Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

40956Nieuwe Vondsten mijn site Altijd Strijdvaardig 04-11-2007

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  Nov 4, 2007
   Arendsma Pieter, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie over de
   Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende
   dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat
   van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

   Berg van der Eise Alderts, Hij betaald voor: Provisioneele
   Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente
   Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen
   ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

   Boer de A. H. ontvangt betaling voor het leveren van Pieken, Staat in
   een document Specifique Opgave der uit het fonds der onvoorziene
   uitgaven dezer gemeente Rinsumageest dienst 1814 gedane betalingen
   enz., jaar 1815 (2)

   Boer de Goitsen Aalbes, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie
   over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag
   zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat
   de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

   Boer de Jan Gosses, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie over
   de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag
   zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat
   de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

   Brugmans Hendrik Klein * 06-02-1812 Leeuwarden , Fuselier
   Garnizoenstroepen te Amsterdam, Hij staat op de Signalements lijst
   van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met
   briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de
   Krijgsraad, briefje wegens aanhoudend alsmaar slecht gedrag met een
   tot vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst.
   met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur oogen, vorm van de
   Neus en Mond enz. enz jaar 1839 (3) dossier (9)

   Danhuma R. P. ontvangt betaling wegens huur van het Exercitieveld
   voor de Compagnie te Wouterswoude, Staat in een document Specifique
   Opgave der uit het fonds van onvoorziene uitgaven dezer gemeente
   Dantumawoude , dienst 1814 gedane betalingen enz., jaar 1815 (3)

   Dijk van Gerrit * Dordrecht 06-06-1816 Dordrecht , Fuselier Alg.
   depot der landmagt no. 33, Hij staat op de Signalements lijst van
   militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met
   briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de
   Krijgsraad tot vervallen van den Militaire stand en eerloos enz.
   enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur
   oogen, vorm van de Neus en Mond enz. enz jaar 1839 (3) dossier (9)

   Dijk van Johannes * 21-09-1811 Schagen Hussaar, Regiment Hussaren
   no. 6, Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de
   Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag
   zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad tot den Doodstraf
   met den Strop inzake van Desertie naar den vijand maar de straf is
   door Z.Majesteit veranderd in 12 jaar kruiwagenstraf en vervallen van
   den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen
   met informatie zoals lengte, kleur oogen, vorm van de Neus en Mond
   enz. enz jaar 1839 (3) dossier (9)


   Elzinga L. K. 9 febr. En 8 juni 1811 voor Hout enz. , 2e Hoofdstuk
   over 1811 en Later, Komt voor in Memorie Obsenvatien ter inlichting
   der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het
   voormalige district van Weststellingwerf op den laatsten July 1813
   jaar 1815 (10)


   Ernst Lammert ontvangt voor het besturen der Exercitien enz. , Staat
   in een document Specifique Opgave der uit het fonds der onvoorziene
   uitgaven dezer gemeente Rinsumageest dienst 1814 gedane betalingen
   enz., jaar 1815 (2)


   Graaf de Willem Aukes, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie
   over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag
   zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat
   de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

   Gunneweg Hermanus * 07-09-1807 Schiedam , Korporaal afd. Kurassiers
   no. 3, Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de
   Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag
   zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad tot vervallen van
   den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen
   met informatie zoals lengte, kleur oogen, vorm van de Neus en Mond
   enz. enz jaar 1839 (3) dossier (9)

   Harsma Karst Harings, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie
   over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag
   zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat
   de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

   Hees van Jan ontvangt betaling wegens een geleverde korf Turf enz. ,
   Staat in een document Specifique Opgave der uit het fonds der
   onvoorziene uitgaven dezer gemeente Rinsumageest dienst 1814 gedane
   betalingen enz., jaar 1815 (2)

   Hoekstra Tabe ontvangt betaling wegens huur van het Exercitieveld
   voor de Compagnie te Akkerwoude, Staat in een document Specifique
   Opgave der uit het fonds van onvoorziene uitgaven dezer gemeente
   Dantumawoude , dienst 1814 gedane betalingen enz., jaar 1815 (3)

   Hofstra Hendrik Fokes, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie
   over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag
   zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat
   de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

