Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

! Toevallige vondsten

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  Een greep (uit index F) met een beknopt overzicht van wat u ongeveer op mijn website http://members.home.nl/musquetier/ kunt verwachten. Faber Oege zijn
  Message 1 of 1 , Mar 19, 2005
   Een greep (uit index F) met een beknopt overzicht van wat u
   ongeveer op mijn website http://members.home.nl/musquetier/ kunt
   verwachten.

   Faber Oege zijn weduwe….. Elsinga, Tapper Bezwaarschrift tegen
   opgelegde belasting wegens Patentrecht voor het jaar 1840/41 met een
   handgeschreven brief met zijn handtekening Maart 1841 (21)


   Faber Oege Eeltjes, , Faber Eerde Eeltjes , Faber Akke Eeltjes ,
   huisvrouw van Elzinga Pieter Jochums , Faber Eerde Eeltjes
   request verzoekende vrijstelling boete van de nalatenschap van Faber
   Eerde Eeltjes jaar 1824 (1)


   Faber P gewezen ontvanger te Kollum onderwerp de executie van zijn
   boedel , wordt ook genoemd Huizinga R, Deurwaarder en Gorter H,
   Timmerman jaar 1815 (1)


   Faber Petrus te Kollum betreft de goederen van de reeds gevonnisde
   enz. jar 1814 (1)


   Faber Pieter Arjens, Oosterbierum, De inwoners van Oosterbierum.
   Onderwerp de afstand tussen dorpen i.v.m. het halen in het donker
   van Concent biljetten en graanhandel op Franeker en Harlingen enz.
   enz. getekend dor de volgende dorpelingen; Donia Jochem Harmens,
   Hibma Jan Johannes, Stellingwerf R. J., Steinfort Lieuwe Hessels,
   Faber Pieter Arjens, Andringa Tjeerd Gerbens, Herrema Jacob J.,
   Bosmey Jacob , Sey van de Anne Jans, Bosma Klaas P., Terpstra
   Jochum Symons, Haima Jacob Jacobs, Steinfort H. K., Hekmans H. F? of
   T?, Bakels Adrianus, Boersma D. Meinderts, jaar 1815 (3)


   Faber Pietje Jurjens, weduwe van Ket Willem Derks waaraan eervol
   ontslag verleend, verzoekt zijn weduwe om een pensioen jaar 1841 (2)
   Faber Rinze Douwes, Grofsmid te Leye onder Hallum een
   handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp een request en
   belastingen, jaar 1824 (2)   Faber Ritske Jans---------- Boer de Yde Taekes en Faber Ritske Jans
   beide te Bolsward, worden genoemd Veen van der Abe, Veen van der
   Johannes, en van der Veen Taike ? verzoek kwijtschelding
   betreffende de nalatenschap van Sjoerds Lieuwe te Bolsward, jaar
   1824 (3)   Faber Yde Jans wonende achter de Wite Hand te Leeuwarden geb. te
   Wirdum bevind zig in armoedige omstandigheden met zijn vrouw en drie
   kinderen enz. een brief met zijn handtekening. Jaar 1823 (2)
   Faber Yde Jans wonende achter de Wite Hand te Leeuwarden geb. te
   Wirdum bevind zig in armoedige omstandigheden met zijn vrouw en drie
   kinderen enz. een brief met zijn handtekening. (Uitspraak op het
   verzoek) Jaar 1823 (3)   Faber, Dossier betreft Personele belasting van Jan Jelles Faber
   verhuurder van Paarden te Marssum (11)


   Faber, 16 eigenaren van panden in Dokkum (lijst van zodanige
   personen die hun huis te laag in huurwaarde hebben aangegeven .
   Familienamen zijn: (Fochteloo, Beekkerk, Slooten, Steenwijk, Andree,
   Helder, van der Weide, Talma, Faber, van der Weide, Gratama, Klaver,
   Vries en Posthuma)


   Faber, J. W., Examen gedaan voor onderwijzer te Veenwouden (3) jaar
   1817


   Faber, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering
   met beschrijving van de overtreding enz. Geel Douwes Faber te
   Langezwaag.


   Fagel Jacoba, -------- Koers Jan, te Leeuwarden een handgeschreven
   brief die ondertekend is door Smeding Hermanus,
   Bolman Isaac, Koers Jan, Onderwerp; dat Nieuwenhuis Johanna
   bij haar testament dd. 25-01-1766, er worden de volgende personen
   genoemd met diverse legaten enz. Smeding Hermanus, Bolman Isaac,
   Coenen van Christiaan, Noorda Gerrijt, Tickens Hermanus, Koopman van
   beroep, Kempenaar de Jan, Fagel Jacoba, Nieuwenhuis Johanna, jaar
   1814 (4)

   Faber Wytze,----- Wiering Foppe. (de familie) een dossier wegens hun
   verzet tegen de Politie Onderwerp; de nieuw aan te leggen weg
   Haulerwijk, Wittehuis, Rolpaal, Veenhuizen met een zijtak naar de
   Koumansburg, onderwerp het kappen van bomen, en dat 1 veldwachter
   niet voldoende was de tegenstand te overwinnen van de familie,
   verder verklaart de Opperwachtmeester Zoethout Jurjen, Meijer Eize
   Rijksveldwachter en Faber Wytze Gemeente en Rijksveldwachter, dat
   de familie gewapend met een Hooivork en schop een emmer kokend water
   een bijl om te voorkomen dat de Lindebomen gekapt werden aangerend
   de vrouw des huizes Bies Jantje, de zoons Wiering Bocke, Wiering
   Jan, Wiering Engbert,zij hun revolvers hebben genomen en ieder een
   schot in de lucht hebben geschoten , en verder vielen er 2 schoten
   waardoor Foppe Wiering op de grond zeeg enz. enz. enz. tevens
   een tekening met de situatie van het huis en de bomen wordt ook in
   genoemd de Gemeente architect Noorman Jitze jaar 1920 (14)
   Feenstra J. J. en Feenstra J. te Wolvega een handgeschreven brief
   met hun handtekening verzoekt en een gedrukt briefhoofd in blauw
   (Feenstra' s Meubel en Klompenhandel en Gros. Te Wolvega Postcheque
   en Banknummer. Enz. ) vergunning tot het aanleggen van een
   zonnescherm op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend
   enz. enz. te Wolvega, met een tekening (Blauwdruk) van de situatie
   met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (10)   Met Vriendelijke groet van
   Anton Musquetier

   Mijn site al eens bezocht ?, U zult verrast zijn, met zoveel
   gegevens, o.a. duizenden toevallige vondsten,
   voor uw onderzoek.
   http://members.home.nl/musquetier/

   U bent om wat voor reden ook, niet in staat naar het archief te
   komen, maar wilt toch copieen van .....? zie;
   http://groups.yahoo.com/group/frieslandcopie

   Wilt U uw eigen Schippers-Veldwachters, Bedelaars, Vondelingen, enz.
   zelf op mijn site zetten dat kan.
   http://groups.yahoo.com/group/schippersenveldwachters_nederland
   Uitgaande berichten worden gescand met Norton Antivirus
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.