Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Gulmans/Keegstra-Westdongeradeel

Expand Messages
 • simon koorn
  Beste Teake van der ley, Alexander de Groot en lijstgenoten. De ouders van Aaltje Gulmans zijn : Jan Beernts Gulmans, geboren rond 1741, overleden 7 mei 1815
  Message 1 of 2 , Jan 4, 2004
   Beste Teake van der ley, Alexander de Groot en lijstgenoten.

   De ouders van Aaltje Gulmans zijn : Jan Beernts Gulmans, geboren rond
   1741, overleden 7 mei 1815 te Ternaard (gem. Westdongeradeel) Hij
   huwde op 30 juni 1776 te Surhuizum met Trijntje Jacobs, geboren rond
   1755 en overleden 21 mei 1815 te Ternaard. Dit echtpaar kreeg 5
   kinderen; Aaltje Gulmans is het vierde kind.

   Jan Beernts Gulmans is in de ngemeente Westdongerradeel de eerste,
   die de naam draagt : "Gulmans". Bij volkstelling van 1947 zijn het 58
   naamsdragers. Daarvan wonen 38 in het dorp Ternaard, hoofdplaats van
   voormalige gemeente Westdongeradeel.

   Mijn bestand omvat dit ogenblik 178 naamsdragers. Een klein gedeelte
   behoort niet tot de familie, die hun wortels hebben in Ternaard.

   Keegstra.

   De suggestie van Taeke van der Ley (return-mail van 22 november 2003)
   dat het Huwelijk van Hessel Rinses en Antje Klazes omstreeks 1745 in
   Groningerland gesloten zou kunnen zijn.

   Het antwoord daarop is nee. Waar dit huwelijk dan wel is gesloten
   blijft voorlopig nog een raadsel. Ik heb de lidmatenboeken van de
   hervormde gemeenten Wierum , Hantum, Hantumhuizen nog niet kunnen
   raadplegen.

   Bij de verdere raadpleging heb ik eerst gebruikt:

   1. het archief van onze eigen groep : Yahoo-Group. Friesland-
   Genealogy, briefnrs. 6046/6049, 6327.

   2. Zoekmachine Google met de zoekwoorden : Keegstra genealogie,
   Hessel rinses ed.

   Dit gaf de volgende site's :

   http://members.lycos/degroota/Genalogie_keegstra.htm?

   http://home.wanadoo.nl/sytskebarkhuis/keegstra.htm

   http://home.wanadoo.nl/syskebarkhuis/kwartierstaat_grietje_de_groot.ht
   m

   http://home.hetnet.nl?~edwin-
   eelkje/Persoonkarten/keegstra_hessel_renses_rinses

   Hieruit komt de volgende informatie :

   Reëelkohier van Westdongeradeel komy hij in 1746 niet voor, wel in
   1747. Hij huurt dan diverse stukken grond.

   In het Quotisatieboek van Westdongeradeel van 1749, folio [bladzij}
   14 staat: naam Hessel Rinses, Plaats : Wierum, omscrijving :
   "Een boer, gemeen [gewoon]in staat" ,6 persoen boven 12 jaar en 2
   beneden 12 jaar, aanslag : 60-14-4.

   Waar ligt deze boerderij in de buurt van Wierum.

   Hiervoor een replica van de grote Schotanus-Atlas geraadpleegd.

   Op de kaart van de Grietenij Westdongeradeel is even ten zuiden van
   het dorp getekend : een boerderij met de naam : "Keeg"

   Ongeveer 2500 meter gerekend van af de toren van Wierum.

   De Schotanus-kaart kan het beste worden vergeleken met een
   topografische kaart van de jaren 1960 of ouder. De huidige kaart laat
   zich moeilijker interpreteren vanwage de ruilverkaveling van de jaren
   1968-1993.

   wat betekent : "Keeg"

   Volgens de Encyclopedie van Friesland, uitgave 1958, blz. 400:
   "Naam van buitendijks land"
   In artikeltje worden meerdere plekken in Friesland genoemd.

   Ten aanzien van Wierum wordt gezegd, dat deze naam daar moeilijk ie
   te verklaren.

   Bij het artikeltje zijn de volgende bronnen gebruikt : Fryske
   Plaknammen I, 52-54, Schönfeld, Veldnamen, 14, 23, 29.

   Rinse Hessels, zoon van de boer wonende te Wierum, nam in de Mairie
   [franse gemeente] Burum, folio 29, in 1811 de naam : "Keegstra" aan

   Door verschrijving des ambtenaars is ook de naam Keekstra ontstaan.

   Naar het huwelijk van circa 1745 moet nader onderzoek worden gedaan.


   Met vriendelijke groeten

   S. Koorn
  • hzijlstra
   Simon, Een lid van De Sneuper, Ger Helder, heeft veel gegevens over Keegstra s. Ik zal je bericht wel even naar hem doorsturen. In de rubriek Nieuws van
   Message 2 of 2 , Jan 4, 2004
    Simon,

    Een lid van De Sneuper, Ger Helder, heeft veel gegevens over
    Keegstra's. Ik zal je bericht wel even naar hem doorsturen. In de
    rubriek Nieuws van http://www.angelfire.com/vt/sneuper vind je ook
    een link naar een kwartierstaat Keegstra/Keekstra van zijn hand.

    Groetnis, Hans
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.