Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

29195Re: [Friesland-genealogy] Oldeboorn

Expand Messages
 • Bart de Vries
  Nov 7, 2005
   LS

   Met belangstelling deze berichtgevingen gevolgd.

   Wel nog wat te vragen.

   Wie was de andere echtgenote van Theunis Jacobs de Jong(e) ?

   Wat is de betekenis van "Ontscheidingsboek"

   Gr.
   Bart de Vries
   *De Liemers* calling
   Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
   ----- Original Message -----
   From: <m.j.sluijter@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Monday, November 07, 2005 4:50 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Oldeboorn


   Geachte Hans Bottema,

   Bij het zoeken van mijn voorouders in Oldeboorn, (Simen Gosses de Groot en
   Ruurd Fokkes de Jong) kreeg ik contact met De Heer D. de Nes, van hem kreeg
   ik een brief terug waarin genealogische verbanden rond Mr. chirurgijn
   Theunis Jacobs de Jong zijn vermeld.

   Hier onder volgt deze brief
   Wintelre, 23 september 1993.

   Geachte Heer Sluijter,

   Hartelijk dank voor Uw uitgebreide en informatieve brief van 21 augustus,
   en ik wil op Uw informatie wat meer in detail ingaan.
   Abe Pytters de Nes is omstreeks 1704/5 geboren, waarschijnlijk in De
   Knijpe, en volgens het Ontscheidingsboek van Schoterlahd (K9 fol.15l) is hij
   op 11 mei 1708 ruim 3 jaar, nagelaten zoontje van wijlen Pytter Abes de Nes
   en Jancke Jelles, en als zodanig erfgenaam vam wijlen zijn vader. Jancke
   Jelles is in 1707 hertrouwd met Sybe Everens.
   Abe Pytters otr. Oldeboorn 17/4, 24/4, en 1/5/1735, 2 mei attestatie
   gepasseerd, om gecopuleerd te worden met Ycke Theunis de Jong. Doopsgezind,
   1735 aangenomen en gedoopt in Gorredijk; heeft in 1747 een huis gekocht, en
   zij vertrekken in 1752 met attestatie naar Heerenveen; zijn beroep is
   schoenmaker; overlijdt in Heerenveen 20 juni 1787.
   Ytcke Theunis de Jong en Pieter Theunis zijn kinderen van Theunis Jacobs
   de
   Jong, Mr. Chirurgijn in Oldeboorn; waarschijnlijk kinderen uit zijn 2e
   huwelijk Zijn eerste huwelijk was met Feykjen Popkes, 4 kinderen, zoals ook
   al door U genoemd.
   De ouders van Theunis Jacobs de Jong zijn Jacob Ariens de Jong en Antje
   Jans, tr. Te Oldeboorn 4-5-1676. De grootouders zijn Arien Alofs en Antie
   Baukes, allen te Oldeboorn. Arien is de zoon van Alof Sybes en Adriaantje.
   Wat betreft de afstamming van Pytter Abes de Nes wordt ook nog
   verwezen naar het hogergenoemde extract uit het Ontscheidingsboek van
   Schoterland, met name over een proces gevoerd door de aangetrouwde oude
   oom van Abe Pytters ( dus aangetrouwde oom van Pytter A.) Ene Johannes
   Marci, apotheker op 't Heerenveen. J.M. was getrouwd met Feickjen
   Harmens, tante van Pytter, en waarschijnlijk een zuster van Japke Harmens,
   de moeder van Pytter Abes. Als dat klopt is de vader van Pytter A. Abe
   Foekes. Mijn informatie is dat de ouders van P.A. omstreeks 1679 zijn
   ovenleden.
   Over Jacob Abes de Nes heb ik 2 beroepen gevonden, in de officiële
   papieren inderdaad "zilversmidt" te Oldeboorn, maar ergens anders
   "ykigmeester".. Zoals boven reeds genoemd zijn ouders waren Abe Pytters en
   Ycke Teunis. De ouders van Y.T. waren Sybren Hendriks en Engeltje Barres.
   Een broer van Jacob Abes is Pieter Abes, geb.1736; zijn dochter Feykjen
   Pieters de Nes tr. Haaitze Jacobs Wyntjes, en hun dochter tr.Steffen Hanzes
   Bijl, allen te Heerenveen. De zoon Jochem verhuist naar Amsterdam.
   Tenslotte wil ik nog vermelden dat ik een paar jaar geleden
   correspondentie heb gehad met wijlen de heer Zwart in Leeuwarden, en hij
   geeft informatie, (copie bijgesloten) over de namen De Jong en De Nes.
   Indien e.e.a. meer duidelijkheid geeft over de relatie tussen de 2 families
   zal ik het op prijs stellen als U daar nader op terug zoudt willen komen.
   Uw verdere berichtén zie ik gaarne tegemoet.

