Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

44663Re: [Friesland-genealogy] Re: Translation for "huislieden" and "doopheffer"

Expand Messages
 • Peter Nanne Streekstra
  Aug 2, 2008
   Ernst-Jan,

   Chappeau,(=Frans, =hoed af)

   Eindelijk wetenschappelijk onderbouwd en duidelijk over de gemene
   huisman.(gemeen =gewoon/gewoonlijk ( ordininair)en niet slecht
   (Niets te maken met de ondergewaardeerde blanke hardwerkende, te veel
   belasting e/o alimentatie betalende heterosexuele echtgenoot (huisman) van
   heden:}).die een eventuele rolwisseling na 35 jaar emancipatie heeft moeten
   ondergaan.)
   De z.g, slimme vrije boer(a.h.w.) met toendertijd en ook nu hard meewerkende
   vrouwen), die zelfs kamerzetels veroverde, toch?
   Echter voor zover ik begrepen heb, was een huisman geen burger (poorter) en
   had als zodanig geen stemrecht, behalve als zij belastng betaalden.

   Dank,
   Peter Nanne Streekstra


   ----- Original Message -----
   From: "Ernst-Jan Munnik" <E_J_Munnik@...>
   To: <friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Saturday, August 02, 2008 12:54 PM
   Subject: RE: [Friesland-genealogy] Re: Translation for "huislieden" and
   "doopheffer"   Beste Joop,

   Dat is precies mijn ervaring: boer, in het algemeen. Het woordenboek er maar
   even op nageslagen: ook het WNT ( de moeder aller woordenboeken) geeft dit
   als meest gebruikelijk betekenis:

   HUISMAN Woordsoort: znw.(m.)
   Modern lemma: huisman
   znw. m., mv. gewoonlijk -lieden, -lui(den); soms (en in de bet. E)
   uitsluitend) -mans. Mnl. huusman, mnd. mhd. hûsman, nhd. hausmann. Uit Huis,
   I, 1 of 2) en Man, 1ste art., B, 1).
   A) In de middeleeuwen (t.w. onder het leenstelsel) overal hier te lande de
   naam voor den gemeenen vrije, en met name den vrijen boer; vervolgens: boer,
   landman, plattelandsbewoner, dorpeling in het algemeen: zie de bij Bouwman
   gegeven Syn. Vroeger zeer gewoon doch thans alleen nog als een ongemeene
   term voor boer of in historischen en ambtelijken stijl. Zie voor de
   geschiedenis van het woord in deze bet. FOCK. ANDREAE, H. de Groot's Inleid.
   met Aant. 2, 44 vlg. en verg. FOCK. ANDREAE, Oudn. burg. recht 1, 20).
   Huys-man … Agricola, colonus, villicus, ruricola, kil. [1599]. — Die
   huysluyden, dat waeren diegeene, die hem tot ambachten of lantneringe
   setteden, ende die van geenen waelgeboren luyden nedergecomen en waeren,
   Mem. v. d. proc. gen. b. h. Hof v. Holl., a°. 1467, aangeh. bij FOCK.
   ANDREAE, H. de Groot's Inl. enz. 2, 44. Sonder hen te cleeden als huysmans,
   oft landtluyden, Placc. v. Brab. 2, 217 a [1586]. Luy. Huysman, hou. Boer.
   't Is niet de pyne waert dat ick my nae dit roepen wen. Luy. Hou, jey Boer
   dan, coster 541 [1613]. Men vecht nu niet op zijn huismans, VONDEL 5,
   289 [1646] (lat. certamine agresti). De harders, majers, lantbouwers, en
   andere huislieden, de brune, Wetst. 2, 322 [c. 1648]. De Huislui weeten op
   een haar hoe 't heeft gevrooren, MOURIK, Wint. Vermaakk. 9. De Huisman …
   (quam) my eenig geld brengen voor huur van land, v. effen, Spect. 4, 193
   [1732]. Gij huisliên … Gij burgers! op een staatsman fier Wiens enz.,
   potgieter 9, 120 [1861]. Alle huislieden en dorpelingen der drie
   waterschappen, FRUIN, Bel. v. L. 92. Voren …, Waaruit het golvend geel Zal
   rijzen, en verblijden Den huisman met zijn loon, esser, Licht en Sch. 14
   [1874]. Nog voor een vijftig jaar hadden deftige oude boeren in Friesland
   gaarne, dat men hen op het adres van een brief als huisman betitelde,
   fockema andreæ, O.-N. Burg. Recht 1, 20. — Op den huisman teren of, met
   dezelfde bet., liggen en loopen: op den boer leven, teren (zie bij Boer, Dl.
   III, 156).
   Alle Cryghs-lieden … gaende langhst den Lande, theerende op de Cloosteren
   oft Huysman, … zonder yet te betaelene, Vl. Placcaertb. 1, 28 [1556]. De
   bedelaers ende vagebonden, ten platten lande loopende opten huysman, tot
   grooten laste van dien, bij V. VLOTEN, Opstand, 1575—1577, Bijl. I, blz. v.
   Het oorloghsvolk, dat onbetaalt op den huisman lagh, hooft, N.H. 400
   [1642]. — Zegsw. Hij weet meer dan een huismans hen: hij is zoo dom niet (V.
   DALE). Zie ook de aanhaling.
   Dese Jonckman wist al meer als een Huysmans henne (was al een heele piet),
   eer hy een hayr om sijn smoel hadde, erasmius, Op. posth. 1, 25.
   B) Huisheer, huisvader, gezinshoofd: verg. bij KIL.: Huys-man. …
   paterfamilias, maritus. In 't Mnl. is van huusman in deze bet. slechts één
   voorbeeld bekend, t.w. Amand. II, 6274, waar het de vertaling is van lat.
   paterfamilias der Vulgaat, b.v. in Matth. 24, 43 (Statenb., Matth. 24, 43
   [ed. 1688]: heere des huys). Het woord is, in deze bet., in onze dagen weder
   in gebruik gebracht om er eng. householder door weer te geven en vervolgens
   zeer bekend geworden in de samenst. huismanskiesrecht.
   Het … begrip …, dat vertegenwoordiging even ver moet gaan als belasting, en
   ieder huisman (householder) die meê betaalt ook meê stem hebben moet,
   FARNCOMBE SANDERS in Gids 1885, IV, 326. Het stemregt (toe te kennen) aan
   alle belastingbetalende huislieden, 330.
   C) In 't mv., gebezigd als gelijkbet. met (arme) huiszitten, blijkbaar niet
   als een gebruikelijke term.
   (Zekere erflating) tot behoeff der armen huyssitten off huysluyden oft hoe
   men die noemen zell, te weten die verarmt zijn, Uit het midden der 15de(?)
   eeuw), bij MULLER, Fundat. te Utr. 132.
   D) In 't mv., een enkele maal, bij CONSC., voor de gezamenlijke inwoners van
   een huis: de familie.
   Zonder op eene andere wijze van de huislieden afscheid te nemen dan door
   gebaren, 1, 379 a.
   E) Als naam eener appelsoort (mv. huismans), al of niet bij verkorting voor
   huismansappel; het woord is hier de naam van een kweeker, t.w. de, in
   verschillende spelling, veelvuldig voorkomende geslachtsnaam Huisman, die
   vermoedelijk meestal is op te vatten in de bet. A); verg. gelijkbet.
   Bouwman, De Boer enz. als geslachtsnaam.
   Dat enkele deugdzame soorten uit wilde stammen zijn voortgekomen, zoo als de
   huismans, zoete bellefleur enz., v. hall, Landh. Flora 74 [1854]. Zure
   reinetten, kanappelen, dubbele huismans, enz., Uit een marktbericht
   (1903). Verg. hierbij Huisman's zoete potappels, in een advertentieblad
   aangeboden, Januari 1905.

