Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

29204Re: [Friesland-genealogy] Oldeboorn

Expand Messages
 • Bottema
  Nov 7, 2005
   Beste Bart,

   De eerste 4 kinderen zijn inderdaad in Oldeboorn gedoopt. De andere 2 zijn waarschijnlijk niet jong gedoopt omdat Teunis Jacobs vanaf 1710 Menniste voorganger was.
   Waarschijnlijk (zie mail heer Sluiter) zijn deze 2 kinderen van een andere vrouw, die mij (nog) onbekend is. Ik geef hierbij mijn gegevens.

   Descendants of Teunis Jacobs De Jonge

   Generation No. 1   1. Teunis Jacobs4 De Jonge (Jacob Arjens3, Arjen Alefs2, Alef1 Sybes) was born 1675 in Oldeboorn, Utingeradeel, and died Abt. 1755. He married Feikje Popkes 24 september 1699 in Oldeboorn-Nes, Utingeradeel (Source: Trouwregister Hervormde Gemeente Oldeboorn-Nes, DTB 730, 1661-1810, Vermelding: Bevestiging huwelijk van 24 september 1699, Oldeboorn - Nes Man: Theunis de Jonge, Oldeboorn Vrouw: Feikjen Popkes, Oldeboorn NB: hij is mr. Chirurgijn.), daughter of Popke Iemes and Vrouck Jacobs.   Notes for Teunis Jacobs De Jonge:

   Perceel 83 ligt aan de Boorn tussen bakkerij Wytse van der Ende en het brugwachtershuis; no. 85 vindt men ten zuiden van 83 aan de kerkstraat. Beide percelen zijn in 1716 eigendom vann chirurgijn en menniste voorganger Teunis Jacobs. Teunis woont zelf in 1716 en 1724 in huis 85 en verhuurt no. 83. Omstreeks 1730 verhuist hij naar no. 83, waar men hem nog in 1738 en 1746 aantreft. Vermoedelijk is no. 85 het oude huis, hoewel het gezien de nummering logischer zou zijn no. 83 als het oorspronkelijke huis te beschouwen. Mr. Teunis (of Antonie) Jacobs de Jong werd in 1675 gereformeerd gedoopt als zoon van Jacob Arjens de Jonge koopman op de Weaze en Antje Jans, met wie Jacob in dat jaar getrouwd was. Teunis trouwde in 1698 Feikje Popkes, over wie verder niks bekend is; Teunis zal omstreeks de eeuwwisseling met het chirurgijnsberoep begonnen zijn. Hij was vernoemd naar zijn oom Teunis Alefs, getrouwd met Beerte Arjens. Teunis en Feikje lieten in het begin van hun huwelijk een viertal kinderen gereformeerd dopen,nl: Jeltje in 1699 (Sybren Wigles, huis 17), Popke in 1701, Froukje in 1704 en Klaas in 1706 (huis 25).. Maar in 1710 is Teunis voorganger van de Mennisten; na de splitsing blijft hij bij het Oude Huis.

   Volgens de recesboeken van 1727 heeft hij enige moeilijkheden met bijzitter Tade Ages, want in dat jaar eist hij "per slot van rekening F574,- wegens accusatie tegens syn vader en moeder Jacob Arjens en Antje Jans" van Tade. Die rekening zou pas na Tade's dood in 1729 door zijn ergenamen vereffend worden, zonder dat duidelijk wordt waarom het nu precies ging. Het is mogelijk dat deze of andere financiele problemen na 1706 tot Teunis' uittreden uit de gereformeerde kerk geleid hebben. In elk geval bestond er nog in 1727, als gezegd, een onopgelost probleem tussen Teunis en Tade.

   Teunis verhuist omstreeks 1730 naar no. 83 op het Achterom, dat hij eerder verhuurde; hij overlijdt ca. 1755 (M.Groen: Burgers..blz. 157 tot en met 160).   More About Teunis Jacobs De Jonge:

   Christening: 10 september 1675, Oldeboorn, Utingeradeel (Source: CBG, Friesland, DTBL nr. 729, Hervormde gemeente Oldeboorn, dopen 1661-1811, 1675, den 10 Septemb 1675 heb ick een soontie van Jacob Arriens gedoopt ende is genaemt Teunis.)

