iets over het hoofd gezien hebben, of een onvermoede bron
        > onaangeroerd laten. Zo denk ik er toch over, om ook in de omringende
        > grietenijen van Opsterland te gaan ploegen: op zoek naar Sierk
        > Pieters, Egbert Pieters en hun waarschijnlijke vader: Pieter Sierks
        > (zie: Van aver tot aver).
        > Op de punten 1 tot en met 4 ziet het er naar mijn mening acceptabel
        > uit. Maar wel valt mij verder op, dat bij de punten 5, 6 en 7 er nog
        > wel het een en ander te onderzoeken valt. Volgens mij zijn er
        > bijvoorbeeld wel degelijk meer 'Krakken/Cracken' in Friesland.
        > Uiteraard heb ik er geen studie naar verricht, maar in ieder geval
        > was een familie Crack betrokken bij de vervening rond pak 'm beet
        > Schoterland/Opsterland/Aengwirden (vgl. Crackstate te Heerenveen).
        > Bij mijn weten zijn er zelfs grietmannen/gezagsdragers van die naam
        > geweest. Of en hoe er dan verder een relatie is met jouw familie
        > waag ik natuurlijk niet te beweren. Kort en goed: ik denk, dat er
        > verder nog wel onderbouwd moet worden. Uiteraard is mijn reactie
        > positief bedoeld. En verder geldt de paradox van elke genealoog: als
        > het af is, valt er wellicht niets meer te onderzoeken. Dat nu, zou
        > ook jammer zijn.
        >
        >
        > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Jeroen Krak
        > <jjkrak@p...> wrote:
        > > Beste Nico,
        > >
        > > Dank voor je interessante reactie en dito verhaal "van aver tot
        > aver",
        > > dat ik inmiddels op internet gevonden en gelezen heb.
        > >
        > > Als ik jouw "zeven waarden" toepas op de relatie tussen Jan Crack
        > en
        > > Gerrit kom ik tot de volgende opstelling:
        > >
        > > 1. Tijd
        > >
        > > Als Gerrit de zoon van Jan Crack is, is Gerrit 42 jaar als hij
        > trouwt.
        > > Mijns inziens een beetje aan de oude kant maar zeer wel mogelijk.
        > Kwam
        > > dit vaker voor in die tijd?
        > >
        > > 2. Plaats
        > >
        > > Kuinre en Leeuwarden liggen dicht genoeg bij elkaar om een
        > verhuizing
        > > mogelijk te laten zijn, zeker van een wees. Als hierbij bedacht
        > wordt
        > > dat van oudsher Kuinre Fries geweest is en bewonergegevens uit
        > > Leeuwarden meer mensen afkomstig uit Kuinre laten zien, versterkt
        > dit
        > > het punt.
        > >
        > > 3. Milieu
        > >
        > > Gerrit was bode bij de Staten van Friesland, Jan Crack was pander
        > van de
        > > Heerlijkheid Kuinre, beide administratieve ambtelijke beroepen,
        > waar
        > > enige beheersing van taal en juridische procedures voor nodig was.
        > Jan's
        > > vader Hendrik was ook pander in Kuinre en Gerrit's zoon Jan was
        > advocaat
        > > bij het Hof van Friesland.
        > >
        > > 4. Vernoeming
        > >
        > > Gerrit en zijn vrouw krijgen twee kinderen. Zijn oudste zoon heet
        > Jan,
        > > zijn tweede zoon heet Folkert. De vader van zijn vrouw heet
        > Folkert.
        > > Zijn tweede zoon lijkt dus zoals gebruikelijk vernoemd te zijn
        > naar zijn
        > > schoonvader. Zijn eerste zoon Jan zou dus vernoemd moeten zijn
        > naar de
        > > vader van Gerrit. Dit klopt dus als Jan Crack de vader van Gerrit
        > is.
        > >
        > > 5. Erfbezittingen
        > >
        > > Niet aangetroffen.
        > >
        > > 6. Bijkomend bewijs
        > >
        > > Er is geen sprake van patroniemen maar van een familienaam, die
        > > voldoende uniciteit heeft om niet zomaar met een andere verward te
        > > kunnen worden.
        > >
        > > Het gevonden proefschrift ter promotie tot doctor in de rechten
        > met als
        > > onderwerp over wezen en voogdijzaken sluit naadloos aan bij het
        > feit dat
        > > zowel Gerrit als zijn zoon Jan beide jong wees geworden zijn.
        > >
        > > Jan Crack, Gerrit Krack en diens zoon Jan Krak overlijden allen op
        > vrij
        > > jonge leeftijd. Hoewel misschien niet ongebruikelijk vind ik dit
        > toch
        > > opmerkelijk.
        > >
        > > 7. Uitsluiting van andere opties
        > >
        > > Tussen 1690 en 1710, de periode waarin Gerrit ongeveer geboren moet
        > > zijn, en ook in de periode daarvoor zijn er geen andere Crack,
        > Krack of
        > > Krak families in Leeuwarden of Friesland terug te vinden, behalve
        > de nu
        > > gevonden Crack in Kuinre.
        > >
        > > Conclusie
        > >
        > > Gezien de veelheid van gevonden indicaties, zeker op de belangrijke
        > > punten 1 t/m 4, maar ook punt 6 en 7, zou ik dus volgens jouw
        > methode
        > > kunnen stellen dat er sprake is van een betrouwbare relatie.
        > >
        > > Onderschrijf je deze analyse?
        > >
        > > Vriendelijke groeten,
        > >
        > > Jeroen Krak
        > > Doetinchem
        > > http://www.krak-family.nl
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
        >
        > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle
        > sinds8 juli 1999 geposte berichten staat op
        > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
        >
        > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        >
        > Yahoo! Groups Links
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------
        > ~-->
        > DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children
        > resources
        > often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC
        > today!http://us.click.yahoo.com/T_B0zD/.WnJAA/a8ILAA/FvNolB/TM
        > -------------------------------------------------------------------
        > -~->
        >
        > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
        >
        > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle
        > sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op
        > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
        >
        > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        >
        > Yahoo! Groups Links
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        >
       • kbylsma1
        Beste medespeurders: I followed the interesting discussion regarding how certain we can be in making family connections. Nico s criteria seem to be quite
        Message 7 of 14 , Apr 4, 2005
        • 0 Attachment
         Beste medespeurders:

