Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

3995Re: [Friesland-genealogy] geslacht Van Dijke

Expand Messages
 • Hans Zijlstra
  Jan 30, 2001
  • 0 Attachment
   Beste Henk,

   Vanwege je familie-connecties in Oostdongeradeel zou
   je eens rond kunnen kijken op de website van de
   Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
   (http://www.angelfire.com/vt/sneuper). Bij de lijst
   van buurplichtigen in 1853, in de rubriek Indexen (met
   kadastergegevens) komen bv. voor:
   Anjum 163 B 654 Dijke, Folkert J. van
   Anjum 160 B 651 Dijke, Jan P. van

   Burenplicht hield o.a. in dat er regels waren die bij
   overlijden en geboorten hulp van de buren regelden.
   Iets wat je tegenwoordig in de grote stad wel kunt
   vergeten.
   Is je familie van Zeeland naar Friesland geemigreerd
   of waren ze altijd al Fries ?

   Groet, Hans Zijlstra

   --- Henk van Dijke <gendyke@...> wrote:
   > Beste groepsleden,
   >
   > Voor de eerste keer online zodat ik me eerst wil
   > voorstellen. Ik ben Henk van Dijke, wonende te
   > Amstelveen, familie-onderzoeker van alle in ons land
   > voorkomende geslachten Van Dijke waarvan nagenoeg
   > alle stamouders van Zeeland afkomstig zijn. In
   > Friesland heeft zich een klein geslacht van mijn
   > familienaam ontwikkeld. De oudst bekende stamvader
   > is Willem Taedes, geb. verm. Paesens ca. 1660, tr.
   > 1) verm. Paesens voor 1712 N.N., tr. 2) Paesens
   > 11-4-1717 Luiestke Gosses, tr. 3) Paesens 20-12-1722
   > Sibbel Ernstes. Ook Willem's zoon Taede Willems,
   > geb. Paesens 22-5-1712, tr. Klaaske Jans, komt nog
   > niet voor met de naam van Dijke, wel Willem's
   > kleinzoon genaamd Willem Taedes (ook Tiedes),geb.
   > Paesens ca. 1740, schipper, overl. voor 1813, tr.
   > Anjum 26-2-1764 Antje Pijtters (ook Pieters), ged.
   > Anjum 7-2-1745, overl. na 1813, dr van Pijtter Jans
   > en Maaike Dirks. Dit gezin woonde onder Anjum.
   > Mijn vraag is of er aanvullende informatie verstrekt
   > kan worden over vorengenoemde personen, waarvoor bij
   > voorbaat mijn hartelijke dank.
   > Met vriendelijke groet van Henk van Dijke,
   > Amstelveen
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been
   > removed]
   >
   >
   > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
   >
   > Genealogy yn Frysl�n:
   > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
   > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
   > alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op
   > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg)
   > email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >


   __________________________________________________
   Get personalized email addresses from Yahoo! Mail - only $35
   a year! http://personal.mail.yahoo.com/
  • Show all 2 messages in this topic