Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

42007Nieuwe vondsten 01-01-2008 Prov. Bestuurlijk Archief (De Staten)

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  Jan 1, 2008
  • 0 Attachment
   Ik maak van deze gelegeheid gebruik om de lezers van deze posting
   en hun geliefden een goed, maar vooral een gezond en gelukkig 2008
   toe te wensen.

   http://altijdstrijdvaardig.nl

   Ages T. de weduwe heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of
   Leveranties van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten worden
   vermeld) op de Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der
   Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz. den 18 Februari no.
   27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

   Beintema Meindert, Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van
   gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Betzes Johannes de weduwe, hij moet betalen voor navolgende want hij
   staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de
   ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige
   Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel
   gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

   Blau J. zijn rekening wordt betaald wegens kosten voor de viering
   van de geboorte van de Koning enz enz. hij komt voor in een dossier
   betreffende Administratie Belastingen uit het district Collumerland
   gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1) dossier (36)

   Boer de W. A., Hij tekent samen met de Substituut Schout en de andere
   Gemeenteraadsleden een stuk betreffende een staat van achterstallige
   schulden van den Dorpe Oudehorne enz. jaar 1815 (6)

   Deinema Age uit een huis aan de Noordkant van de Nieuwe Buuren,wordt
   vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der
   Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de
   Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden jaar 1815.(2) dossier (34)

   Dijk van Douwe Douwes, hij moet betalen voor navolgende want hij
   staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de
   ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige
   Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel
   gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

   Dijkman Peter R. Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente
   Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop
   voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
   Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden
   hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige
   Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen
   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Douwes Sijmon, Hij betaald voor de armen enz., Onderwerp: De
   Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in de
   Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige
   kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente opgeroepen enz. enz.
   zodat er een quotisatie onder de Roomskatholieke gemeente wordt
   geregeld. Jaar 1815 (5)

   Eilers Wessel Geerts Veerschipper van Noordwolde op Sneek , de
   ondergetekende Eilers Wessel Geerts verklaart dat hij heeft
   ontvangen van de schout Bovenkamp A. L. enz. enz. jaar 1815 (6)
   dossier (10)

   Elsinga Anne F. te Rijperkerk staat op: Gedetailleerde staat wegens
   gedane uitschotten door Duursma Geert Jans Secreatris bij het
   Schoutambt van Hardegarijp enz. wegens geleverde Koffie Cichorey ,
   Melk, Olie en Katoen aan de mannen van de Nagtwagt aldaar enz. jaar
   1815 (5)

   Gosses Alle Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van
   gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Hendriks Lourentius Nicolaas, Schutter 3e Bat.Art. Nat. Militie * 19-
   07-1805 Den Bosch, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van
   eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij
   rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
   stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de
   Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag
   zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene
   der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)

   Heu v.d. Jan L. , Hij tekent mede een stuk als lid van de navolgende
   Vroedschap, Copie van de Memorie van de Vroedschap der Stad Harlingen
   betrekkelijk de liquidatie van de agterstand of schulden ten laste
   van gemelde Stad, De Vroedschap op voorstel van de President
   Burgemeester der Stad Harlingen gedelibereerd enz. enz. Hebben na
   examinatie bevonden dat dezelven somma van fl. 12922-16 stuivers en
   14 penningen enz. enz. Jaar 1815 (15)

   Hoekstra Hepke G., Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van
   gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Hoogstra Watse K. Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente
   Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop
   voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
   Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden
   hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige
   Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen
   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Hornstra Klaas Sybes---- Hornstra Hylke Klazes * 03-02-1820 Sloten,
   z.v. Hornstra Klaas Sybes en Tromp Sytske Hylkes wonende te Sloten,
   Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie de Stad
   Sloten en wel Opgave ten aanzien der Geloot hebbende personen enz.
   jaar 1839 (8) (17)

   Jonge de Mainus, Sergeant 1e afdeeling Infanterie * 15-01-1812
   Zonnemaire, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
   Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
   vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van
   de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
   Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
   Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
   weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1841 (4)

   Jongeling Jan Sybes, Hij is een van de ondertekenaars van een
   document waar onder anderen in staat: de ingezetenen van de Gemeente
   Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de Gouveneur van
   Friesland enz. enz. dat de Contribualen op de Repertitie zeer
   willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige boere arbeiders
   op 4 stuivers aangeslagen zijn, anderen weer op 18 stuivers enz.
   enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van gebouwde en ongebouwde
   eigendommen maar 16 stuivers en dat daar geen een van de raden en de
   Schout zig boven de 10 stuivers heeft enz. enz. en dat de Gouveneur
   deze partijschap uit de weg wil ruimen enz. jaar 1814 (4)

   Klazes Gatze moet betalen voor de Personele Aanslag over de
   Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Ferwoude) voor het tekort
   komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren
   Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)
   Kool Abraham Jans voor 2 arme passanten, Wordt vermeld op een
   document van verantwoording der gelden van de Stad Dokkum enz. jaar
   1815 (4) dossier (16)

   Kop, van der Cornelis Geb. Boxtel, laatst gewoond hebbende te Boxtel.
   Sergeant-majoor21-8-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia) , (3)
   totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

   Lourens Jakob wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe
   Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding
   van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde
   & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche
   Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
   Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze
   gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

   Naches Antonie Joseph * 02-07-1801 Eessuines (Hengouwen) , Fuselier
   in het Oost Indisch leger infanterie, Hij staat op de Signalements
   lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen
   met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de
   Krijgsraad , uit Oost Indie teruggezonden met het Schip de Vrouw
   Maria in 1834 enz., en vervallen van den Militaire stand en eerloos
   enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte,
   kleur vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)