         I followed the interesting discussion regarding how certain we can
         be in making family connections. Nico's criteria seem to be quite
         useful. I am wondering if religious affiliation might also be added
         among relevant criteria.

         I will relate a similar situation which has pre-occupied me for a few
         years. Other genealogists such as Sjirk Dijkstra and Hans Bottema
         have also helped in trying to resolve my puzzle.

         My ancestor, Jitske Fokkes, was a member of the `doopsgezinde' church
         in Joure; she married Tjebbe Watzes Dijkstra on April 11, 1802, and
         died in Broek, Doniawerstal, on January 15, 1850. At the time of
         death, no family name is given but by tradition, it was believed that
         her family name was Idema. It is known that her brother was Yede
         Fokkes Yedema from Joure; Sjirk Dijkstra unearthed a contract
         between him and his brother-in-law Tjebbe Watzes Dijkstra. He also
         found a marriage in Sneek between a Fokke Ides and Hinke (?) and a
         date of birth in Sneek for Jitske Fokkes, their daughter.

         My puzzle was the origin of the Fokke Ides, who was the father of
         Jitske Fokkes. After much search on the Internet, I came upon likely
         parentage in Oldeboorn. See my website under Idema:
         http://kbylsma.bravehost.com/ . I found a Yde Fockes married to a
         Jitske (Tjiske) Meintes in 1739 in Oldeboorn, who also belonged to
         the `doopsgezinde' church. This family has a long background in
         this village and church. However, it appears that only one son,
         Meint, was known about.

         To what extent can we establish a family connection? If we take
         Nico's criteria: the conclusion must remain uncertain: dates are
         fine; place is possible (Oldeboorn to Sneek is not a long distance);
         milieu is unclear because we do not know what the Fokke Ides in Sneek
         had as occupation; names are very clear; for inheritance, nothing
         is known; as to other possible candidates, to date nothing has been
         found. However, the religious continuity should be added as a
         definite criteria, given that the `doopsgezinde' church was a small
         minority of the population in Fryslan. Another argument that might
         be forwarded is to note the early dates of death of Yde Fockes
         (before 1746) and Jitske (Tjiske) Meintes (before 1759); if they
         had a son called Fokke, he may have been obliged to look for work
         elsewhere at a young age. Another issue which can be underlined is
         that as `doopsgezinden', no date of baptism as a infant would exist
         for a Fokke Ydes who may have been born in Oldeboorn in about 1740.

         Any thoughts on this puzzle are welcome!

         Klaas Bylsma (engels, nederlands, frysk)
         Website at: http://kbylsma.bravehost.com/

         --knip--
        • Jeroen Krak
         Dear Klaas & Nico, I tend to agree with the suggestion to add religion as a separate criterium, even to the extend considering it as one of the main important
         Message 8 of 14 , Apr 4, 2005
         • 0 Attachment
          Dear Klaas & Nico,

          I tend to agree with the suggestion to add religion as a separate
          criterium, even to the extend considering it as one of the main
          important criteria. My understanding from Nico's criteria is that he has
          incorporated it as additional evidence but indeed there is reason to
          consider it more important than only additional.

          Another thought crossed my mind. There is a big difference between
          linking a person with a child known by name to another known person in
          ones own ancestry with the same name as this known child, or linking a
          person in ones own ancestry to a possible parent with no direct
          knowledge of known children of this person. One could call such a
          criterium for instance "first name-family name-match", better
          suggestions welcomed.

