Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Translation help -- Frisian

Expand Messages
 • Karel van der Wal
  ... Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com Datum: 12/24/04 14:41:16 Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com Onderwerp: [Friesland-genealogy] Translation
  Message 1 of 4 , Dec 24, 2004
   -------Oorspronkelijk bericht-------

   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Datum: 12/24/04 14:41:16
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Translation help -- Frisian


   I received a one-page artilce written by Ype Brouwers concerning my
   family. It is in Frisian. I have a difficult time with Frisian -- I
   think I understand the meaning, but I am not sure. If someone has a
   few moments can you please translate to English or Nederlands. Ik
   kan nederlands lezen.

   (the special diacritical marks in Frisian are not available in this
   font.)

   Ferslach fan 'e gearkomste fan 6 november 2004
   Verslag van de bijeenkomst van 6 november 2004
   Der wienen 40 (famylie)leden ofkommen op 'e gearkomste.
   Er waren 40 (familie)leden op de bijeenkomst bijeengekomen
   Roemeling en op it leste nipperke, frou Hartmans wiene behindere.
   Roemeling en op het laatste moment, mevrouw Hartmans waren verhinderd

   Henk Zeinstra dielt mei dat yn it argyft fan it Huis Bergh yn 'e
   Henk Zeinstra deelt mede dat in het archief fan 't Huis Bergh in de
   Achterhoek nijsgjirrige brieven ut de 80-jierrige oarloch fan
   Achterhoek nieuwsgierige brieven uit de 80 jarige oorlog van
   Friezen oantroffen binne. Hy sil kontakt opnimme mei Tresoar. Dan is
   Friezen aangetroffen zijn. Hij zal contact opnemen met Tresoar. Dan is
   it ta oan 'e ynlieding fab Onne Hellinga oer de Sinnema's syn
   het tijd voor de inleiding van Onne Hellinga over de Sinnema's zijn
   oerpake Geert (1842-1933) dat wie in Sinnema, sadwaane. Fan Geert
   overgrootvader Geert (1842-1933) dat was een Sinnema, vandaar. Van Geert
   wurdt sein dat er, op syn alde dei, de earste fan it doarp mei in
   werd gezegd dat hij, op zijn oude dag, de eerste van het dorp was
   radio wie. Dat wie net in echt sukses want it hiele doarp stie by
   die een radio bezat.Dat was niet echt een succes want het hele dorp stond
   him foar 'e ruten mei te harkjen. Yn syn tiid hat Vleer publisearre
   bij hem voor de ramen mee te luisteren. In zijn tijd heeft Vleer
   gepubliceerd
   oer de famylies Sinnema fan Wurdum, Aldtsjerk, Beetstersweach en
   over de families Sinnema van Wirdum, Oudkerk, Beetsterzwaag en
   Frjentsjer. Cy fab Wurdum skaaiden troch harren staemheit Haye
   Franeker. Die van Wirdum stamden door hun stamvader Haye Harins
   Harins streekrjocht nei Sjoerd Sinnema te Heech 1450, sa die wol
   rechtstreeks naar Sjoerd Sinnema te Heeg (1450), zo deed dat
   bliken ut famylje-oantekenings. Doe't spekker syn kertiersteat
   blijken uit familie aantekeningen. Toen de spreker zijn kwartierstaat
   publisearre, hat er lykwols dy stamrige dochs mar net mei opnommen
   publiseerde, heeft hij echter de stamreeks toch maar niet opgenomen
   en dat wie ek mar goed.
   en dat was maar goed ook.

   Yn 'e mande mei Sjors Sinnema en Sytie (mei Sinnema-mem) het
   In samenwerking met Sjors Sinnema en Sytie (mijn Sinnema-moeder) heeft
   sprekker it undersyk fuortsetten. Sa kaam ek oan it ljocht dat der
   spreker het onderzoek voortgezet. Zo kwam aan het licht dat er
   nea net in Haye Harings bestien hie. Stamalden fan de Wurdumers
   nooit een Haye Harings heeft bestaan. Stamoudsten van de Wirdumers
   wiene Haye Louwes en Syouck Ides en dy Haye waard yn 1596 oantroffen
   waren Haye Louwes en Syouck (sjoukje ?) Ides en die Haye werd in 1596
   aangetroffen
   as boer op Sinnema staten under Wytmarsum. Der wie dus grif harren
   als boer op Sinnema staten onder Witmarsum. Daar was dus zonder mis hun
   soan Suffridus, de earste fan dit laach dat him Sinnema neamde,
   zoon Suffridus, de eerste van dit geslacht dat hem Sinnema noemde,
   berne. Syn broer Haring Hayes wie boer en kistemakke en hat ek en
   geboren. Zijn broer Haring Hayes was boer en kistenmaker en heeft ook
   preekstoel fan Dronryp makke.
   een preekstoel (dominee kansel) van Dronrijp gemaakt.

   Ut him gijn Sinnema-neiteam mar wol ut de oare bruorren Yde, Loue en
   Uit hem geen Sinnema nageslacht maar wel uit de andere broers Yde,Loue en
   Pybe. Dy Yde Hayes Sinnema, te Wurdum 1635, hie in dochter Antje
   Pybe. Die Yde Hayes Sinnema, te Wirdum 1635, had een dochter Antje
   Ydes, troud mei Pieter Jans, en bernsbern Antje em Jan Pieters.
   Ydes, gehuwd met Pieter Jans, en kleinkind van Antje en Jan Pieters.
   Lestneamde Antje troude Aelse Mients en ut dat stel, mar ek ut soan
   Laatstgenoemde Antje huwde Aelse Mients en uit dat stel/paar, maar ook uit
   zoon
   Pieter Jans en skoansoan Jan Keimpes fan Jan Pieters kamen de
   Pieter Jans en schoonzoon Jan Keimpes van Jan Pieters kwamen de
   famylies Sinnema fuort. Sa binne trije famylies of brokstikken fan
   families Sinnema voort. Zo zijn drie families of brokstukken van
   Vleer under ien neamer brocht, ek dy fan Aldtsjerk.
   Vleer onder een noemer gebracht, ook die van Oudkerk.   There is more, but it relates to another line of Sinnema's.

   Thank you very much. This means a great deal to me.

   Met vriendelijke groeten.

   Dan Sinema
   Tucson, AZ, USA
   dansinema@...

   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo
   com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   Yahoo! Groups Sponsor
   ADVERTISEMENT


   Yahoo! Groups Links

   To visit your group on the web, go to:
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

   To unsubscribe from this group, send an email to:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.