Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

DE FRIESCHE ADELAAR

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  DE FRIESCHE ADELAAR. De verklaring van het ontstaan en de beteekenis van een Friesch familewapen. Dezer dagen kwam ik in het bezit van het boek: Europeesche
  Message 1 of 1 , Feb 27, 2005
   DE FRIESCHE ADELAAR.
   De verklaring van het ontstaan en de beteekenis
   van een Friesch familewapen.
   Dezer dagen kwam ik in het bezit van het boek:
   Europeesche ,,Totemdieren" en Eenige Andere
   Symbolen- HeraldischeSprokkels-door H.W.M.J. KITS
   NIEUWENKAMP - uitgaaf in 1935 van N. V. Uitgeversbedri,
   it ,,Eigen Volk" te Haarlem. Het eerste hoofdstuk
   is gewijd aan den adelaar en behandelt uitvoerig den
   halven- Frieschen adelaar. Schrijver wijst op de onhoudbaarheid
   van de bekende legende dienaangaande en
   sluit zich, in zijn opvatting betreffende de beteekenis
   van deze wapenfiguur, aan bij de resultaten van de
   onderzoekingen door DK. JAKOBUS RIEMERS, als vervat
   in diens in 1914 te Oldenburg uitgegeven studie: ,,Das
   Adlerwappen bei den Friesen".
   In het kort laat deze opvatting zich als volgt weergeven
   : Door het ontbreken van het leenstelsel in de
   Friesche landen bleven de erfgoederen van de inheemsche
   grondbezitters ,,vrij" eigendom. De erfgezeten
   of eigenerfde (boeren) Friezen, die tenminste 30 pondematen
   (= + 12 H.A.) land bezaten, moesten ten strijde
   trekken met paard en wapentuig. Zij waren ,,schildboortige
   mannen" en alzoo gerechtigd tot het aannemen
   en voeren van een familiewapen. Als eigenaars
   van stemgerechtigde landen (waarvoor later een andere
   maatstaf gold, dan bovengenoemd minimum) waren
   deze eigenerfden verkiesbaar in alle rechtersambten,
   zoowel voor grietmannen als voor de lagere rechtersrangen.
   Zij werden in oorkonden en op grafsteenen
   betiteld als: "eersaam" of ,,ehrbaar". Alle rechters in
   Friesland waren aanvankelijk ,,keizerlijke" ambtenaren
   en als zoodanig direct of indirect op den keizer beëedigd,
   en konden (het was geen plicht) als teeken van hun
   keizerlijk ambt het rijks-waardigheidsteeken, de adelaar,
   in hun wapen voeren. De opname van de adelaarsfiguur
   was zoodoende vrijwillig voor de daartoe gerechtigden
   en dit recht stond voornamelijk op de basis van zekere
   gegoedheid (landbezit) binnen de Friesche landsgrenzen.
   Ook toen de keizerlijke macht in Friesland in het
   geheel niet meer bestond, bleef (tot aan het jaar 1800)
   het recht tot opname van de halve rijksadelaar verknocht
   aan het rechtersambt.
   De weinig hooge eischen, en het ontbreken van het
   leenstelsel; waren oorzaken, dat door de eeuwen heen
   leden van een zeer groot aantal families tot een rechtersambt
   geraakten, waardoor thans de halve adelaar
   voor ruim 501/. voorkomt in de familiewapens der
   Friesche gewesten.
   Tot zoover de kern van hetgeen de heer KI T S
   N IEUWENKAMP over den oorsprong en de beteekenis
   van den Frieschen adelaar mededeelt. De inhoud van
   de onderhavige wapenfiguur verkrijgt hiermede een
   scherpere omlijning en een diepere beteekenis dan ik
   er in mijn verklaring (zie Ind. Navorscher, Ie jaarg.
   blz. 100 en 107) aan meende te moeten toeschrijven.
   Rest nu het toetsen van de beschreven stelling aan
   de historie van een Friesche familie, welke den halven
   adelaar in haar wapen voert, wat mij uiteraard het
   gemakkelijkst valt voor de familie SLEESWIJK,' doordat
   ik vele historische details hiervan ken.
   Dit geslacht komt sedert de regeering van de Saksische
   hertogen in Friesland voor. De stamvader, THOMAS
   S CHLEYSWICK , woonde in 1511 te Leeuwarden. Zijn
   nakomelingen waren kooplieden en vestigden zich te
   Harlingen, waar zij belangen bij de zeevaart verkregen.
   Landbezit is mij van hen niet bekend. Waarschijnlijk
   behoorden zij, sedert de hervorming, alle tot de Doopsgezinde
   kerk en bleven zij daardoor als dissenters lang
   buiten de ambtelijke functies.
   Te Harlingen werd:
   1. SIXTUS (of SI C K E) SLEESWIJCK, geboren in 1644,
   medicus (in 1662 te Leiden en in 1664 te Utrecht als
   student ingeschreven), die tot zoon had:
   11. FKEEDRIK SLEESWIJCK, geboren + 1670, eigenuar
   van land onder Terband bij Heerenveen, dat tot in de
   19e eeuw in bezit bleef van zijn afstammelingen (1) -.
   Hij is voor zoover mij bekend de eerste landeigenaar
   van zijn familie. Een van zijn drie zonen was:
   111. SICKE SLEESWIJK, geboren + 1705, overleden 1778,
   koopman en grootschipper. Hij voerde vah 1737 tot
   1758 het bevel over het fhifschip ,De Houtmolen" -,
   en stichtte' .in 1758 een reederij te Lemmer Op 21
   `) Blijkt o. a. uit de Memorie der nalatenscl~ap van wijlen
   Mej. SJ ~~;HUTJE SLEESWIJK, in leven te Lemmer woonachtig
   en aldaar den 28en Januari 1823 overleden. Akte in mijl1
   bezit
   ") Blijkt uit nog bewaarde origineele scheepsjournalen,
   waarvan een exemplaar in mijn bezit.