   Met vriendelijke groeten,
   D. de Nes

   D. de Nes
   Kerkheide 5
   5513 ND WINTELRE

   Als "Oldeboorn kenner" heb ik nog een vraag aan je. Heb je wellicht
   verdere gegevens over de moeder van Sijmen Gosses de Groot, Trijntje
   Sijmens, die op 20-01-1765 in Oldeboorn trouwt met Gosse Hotses ?

   Vriendelijke groet,

   Martin Sluijter


   From: Bottema
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Saturday, November 05, 2005 3:11 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Oldeboorn


   Hallo Appy,

   Ik heb nog wel wat aanvullingen voor je. Ik moet dat nog wel even
   controleren, en ik zag dat er nog wat dingen bijmoeten. Wat ik wel alvast
   kan zeggen is dat Theunis de Jonge, niet in 1680 gedoopt is, wel zijn vader
   Jacob Arjens Op belijdenis. Van Feikjen Pokes geen extra gegevens. Ze is in
   ieder geval niet in Oldeboorn gedoopt.
   Van Theunis zijn geen broers of zussen bekend.
   Ik stuur je later persoonlijk wat ik heb.

   Groeten, Hans Bottema
   ----- Original Message -----
   From: Appy de Vries
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Saturday, November 05, 2005 2:35 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Oldeboorn


   Hans;
   als ik Oldeboorn voorbij zie komen,
   als nazaat van Theunis [Anthonie] de Jonge,
   ben ik allert!
   Theunis de Jonge geb.10-09-1675 /ged. 02-10-1680 Oldeboorn [greformeerd]
   in 1710 voorganger mennisten,[mr.chirurgijn]
   gehuwd 24-09-1699 Oldeboorn met
   Feikjen Popkes ged.?? overl.??
   zij krijgen 6 kinderen ,die heb ik + partners.
   dochter van Popke Iemes [Rauwerd]
   gehuwd 14-05-1665 Oldeboorn
   Vrouck Jacobs Oldeboorn.
   vraag ;
   heb jij doop van Feikjen en had Theunis nog
   meer broers en zusters?
   groetjes Appy.
   ps. voor 1661 geen dopen?

   ----- Original Message -----
   From: hansbottema
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Wednesday, November 02, 2005 7:57 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Oldeboorn


   In mijn niet aflatend pogen een zo volledig mogelijk bestand op te
   stellen van alle gewezen bewoners en passanten van Oldeboorn,
   Utingeradeel, heb ik het invoeren van de dopen 1661-1811 bijna
   afgerond.Ook de dooptekst, voor zover leesbaar is bijgevoegd. Het
   bestand bevat nu bijna 26.000 personen. Hierna ga ik verder met het
   lidmaten boek DTB 731. Vorige week het gedeelte Oldeboorn, op Treoar
   gekopieerd. Gaarne beantwoord ik vragen over dopen, lidmaten en alle
   andere zaken betreffende Oldeboorn.

   Hans Bottema


   Knip
   [Non-text portions of this message have been removed]
   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   Yahoo! Groups Links
  • Show all 22 messages in this topic