Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

44642Digicollectie opnieuw uitgebreid

Expand Messages
 • Andrys Stienstra
  Aug 1, 2008
   De 'digicollectie' van Tresoar bevat allerlei interessante objecten
   uit de eigen collectie, die door middel van scans toegankelijk gemaakt
   zijn. Deze week zijn weer een aantal nieuwe uitgaven in de
   'digicollectie' geplaatst. Bovendien is er een nieuw overzicht met
   afbeeldingen van de objecten gemaakt.

   U vindt de 'digicollectie' o.a. via het menu 'Schatkamer' of door te
   klikken op deze link:
   http://www2.tresoar.nl/digicollectie/index.php?vorm=dia.

   De volgende digitale objecten (boeken, handschriften, archiefstukken
   etc.) zijn beschikbaar:

   Algemene werken

   Aanmerkingen over de zeldzame aard- en water-schuddinge, 1 Nov. 1755
   Beschrijving 7 vrije kunsten bij de inhuldiging van Willem V te
   Leeuwarden
   Besteck van het tucht ende werckhuys
   Copye van een brieff - Inthie Jansz
   De Franequer los-kop
   Een tsamensprekinge van twee boersche persoonen
   Friesland meers, H.F. Tomalin, ca. 1909
   Grammatica hebraea et syntaxis contracta, 1733
   Great Frysk Kongres - 1 en 2 septimber 1927
   Great Frysk Kongres - Koart Forslach
   Havaner lebn almankh 1943 / 5704
   Havaner lebn almankh 1944 / 5705
   Herinneringen aan Waling Dijkstra
   Hertroerende ontsteltenis over het rampspoedig ver-ongelukken
   Het kabinet der statuen, W. de Geest, 1702
   Literair Kwartier (1950 t/m 1974)
   Merkwaardig verhaal - Marten Jans
   Odae gratvlatoriae factae in honorem
   Prijscourant en modelboek 1908, J. de Bruin Leeuwarden
   Tsu der geshikhte fun idishn tsneter in kuba

   Atlassen/kaarten

   De Nederlanden met betrekking tot geologie etc. (1881)
   Eekhoff atlas
   Kaarten uit de kaartcollectie (waaronder de elf steden)
   Minuutplans
   Schotanus atlas (kleur)
   Schotanus atlas (zwart/wit)

   AV-materiaal

   Catalogus: Opnamen radio en televisie
   Catalogus: Video opnamen
   Gedichten
   Omrop Fryslân radio
   Omrop Fryslân Televisie

   Diversen

   Beschouwingen over den ontworpen spoorweg Friesland - Noord-Holland
   Damcollectie: boekomslagen
   Dissertatio jur. publ. Frisici inaug. de Agro Biltano
   Friesen, kom to Freantsjer! door Waling Dijkstra, 1856
   Noord-Hollandsch-Friesche spoorweg
   Ontwerp voor het groot scheepsvaarwater van Groningen naar Lemmer
   Rein en Beitske op de tentoonstelling to Birgum, 1859 [T.G. van
   der Meulen]
   Spoorlijn Harlingen-Leeuwarden: dienstregeling 1863
   Spoorlijn Harlingen-Leeuwarden: Lengteprofiel
   Toelichting op een spoorweg van Harlingen naar Sneek, Heerenveen
   en verder
   Uitleenlijsten met handtekeningen van P.J. Troelstra

   Evenementen

   Catalogus van de tentoonstelling "Âld Fryslân" te Gorredijk, 1931
   Catalogus voor de tentoonstelling op 9 en 10 Junij 1859 te Bergum
   De blauwe gids, 1917
   De blauwe gids, 1922
   Dichtersfestival, okt. 1967, Ljouwert
   Diverse tentoonstellingsgidsen
   Diverse watersporttentoonstellingen: 1913 Sneek en 1922 Leeuwarden
   Feestwizer fen it Gysbert Japiksfeest to Boalsert
   Friesche Dagen 1946
   Frisiana, Leeuwarden 1963, brochure
   Fryslân foarhinne en nou, to Ljouwert, Catalogus-feestgids
   IJs 67: opening Thialf stadion
   Komende kansen Kollum, 1958
   Landbouwtentoonstelling sept. 1902: Feestgids
   Landbouwtentoonstelling sept. 1912: div. materiaal
   Landbouwtentoonstelling sept. 1927: div. brochures
   Landbouwtentoonstelling sept. 1947: div. brochures
   Leeuwarder tentoonstellings-marsch, 1906
   Programma Eerste Friesche elfstedentocht per rijwiel
   Programma Koninklijk bezoek aan Friesland, 25 en 26 September 1950
   Programma voor de Festiviteiten te Dragten in Juli 1872
   Tentoonstelling Energie, Leeuwarden 1954