   Mei 1765 werd hij door ,,de sfemgeregtigde ingeseetenen"
   verkozen en aangesteld tot ,,bgsitter" van de grietenij
   Lemsterland (3) -. In koopakten van 1774 en 1776 i s
   hij genoemd als ,,Meede regter `s geregts van Lemsterlant"
   (4) -. Hij had o.m. tot zoon:
   IV. CORNELIS- SLEESWIJK, geboren 1739, overleden
   1809, eigenaar van landen aan het Tjeukemeer onder
   0osferzee(6)-, k o o p m a n e n reeder; bij akte van 10
   November 1778 aangesteld tot bijzitter of mederechter
   vun Lemsferland, welk ambt ,,door den dood van den
   eersamen zeer discreten SICCE SLEESWIJK vacant geworden
   zijnde" (") -. Het belangrijkste schip van `zijn
   reederij was ,De Catbarina", een driemaster van het
   fluifschipt~pe, dat in 1762 was gebouwd, in 1771 werd
   aangekocht, en in ,1788 verongelukte (`) -. Zijn zoon
   was :
   V. RI~NK SLEESWIJK, geboren 1765, overleden 1823.
   Van hem zijn de oudste mij bekende zegels met het
   wapen SLEESWIJK afkomstig. Het wapen van deze
   zegels laat zich als volgt beschrijven:
   Gedeeld: rechts een halve adelaar uitgaande van de
   deelingslijn; links doorsneden : boven drie klaverbladen,
   geplaatst 1 en 2, onder een zeilschip met drie masten.'
   Aanziende traliehelm met dekkleeden en zonder helmteeken
   (Zie afbeelding hiernaast).
   Ook staat dit wapen uitgehouwen op zijn grafsteen
   in de Groote kerk te Lemmer (welke steen reeds vele
   jaren geleden door een houten vloer aan het oog werd
   onttrokken). Zijn zoon :
   VI. CORNELIS SLEESWIJK, geboren 1795, overleden
   1857, zegelde met een cachet, dat hetzefde wapen
   vertoont in empirestijl. Hij is de overgrootvader van
   ondergeteekende.
   Uit bovenstaande familiebeschrijving blijkt, dat de
   koopmansfamilie SLEESWIJK, na bijkans twee eeuwen
   3) Volgens de aanstellingsakte in mijn bezit.
   4) Koopakten in mijn bezit.
   5) Blijkt o. a. uir het testament d.d. 10e van Grasmaand
   1810 van ,,FETJE RIENK SLEESWIJK, weduwe van wijlen,
   CORNELIS SLEESWIJK, old mederegter van het district Lemsterland".
   Testament in mijn bezit.
   O) Als noot 3.
   7) Volgt uit een nog bewaarde reederzeel en een wil strekening.
   Meer dan waarschijnlijk is dit schip identiek met
   het mooie modelschip in groot formaat. dat onder denzelfden
   naam, met het jaartal 1768 en de Nederl. vlag voerend,
   aanwezig is te Hamburg in het ,,Museum für Hamburger
   Geschichte'r.