   Occupation: Chirurgijn, voorganger Mennisten (1710)   More About Teunis De Jonge and Feikje Popkes:

   Marriage: 24 september 1699, Oldeboorn-Nes, Utingeradeel (Source: Trouwregister Hervormde Gemeente Oldeboorn-Nes, DTB 730, 1661-1810, Vermelding: Bevestiging huwelijk van 24 september 1699, Oldeboorn - Nes Man: Theunis de Jonge, Oldeboorn Vrouw: Feikjen Popkes, Oldeboorn NB: hij is mr. Chirurgijn.)   Children of Teunis De Jonge and Feikje Popkes are:

   2 i. Jeltje5 Theunis, born 1699. She married Sybren Wigles 1728; died 1776.   More About Jeltje Theunis:

   Christening: 3 december 1699, Oldeboorn, Utingeradeel (Source: CBG, Friesland, DTBL nr. 729, Hervormde gemeente Oldeboorn, dopen 1661-1811, 1699, Den 3en xbris heeft mr. Teunis de Jonge Chirurgijn heeft sijn dr. laten dopen en is genaamt Jeltje.)   Notes for Sybren Wigles:

   In 1729 koopt Wigle Sybrens 1/6 deel van huis 17 voor F 75,- van Trijntje Watses, de weduwe Hemke Sybrens, zijn broer. Trijntje behoudt het recht op inwoning. Wigle's zoon wordt dan kuiper in perceel 17, dat hij aanvankelijk van zijn vader huurt. Na Wigle's overlijden in 1739, wordt Sybren eigenaar van huis 17 en huis 45. Sybren Wigles kuiper trouwde in 1728 Jeltje Teunis, dochter van chirurgijn Teunis Jacobs (huis 85). In 1749 is hij op vier na de hoogst aangeslagene in het dorp met F 58,- en 8 stuivers.

   Behalve kuiper was hij ook huisman op de pastorieplaats 18/19, die van 1746 tot 1776 huurde. Als Sybren in 1776 overlijdt, blijkt hij vier kinderen te hebben: Sytse (die hem op de pastorieplaats opvolgt), Antje (Klaas Jacobs Musch), huis 19), Wigle (huis 28) en Feike (huis 98). Vreemd genoeg weigeren deze kinderen de erfenis; Hendrik Willems (huis 108) wordt curator van de insolvente boedel (M.Groen: Burgers...blz. 28 en 29).

   Sybren was evenals als zijn vader eigenaar-gebruiker van een stuk van plaats 50. In 1746 verhuurt Sybren huis 45 aan Jitse Krijns en in 1747 zegt hij hem weer de huur op. Sybren Wigles verkoopt in 1748 een huis, schuur en buithuis voor F 650,- aan de smid Folkert Sakes (huis 30), door Hotse Tettes huisman (huis 96) bewoond. Nummer 45 was dus een boerderijtje (M.Groen: Burgers...blz. 84).

   In 1745 zegt Sybren, Gauke Hylkes de huur op van huis 45 (M.Groen: Meiers....blz. 52).

   In 1746 waren Sybren Wigles kuiper (huis 17, van het Oude Huis) en Kornelis Sytses (pl. 21, ook van het Oude Huis), samen gebruiker van de landerijen van plaats 18/19. In 1756 huurde Kornelis Sytses echter alleen nog plaats 21 en gebruikte Sybren de pastorielanden, nog steeds zonder huis. Sybren de enige zoon van Wigle Sybrens (huis 45) en Taakje Sytses, had in 1728 Jeltje Teunis, dochter van chirurgijn teunis Jacobs (huis 83/85) getrouwd. Het echtpaar woonde in huis 17 op de Weaze. In 1744 bestond het gezin uit negen personen en in 1749 uit zeven personen boven de 12 jaar en twee kinderen onder 12 jaar. Hij werd voor 58 gulden en acht stuivers aangeslagen, dat is een kapitaal van 1200 à 1500 gulden.   Quotisatiekohieren 1749

   Sybren Wigles, Utingeradeel

   Plaats: Oldeboorn

   Omschrijving:

   Gezin volw: 7 en kind: 2

   Aanslag: 58-8-0

   Verhoging:

   Vermogen:

   Bron: Utingeradeel, fol. 16   In 1740 was hij universeel erfgenaam van zijn vader, maar in 1776, als hij zelf overlijdt, weigeren zijn kinderen de insolvente boedel. Die kinderen zijn in 1776 Sytse Sybrens, Antje Sybrens (Klaas Jacobs Musch, huis 19), Wigle Sybrens (huis 28) en Feike Sybrens (huis 98; in 1825 ongetrouwd overleden) (Ibid., blz. 80).   More About Sybren Wigles:

   Occupation: Kuiper   More About Sybren Wigles and Jeltje Theunis:

   Marriage: 1728   3 ii. Popke Theunis De Jonge, born 1701; died 30 juni 1781 in Gorredijk (Source: Appy de Vries.). He married (1) Aaltje Aukes 1727 in Gorredijk; died Bef. 1736 (Source: Appy de Vries.). He married (2) Martsen Sytzes Abt. 1735. He married (3) Geertje Cornelis 1749; died 16 november 1784 in Gorredijk.   More About Popke Theunis De Jonge:

   Christening: 3 juli 1701, Oldeboorn, Utingeradeel (Source: CBG, Friesland, DTBL nr. 729, Hervormde gemeente Oldeboorn, dopen 1661-1811, 1701, Den 3en July heeft Teunis de Jonge Mr. Chirurgijn een kind laten dopen en is genaamt Popke.)

   Christening 2: januari 1728, Gorredijk (Mennist)

   Occupation: Meester timmerman, molenmaker, leraar doopsgezinde gemeente Gorredijk-Lippenhuizen (1740-1750)   More About Popke De Jonge and Aaltje Aukes:

   Attestatie: 13 maart 1727, Oldeboorn-Nes, Utingeradeel (Source: Trouwregister Hervormde Gemeente Oldeboorn-Nes, DTB 730, 1661-1810, Vermelding: Attestatie afgegeven 13 maart 1727, Oldeboorn-Nes Man: Popke Teunis, Oldeboorn Vrouw: Aaltie Aukes, Oldeboorn NB: gehuwd te Gorredijk.)

   Marriage: 1727, Gorredijk   More About Popke De Jonge and Martsen Sytzes:

   Marriage: Abt. 1735   More About Popke De Jonge and Geertje Cornelis:

   Marriage: 1749   4 iii. Froukje Theunis, born 1704.   More About Froukje Theunis:

   Christening: 23 november 1704, Oldeboorn, Utingeradeel (Source: CBG, Friesland, DTBL nr. 729, Hervormde gemeente Oldeboorn, dopen 1661-1811, 1704, den 2en 9br heeft Mr. Teunis d. Jong Chururgijn een kind laten dopen en is genaamt Froukjen.)   5 iv. Klaas Theunis De Jonge, born 1706; died Bef. 1766. He married Marijke Klazes 9 april 1741 in Oldeboorn, Utingeradeel (Source: Trouwregister Hervormde Gemeente Oldeboorn-Nes, DTB 730, 1661-1810, Bevestiging huwelijk van 9 april 1741, Oldeboorn Man: Klaas Teunis de Jong, Oldeboorn Vrouw: Maarii Clases, Nes.); died Abt. 1800.   Notes for Klaas Theunis De Jonge:

   Huis 25 te Oldeboorn wordt in 1757 voor F 475,-- door de broers Pieter (huis 83) en Klaas Teunis de Jong van de erfgenamen van Haitse Piers gekocht. De weduwe van de Nesser huisman Reitse Hotses, Tiemke Jelles (huis 62b) was toen bewoonster.

   Pieter en Klaas zijn de zoons van chirurgijn Teunis Jacobs en Feikje Popkes (huis 83/85). Pieter volgt zijn ouders daar op en het zal de bedoeling geweest zijn dat Klaas zich in huis 25 vestigde. Klaas overlijdt al voor 1766 en zijn weduwe met haar kinderen woont dan in dat huis. Klaas was in 1741 met Maryke Klases van Nes, dochter van Klaas Baukes en Jayke Abrahams (huis 19) getrouwd.

   Vermoedelijk woonde het echtpaar in het begin van huwelijk te Gersloot, waar Klaas veenbaas was. Klaas en Marijke hadden een zestal kinderen, van wie Pieter en Abraham jong overleden. Zoon Klaas Klases woont in 1805 als veenbaas te gersloot, Jacob Klases wordt timmerman en vestigd zich te Oldeboorn, Jayke Klases trouwt Wytse Hendriks (eerst te Gersloot, later huis 8 te Oldeboorn) en Feikje Klases trouwt Fokke Jacobs de Jong (zoon van huisman Jacob Fokkes en Pietje Feikes van plaats 15). Feikje overlijdt nog voor 1799.