   Genealogie

   Aantekeningen bijbel B. Wiggers
   Algemeen adresboek van de provincie Friesland
   Beroepenlijst St. Annaparochie, febr. 1963
   Diaconieboek Birdaard 1645 - 1796
   Familieboek familie Dirks
   Lijst van Friese voornamen door Hellema en Epkema, 1797
   Overlijdens Joure 1802-1856
   Strafzaken

   Handschriften

   Aantekeningen Freerk Tjallings [Landmeter]
   Album Wibrand de Geest
   Almanak van ambulatoire ambten Friesland, 1725-1754
   Ambulatoire ambten Sevenwolden, 1665-1695
   Ambulatoire ampten steeden, 1785-1817
   Contract en lijst der ambulatoire ambten Zevenwouden
   Familiewapens
   Freeska Landriucht
   Inventaris handschriften voormalige PBF
   Liber collegii Franequerensis fundati MDCLXI : mense Julio (ca.
   1651)
   Muziekboek / W.M. Visser
   Muziekboek Andries Kiers
   Oera Linda Boek
   Onderwijzersboekjes Friesland
   Opschriften op luifels enz., merendeels 17e eeuw
   Receptenboek voor gezonden en zieken, ca 1825
   Rekenboeck off Memoriael van Rienck Hemmema
   Rekenboeck off Memoriael van Rienck Hemmema (teksteditie)
   Schoonschrift
   Verhaal van het noodlottig omkomen van Prins Johan Willem Friso
   (1770)
   Voorda inventaris handschriften
   Wapenboek Franeker studenten

   Kinderboeken

   Toen en nu : van 1801 tot 1901
   Verzameling 19e eeuwse prentenboeken
   Verzameling cents of heilingen prenten

   Luchtfotos

   Luchtfoto's Achtkarspelen
   Luchtfoto's Akmarijp / Sorremorre
   Luchtfoto's Ameland
   Luchtfoto's Baarderadeel
   Luchtfoto's Berlikum
   Luchtfoto's De Bjirmen
   Luchtfoto's Harlingen
   Luchtfoto's Het Bildt 1975
   Luchtfoto's Het Bildt 1981
   Luchtfoto's Hommerts
   Luchtfoto's Leeuwarden
   Luchtfoto's Littenseradiel
   Luchtfoto's Makkum - Bolsward
   Luchtfoto's Oosterlittens - Mantgum - Warga
   Luchtfoto's Vlieland

   Poesie albums

   Album ferskes / samle troch W. Dijkstra-Talsma
   Diverse poesie versjes
   Fiif dogeneaten yn in sok
   Foar fleurige famkes! : fryske albumferskes
   Fryske poesyalbumferskes - Diet Huber
   Poesie album Simke Kloosterman
   Poesie album van Tietje vd Veen, Veenwouden, 1916
   Poesie album, nieuwe aanwinst 1
   Poesie album, nieuwe aanwinst 2
   Poesie album, nieuwe aanwinst 3
   Poësiealbum van Tet van Beyma ca. 1859
   Poesy-album ferskes foar syn dochters Fim en Liutske / Auke
   Piers Grondsma
   Poëzie-album van C. H. F. A. Corbelijn Battaerd, 1868-1869
   Poëzie-album van Renske Heeren, 1886
   Sêft wurdt de hurde domme dei : bernegedichten
   Ta in oantinken fan
   Twee poesie albums van Tiny Mulder

   Prenten

   20 originele tekeningen / J. Vredeman de Vries
   Bijbelsch Prentenboek
   Cartoons Cork
   Characters of Romance, William Nicholson
   Diverse prenten uit de periode 1640 -1750
   Flora depicta, 1791
   Frans Hogenberg's Prentwerk
   Gravure`s Bulthuis en Bendorp
   Ontwerp van een werk- en tuchthuis Leeuwarden
   Reis door Friesland, P. Krediet (bordspel)
  • Show all 2 messages in this topic