Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

symon sjoerds ypma, fettje cornelis bosma en lijsbeth sytzes kooistra

Expand Messages
 • jeroen hofstra
  Goedenavond, ik ben op zoek naar de voorouders van Symon Sjoerds YPEMA en Fettje Cornelis BOSMA en Lijsbeth Sytzes KOOISTRA en aanvullingen op onderstaande
  Message 1 of 2 , May 16, 2004
   Goedenavond,

   ik ben op zoek naar de voorouders van Symon Sjoerds YPEMA en Fettje Cornelis
   BOSMA en Lijsbeth Sytzes KOOISTRA en aanvullingen op onderstaande
   fragmentgenelaogie.

   I Symon Sjoerds YPEMA, van Nijland (1738, 1749), redelijk boer (1749), tr.
   (3e proclamatie Britswerd 7-12-1738) Fettje Cornelis BOSMA, afkomstig van
   Wieuwerd (1738)

   Kinderen van Symon Sjoerds en Fettje Cornelis:
   1 Trijntie Symens. Zij is gedoopt op 06-06-1740 in Nijland [bron: DTB 877].
   2 Acke Symens. Zij is gedoopt op 24-02-1743 in Nijland [bron: DTB 877].
   3 Sjoerd Symens YPMA, geboren in Nijland Volgt II.
   4 Cornelis Symens. Hij is gedoopt op 25-03-1753 in Nijland [bron: DTB 877].
   5 Marten Symens. Hij is gedoopt op 24-10-1756 in Nijland [bron: DTB 877].

   II Sjoerd Symens YPMA is geboren in Nijland, gedoopt op 02-10-1746 in
   Nijland [bron: DTB 877]. Boer te Nijland (1811). Sjoerd Symens is overleden
   op 10-05-1826 in Witmarsum (Letter W, no 20)
   Sjoerd Symens trouwde op 28-04-1771 in Britswerd, Wieuwerd [bron: DTB 68]
   met Lijsbeth Sytzes KOOISTRA, afkomstig van Edens (1771), overleden op
   20-11-1796 in Nieuwland.
   (Notitie bij overlijden van Lijsbeth Sytzes: bij de huwelijksakte zoon van
   1812 staat 20-11-1796 vermeldt. Bij huwelijksakte kleindochter (1826) staat
   20-10-1796.)

   Kinderen van Sjoerd Symens en Lijsbeth Sytzes:
   1 Symon Sjoerds YPMA, geboren omstreeks 1774 in Wieuwerd Volgt III.
   2 Rigtje Sjoerds, geboren omstreeks 1777.
   3 Sijtze Sjoerds, geboren omstreeks 1779.
   4 Marten Sjoerds, geboren omstreeks 1786.
   5 Fettje Sjoerds, geboren omstreeks 1789.


   III Symon Sjoerds YPMA is geboren omstreeks 1774 in Wieuwerd, gedoopt op
   22-05-1774 in Wieuwerd [bron: akte 2e huwelijk]. Boer. Symon Sjoerds is
   overleden op 10-04-1822 in Hartwerd (Letter H, no,10),
   Symon Sjoerds:
   (1) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, v��r 1805 met Jantje (Akke) Sijbrands
   KOOPMANS, ongeveer 28 jaar oud. Jantje (Akke) Sijbrands is geboren omstreeks
   1777, dochter van Siebren Minnes (Koopmans) en Akke Gatses BUMA. Jantje
   (Akke) Sijbrands is overleden op 31-08-1810 in Tzum, ongeveer 33 jaar oud.

   (2) trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 09-05-1812 in Witmarsum [bron: Akte 4,
   Wonseradeel 1812] met Grietje Jans ANDELA.

   Kinderen van Symon Sjoerds en Jantje (Akke) Sijbrands:

   1 Akke Symens YPMA, geboren omstreeks 1804.
   2 Elisabeth Symens YPMA, geboren op 13-11-1805 in Tzum, gedoopt op
   01-12-1805 in Tzum. Elisabeth Symens is overleden op 13-03-1881 in Nijland.
   Elisabeth Symens trouwde te Workum, 20 jaar oud, op 24-05-1826 met Gosse
   Lieuwes BOOTSMA, 22 jaar oud. Gosse Lieuwes is geboren op 07-03-1804 in
   Nieuwhuizum, zoon van Lieuwe Jentjes BOOTSMA en Hinke Gosses BOSMA. Hij is
   gedoopt op 02-04-1804 in Nieuwhuizum.
   Gosse Lieuwes is overleden op 14-10-1882 in Nijland.
   3 Sjoerdtje Symens YPMA, geboren omstreeks 1809.   --
   Met vriendelijke groet,

   Jeroen Hofstra


   ---------------------------------
   Do you Yahoo!?
   SBC Yahoo! - Internet access at a great low price.

