Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

41629Nieuwe Vondsten mijn site Altijd Strijdvaardig 02-12-2007

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  Dec 2, 2007
   www.altijdstrijdvaardig.nl

   Altena ….? De weduwe Wordt vermeld als schuldeiser op de Staat
   betreffende autorisatie tot betaling uit het fonds onvoorziene
   uitgaven van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815
   (3)

   Bakker Koen, Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der
   Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van de
   Dorpe Midlum over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te
   Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13)

   Bernath Jacob Geb. Schaufhausen, laatst gewoond hebbende te Leiden.
   Fuselier 6-6-1836 Overleden te Semarang (Id) , wordt vermeld op de
   Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen van
   de landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte
   enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)

   Beugelink Nicolaas , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt, no. 33, *
   19-05-1803 Dwingelo, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van
   eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij
   rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
   stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de
   Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag
   zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene
   der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)

   Boer de Attjen Seerps---- Ellinkhuizen Seerp Jarig * 05-01-1820
   Oudeschans z.v. Ellinkhuizen Hendrik en Boer de Attjen Seerps Beide
   overleden , Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale
   Militie de Stad Hindelopen en wel Opgave ten aanzien der Geloot
   hebbende personen enz. jaar 1839 (8) (17)

   Borgmeijer Herms Bernardus Geb. Zwolle, laatst gewoond hebbende te
   Zwolle. Flankeur 25-5-1836 Overleden te Fort de Kock (Padangse
   Bovenlanden, Id) , wordt vermeld op de Lijst van overleden
   Officieren, Onder-Officieren en Manschappen van de landmagt in de
   overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2)
   Dossier met 68 overlijdens (6)

   Brugmans Hendrik Klein * 06-02-1812 Leeuwarden , Fuselier
   Garnizoenstroepen te Amsterdam, Hij staat op de Signalements lijst
   van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met
   briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de
   Krijgsraad, briefje wegens aanhoudend alsmaar slecht gedrag met een
   tot vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst.
   met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur oogen, vorm van de
   Neus en Mond enz. enz jaar 1839 (3) dossier (9)

   Cornelis Loun zijn rekening wordt betaald wegens een reis naar
   Usquert tot oproeping van den Consent Willems Jacob enz., hij komt
   voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het
   ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)
   dossier (36)

   Douwes Ale Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van
   gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17
   )
   Ellert Johan Christiaan Frederik, Lancier 1ste regiment lanciers * 18-
   04-1821 Den Haag, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van
   eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij
   rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
   stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de
   Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag
   zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene
   der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1841 (4)

   Everts Rinse zijn rekening wordt betaald voor de huur van een huis
   voor een caserne te Collum enz., hij komt voor in een dossier
   betreffende Administratie Belastingen uit het disrtict Collumerland
   gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1) dossier (36)

   Fortuin Alle Inskes, Komt voor op personeele omslag over de
   Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden
   welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige
   eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n.
   Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

   Gerzee H. , Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de
   huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het standhouding en
   het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809
   enz., document jaar 1810 (2) dossier (9)

   Haak v.d. Jacob uit een huis in de Holmakerstraat,wordt vermeld als
   debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke
   goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der
   Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

   Hartman Jan Geb. Groningen, laatst gewoond hebbende te Groningen.
   Korporaal12-7-1836 Overleden te Salatiga (Semarang, (3) totaal
   dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

   Herberg v.d. Freerk, Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen
   van gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Heusler Karel Flankeur 20ste afdeeling infanterie van het Indisch
   leger * 05-09-1804 Bazel, hij wordt vermeld op een Nominative Staat
   van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij
   rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
   stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de
   Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag
   zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene
   der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1840 (4)

   Hof Jan Leverts, Hoogeveen is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op
   de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum,
   Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in
   het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en
   Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche
   Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie
   van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo
   Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

   Huisman Sjoerd Heerkes wonende onder Deinum ., Onderwerp Huurregt van
   Landen enz. jaar 1814 (2)

   Jans Jan----Ruiter Arend Jans * 29-10-1820 Nijehaske, Beroep Colonist
   wonende Veenhuizen, z.v. Jans Jan en Raadsveld Jantje Arends , Hij
   staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie Grietenij
   Haskerland en wel Opgave ten aanzien der Geloot hebbende personen
   enz. jaar 1839 (8) (17)

   Jong de Eke Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van
   gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Jong de Geert Luijtjens , Hij tekent samen met de Substituut Schout
   en de andere Gemeenteraadsleden een stuk betreffende een staat van
   achterstallige schulden van den Dorpe Oudehorne enz. jaar 1815 (6)

