Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

33616(Doopsgezind) dopen (was Re: [Friesland-genealogy] Re: overlijden Willempje Andries Dries(s)en 1824)

Expand Messages
 • Nynke van den Hooven
  Jun 26, 2006
  • 0 Attachment
   Willemine,

   De 'Mennisten', ofwel Doopsgezinden, kennen geen kinderdoop. Als
   jongvolwassene besluit je zélf om Doopsgezind te worden en vervolgens word
   je gedoopt.
   Doopsgezinden kenden wél geboorteregisters, maar voor zover ik weet werden
   die pas later bijgehouden, wat mogelijk te maken heeft gehad met angst voor
   vervolging. Als ik op Tresoar in de DTBL-inventaris kijk, krijg ik de indruk
   dat die geboorteregisters pas vanaf ca 1720 werden bijgehouden.

   Onderstaand wat meer informatie m.b.t. doophistorie in een tekst die ik van
   de website van het Historisch Centrum Overijssel heb geplukt:
   "De rooms-katholieke kerk heeft in 1563 op het concilie van Trente voor het
   eerst algemeen geldende regels voor het registreren van onder andere
   doopgegevens vastgelegd. Drie jaar later gebeurde op de synode van Wesel
   hetzelfde ten aanzien van de protestantse kerk. De oudste doopregisters in
   Overijssel zijn die van Deventer (1571), Zwolle (1583) en Hasselt (1591).
   Zoals gezegd was de Nederduits gereformeerde kerk na de Reformatie
   toonaangevend. Dit kwam ook in de bepalingen met betrekking tot het dopen
   van kinderen tot uiting. Het provinciaal bestuur had al in 1628 de doop door
   rooms-katholieke geestelijken streng verboden, met de woorden `dat die
   kinderdoop bij die papistige ende affgodische priesteren, vervolgents het
   placcaet verhindert ende die kinderkens nergens anders als in die
   Gereformeerde kercke ten dope gepresenteert worden.' In 1653 werd bepaald
   dat kinderen van alle gezindten binnen veertien dagen na de geboorte in een
   gereformeerde kerk moesten worden gedoopt. Op overtreding stond een hoge
   boete. Pas tegen het einde van de zeventiende eeuw werd aan deze restrictie
   minder streng de hand gehouden. Hoewel de verplichting nogal eens ontdoken
   werd en de niet-gereformeerde geestelijken soms ook al in een vroeg stadium
   doop- en trouwboeken bijhielden, moet u zeker tot 1700 niet alleen bij
   rooms-katholieken, maar ook bij doopsgezinden en luthersen de hervormde
   doopboeken controleren. Overigens komt dit gebruik ook in het begin van de
   achttiende eeuw nog wel voor: zo vinden we in bijvoorbeeld Oldemarkt en
   Steenwijkerwold nog tot circa 1730 katholieke kinderen terug in de hervormde
   doopboeken. Doopregisters van rooms-katholieken komen pas aan het eind van
   de zeventiende en in de achttiende eeuw regelmatiger voor.

   De rooms-katholieke registers zijn in tegenstelling tot de protestantse in
   het Latijn gesteld. Een overzicht van de meest voorkomende woorden is in de
   studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel aanwezig. In Twente, waar
   veel katholieken woonden, werden kinderen vaak over de grens gedoopt op
   Bentheims of Munsters gebied. Ook kwamen er missionarissen uit die gebieden
   de sacramenten toedienen. Uit angst voor vervolging is daar niet altijd
   aantekening van gehouden.

   Dat men aan de boetebepalingen ten aanzien van het dopen van
   rooms-katholieke kinderen soms streng de hand heeft gehouden, vertelt een
   notitie in het doopboek van Ootmarsum. Hier tekende de pastoor in 1682 op
   dat hij ongeveer twaalf kinderen had gedoopt. De namen had hij weggelaten op
   verzoek van de ouders, die bang waren dat ze anders een boete moesten
   betalen.

   Kinderen werden veelal vrij kort na de geboorte gedoopt. Protestantse dopen
   vonden doorgaans in de eerste kerkdienst na de geboorte plaats, dus
   eventueel ook op Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Paasmaandag etc.
   Rooms-katholieke kinderen werden zo snel mogelijk na de geboorte gedoopt.
   Van enkele joodse gemeenten zijn besnijdenisregisters bewaard. De
   doopsgezinden, die geen kinderdoop kenden, hielden ook wel geboorteregisters
   bij.

   Doorgaans vindt u in de doopboeken - de naam zegt het al - alleen de
   doopdatum, hoewel soms ook de geboortedatum wordt vermeld. Dit laatste komt
   in de loop van de achttiende eeuw steeds vaker voor en werd met ingang van 1
   juli 1791 zelfs in heel Overijssel verplicht gesteld. Deze bepaling is
   echter niet overal nageleefd. Het is belangrijk om bij het noteren van de
   gegevens doop- en geboortedata goed te onderscheiden."

   Margreet opperde al dat de dopen misschien in de lidmatenregisters zouden
   kunnen voorkomen. Ik betwijfel dat, maar het is niet onlogisch. Wanneer
   iemand zich DG liet dopen, werd hij/zij daarmee ook lid van de Doopsgezinde
   gemeente.

   Misschien dat je hier
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Doopsgezinden
   wat meer informatie omtrent Doopsgezinden en hun geschiedis vindt..

   Met vriendelijke groet,
   Nynke van den Hooven.

   ----- Original Message -----
   From: "Will J van Dreven-Lieuwes" <vandreve@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Saturday, June 24, 2006 10:23 AM
   Subject: RE: [Friesland-genealogy] Re: overlijden Willempje Andries
   Dries(s)en 1824


   > mijn voorvaderen kwamen hoofdzakelijk uit Friesland..en waren ook
   > Mennonist... betekent dat, lezende (quote:Ook ik kan de geboorte van
   Jentje
   > (Nenne) niet vinden, maar ja, haar
   > vader was toch mennist, niet? Wel vond ik haar overlijden:)dat het altijd
   > moeilijker is om DOPEN te vinden van Mennisten??
   > Graag wat verduidelijking..
   > Gr.
   > Willemine
   > Zuid afrika
   <knip>