Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

42029Re: [Friesland-genealogy] betekenis van "verspieren"

Expand Messages
 • Nynke van den Hooven
  Jan 3, 2008
  • 0 Attachment
   Wilco,

   Het is een wat 'gekleurde' verklaring. Maar het was wél zo dat een
   huwelijksbelofte nagekomen diende te worden. Of die belofte werd bekrachtigd
   door een in een doek geknoopte munt aan te bieden, is me niet bekend.

   Een vrouw kon de geboden / proclamatiën verspieren wanneer de desbetreffende
   bruidegom haar eerder een huwelijksbelofte had gedaan. Maar ook het
   omgekeerde kwam voor, nl dat het huwelijk van een bruidspaar werd verspierd
   omdat de bruid eerder al aan iemand anders een huwelijksbelofte gedaan had.
   Of omdat bruid of bruidegom minderjarig was. Of om nog andere redenen.
   Als je zoekt in de DTB van Tresor met als zoekterm verspier* kom je de
   nodige verspieringen tegen, waar ook de reden van verspiering wordt vermeld.
   Een greep daaruit:

   Dokkum 1634: de geboden zijn wegens minderjarigheid verspierd door Jan
   Thonis, de vader van de bruidegom;
   Dokkum 1636: verspiering van de proclamaties door Hiltie Lipckes, aan wie de
   bruidegom een eerdere trouwbelofte had gedaan;
   Kollummerland c.a. 1779: de proclamaties zijn na verspiering door "een
   mededinger van haar" op last van het nedergerecht Kollumerland hervat;
   gehuwd te Bergum op 1 augustus 1779;
   Tietjerksteradeel 1687: Met toestemming van het dorpsgerecht; Verspieringe
   door Wouter Thijssen (de vader van de bruid);
   Weststellingwef 1631: Hendrick Harmens van Elslo verspiert dit huwelijk tot
   Jacopien (de bruid) hem haar gekregen pand teruggeven zal hebben; protest
   "gecasseert" (vernietigd) volgens sententie van 8 september 1631;
   Schoterland 1662: de geboden zijn gespierd door Antie Jacob Thoenesdr; de
   bruidegom verklaart de verspiering ongeldig, aangezien die niet met een eed
   is bekrachtigd, waarop haar vader Jacob Thoenes van de verspiering afziet;
   Schoterland 1665: beide tekenen met handtekening; verspiering door de
   curatoren Hylcke Egberts c.s., omdat de bruidegom te jong is; de eerste
   proclamatie op 5 april 1665; hij heeft uiteindelijk het venia aetatis
   (meerderjarigheidsverklaring) verkregen;
   Harlingen 1749: de bruid wordt gecompareerd door haar vader Claas Joosten de
   Graaf; verspiering door Johanna Wintzelijn wegens het hebben van
   schriftelijke trouwbeloften van Johannes Gloor (de bruidegom) met haar zelf;
   Wonseradeel 1615: hij is een zoon van Pijtter Annis, het huwelijk is
   verspierd door Gerrijt Pijtters, lakenkoper te Bolsward, die de bruid ervan
   beticht dat zij een trouwbelofte heeft gedaan aan zijn zoon Wijbe Gerrits,
   hetgeen zij ontkent;
   Wonseradeel 1687: het huwelijk is na de tweede proclamatie verspierd, omdat
   haar vorige echtgenoot nog zou leven op de vaart, omdat bruid en bruidegom
   hiervan het tegendeel niet konden bewijzen is de zaak via de classis
   verwezen naar het nedergerecht.

   Je ziet: mogelijheden te over :-)

   Met vriendelijke groet,
   Nynke van den Hooven.

   ----- Original Message -----
   From: Wilco de Jonge
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Thursday, January 03, 2008 12:37 AM
   Subject: [Friesland-genealogy] betekenis van "verspieren"

   Groepsgenoten,

   Voorbeeld: "Ancke Saeckedr te Goëngahuizen verspiert de boden daar zij en
   Baucke Annes elkander trouw beloften hadden gepresteerd"

   Is de onderstaande verklaring eigenlijk wel helemaal correct?

   Verspieren - zeg maar blokkeren - dat is het door de achtergebleven
   muurbloem formeel protest aantekenen bij of juist voor de
   huwelijksvoltrekking, omdat er door de gewraakte trouwlustige al eerder een
   trouwbelofte is gedaan, namelijk aan een achtergebleven muurbloem.
   Trouwbelofte deed je zeker onder Friese boeren krachtig-symbolisch door een
   in doek geknoopte gouden/zilveren munt aan te bieden. Als je dit had gedaan
   kon je eigenlijk nauwelijks meer onder het huwelijk uit. Het telde feitelijk
   zwaarder dan wat wij verloving noemen. En toch bedacht men zich dan nog wel
   eens ... of moest men gewoon met iemand anders trouwen. En dan bleef de boze
   muurbloem achter. En die had dan - bij gelegenheid van de proclamaties en
   bij de huwelijksvoltrekking zelf - het recht om formeel bezwaar aan te
   tekenen.
   Aanleidingen voor verspieren konden ook wel eens zijn: bigamie, te nauwe
   familierelatie, etc

   Wilco<knip>
  • Show all 4 messages in this topic