Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

5619Re: [overijssel-genealogy] van der VEGT.

Expand Messages
 • menno.vanderhauw@engelhard.com
  Sep 1, 2001
  • 0 Attachment
   Jack

   Prof M. Groen (Lijsterbesstraat 3, Nuenen) heeft drie boeken geschreven
   over Oldeboorn, nl burgers van Oldeboorn in de 18e eeuw, Meiers en
   Landheren te Oldeboorn in de 18e eeuw en .Burgers te Oldeboorn in de 19e
   eeuw
   Hierin beschrijft hij per huis alle bewoners en eigenaren vanaf 1650-1830
   met hun familiaire relaties.

   Hier de gegevens over Martinus van der Vecht(Vegt)

   In 1713 trouwt Martinus van der Vecht met de weduwe Aukje Ydes. Deze
   trouwerij verloopt niet op rolletjes, aangezien blijkt dat van der Vecht
   trouwbeloften gedaan had aan een zekere Hendrina Egberts uit Donkerbroek.
   Hij wordt voor 3/4 jaar geschorst als predikant als hij zijn zoon bij
   Aukje, Herman Koops, laat dopen. Dat gebeurt in 1714. Maar het kind
   overlijdt, evenals tweemaal een dochter Katrien, die in 1716 en 1720
   gedoopt werden. De derde dochter Katrien blijft in leven en trouwt in 1744
   een zekere Tjeerd uit Leeuwarden die zich Ydema noemt. Tjeerd en Katrien
   laten in 1750 een zoon Herman Koops en in 1752 een dochter Aukje te
   Oldeboorn dopen. In 1783 verkoopt Herman Koops 'van der Vecht' het
   ouderlijk huis te Oldeboorn.

   Een zijtak van mijn familie noemt zich later te Oldeboorn ook van der Vegt.
   nl Gerrit Arjens. Toen zijn vader wees was geworden was zijn voogd Martinus
   van der Vecht. Dit beviel blijkbaar goed.

   In De dagboeken van Lieuwe Jans de Jong (1825-1855) uitgegeven door
   drukkerij "de Jong" (dit zijn zijn nakomelingen) worden ook vdegt
   besproken.
   Deze boer te Oldeboorn krijgt op 30 mei 1835 een nieuwe knecht genaamd
   Rinze Wiebes vd Vegt.
   Op 11 december 1835 keerde Rinze terug met zijn paspoort van volbrachte
   dienst voor het vaderland te den haag.
   Op 13 mei 1836 vertrekt RW vd Vegt.

   Op 19 april 1852 was de koninklijke inkomst lijsterrijk in onze hoofdstad
   Leeuwarden. Wat eere, wat feesten , de couranten zijn er vol van. Vanaf
   Harlingen waar hij met den stoomboot aankwam, rondsom waar hij geweest is,
   zelfs in de boerderije van R.W. vd Vegt.

   31 maart 1854 : Longziekte bij het vee van RW van der Vegt te Akkrum.

   31 oktober 1843 overlijdt een kind van Tjeerd W. van der Vegt aan de
   mazelen en/of kinkhoest. naderhand nog een van der Vegt.


   Uit Wumkes Stads en Dorpskroniek (1700-1900). Dit fragmenten uit de
   Leeuwarder Courant.

   13 juli 1700 : Volgens besluit van Gedep. Staten scheiden Donkerbroek en
   Haule zich af van Oosterwolde c.a. en constitueeren zich tot een bijzondere
   gemeente, die een eigen leraar beroept nl Martinus van der Vecht.

   2 oktober 1823 : Gedeputeerden machtigen R. en S.W. van der Vegt te
   Beetsterzwaag tot opmeting der veenderijen.


   Menno van der Hauw
   "j. van der
   vegt" To: <overijssel-genealogy@yahoogroups.com>
   <j.vander.vegt@ cc:
   hccnet.nl> Subject: Re: [overijssel-genealogy] van der VEGT.

   08/31/01 10:37
   PM
   Please respond
   to
   overijssel-gene
   alogy


   > Ietsje eerder (halverwege 18e eeuw) was er in Oldeboorn (Friesland) een
   > dominee genaamd Marinus van der Vegt (Vecht), ook predikant Ned. Herv.
   > Kerk.
   > Over zijn achtergrond weet ik verder weinig.

   Deze Van der Vegt komt nog niet voor in mijn bestanden. Kun je iets meer
   vertellen over de bron waar je deze naam tegenkwam?

   Vriendelijke groet uit Delft,

   Jack van der Vegt

   Stuur om af te melden van deze groep een bericht aan/To unsubscribe from
   this group, send an email to:
   overijssel-genealogy-unsubscribe@egroups.com   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  • Show all 6 messages in this topic