          Introducing the above two criteria possibly strengthens the outcome of
          the evaluation of the likeliness of affiliation.

          Vriendelijke groeten,

          Jeroen Krak
          Doetinchem
          http://www.krak-family.nl


          -----Oorspronkelijk bericht-----
          Van: kbylsma1 [mailto:kbylsma@...]
          Verzonden: maandag 4 april 2005 17:02
          Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Crack-probleem: ervaren genealogen
          advies gevraagd!          Beste medespeurders:

          I followed the interesting discussion regarding how certain we can
          be in making family connections. Nico's criteria seem to be quite
          useful. I am wondering if religious affiliation might also be added
          among relevant criteria.

          I will relate a similar situation which has pre-occupied me for a few
          years. Other genealogists such as Sjirk Dijkstra and Hans Bottema
          have also helped in trying to resolve my puzzle.

          My ancestor, Jitske Fokkes, was a member of the `doopsgezinde' church
          in Joure; she married Tjebbe Watzes Dijkstra on April 11, 1802, and
          died in Broek, Doniawerstal, on January 15, 1850. At the time of
          death, no family name is given but by tradition, it was believed that
          her family name was Idema. It is known that her brother was Yede
          Fokkes Yedema from Joure; Sjirk Dijkstra unearthed a contract
          between him and his brother-in-law Tjebbe Watzes Dijkstra. He also
          found a marriage in Sneek between a Fokke Ides and Hinke (?) and a
          date of birth in Sneek for Jitske Fokkes, their daughter.

          My puzzle was the origin of the Fokke Ides, who was the father of
          Jitske Fokkes. After much search on the Internet, I came upon likely
          parentage in Oldeboorn. See my website under Idema:
          http://kbylsma.bravehost.com/ . I found a Yde Fockes married to a
          Jitske (Tjiske) Meintes in 1739 in Oldeboorn, who also belonged to
          the `doopsgezinde' church. This family has a long background in
          this village and church. However, it appears that only one son,
          Meint, was known about.

          To what extent can we establish a family connection? If we take
          Nico's criteria: the conclusion must remain uncertain: dates are
          fine; place is possible (Oldeboorn to Sneek is not a long distance);
          milieu is unclear because we do not know what the Fokke Ides in Sneek
          had as occupation; names are very clear; for inheritance, nothing
          is known; as to other possible candidates, to date nothing has been
          found. However, the religious continuity should be added as a
          definite criteria, given that the `doopsgezinde' church was a small
          minority of the population in Fryslan. Another argument that might
          be forwarded is to note the early dates of death of Yde Fockes
          (before 1746) and Jitske (Tjiske) Meintes (before 1759); if they
          had a son called Fokke, he may have been obliged to look for work
          elsewhere at a young age. Another issue which can be underlined is
          that as `doopsgezinden', no date of baptism as a infant would exist
          for a Fokke Ydes who may have been born in Oldeboorn in about 1740.

          Any thoughts on this puzzle are welcome!

          Klaas Bylsma (engels, nederlands, frysk)
          Website at: http://kbylsma.bravehost.com/

          --knip--


          Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

          Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
          8 juli 1999 geposte berichten staat op
          http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

          Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
          Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

          Yahoo! Groups Links
         • Nico van der Woude
          Dear Klaas en Jeroen, Thanks for the suggestion to add religion as a criterium. For the record: I do not mention religion. But indeed, if taken into account, I
          Message 9 of 14 , Apr 4, 2005
          • 0 Attachment
           Dear Klaas en Jeroen,

           Thanks for the suggestion to add religion as a criterium.
           For the record: I do not mention religion. But indeed, if taken into
           account, I probably would consider it to be additional.
           I do understand the meaning and extension of it: if someone is part
           of a small group and the other criteria seem to apply, an
           affiliation is possible. It can be helpfull, that much is certainly
           true.
           However: this is where it starts to become more or less difficult.
           It seems to me, that a more 'scientific' approach might be very
           usefull. One family probably is too small to draw conclusions. One
           has to take an entire population (village, grietenij, province?)
           into account: statistics will be needed: how often does it occur,
           that people merry 'outside their own religion?'
           To make a long story short: in my humble opinion it is not enough to
           state that someone has a certain religion: there is always a (great)
           possibilty that people change their religion, or - more likely -that
           in a group (e.g. a family) there are differences in religious
           background.
           Applied to my own situation (vid. Van aver tot aver): I seriously
           think, that 'the problem' has to do with the fact, that Pieter
           Sierks' first wive, Sytske Hendricx, probably was 'doopsgezind' and
           Pieter not. Maybe that explains why one child has been
           baptized 'hervormd' and the other child was not.
           To add another example: this was certainly the case with the family
           of my direct ancestor Sije Harmens. His wife, Sjoukje Eelkes, almost
           certainly was 'doopsgezind' but most children where baptized.
           However, at least one child was not. In this case I found the
           affiliation in the archives, which brings us back to the beginning
           of our conversation.