   Hooghiemstra Durk Oenes, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie
   over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag
   zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat
   de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)


   IJben G. K. Materialen en Zand Mennen in 1811 , 2e Hoofdstuk over
   1811 en Later, Komt voor in Memorie Obsenvatien ter inlichting der
   staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het
   voormalige district van Weststellingwerf op den laatsten July 1813
   jaar 1815 (10)

   Jestra (Sestra) Sytze Martens, Hij betaald voor: Provisioneele
   Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente
   Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen
   ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

   Kalsbeek Fedde Rykles, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie
   over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag
   zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat
   de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

   Kleffens van ….? ontvangt betaling voor Vuur, Licht, vertering voor
   enz. enz. , Staat in een document Specifique Opgave der uit het fonds
   van onvoorziene uitgaven dezer gemeente Dantumawoude , dienst 1814
   gedane betalingen enz., jaar 1815 (3)


   Klinkhamer …. Ontvangt betaling voor 4 trommen enz. enz. , Staat in
   een document Specifique Opgave der uit het fonds der onvoorziene
   uitgaven dezer gemeente Rinsumageest dienst 1814 gedane betalingen
   enz., jaar 1815 (2)

   Kooistra Pieter Willems, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie
   over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag
   zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat
   de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

   Lammerts Jan voor Verteering Gendarmerie op 18-11-1811 , 2e
   Hoofdstuk over 1811 en Later, Komt voor in Memorie Obsenvatien ter
   inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide
   van het voormalige district van Weststellingwerf op den laatsten July
   1813 jaar 1815 (10)

   Leeuwen van Jacobus * 01-10-1818 Amsterdam , Fuselier Alg. depot der
   landmagt no. 33, Hij staat op de Signalements lijst van militairen
   van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van
   Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad tot
   vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met
   15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur oogen, vorm van de
   Neus en Mond enz. enz jaar 1839 (3) dossier (9)

   Lyzinga Hendrik ontvangt betaling wegens geleverde lessen aan de
   Tamboers enz. , Staat in een document Specifique Opgave der uit het
   fonds der onvoorziene uitgaven dezer gemeente Rinsumageest dienst
   1814 gedane betalingen enz., jaar 1815 (2)

   Meulen van der Daniel Alberts, Hij betaald voor: Provisioneele
   Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente
   Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen
   ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

   Nauta V.? Luitenant Kwartiermeester ontvangt voor armbanden enz. ,
   Staat in een document Specifique Opgave der uit het fonds der
   onvoorziene uitgaven dezer gemeente Rinsumageest dienst 1814 gedane
   betalingen enz., jaar 1815 (2)

   Pieters Freerk te Wolvega wegens transport van 2 Fransche Soldaten
   enz. , 2e Hoofdstuk over 1811 en Later, Komt voor in Memorie
   Obsenvatien ter inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien
   Sampt Uitgaven beide van het voormalige district van Weststellingwerf
   op den laatsten July 1813 jaar 1815 (10)

   Pijper Barend Hendrik * 06-03-Amsterdam 1819 , Fuselier Alg. depot
   der landmagt no. 33, Hij staat op de Signalements lijst van
   militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met
   briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de
   Krijgsraad tot vervallen van den Militaire stand en eerloos enz.
   enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur
   oogen, vorm van de Neus en Mond enz. enz jaar 1839 (3) dossier (9)

   Reidinga Johannes Wigles, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie
   over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag
   zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat
   de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

   Rykles Akke, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie over de
   Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende
   dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat
   van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

   Seekema M.? wegens huur Localen, regtkamer voor geregte enz, tevens
   locaal en vertering familienamen den 10-11-12 en 13 Feb. 1812 ,
   tevens voor bestellen brieven enz., tevens verteering Militairen 5
   juni en 21 febr. 1811 , 2e Hoofdstuk over 1811 en Later, Komt voor
   in Memorie Obsenvatien ter inlichting der staat van Inkomsten en
   Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige district van
   Weststellingwerf op den laatsten July 1813 jaar 1815 (10)

   Sestra (Jestra( Sytze Martens, Hij betaald voor: Provisioneele
   Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente
   Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen
   ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

