Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

7469HETTEN

Expand Messages
 • hetteuilkema
  Feb 2, 2002
   Yn de Fryske Greidhoeke (westlik fan de Middelsee) wennen tusken
   1730 en 1804 teminsten acht manlju mei de foarnamme (of heitenamme)
   HETTE. Binne der lêzers dy't oanjaan kinne oft, en sa ja, hoe't guon
   fan dizze minsken besibbe wiene? It wiene:

   In the Friesian Greidhoeke (west of the Middelsea), there lived
   between 1730 and 1804 at least eight men with the first name (or
   patronym) HETTE. Can readers indicate whether, and if so, how, some
   of these men were related? They were:

   -- Hette Petrus Olingius, *(dope) 5 maart 1730 Wommels (Workum?)
   -- Hette Ynses Hettema, * ca 1748 Arum ·······† 24 december 1822
   Wonseradeel
   -- Hette Dirks Kuipers, * ca 1760 Pingjum ·······† 23 oktober 1824
   Witmarsum
   -- Hette Annes Glinstra, * ca 1772·······† 29 april 1842 Bolsward
   -- Hette Hieltjes Hiemstra, * 30 augustus 1781 Burgwerd·······† 27
   oktober 1858 Sneek
   -- Willem Hettes Hofstra, * ca 1797 Witmarsum·······† 25 april 1828
   Wymbritseradeel
   -- Hette Hyltjes Hiemstra, * 19 december 1800 ·······† 29 jauari
   1855 Hennaarderadeel
   -- Hette Doekeles Ypma, * 1804 Wommels·······† 30 augustus 1870
   Hennaarderadeel.
   Yn it foarút myn tank / Thanks for your help.
   Hette Uilkema, hette@... .
  • Show all 3 messages in this topic