           Vriendelijke groeten,

           Nico van der Woude           --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Jeroen Krak
           <jjkrak@p...> wrote:
           > Dear Klaas & Nico,
           >
           > I tend to agree with the suggestion to add religion as a separate
           > criterium, even to the extend considering it as one of the main
           > important criteria. My understanding from Nico's criteria is that
           he has
           > incorporated it as additional evidence but indeed there is reason
           to
           > consider it more important than only additional.
           >
           > Another thought crossed my mind. There is a big difference between
           > linking a person with a child known by name to another known
           person in
           > ones own ancestry with the same name as this known child, or
           linking a
           > person in ones own ancestry to a possible parent with no direct
           > knowledge of known children of this person. One could call such a
           > criterium for instance "first name-family name-match", better
           > suggestions welcomed.
           >
           > Introducing the above two criteria possibly strengthens the
           outcome of
           > the evaluation of the likeliness of affiliation.
           >
           > Vriendelijke groeten,
           >
           > Jeroen Krak
           > Doetinchem
           > http://www.krak-family.nl
           >
           >
           > -----Oorspronkelijk bericht-----
           > Van: kbylsma1 [mailto:kbylsma@s...]
           > Verzonden: maandag 4 april 2005 17:02
           > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Crack-probleem: ervaren
           genealogen
           > advies gevraagd!
           >
           >
           >
           > Beste medespeurders:
           >
           > I followed the interesting discussion regarding how certain we
           can
           > be in making family connections. Nico's criteria seem to be quite
           > useful. I am wondering if religious affiliation might also be
           added
           > among relevant criteria.
           >
           > I will relate a similar situation which has pre-occupied me for a
           few
           > years. Other genealogists such as Sjirk Dijkstra and Hans Bottema
           > have also helped in trying to resolve my puzzle.
           >
           > My ancestor, Jitske Fokkes, was a member of the `doopsgezinde'
           church
           > in Joure; she married Tjebbe Watzes Dijkstra on April 11, 1802,
           and
           > died in Broek, Doniawerstal, on January 15, 1850. At the time of
           > death, no family name is given but by tradition, it was believed
           that
           > her family name was Idema. It is known that her brother was Yede
           > Fokkes Yedema from Joure; Sjirk Dijkstra unearthed a contract
           > between him and his brother-in-law Tjebbe Watzes Dijkstra. He
           also
           > found a marriage in Sneek between a Fokke Ides and Hinke (?) and a
           > date of birth in Sneek for Jitske Fokkes, their daughter.
           >
           > My puzzle was the origin of the Fokke Ides, who was the father of
           > Jitske Fokkes. After much search on the Internet, I came upon
           likely
           > parentage in Oldeboorn. See my website under Idema:
           > http://kbylsma.bravehost.com/ . I found a Yde Fockes married to
           a
           > Jitske (Tjiske) Meintes in 1739 in Oldeboorn, who also belonged to
           > the `doopsgezinde' church. This family has a long background in
           > this village and church. However, it appears that only one son,
           > Meint, was known about.
           >
           > To what extent can we establish a family connection? If we take
           > Nico's criteria: the conclusion must remain uncertain: dates are
           > fine; place is possible (Oldeboorn to Sneek is not a long
           distance);
           > milieu is unclear because we do not know what the Fokke Ides in
           Sneek
           > had as occupation; names are very clear; for inheritance,
           nothing
           > is known; as to other possible candidates, to date nothing has
           been
           > found. However, the religious continuity should be added as a
           > definite criteria, given that the `doopsgezinde' church was a
           small
           > minority of the population in Fryslan. Another argument that
           might
           > be forwarded is to note the early dates of death of Yde Fockes
           > (before 1746) and Jitske (Tjiske) Meintes (before 1759); if they
           > had a son called Fokke, he may have been obliged to look for work
           > elsewhere at a young age. Another issue which can be underlined
           is
           > that as `doopsgezinden', no date of baptism as a infant would
           exist
           > for a Fokke Ydes who may have been born in Oldeboorn in about
           1740.
           >
           > Any thoughts on this puzzle are welcome!
           >
           > Klaas Bylsma (engels, nederlands, frysk)
           > Website at: http://kbylsma.bravehost.com/
           >
           > --knip--
           >
           >
           >
           >
           >
           >
           > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
           >
           > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle
           sinds
           > 8 juli 1999 geposte berichten staat op
           > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
           >
           > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht
           naar:
           > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
           >
           > Yahoo! Groups Links
          • Jeroen Krak
           Nico (+ Klaas & anderen), Als we binnen de Friesland groep inventariseren hoe dit voor andere stamreeksen is, kunnen we wellicht (op basis van deze grotere
           Message 10 of 14 , Apr 4, 2005
           • 0 Attachment
            Nico (+ Klaas & anderen),