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • simonkooistra
   Hallo Jeroen, Symon Sjoerds YPEMA en Fettje Cornelis komen ook in mijn kwartieren - via Acke- voor, maar ik weet niet verder van hun afstamming. Een mogelijke
   Message 2 of 2 , Jun 4, 2004
    Hallo Jeroen,

    Symon Sjoerds YPEMA en Fettje Cornelis komen ook in mijn kwartieren -
    via Acke- voor, maar ik weet niet verder van hun afstamming. Een
    mogelijke aansluiting die ik zou willen onderzoeken is de volgende.

    Sioerdt Sijmens x Aukje Martens gehuwd 24 5 1703
    Sijmen Doedes x N Hessels Reenstra
    Doede Sijmen x Luits Tiepckes Epema (volgens Nageslacht Uilje Klazes
    Huistra en Anneke Freerks Bokma, P W Huistra en P U Boersma 1992)
    Tjepcke Tjalkes Epema x Remck Hayes Bennema (zie verder
    http://home.wanadoo.nl/klaasdewinkel/kws/08/08_00004.htm)

    Mbt de nazaten een aanvulling op een van de kinderen van Gosse
    Lieuwes Bootsma en Elisabeth Symens Ypma tw Johanna Gosses Bootsma
    geb 8 2 1861 Folsgare, ovl 28 2 1830 Folsgare. Zij trouwde 24 5 1851
    Wymbritseradeel met Harmen Klazes Wiersma, geb 14 8 1826, overleden
    23 maart 1854, zoon van Klaas Sybes Wiersma en Janke Foekes Engma(
    geh 2 9 1829 te Workum)
    Zij hertrouwde 28 11 1856 met Simon Sipkes Kooistra geb 11 8 1820 te
    Jelsum, ovl 17 8 1904 te Folsgare.
    Uit haar 1e huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. Uit het 2e
    navolgende:
    Gosse Simons, geb 30 12 1857, Folsgare, ovl 12 9 1859 Folsgare.
    Johanna Simons, geb 29 1 1861, Folsgare, ovl 27 6 1861 Folsgare.

    Simon Sipkes was een zoon van Sipke Gabes Kooistra en Rinske Symons
    Algera (geh 21 6 1817 te Wymbritseradeel) hij was weduwnaar van
    Baukjen Ruurds Abma geh 28 mei 1842 Wymbritseradeel en hertrouwde
    1 11 1866 te Leeuwarderadeel met Sytske Aukes Postma.

    Uit het huwelijk van Simon en Baukje stam ik in rechte lijn af. Maar
    ik ben ook een nazaat van Sytske Aukes Postma, tw uit haar 1e
    huwelijk had zij 1 kind, een dochter, Trijntje Sijes van Wijngaarden
    en deze trouwde 1 6 1872 Wymbritseradeel met stiefbroer Sipke Simons
    Kooistra.

    Dat wij in de familie zitten blijkt ook uit de gemeenschappelijke
    afstamming van Rienk Rienks (Rienstra) en Houkjen Jans, waar ik
    afstam van Sietze Rienks.

