Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Smellingerlânske skaaien

Expand Messages
 • Yntze van der Honing
  Smallingerland (Friesland) Smellingerlânske (minniste) skaaien: Smallingerlandse (doopsgezinde) geslachten: 1. Frege: de kertieren fan Riemer Jans en Sytske
  Message 1 of 1 , Oct 7, 1999
   Smallingerland (Friesland)

   Smellingerl�nske (minniste) skaaien:
   Smallingerlandse (doopsgezinde) geslachten:

   1. Frege: de kertieren fan Riemer Jans en Sytske Hayes (troud Drachten 16
   jannewaris 1707). Dit binne de my �ldst bekende foar�lden fan �e famylje
   VAN DER KAMP.

   2. Frege: de kertieren fan Meeuwes Hendriks en Dieuwke Jans (troud Aldegea
   5 febrewaris 1713). Hja hiene in dochter Froukjen Meeuwes.

   3. Frege: de kertieren fan Durk Jans en Grietje Roels, troud yn Drachten 26
   augustus 1753 . Hja hiene in dochter Froukjen Durks.

   4. Frege: de kertieren fan Hendrik Hendriks en Tetje Klazes, troud yn
   Drachten 5 desimber 1773. Hja hiene neist Hendrik wierskynlik ek in soan
   Sjoerd. Dit binne de my �ldst bekende foar�lden fan �e famylje PLOEGSTRA.

   5. Frege: de kertieren fan Tetje Johannes, troud yn Drachten 31 oktober
   1784 mei Hendrik Jelkes.Dit binne de my �ldst bekende foar�lden fan in
   famylje KIJLSTRA.

   6. Frege: de kertieren fan Jelke Jans en Trijntje Hendriks, dy't om 1760
   hinne yn �e Rottefalle wennen.


   Yntze van der Honing
   yntze@...
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.