Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

47562Re: Jan Jeips en Akke Roels

Expand Messages
  • Egbert Lantinga
    May 2, 2009
    • 0 Attachment
      Ik zat even wat te knoeien met mijn aantekeningen, en daarom heb ik mijn eerste e-mail verwijderd. Maar nu weet ik het weer:
      AEngwirden, huwelijken 1663
      Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 juli 1663 in Luinjeberd
      Man : Jelle Roeloffs afkomstig van Luinjeberd
      Vrouw : Arj.. Meites afkomstig van Luinjeberd

      Jelle Roel[of]s is dus overleden tussen 1694 en 1698 en Arjaantje Jelle Roelofs weduwe (=Arrien Jelles) wordt in 1698 als eigenaar van de helft Luinjeberd nr. 2 vermeld. Later dus opgevolgd door hun zoon Roel Jelles.

      Groet,
      Egbert

      > Beste Jos,
      > Ik heb ze alle 7 in mijn kwartierstaat staan (hopelijk zonder fouten):
      > http://members.chello.nl/e.lantinga/
      > Roel Jelles, de vader van Akke Roels, was in 1711 (Reëelkohieren Luinjeberd)
      > eigenaar van "een veenplaats ende huijsinge in Schoterlandt met eenigh lant groot
      > 17 morgens wordt hier voor de helft genomen".
      > Volgens de Proclamatieboeken van Aengwirden was hij in 1720 huisman in 't Meer.
      > Tevens was hij in 1711 voor de helft eigenaar van Luinjebert nr. 2 (in 1698
      > Arrien Jelles), en in 1728 nog steeds:
      > Stemkohier 1728 Luinjeberd (Ængwirden)
      > Stem nr. 2, aantal stemmen: 1
      > Zakelijk gerechtigden:
      > Broer Wisses, eigenaar voor 1/2
      > Roel (ROELOF) Jelles, eigenaar voor 1/2
      > Dedde Clases (KLASES), gebruiker
      > In de Hypotheekboeken van Schoterland wordt in 1710 Jelle Roels, huisman te Luinjeberd, vermeld als crediteur van een lening welke in 1694 is verstrekt aan Pieter Jelles (overl. in of voor 1710) en zijn vrouw Tietske Brugts te Heerenveen.
      > Groet,
      > Egbert
      >
    • Show all 6 messages in this topic