   Groeten,

   Ernst-Jan

   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.comFrom: jwoudstra@...: Fri, 1
   Aug 2008 20:42:31 +0200Subject: RE: [Friesland-genealogy] Re: Translation
   for "huislieden" and "doopheffer"
   Beste allemaal,Mag ik ook een duit in het zakje doen m.b.t. de huislieden?
   Mijn ervaring isdat het woord huisman gewoon boer betekent, het geeft geen
   indicatie omtrentde bedrijfsgrootte. Ik doe veel onderzoek in het
   noordwesten van Frieslando.a. Ferwerderadeel, waar veel grote boeren woonden
   en daar kom ik het woordhuisman vaak tegen.Met vriendelijke groet,Joop
   Woudstra-----Oorspronkelijk bericht-----Van:
   Friesland-genealogy@yahoogroups.com[mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.c
   om]Namens Nynke van den HoovenVerzonden: vrijdag 1 augustus 2008 20:33Aan:
   Friesland-genealogy@yahoogroups.comOnderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Re:
   Translation for "huislieden" and"doopheffer"Irene,Ik begrijp je vraag niet
   helemaal. Huislieden waren kleine boeren die voorde 'thuismarkt'
   produceerden op hun eigen bedrijfje en vervolgens hungewassen op de lokale
   markt verkochten..Nader beschouwd is de vertaling market farmer voor huisman
   waarschijnlijkde meest accurate.Een truck farm is al grootschaliger.I have
   to correct my earlier translation. Huisman would best be translatedas market
   farmer. Plural huislieden would then be market farmers. Theyproduce crop (in
   small quantities) for the local market. I guess a truckfarmer produces a
   smaller variety of crop on a larger scale.Met vriendelijke groetNynke van
   den HoovenFrom: Irene VisserSent: Friday, August 01, 2008 7:56 PMTo:
   Friesland-genealogy@yahoogroups.comSubject: Re: [Friesland-genealogy] Re:
   Translation for "huislieden" and"doopheffer"Hoi Nynke,wat moet ik me daar
   bij voorstellen, gingen ze steeds per paard en wagenvan het ene bedrijf naar
   het andere?Ben het ook wel een tegengekomen, maar er verder niet opgelet.
   Altijdgedacht ok huislieden, echtpaar/samenwonend.groetjes Irene.2008/8/1
   Nynke van den Hooven <nynkevandenhooven@...>> Betty, Ernst-Jan,>> I
   recently found that the correct translation for 'huislieden' is>
   truck-farmers.>> Regards,> Nynke van den Hooven.>>> From: Ernst-Jan Munnik>
   Sent: Friday, August 01, 2008 8:28 AM> To:
   friesland-genealogy@yahoogroups.com> Subject: RE: [Friesland-genealogy] Re:
   Translation for "huislieden" and> "doopheffer">>>> Hi Betty,>> Frits'
   translation is partly incorrect: here, "huislieden" (plural for:> huisman)
   means: farmers. "Doopheffer" is the person who - literally -holds> the child
   during the baptism. This is mostly done by the godparents, but> sometimes,
   when there are no godparents, the parents holds the child> themselves. In
   this case, the father.>> Kind regards,>> Ernst-Jan Munnik>>>> To:
   Friesland-genealogy@yahoogroups.comFrom: schipper8@...:Thu,> 31
   Jul 2008 22:12:23 +0000Subject: [Friesland-genealogy] Re: Translationfor>
   "huislieden" and "doopheffer">> --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com,
   "bdejong99" <bdejong99@...>> wrote:>> Hello!> > Can anyone help me? My
   dictionary does not have the> words, huislieden > or doopheffer. The
   following is from a notation in a> birth notice of a > relative.> > De
   ouders, huislieden, wonen onderLollum,> de vader is doopheffer.> > Kindest
   regards,> Betty Hughes>Theparents,the> family,live near Lollum,the dad is
   the godfather.kindest regards,Frits.>>
   __________________________________________________________> De mooiste
   afbeeldingen van Angelina Jolie vind je met Live
   Search>http://search.live.com/images/results.aspx?q=angelina%20jolie&FORM=MI
   INTM>> [Non-text portions of this message have been removed]>>>>>> [Non-text
   portions of this message have been
   removed]>>> ------------------------------------>> Genealogy yn Fryslân:
   http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.>> Het archief van deze lijst voor
   Friese genealogen met daarin alle sinds8> juli 1999 geposte berichten staat
   op> http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy>> Om uw abonnement te
   beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:>
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com> Yahoo! Groups
   Links>>>>[Non-text portions of this message have been removed][Non-text
   portions of this message have been removed][Non-text portions of this
   message have been removed]

   _________________________________________________________________
   Ontdek hoe sportief jij bent. Doe de quiz!
   http://yourinnerathlete.windowslive.com?locale=nl-nl&ocid=TXT_TAGLM_WLYIA_takequiz_nl

   [Non-text portions of this message have been removed]


   ------------------------------------

   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   Yahoo! Groups Links
  • Show all 9 messages in this topic