            Als we binnen de Friesland groep inventariseren hoe dit voor andere
            stamreeksen is, kunnen we wellicht (op basis van deze grotere
            steekproef) een eerste fundament leggen voor de mate waarin overeenkomst
            van religie in bijvoorbeeld stamreeksen in de tijd gezien hetzelfde
            blijft. Als ik bijvoorbeeld mijn eigen stamreeks als uitgangspunt neem,
            dan zie ik in de periode tussen 1670/1700 en 1850 geen wisseling van
            religie in deze stamreeks. En dan praat je toch over 150-200 jaar!

            Mocht blijken dat bij velen binnen de groep de religie in de stamreeks
            weinig of niet wijzigt, dan zou hiermee het punt van Klaas aan kracht
            winnen en zich daarmee wellicht toch kwalificeren als een harder element
            van de bewijsvoering. Ik ben wel met je eens dat het alleen kan gelden
            in combinatie met de andere criteria, maar dat geldt natuurlijk voor de
            rest ook.

            Vriendelijke groeten,

            Jeroen Krak
            Doetinchem
            http://www.krak-family.nl


            -----Oorspronkelijk bericht-----
            Van: Nico van der Woude [mailto:woudwise@...]
            Verzonden: maandag 4 april 2005 21:55
            Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
            Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Crack-probleem: ervaren genealogen
            advies gevraagd!            Dear Klaas en Jeroen,

            Thanks for the suggestion to add religion as a criterium.
            For the record: I do not mention religion. But indeed, if taken into
            account, I probably would consider it to be additional.
            I do understand the meaning and extension of it: if someone is part
            of a small group and the other criteria seem to apply, an
            affiliation is possible. It can be helpfull, that much is certainly
            true.
            However: this is where it starts to become more or less difficult.
            It seems to me, that a more 'scientific' approach might be very
            usefull. One family probably is too small to draw conclusions. One
            has to take an entire population (village, grietenij, province?)
            into account: statistics will be needed: how often does it occur,
            that people merry 'outside their own religion?'
            To make a long story short: in my humble opinion it is not enough to
            state that someone has a certain religion: there is always a (great)
            possibilty that people change their religion, or - more likely -that
            in a group (e.g. a family) there are differences in religious
            background.
            Applied to my own situation (vid. Van aver tot aver): I seriously
            think, that 'the problem' has to do with the fact, that Pieter
            Sierks' first wive, Sytske Hendricx, probably was 'doopsgezind' and
            Pieter not. Maybe that explains why one child has been
            baptized 'hervormd' and the other child was not.
            To add another example: this was certainly the case with the family
            of my direct ancestor Sije Harmens. His wife, Sjoukje Eelkes, almost
            certainly was 'doopsgezind' but most children where baptized.
            However, at least one child was not. In this case I found the
            affiliation in the archives, which brings us back to the beginning
            of our conversation.