   Siderius ….? De Baljuw , brievenporten over 1811 , 2e Hoofdstuk over
   1811 en Later, Komt voor in Memorie Obsenvatien ter inlichting der
   staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het
   voormalige district van Weststellingwerf op den laatsten July 1813
   jaar 1815 (10)

   Slot Jan Folkerts voor Verteering Gendarmerie op div. dagen in
   December 1811 , 2e Hoofdstuk over 1811 en Later, Komt voor in
   Memorie Obsenvatien ter inlichting der staat van Inkomsten en
   Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige district van
   Weststellingwerf op den laatsten July 1813 jaar 1815 (10)

   Smidt Pieter Hilles * 23-08-1812 Westdongeradeel (Ternaard Gem.
   Westdongeradeel volgens Tresoar) , Fuselier Alg. depot der landmagt
   no. 33, Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de
   Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag
   zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad tot vervallen van
   den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen
   met informatie zoals lengte, kleur oogen, vorm van de Neus en Mond
   enz. enz jaar 1839 (3) dossier (9)

   Stekelenburgh ….? Voor medicijnen enz. , 2e Hoofdstuk over 1810 en
   vroeger, Komt voor in Memorie Obsenvatien ter inlichting der staat
   van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige
   district van Weststellingwerf op den laatsten July 1813 jaar 1815
   (10)

   Talma J. R. ontvangt betaling wegens huur van het Exercitieveld voor
   de Compagnie te Birdaard en wegens enz, Staat in een document
   Specifique Opgave der uit het fonds der onvoorziene uitgaven dezer
   gemeente Rinsumageest dienst 1814 gedane betalingen enz., jaar 1815
   (2)

   Uitterdijk D. J. ontvangt betaling voor geleverde Koffiecichorei,
   olie en katoen voor enz. , Staat in een document Specifique Opgave
   der uit het fonds der onvoorziene uitgaven dezer gemeente
   Rinsumageest dienst 1814 gedane betalingen enz., jaar 1815 (2)

   Veenstra W. K. ontvangt betaling voor een half schuit Baggelaar
   enz. , Staat in een document Specifique Opgave der uit het fonds der
   onvoorziene uitgaven dezer gemeente Rinsumageest dienst 1814 gedane
   betalingen enz., jaar 1815 (2)

   Veltman Durk Buures, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie over
   de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag
   zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat
   de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

   Vries de M. ontvangt betaling voor het schoonmaken van enz. , Staat
   in een document Specifique Opgave der uit het fonds der onvoorziene
   uitgaven dezer gemeente Rinsumageest dienst 1814 gedane betalingen
   enz., jaar 1815 (2)

   Vries de Pieter Goetsens, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie
   over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag
   zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat
   de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

   Walstra Tjeerd Willems, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie
   over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag
   zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat
   de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

   Werf v.d. Joh's H. ontvangt betaling wegens huur van het
   Exercitieveld voor de Compagnie te Damwoude, Staat in een document
   Specifique Opgave der uit het fonds van onvoorziene uitgaven dezer
   gemeente Dantumawoude , dienst 1814 gedane betalingen enz., jaar 1815
   (3)

   Wigiri van Edema R. wegens Huur van een kamer in Mei 1811 , 2e
   Hoofdstuk over 1811 en Later, Komt voor in Memorie Obsenvatien ter
   inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide
   van het voormalige district van Weststellingwerf op den laatsten July
   1813 jaar 1815 (10)

   Zee van der Sytzer Uiltjes , Hij betaald voor: Provisioneele
   Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente
   Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen
   ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

   Zergsma Roel Alles, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie over
   de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag
   zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat
   de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

   Met vriendelijke groeten
   Anton Musquetier

   Op mijn site http://www.altijdstrijdvaardig.nl/

   vind u nu iets meer dan honderdduizend toevallige vondsten die
   regelmatig worden aangevuld , U zult verrast zijn, met zoveel
   gegevens,
   een Luilekkerland voor de Genealoog die wat meer van zijn voorouders
   wil weten. (Up-date 28-10-2007)

   U bent om wat voor reden dan ook, niet in staat naar het archief in
   Friesland te komen, maar wilt toch copieen van akten/stukken? kijk op
   mijn site www.altijdstrijdvaardig.nl