   Jonkman Simon J. Hij is één der ondertekenaars van een brief aan de
   heer Aebinga van Humalda J. Gouveneur van de Provincie Vriesland dat
   zij hun drukkend bezwaar en of het mogelijk is uwer Raad en Bijstand
   te verwerven enz. In den jaren voor 1802 werd er een Stedelijke
   belasting van Land en Huijseigenaren gezamenlijk van hun landen en
   en huijsen geheven dan de landeigenaar hebben in den jare 1802 door
   haren invloed zonder een wettig ontslag te weeg gebragt dat den
   Ontvanger ook de belasting op de enz. enz. omdat de grote
   landeigenaren wel zagen dat het oogmerk dat zij hun oogmerk om de
   landen van de belasting bevrijd te krijgen enz. enz. Nu mijnheer de
   Gouveneur worden de Huijseigenaen alleen en niet de landeigenaren
   belast enz, enz. terwijl ook op brood en turf voor de armen en
   rijken een zware belasting wordt geheven daar vermogende een
   huisgezin hebben van 2 tot 3 personen en de behoeftige dagloners met
   7 tot 8 kinderen en dus veel meer brood enz. enz. wij verwachten
   van U en Bidden en Smeken dat u daar een eind aan maakt enz. enz.
   jaar 1815 (4)

   Kessens Jan, Hij betaald voor de armen enz., Onderwerp: De
   Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in de
   Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige
   kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente opgeroepen enz. enz.
   zodat er een quotisatie onder de Roomskatholieke gemeente wordt
   geregeld. Jaar 1815 (5)

   Klinkhamer ….? In vermindering aan hem betaald wegens geleverde
   Trommels enz., Vermeld op de Staat van Begroting voor onderhoud van
   gebouwen te Metslawier en gedane uitgaven enz. enz. jaar 1815 (2)

   Kracht Barend Hendrik, Korporaal 17de Afdeeling Infanterie * 17-03-
   1815 Kolijnsplaat, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van
   eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij
   rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
   stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de
   Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag
   zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene
   der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1839 (4)

   Kransen Jacobus Johannes Geb. 17-3-1795 Rotterdam. Gewezen korporaal
   bij het leger in Indië. Deze persoon is, na ontslag uit de militaire
   dienst, wegens zijn rustverstorend gedrag, bij politiek besluit, uit
   Oost-Indië verwijderd, en kan mitsdien, als aldaat niet mogende
   terugkeeren, bij de koloniale troepen, niet weder worden aangenomen.
   1837

   Linden van der Jogchum W., Kastelein te Metslawier wegens vertering
   door alle Paerdehouders enz., , Staat vermeld op een document
   Rekening ten laste van de maires van de 17e Ring te Vriesland wegens
   het kopen van Kustkanonnen ingaande 29-09-1813 einde 03-03-1814 enz.
   jaar 1814 (5)

   Meindertsma E. W. wegens 18 Nieuwe Lakens, hij komt voor op de
   Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in
   Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district
   Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot
   en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

   Muijzen, van Henrij Geb. Beringen, laatst gewoond hebbende te
   Beringen. Jager 22-3-1837 Overleden te Semarang , (3) totaal dossier
   van alle overledene Militairen in 1836 (20)

   Nieuwenhuis W. L. te Oenkerk Hij staat als leverancer en schuldeiser
   op de , Specifieke Staat van door den Heer Schout van de Gemeente
   Hardegarijp gedane uitgaven op het fonds van onvorzene uitgaven voor
   den dienst van 1814 naar aanleiding van het besluit van de heeren
   commissarissen Generaal in Vresland van den 14e Maart 1814 no. 166
   enz. jaar 1815 (8)

   Oedekerk Peter Geb. Kampen, laatst gewoond hebbende te Kampen. Huzaar
   2-5-1836 Overleden te Soerakarta (Id) , wordt vermeld op de Lijst van
   overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen van de
   landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte
   enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)

   Pieters Sjoerd wegens uitschot wegens het nemen van informatie ten
   huize van Jetzes Jan en Ruurds Fedden ingevolge enz., wegens
   uitschot wegens het nemen van informatie van een gestolen schaap enz.
   hij komt voor op de Staat der Uitgaaf en verschotten ten behoeve der
   Justitie en Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de
   rechtbank 3e District in Friesland enz. enz. hij uit der kassen van
   Oost en Westdongeradeel tegen 5% enz. enz. jaar 1815 (4) dossier (20)

   Propstra Albert Cornelis te Heerenveen Onderwerp; een request
   betreffende dat op order van de Baljuw en Gemeentebestuur het afstaan
   van zijn huis aldaar met huisnr. 226 tegen 2 gulden per week enz.
   enz. en hij nog steeds geld tegoed heeft enz. jaar 1815 (3)

   Rinzes Jan te Hollum wordt vermeld als debiteur in Huisma Heerke
   Hendriks, Onderwerp: dat hij de post heeft bekleed als lid van de
   gemeente Nes enzz. en zodoende de administratie enz., en benoemd als
   Schoolmeester enz. enz.ook lijsten aanwezig met de administratie die
   achter is met de Debiteuren enz. jaar 1814 (6)

   Roorda S., Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen
   van Birdaard tot vinding van de agterstallige schulden van de Kerken
   enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong
   de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de Dorpsgecommiteerden Rondag
   J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)