    met vriendelijke groet
    Simon Kooistra    --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, jeroen hofstra
    <jeroen_hofstra@y...> wrote:
    > Goedenavond,
    >
    > ik ben op zoek naar de voorouders van Symon Sjoerds YPEMA en
    Fettje Cornelis
    > BOSMA en Lijsbeth Sytzes KOOISTRA en aanvullingen op onderstaande
    > fragmentgenelaogie.
    >
    > I Symon Sjoerds YPEMA, van Nijland (1738, 1749), redelijk boer
    (1749), tr.
    > (3e proclamatie Britswerd 7-12-1738) Fettje Cornelis BOSMA,
    afkomstig van
    > Wieuwerd (1738)
    >
    > Kinderen van Symon Sjoerds en Fettje Cornelis:
    > 1 Trijntie Symens. Zij is gedoopt op 06-06-1740 in Nijland [bron:
    DTB 877].
    > 2 Acke Symens. Zij is gedoopt op 24-02-1743 in Nijland [bron: DTB
    877].
    > 3 Sjoerd Symens YPMA, geboren in Nijland Volgt II.
    > 4 Cornelis Symens. Hij is gedoopt op 25-03-1753 in Nijland [bron:
    DTB 877].
    > 5 Marten Symens. Hij is gedoopt op 24-10-1756 in Nijland [bron:
    DTB 877].
    >
    > II Sjoerd Symens YPMA is geboren in Nijland, gedoopt op 02-10-1746
    in
    > Nijland [bron: DTB 877]. Boer te Nijland (1811). Sjoerd Symens is
    overleden
    > op 10-05-1826 in Witmarsum (Letter W, no 20)
    > Sjoerd Symens trouwde op 28-04-1771 in Britswerd, Wieuwerd [bron:
    DTB 68]
    > met Lijsbeth Sytzes KOOISTRA, afkomstig van Edens (1771),
    overleden op
    > 20-11-1796 in Nieuwland.
    > (Notitie bij overlijden van Lijsbeth Sytzes: bij de huwelijksakte
    zoon van
    > 1812 staat 20-11-1796 vermeldt. Bij huwelijksakte kleindochter
    (1826) staat
    > 20-10-1796.)
    >
    > Kinderen van Sjoerd Symens en Lijsbeth Sytzes:
    > 1 Symon Sjoerds YPMA, geboren omstreeks 1774 in Wieuwerd Volgt III.
    > 2 Rigtje Sjoerds, geboren omstreeks 1777.
    > 3 Sijtze Sjoerds, geboren omstreeks 1779.
    > 4 Marten Sjoerds, geboren omstreeks 1786.
    > 5 Fettje Sjoerds, geboren omstreeks 1789.
    >
    >
    > III Symon Sjoerds YPMA is geboren omstreeks 1774 in Wieuwerd,
    gedoopt op
    > 22-05-1774 in Wieuwerd [bron: akte 2e huwelijk]. Boer. Symon
    Sjoerds is
    > overleden op 10-04-1822 in Hartwerd (Letter H, no,10),
    > Symon Sjoerds:
    > (1) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, vóór 1805 met Jantje (Akke)
    Sijbrands
    > KOOPMANS, ongeveer 28 jaar oud. Jantje (Akke) Sijbrands is geboren
    omstreeks
    > 1777, dochter van Siebren Minnes (Koopmans) en Akke Gatses BUMA.
    Jantje
    > (Akke) Sijbrands is overleden op 31-08-1810 in Tzum, ongeveer 33
    jaar oud.
    >
    > (2) trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 09-05-1812 in Witmarsum
    [bron: Akte 4,
    > Wonseradeel 1812] met Grietje Jans ANDELA.
    >
    > Kinderen van Symon Sjoerds en Jantje (Akke) Sijbrands:
    >
    > 1 Akke Symens YPMA, geboren omstreeks 1804.
    > 2 Elisabeth Symens YPMA, geboren op 13-11-1805 in Tzum, gedoopt op
    > 01-12-1805 in Tzum. Elisabeth Symens is overleden op 13-03-1881 in
    Nijland.
    > Elisabeth Symens trouwde te Workum, 20 jaar oud, op 24-05-1826 met
    Gosse
    > Lieuwes BOOTSMA, 22 jaar oud. Gosse Lieuwes is geboren op 07-03-
    1804 in
    > Nieuwhuizum, zoon van Lieuwe Jentjes BOOTSMA en Hinke Gosses
    BOSMA. Hij is
    > gedoopt op 02-04-1804 in Nieuwhuizum.
    > Gosse Lieuwes is overleden op 14-10-1882 in Nijland.
    > 3 Sjoerdtje Symens YPMA, geboren omstreeks 1809.
    >
    >
    >
    > --
    > Met vriendelijke groet,
    >
    > Jeroen Hofstra
    >
    >
    > ---------------------------------
    > Do you Yahoo!?
    > SBC Yahoo! - Internet access at a great low price.
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.