   in Friesland te hebben gewoond, erfelijk landbezit verkrijgt,
   daarna tot het mederechtersambt wordt verkozen,
   waarbij in een aanstellingsakte de titel,, eersaam" gebruikt
   wordt, en een wapen aanneemt met den halven
   adelaar.
   Hoewel een vrij laat voorbeeld, is dit wel een mooie
   bevestiging van de beteekenis, welke de heer K I T S
   Zegel van RIENK CORNEIXZOON
   SLEESWIJK Koopman te Lemmer.
   Raad van Lemsterland 1765-1823.
   Vergroot geteekend door Ir. C.
   WEGENER SLEESWIJK b. i. Architekt
   te Amsterdam 1933
   NIEUWENKAMP aan den Frieschen adelaar toekent, Het
   komt mij voor, dat hier de juiste verklaring van dit
   wapenfiguur is gegeven, te meer, daar ook in mij ten
   dienste staande historische aanteekeningen van andere
   Friesche families overeenkomstige aanwijzingen te vinden
   zijn.
   In het in den aanvang genoemde werk worden eenige
   malen vermeld (bladzijde 54, 56 en 207) de drie klaverblaadjes,
   die mede veelvuldig in Friesche wapens
   voorkomen. Hiervan wordt gezegd, dat zij, doorgaans
   groen op zilver afgebeeld, duiden op eigenerfd
   landbezit (in den greidhoek). Ook hierin blijkt het
   wapen SLEESWIJK in overeenstemming met de familiehistorie.


   Het schip in het hier besproken wapen komt op 19e
   eeuwsche grafsteenen en zegels in de meest uiteenloopende
   variaties voor. Uit het oudst bekende zegel
   blijkt, dat het achterschip hoog is, terwijl geen verhoogde
   bak, geen geschutspoorten, en ook geen galjoen aanwezig
   zijn. Deze hoofdzaken, die het zijaanzicht van
   den scheepsromp typeeren, komen geheel overeen met
   een scheepsbouwkundige teekening van een fluitschip
   uit de eerste helft van de 18e eeuw, die aanwezig is
   in het' Ned. Hist. Scheepvaart Museum te Amsterdam_
   De tuigage op het zegel bestaat uit drie masten met
   onder- en marszeilen, kruiszeil en vastgemaakte bezaan.
   Daarbij zijn vlaggen aan alle toppen aanwezig. Dit klopt
   met de zeilen van het fluitschip ,,De Houtmolen" van
   voornoemden SICKE SLEESWIJK, zooals ze bekend zijn
   uit diens nog bewaarde scheepsjournaal. Op het schip
   ,,De Catharina" daarentegen werden boven de marszeilen
   ook nog bramzeilen gevaren, die op het oudste
   zegel niet voorkomen.
   Dit maakt het waarschijnlijk, dat het wapen reeds
   door genoemde SICKE SLEESWIJK , den eersten mederechter
   van de familie, tusschen de jaren 1765 en 1778,
   werd aangenomen.
   De fluitschepen werden door ons in de 17e en 18e
   eeuw gebezigd voor de vrachtvaart en wel voornamelijk
   voor die in Europa (") -. Zoodat dit wapenfiguur, gezien
   de famieliehistorie, hier ongetwijfeld is op te vatten
   als een symbool van den koophandel en de zeevaart.
   Resumeerend : het wapen van het geslacht SLEESWIJK
   geeft in het zilveren fluitschip op blauw de belangen
   weer, welke deze familie van ouds had bij koophandel
   en zeevaart; de drie groen& klav&bladen- 'OP iilvet
   symboliseeren het later verkregen landbezit, terwijl de
   .zwarte halve adelaar op goud duidt op het daarop
   verworven Friesche rechtersambt. (O) -
   Alzoo blijkt dit Friesche familiewapen een zi+jke
   inhoud te bezitten, welke, dank zij de publicatie van
   den heer K ITS N IEUWENKAMP, thans volledig te begrijpen
   is. Tevens kon daardoor de tijd van wapenaanname
   ten naastenbij bepaald worden.

   F. W. WEGENER SL E E S W I J K

   Bron Indische Navorscher 1936


   Met Vriendelijke groet van
   Anton Musquetier

   Mijn site al eens bezocht ?, U zult verrast zijn, met zoveel
   gegevens, o.a. duizenden toevallige vondsten,
   Molenaars, Schippers, Veldwachters, Bedelaars, Wezen, Kolonisten,
   Ambtenaren enz. voor uw onderzoek.
   http://members.home.nl/musquetier/

   U bent om wat voor reden ook, niet in staat naar het archief te
   komen, maar wilt toch copieen van .....? zie;
   http://groups.yahoo.com/group/frieslandcopie

   Wilt U uw eigen Schippers-Veldwachters, Bedelaars, Vondelingen, enz.
   zelf op mijn site zetten dat kan.
   http://groups.yahoo.com/group/schippersenveldwachters_nederland
   Uitgaande berichten worden gescand met Norton Antivirus
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.