            Vriendelijke groeten,

            Nico van der Woude            --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Jeroen Krak
            <jjkrak@p...> wrote:
            > Dear Klaas & Nico,
            >
            > I tend to agree with the suggestion to add religion as a separate
            > criterium, even to the extend considering it as one of the main
            > important criteria. My understanding from Nico's criteria is that
            he has
            > incorporated it as additional evidence but indeed there is reason
            to
            > consider it more important than only additional.
            >
            > Another thought crossed my mind. There is a big difference between
            > linking a person with a child known by name to another known
            person in
            > ones own ancestry with the same name as this known child, or
            linking a
            > person in ones own ancestry to a possible parent with no direct
            > knowledge of known children of this person. One could call such a
            > criterium for instance "first name-family name-match", better
            > suggestions welcomed.
            >
            > Introducing the above two criteria possibly strengthens the
            outcome of
            > the evaluation of the likeliness of affiliation.
            >
            > Vriendelijke groeten,
            >
            > Jeroen Krak
            > Doetinchem
            > http://www.krak-family.nl
            >
            >
            > -----Oorspronkelijk bericht-----
            > Van: kbylsma1 [mailto:kbylsma@s...]
            > Verzonden: maandag 4 april 2005 17:02
            > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
            > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Crack-probleem: ervaren
            genealogen
            > advies gevraagd!
            >
            >
            >
            > Beste medespeurders:
            >
            > I followed the interesting discussion regarding how certain we
            can
            > be in making family connections. Nico's criteria seem to be quite
            > useful. I am wondering if religious affiliation might also be
            added
            > among relevant criteria.
            >
            > I will relate a similar situation which has pre-occupied me for a
            few
            > years. Other genealogists such as Sjirk Dijkstra and Hans Bottema
            > have also helped in trying to resolve my puzzle.
            >
            > My ancestor, Jitske Fokkes, was a member of the `doopsgezinde'
            church
            > in Joure; she married Tjebbe Watzes Dijkstra on April 11, 1802,
            and
            > died in Broek, Doniawerstal, on January 15, 1850. At the time of
            > death, no family name is given but by tradition, it was believed
            that
            > her family name was Idema. It is known that her brother was Yede
            > Fokkes Yedema from Joure; Sjirk Dijkstra unearthed a contract
            > between him and his brother-in-law Tjebbe Watzes Dijkstra. He
            also
            > found a marriage in Sneek between a Fokke Ides and Hinke (?) and a
            > date of birth in Sneek for Jitske Fokkes, their daughter.
            >
            > My puzzle was the origin of the Fokke Ides, who was the father of
            > Jitske Fokkes. After much search on the Internet, I came upon
            likely
            > parentage in Oldeboorn. See my website under Idema:
            > http://kbylsma.bravehost.com/ . I found a Yde Fockes married to
            a
            > Jitske (Tjiske) Meintes in 1739 in Oldeboorn, who also belonged to
            > the `doopsgezinde' church. This family has a long background in
            > this village and church. However, it appears that only one son,
            > Meint, was known about.
            >
            > To what extent can we establish a family connection? If we take
            > Nico's criteria: the conclusion must remain uncertain: dates are
            > fine; place is possible (Oldeboorn to Sneek is not a long
            distance);
            > milieu is unclear because we do not know what the Fokke Ides in
            Sneek
            > had as occupation; names are very clear; for inheritance,
            nothing
            > is known; as to other possible candidates, to date nothing has
            been
            > found. However, the religious continuity should be added as a
            > definite criteria, given that the `doopsgezinde' church was a
            small
            > minority of the population in Fryslan. Another argument that
            might
            > be forwarded is to note the early dates of death of Yde Fockes
            > (before 1746) and Jitske (Tjiske) Meintes (before 1759); if they
            > had a son called Fokke, he may have been obliged to look for work
            > elsewhere at a young age. Another issue which can be underlined
            is
            > that as `doopsgezinden', no date of baptism as a infant would
            exist
            > for a Fokke Ydes who may have been born in Oldeboorn in about
            1740.
            >
            > Any thoughts on this puzzle are welcome!
            >
            > Klaas Bylsma (engels, nederlands, frysk)
            > Website at: http://kbylsma.bravehost.com/
            >
            > --knip--
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
            >
            > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle
            sinds
            > 8 juli 1999 geposte berichten staat op
            > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
            >
            > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht
            naar:
            > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
            >
            > Yahoo! Groups Links


            Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

            Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
            8 juli 1999 geposte berichten staat op
            http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

            Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
            Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

            Yahoo! Groups Links
           • Walraven Koster
            Allemaal denk ik wel, Gemengde huwelijken zijn zeker oorzaak van wisseling van belijdenis. Zelf zie ik rond achttienhonderd verschillende overgangen, allen
            Message 11 of 14 , Apr 4, 2005
            • 0 Attachment
             Allemaal denk ik wel,

             Gemengde huwelijken zijn zeker oorzaak van wisseling van belijdenis.
             Zelf zie ik rond achttienhonderd verschillende overgangen, allen naar
             de dominante stroming in die plaats. In 's Hertogenbosch zie ik van
             oorsprong NG Mirande's katholiek trouwen, met katholiek gedoopte
             kinderen. In Leeuwarden zie ik mijn eigen RK Dorenstouter-lijn
             overgaan naar de NG-kerk. Eerder, in 1676, heb ik de volgende
             aantekening in Kralingen: dopeling: Laurens Jacobsz Hoyer, getrouwd
             man van wederdoopsche ouders, op goede attestatie van de kerk te
             Rotterdam alhier gedoopt.
             Dit zegt nog niet alles: voor zover ik kan zien zijn ze allen in
             gemengde huwelijken. (Volgens Fons Janssen: gemengd verkeerd /
             verkeerd gemengd ) Er is dus een duidelijke reden voor de wissel.