   Nieuwenhoven Cornelis Geb. Delft, laatst gewoond hebbende te Delft.
   Flankeur 4-3-1837 Overleden te Kedong Kebo (Bagelen) , (3) totaal
   dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

   Nuwenhuis P. J. Hij zet zijn handtekening als mede Burger van IJlst
   onder de de navolgende brief; aan de Weledele Heer, De Heer Ebenga
   van Humalda J. Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij Burgers
   en ijngeseetene van de Stad IJlst geeven met verschuldigde eerbied te
   kennen, Also de meeste ijngeseetenen dezer Stad enz. enz. Dat de stad
   tegenwoordig in een slegte staat is en van het noodige onderhout niet
   voorsien enz enz. enz. jaar 1815 (4)

   Obman Lebbert Johannes te Gorredijk Onderwerp; bekeuring wegens het
   niet kunnen produceren van een Patent als Kramer op de jaarmarkt te
   Hoogeveen jaar 1824 (7)

   Pieters Lieuwe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe
   Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding
   van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde
   & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche
   Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
   Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze
   gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

   Sakes Johannes uit een huis en schuur bij de Hoeksterpoort,wordt
   vermeld als debiteur, in de Inventaris der Geestelijke goederen te
   weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der
   Stad Leeuwarden jaar 1815.(2) dossier (34)

   Schut Johannes , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt, no. 33, * 27-
   03-1813 Alkmaar, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van
   eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij
   rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
   stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de
   Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag
   zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene
   der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)

   Siersma Sjoerd Hijltjes te Oosthem , Hij tekent een brief samen met
   18 ingezetene van den dorpen Abbega en Oosthem dat zij kennelijk zijn
   geworden dat de begrooting enz. enz. en dat het onderhoud van de
   school en toren van Oudega enz. enz. en dat zij bezwaar indienen
   enz. jaar 1815 (3)

   Sinnema Sipke K. wegens een reis van zijn paard enz., Staat vermeld
   op een document Rekening ten laste van de maires van de 17e Ring te
   Vriesland wegens het kopen van Kustkanonnen ingaande 29-09-1813
   einde 03-03-1814 enz. jaar 1814 (5)

   Sjouwkes Gatze moet betalen voor de Personele Aanslag over de
   Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Parraga) voor het tekort komende
   op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde
   staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

   Stevens Johannes Christiaan, Korporaal 2e afd. Infanterie * 04-11-
   1810 Utrecht, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
   Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
   vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van
   de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
   Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
   Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
   weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)

   Terhorst G., Hij heeft geld tegoed van (met vermelding van bedrag
   en de geleverde Waren en/of Diensten) en wordt vermeld op de Staat
   van Schulden ten laste van de Gemeente Buitenpost over 1814 enz.
   jaar 1815 (3)

   Thuinen van P., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat
   vermeld op een document genaamd: Kohier van Quotisatie in de
   Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde
   Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den
   11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

   Vries de R. , Hij betaald voor de armen enz., Onderwerp: De
   Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in de
   Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige
   kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente opgeroepen enz. enz.
   zodat er een quotisatie onder de Roomskatholieke gemeente wordt
   geregeld. Jaar 1815 (5)

   Vrij E. J. wegens even van Onderwijs aan de Tamboers enz, Hij wordt
   betaald uit de post voor onvoorziene uitgave van Aalsum voor
   geleverde Goederen/Diensten zoals eerder genoemd enz. jaar 1815 (3)

   Wal van der Jan P. Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van
   gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Wehrlij Heinrich Geb. Kattingen (Se), laatst gewoond hebbende te 's-
   Hertogenbosch. Fuselier 8-4-1836 Overleden te Kedong Kebo (Bagelen)
   (Id) , wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-
   Officieren en Manschappen van de landmagt in de overzeesche
   bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met
   68 overlijdens (6)

   Wiersdsma Kluerda Theodorus bedankt als griffier bij het
   Vredegeregt te Leeuwarden de volgende personen zijn candidaat voor de
   functie ; Wageningen van Gerardus 54 jaar en Veen van der Johannes
   49 jaar jaar 1818 (3)

   Wybes Andries wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe
   Oudega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding
   van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde
   & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche
   Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
   Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze
   gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

   Ybea G., Tekend mede een document door Burgers en Ingezetenen van de
   Stad Workum een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland dat aan hun
   Suplianten enz. enz. voor hun Leverantien en geleverde Arbeidslonen
   enz. enz. een lijst met hun namen jaar 1816 (4)

   Ybema Gerben, Hij staat op de lijst met namen, en tekend mede een
   document getekend door Burgers en Ingezetenen van de Stad Workum
   een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland dat aan hun Suplianten
   enz. enz. voor hun Leverantien en geleverde Arbeidslonen enz. enz.
   een lijst met hun namen jaar 1816 (4)

   Ypes Jelle te Morra. , wegens intrest op Kapitaal van f. 500.- , hij
   komt voor op de Rekening van Uitgaven van Intresten van
   verschuldigde Kapitalen, gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit
   als Secretaris Liquidateur van het voormalige district
   Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot
   en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

   Op http://altijdstrijdvaardig.nl vind u nu meer dan honderd duizend
   toevallige vondsten, niet alleen van Friesland maar ook uit andere
   Provincie's van Nederland tevens van Belgie en vele andere landen.

   >>Documenten nodig uit de archieven in Friesland??, ik maak deze
   tegen Kostprijs zie daarvoor http://altijdstrijdvaardig.nl <<

   Met vriendelijke groeten
   Anton Musquetier
   http://altijdstrijdvaardig.nl