Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

48180Sicco Roorda van Eijsinga

Expand Messages
 • henksmidtman
  Aug 7, 2009
   1 van mijn voorouders is Sicco Roorda en volgens de familietraditie van de familie Roorda van Eysinga zou deze Sicco Roorda een zoon zijn van Sytze Roorda en deze op zijn beurt de zoon zijn van Feye Roorda en Hylck van Eysinga en Feye op zijn beurt weer de zoon van jr. Syds van Roorda, die in 1660 overleed op Minnoltsma-slot te Bornwird. Van deze laatste is de boedelbeschrijving opgenomen in Weesboek Q-12 van Westdongerdaeel (f.141-143), hetgeen er volgens de schrijver op zou wijzen dat er 1 of meer minderjarige mannelijke erfgenamen (zoon of neef) moeten zijn geweest. Sytze Roorda van Eysinga zou in dit geval dus naar zijn grootvader zijn genoemd, hetgeen wel past in de traditie op de oudste kleinzoon te vernoemen naar zijn grootvader. Syds van Roorda, was echter niet getrouwd en had voor zover bekend geen kinderen. Uiteraard hoeft dit niets te betekenen, hij zou een (onecht) kind kunnen hebben, Feye is wel naam die voorkomt in de genealogie van de Roorda's, alleen dan zou toch minstens ergens gemeld zijn het huwelijk tussen Feye Roorda en Hylck van Eysinga, bijvoorbeeld in het stamboek van de Friese adel.
   Sicco Roorda is 3 keer getrouwd geweest, het eerst met Sara Bekker, het opvallende is dat hun kinderen alle genoemd zijn naar haar kant van de familie.
   Graag zou ik willen weten of iemand al eens naspeuringen heeft gedaan naar deze persoon en wat de resultaten waren. Of waar ik de beste kansen heb om iets meer over deze Sicco Roorda te vinden.
  • Show all 6 messages in this topic