             Walraven Koster             --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Jeroen Krak <jjkrak@p...>
             wrote:
             > Nico (+ Klaas & anderen),
             >
             > Als we binnen de Friesland groep inventariseren hoe dit voor andere
             > stamreeksen is, kunnen we wellicht (op basis van deze grotere
             > steekproef) een eerste fundament leggen voor de mate waarin overeenkomst
             > van religie in bijvoorbeeld stamreeksen in de tijd gezien hetzelfde
             > blijft. Als ik bijvoorbeeld mijn eigen stamreeks als uitgangspunt neem,
             > dan zie ik in de periode tussen 1670/1700 en 1850 geen wisseling van
             > religie in deze stamreeks. En dan praat je toch over 150-200 jaar!
             >
             > Mocht blijken dat bij velen binnen de groep de religie in de stamreeks
             > weinig of niet wijzigt, dan zou hiermee het punt van Klaas aan kracht
             > winnen en zich daarmee wellicht toch kwalificeren als een harder element
             > van de bewijsvoering. Ik ben wel met je eens dat het alleen kan gelden
             > in combinatie met de andere criteria, maar dat geldt natuurlijk voor de
             > rest ook.
             >
             > Vriendelijke groeten,
             >
             > Jeroen Krak
             > Doetinchem
             > http://www.krak-family.nl
             >
             >
             > -----Oorspronkelijk bericht-----
             > Van: Nico van der Woude [mailto:woudwise@h...]
             > Verzonden: maandag 4 april 2005 21:55
             > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
             > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Crack-probleem: ervaren genealogen
             > advies gevraagd!
             >
             >
             >
             > Dear Klaas en Jeroen,
             >
             > Thanks for the suggestion to add religion as a criterium.
             > For the record: I do not mention religion. But indeed, if taken into
             > account, I probably would consider it to be additional.
             > I do understand the meaning and extension of it: if someone is part
             > of a small group and the other criteria seem to apply, an
             > affiliation is possible. It can be helpfull, that much is certainly
             > true.
             > However: this is where it starts to become more or less difficult.
             > It seems to me, that a more 'scientific' approach might be very
             > usefull. One family probably is too small to draw conclusions. One
             > has to take an entire population (village, grietenij, province?)
             > into account: statistics will be needed: how often does it occur,
             > that people merry 'outside their own religion?'
             > To make a long story short: in my humble opinion it is not enough to
             > state that someone has a certain religion: there is always a (great)
             > possibilty that people change their religion, or - more likely -that
             > in a group (e.g. a family) there are differences in religious
             > background.
             > Applied to my own situation (vid. Van aver tot aver): I seriously
             > think, that 'the problem' has to do with the fact, that Pieter
             > Sierks' first wive, Sytske Hendricx, probably was 'doopsgezind' and
             > Pieter not. Maybe that explains why one child has been
             > baptized 'hervormd' and the other child was not.
             > To add another example: this was certainly the case with the family
             > of my direct ancestor Sije Harmens. His wife, Sjoukje Eelkes, almost
             > certainly was 'doopsgezind' but most children where baptized.
             > However, at least one child was not. In this case I found the
             > affiliation in the archives, which brings us back to the beginning
             > of our conversation.
             >
             > Vriendelijke groeten,
             >
             > Nico van der Woude
             >
             >
             >8
            • jjkrak@planet.nl
             Nico, Karel, overige lijstgenoten, Naar aanleiding van de recente gedachtenwisseling over bewijsvoering in genealogisch onderzoek heb ik op basis van het
             Message 12 of 14 , Apr 5, 2005
             • 0 Attachment
              Nico, Karel, overige lijstgenoten,

              Naar aanleiding van de recente gedachtenwisseling over bewijsvoering in
              genealogisch onderzoek heb ik op basis van het verhaal van Nico een
              korte notitie geschreven. Wellicht voor eenieder interessant,
              opmerkingen en aanvullingen meer dan welkom.

              Vriendelijke groet,

              Jeroen Krak
              Doetinchem
              http://www.krak-family.nl


              ----- Oorspronkelijk bericht -----
              Van: Walraven Koster <walravenkoster@...>
              Datum: dinsdag, april 5, 2005 1:48 am
              Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Crack-probleem: ervaren genealogen
              advies gevraagd!