   Schaap Otto, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 1804
   Woudrichem (37 jaar in 1841) , hij wordt vermeld op een Nominative
   Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook
   bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
   stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de
   Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag
   zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene
   der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1841 (4)

   Schoot ….? en Broodkorf ….? Old Sergeanten te Harlingen en Martens
   Wijbe te Tzummarum voor het geven van de nodige lessen aan de
   Tamboers enz., Komt voor op een document genaamd: Nota wegens
   Betaalde gelden ten behoeve van de drie Compagnieën Landstorm in de
   Gemeene Sexbierum behorende tot het 14e Bataillon gedaan door de
   Schout van deze Gemeente. Enz. jaar 1815 (3)

   Sjoerds Nanne heeft in huur een stuk Bouwland te Marssum en groot
   enz. belast met fl. enz. wordt vermeld op de Generale Staat van De
   Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden zodanig als
   dezelve zedert den 31 Maart 1580 tot den laatsten December 1809 op
   de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn
   geadministreerd geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel
   goederen verkocht) en met ingang van 1 Januari 1810 onder de
   Algemene Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz.
   enz. , jaar 1815 (2) dossier (60)

   Sjoukes Gerben heeft in Huur 4 pondematen op Huizumer Nieuwland bij
   Boxumerdam en nog een ½ pondemaat tegen eeuwige rente aan de erven
   van Lely Joh's enz. enz., enz. en wordt vermeld in de Grote
   Grondpachten die weer staan op de Generale Staat van De Kerkelijke
   Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden zodanig als dezelve zedert
   den 31 Maart 1580 tot den laatsten December 1809 op de Zogenaamde
   Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd geworden
   (maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht) en met
   ingang van 1 Januari 1810 onder de Algemene Administratie der
   Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (5) dossier
   (60)

   Spoelstra B. tegoed bij den solliciteur hiervoor genoemd over 1808,
   1809 en 1810, komt voor op een document Staat en Verantwoording der
   gelden als nog onder den Rentmeester van de voormalige Baljuw en
   Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en vermindering op zijn
   Competentie wegens gedane leveranties aan de Barakken de Militairen
   jaar 1814 (6) dossier (11)

   Symons Jan wegens huishuur ten dienste van militairen te Ezumazijl,
   hij komt voor op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door
   Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het
   voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf
   van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7)
   dossier (88)

   Termaten Pieter Jacobus Johannes, Fuselier Algemeen depot der
   Landmagt no. 33 * 26-06-1818 Rotterdam, hij wordt vermeld op een
   Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht
   gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij
   de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als
   van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van
   Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen
   dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits
   Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte,
   Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)

   Tjeerds Tade , Leeuwarder Schipper , Wordt vermeld op een document
   van verantwoording der gelden van de Stad Dokkum enz. jaar 1815 (4)
   dossier (16)

   Veldkamp Jan---- Elseloo van J. F. betreffende zijn teruggezonden
   request dat hij niet accoord gaat met een betalingsregeling van de
   schulden die de gemeente Balk aan hem heeft enz, terwijl de mede
   crediteuren dat wel willen over een langere termijn en deze zijn:
   Veldkamp Jan, Poppes Bauke Pieters, Albaada Tjietie Douwes,
   aanwezig een lijst met de crediteuren van de gemeente Balk met de
   sommen van de schulden en wel: Elseloo van J. F. , Tuyneir Wander
   Annes, Visser Tjeerd Harmens, Dijkstra Jacob Everts, Visser Pijtter
   Jans , Mekes? Pijtter, Fokkes F. W., Jonker A. L., Meines Sake,
   Huisman te Wijckel jaar 1815 (3)

   Velthuis Pieter A., Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen
   van gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter somma van
   zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de
   Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en
   Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding
   van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
   district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Voormeulen G. R. Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente
   Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop
   voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
   Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden
   hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige
   Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen
   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

   Werf v.d. Jelle Jans, Komt voor op personeele omslag over de
   Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden
   welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige
   eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n.
   Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

   Wieringa Gerlof Sytzes, ---- Moddergat een opgaaf van geborgen
   goederen uit een vergaan schip op 19-08-1824 op de zandplaat Den
   Bosch waarvan de naam onbekend is. Met de naam van de berger. Jaar
   1824 (9)

   Willems Durk Hij tekent als Gemeenteraads lid het volgende document:
   With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district
   Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel
   Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26)

   Zijlstra H. W. C. geleverd Bier voor de Brandspuitgasten in 1811, en
   heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een document, Staat
   van Memorie van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad
   Harlingen, Pretensien van Particulieren wegens gedane Leverantien
   enz. jaar 1815 (11) (dossier15)

   Deze nieuwe Vondsten worden bij de volgende up-date op mijn site
   gezet.

   Op mijn site vind u meer dan honderdduizend toevallige vondsten niet
   alleen van Friesland maar ook uit andere Provincie's van Nederland,
   tevens van Belgie en vele andere landen ,ook wil ik voor u copieen
   maken van deze en andere stukken uit de archieven in Friesland.

   Met vriendelijke groeten
   Anton Musquetier

   www.altijdstrijdvaardig.nl