   In 1789 komen Marij en haar kinderen in financiele moeilijkheden als grietman Idema van Engwirden maar liefst F 8631,-- van Marij vraagt inzake veengraverijen in die grietenij. De weduwe accepteert de schulden en stelt haar halve boerderij En Heuven (plaats 14), de oude Metsma-sate, die Pieter en Klaas in 1765 voor F 10.230,-- van de erven Alida de Jong te Sneek gekocht hadden, als onderpand beschikbaar. Bovendien leent ze in 1780 F 1000,-- van de weduwe van huisman Sytse Reiners. Blijkbaar lukt de afbetaling, want in 1805 is plaats 14 nog steeds voor een deel in handen van haar kinderen (zij overleed denkelijk omstreeks 1800)(M.Groen: Burgers...blz. 42 en 43).   More About Klaas Theunis De Jonge:

   Christening: 19 september 1706, Oldeboorn, Utingeradeel (Source: CBG, Friesland, DTBL nr. 729, Hervormde gemeente Oldeboorn, dopen 1661-1811, 1706, den 19en 7br heeft mr. teunis d.Jong Chirurgijn een kint laten dopen en is genaamt Claas.)   More About Klaas De Jonge and Marijke Klazes:

   Marriage: 9 april 1741, Oldeboorn, Utingeradeel (Source: Trouwregister Hervormde Gemeente Oldeboorn-Nes, DTB 730, 1661-1810, Bevestiging huwelijk van 9 april 1741, Oldeboorn Man: Klaas Teunis de Jong, Oldeboorn Vrouw: Maarii Clases, Nes.)   6 v. Ycke Theunis De Jonge, died 3 januari 1777 in Heerenveen. She married Abe Pieters De Nes 2 mei 1735 in Oldeboorn, Utingeradeel; born Abt. 1705 in Heerenveen; died 20 juni 1787 in Heerenveen.   More About Abe De Nes and Ycke De Jonge:

   Marriage: 2 mei 1735, Oldeboorn, Utingeradeel   7 vi. Pieter Theunis De Jong, born Abt. 1716; died 1778. He married Janke Sybes 1746; died 1788.   Notes for Pieter Theunis De Jong:

   In 1728 was Hendrik Jans de Jonge eigenaar van plaats 14, die in 1765 voor 10.230 gulden onder de naam 'Metsma-sate', door de erfgenamen van Alida de Jog te Sneek (Johannes de Jong te Edam, Stephanus de Jong te Waalwijk en Johanna de Jong eveneens te Edam) aan de veenbazen Pieter Teunis en Klaas Teunis de Jong (huis 25) verkocht wordt. De plaats is dan 124 pmt groot. In 1776 verhuurden de eigenaren van plaats 14, Pieter Teunis de Jong en de weduwe van zijn broer Klaas Teunis, Marijke Klases de plaats aan Johnnes Sipkes Bottema (M.Groen: Meiers..blz. 73)

   In 1765 is Pieter Theunis de Jong, veenbaas, samen met Kornelis Willems Lap en Freerk Murks koper van huis 13 voor F 800,- (M.Groen: Burgers....blz. 22 en 23).

   In 1757 is het complex 83/85 eigendom van de zoons van Teunis Jacobs, Klaas en Pieter Teunis de Jonge, veenbazen te Gersloot. Hun zuster Jeltje, in 1728 met kuiper Sybren Wigles getrouwd, was blijkbaar uitgekocht. Pieter Teunis, in 1746 met Janke Sybes van de Herenwal te Haskerdijken getrouwd, wordt bewoner van huis 83 tot zijn dood in 1778. Janke overlijdt in 1788; hun erfenis waaronder de helft van Metsma-sate (plaats 14) - Pieter en de weduwe van zijn broer hadden deze boerderij in 1765 voor F 10230,- gekocht - bedraagt ongeveer F 14000,-. Dit geld wordt versnipperd onder een zevental erfgenamen, onder wie een Jacob Popkes te Joure (zoon van Popke Teunis?), Wigle Sybrens en Jacob Abes de Nes (Ibid., blz. 160).   Quotisatiekohieren 1749   Pytter Theunis Jong, Utingeradeel

   Plaats: Oldeboorn

   Omschrijving:

   Gezin volw: 2 en kind:

   Aanslag: 22-11-0

   Verhoging:

   Vermogen:

   Bron: Utingeradeel, fol. 15   In 1766 en 1776 heeft Pieter Teunis de Jong het land van plaats 16b bij plaats 14 getrokken (M.Groen: Meiers...blz. 79).

   More About Pieter Theunis De Jong:

   Occupation: Veenbaas   More About Pieter De Jong and Janke Sybes:

   Marriage: 1746   Met vriendelijke groet   Hans Bottema
   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 22 messages in this topic