              >
              >
              > Allemaal denk ik wel,
              >
              > Gemengde huwelijken zijn zeker oorzaak van wisseling van belijdenis.
              > Zelf zie ik rond achttienhonderd verschillende overgangen, allen naar
              > de dominante stroming in die plaats. In 's Hertogenbosch zie ik van
              > oorsprong NG Mirande's katholiek trouwen, met katholiek gedoopte
              > kinderen. In Leeuwarden zie ik mijn eigen RK Dorenstouter-lijn
              > overgaan naar de NG-kerk. Eerder, in 1676, heb ik de volgende
              > aantekening in Kralingen: dopeling: Laurens Jacobsz Hoyer, getrouwd
              > man van wederdoopsche ouders, op goede attestatie van de kerk te
              > Rotterdam alhier gedoopt.
              > Dit zegt nog niet alles: voor zover ik kan zien zijn ze allen in
              > gemengde huwelijken. (Volgens Fons Janssen: gemengd verkeerd /
              > verkeerd gemengd ) Er is dus een duidelijke reden voor de wissel.
              >
              > Walraven Koster
              >
              >
              >
              > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Jeroen Krak <jjkrak@p...>
              > wrote:
              > > Nico (+ Klaas & anderen),
              > >
              > > Als we binnen de Friesland groep inventariseren hoe dit voor andere
              > > stamreeksen is, kunnen we wellicht (op basis van deze grotere
              > > steekproef) een eerste fundament leggen voor de mate waarin
              > overeenkomst> van religie in bijvoorbeeld stamreeksen in de tijd
              > gezien hetzelfde
              > > blijft. Als ik bijvoorbeeld mijn eigen stamreeks als
              > uitgangspunt neem,
              > > dan zie ik in de periode tussen 1670/1700 en 1850 geen wisseling van
              > > religie in deze stamreeks. En dan praat je toch over 150-200 jaar!
              > >
              > > Mocht blijken dat bij velen binnen de groep de religie in de
              > stamreeks> weinig of niet wijzigt, dan zou hiermee het punt van
              > Klaas aan kracht
              > > winnen en zich daarmee wellicht toch kwalificeren als een harder
              > element> van de bewijsvoering. Ik ben wel met je eens dat het
              > alleen kan gelden
              > > in combinatie met de andere criteria, maar dat geldt natuurlijk
              > voor de
              > > rest ook.
              > >
              > > Vriendelijke groeten,
              > >
              > > Jeroen Krak
              > > Doetinchem
              > > http://www.krak-family.nl
              > >
              > >
              > > -----Oorspronkelijk bericht-----
              > > Van: Nico van der Woude [mailto:woudwise@h...]
              > > Verzonden: maandag 4 april 2005 21:55
              > > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
              > > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Crack-probleem: ervaren
              > genealogen> advies gevraagd!
              > >
              > >
              > >
              > > Dear Klaas en Jeroen,
              > >
              > > Thanks for the suggestion to add religion as a criterium.
              > > For the record: I do not mention religion. But indeed, if taken
              > into
              > > account, I probably would consider it to be additional.
              > > I do understand the meaning and extension of it: if someone is
              > part
              > > of a small group and the other criteria seem to apply, an
              > > affiliation is possible. It can be helpfull, that much is
              > certainly
              > > true.
              > > However: this is where it starts to become more or less
              > difficult.
              > > It seems to me, that a more 'scientific' approach might be very
              > > usefull. One family probably is too small to draw conclusions.
              > One
              > > has to take an entire population (village, grietenij, province?)
              > > into account: statistics will be needed: how often does it
              > occur,
              > > that people merry 'outside their own religion?'
              > > To make a long story short: in my humble opinion it is not
              > enough to
              > > state that someone has a certain religion: there is always a
              > (great)
              > > possibilty that people change their religion, or - more likely -
              > that
              > > in a group (e.g. a family) there are differences in religious
              > > background.
              > > Applied to my own situation (vid. Van aver tot aver): I
              > seriously
              > > think, that 'the problem' has to do with the fact, that Pieter
              > > Sierks' first wive, Sytske Hendricx, probably was 'doopsgezind'
              > and
              > > Pieter not. Maybe that explains why one child has been
              > > baptized 'hervormd' and the other child was not.
              > > To add another example: this was certainly the case with the
              > family
              > > of my direct ancestor Sije Harmens. His wife, Sjoukje Eelkes,
              > almost
              > > certainly was 'doopsgezind' but most children where baptized.
              > > However, at least one child was not. In this case I found the
              > > affiliation in the archives, which brings us back to the
              > beginning
              > > of our conversation.
              > >
              > > Vriendelijke groeten,
              > >
              > > Nico van der Woude
              > >
              > >
              > >8
              >
              >
              >
              >
              >
              > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------
              > ~-->
              > Give underprivileged students the materials they need to learn.
              > Bring education to life by funding a specific classroom project.
              > http://us.click.yahoo.com/S_B0zD/_WnJAA/a8ILAA/FvNolB/TM
              > -------------------------------------------------------------------
              > -~->
              >
              > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
              >
              > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle
              > sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op
              > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
              >
              > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
              > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
              >
              > Yahoo! Groups Links
              >
              >
              >
              >
              >
              >
              >
              >


              [Non-text portions of this message have been removed]
             • Klaas Bylsma
              To all: It appears to me that the emphasis on situations where people in a possible family tree changed religion or were involved in mixed marriages is
              Message 13 of 14 , Apr 5, 2005
              • 0 Attachment
               To all:

               It appears to me that the emphasis on situations where people in a
               possible family tree changed religion or were involved in mixed
               marriages is misplaced. I agree that in such situations, it does not
               add to the claim of a possible connection. The emphasis should be on
               when religion remained the same. In Jeroen's cited case as well as my
               case involving Jitske Fokkes, the religion remained the same. In such
               cases, the claim of a possible connection is strengthened. Especially
               if the cases involve minority religions like 'doopgezinden' or Roman
               Catholics. Responses in Dutch are fine!!

               Klaas Bylsma (engels, nederlands, frysk)
               Website at: http://kbylsma.bravehost.com/

               --knip--
              Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.