Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

27687+ Overlijdensberichten Friesland 31-07-2005

Expand Messages
 • Andrys Stienstra
  Aug 5, 2005
   De onderstaande advertenties zijn op 31-07-2005 toegevoegd aan de database
   van "Genealogy yn Fryslân - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder
   Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site:
   http://lwexwww004.ndcholding.nl/rouwcentrum/lc/index.html

   Uit de overige bladen zijn fotokopieën of scans o.a. verkrijgbaar bij
   stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar
   (http://www.tresoar.nl).


   Anne Bakker (partner: Ida Wassenaar).
   geb.: Menaldum - Menaam, 18-05-1920. overl.: Ermelo, 17-07-2005. (LC
   20-07-2005 (week 29)).

   Gijsje Barnhoorn (partner: Leraar).
   geb.: nb. overl.: Raard - Raerd, 17-07-2005. (LC 19-07-2005 (week 29)).

   Derk Willem Boezelman (partner: J.H.J. Coenders).
   geb.: 26-10-1924. overl.: Heerenveen, 24-07-2005. (LC 26-07-2005 (week
   30)).

   Auke Boonstra.
   geb.: Terband, 06-11-1943. overl.: Tjalleberd, 23-07-2005. (LC 25-07-2005
   (week 30)).

   Johanna (Jopie) Boonstra (partner: Siebren Terpstra, overl.: 24-10-1998).
   geb.: Leeuwarden, 31-07-1917. overl.: Leeuwarden, 20-07-2005. (LC
   22-07-2005 (week 29)).

   Jense Bootsma (partner: Trijntje Lageweg, overl.: 14-04-2004).
   geb.: Workum, 23-08-1930. overl.: Workum, 16-07-2005. (LC 18-07-2005 (week
   29)).

   Jan Hillebrand Brandsma (partner: M. de Wit).
   geb.: Huizum, 08-07-1920. overl.: Leeuwarden, 17-07-2005. (LC 22-07-2005
   (week 29)).

   Dini Bügel (partner: de Vries).
   geb.: 30-03-1943. overl.: Wolvega, 17-07-2005. (LC 19-07-2005 (week 29)).

   Ruurd Calsbeek (partner: Frieda Postma).
   geb.: Lekkum, 08-02-1936. overl.: Sneek, 21-07-2005. (LC 26-07-2005 (week
   30)).

   Sijtsche de Boer (partner: Willem K. Nicolay, overl.: 08-09-1987).
   geb.: Leeuwarden - Ljouwert, 17-09-1915. overl.: Leeuwarden - Ljouwert,
   15-07-2005. (LC 18-07-2005 (week 29)).

   Simon de Boer (partner: An Meintema).
   geb.: Zurich, 11-05-1926. overl.: Heusden (Belgie), 18-07-2005. (LC
   22-07-2005 (week 29)).

   Pieter de Groot (partner: M. Sijbesma).
   geb.: Franeker, 01-11-1929. overl.: Franeker, 23-07-2005. (LC 25-07-2005
   (week 30)).

   Tabe de Haan (partner: Akke van Noord).
   geb.: Berlikum, 01-02-1935. overl.: Leeuwarden, 16-07-2005. (LC 18-07-2005
   (week 29)).

   Fokje de Jong (partner: Dijkstra).
   geb.: nb. (87 jaar). overl.: Zwaagwesteinde, 18-07-2005. (LC 20-07-2005
   (week 29)).

   Tj. de Jong (partner: van Houten).
   geb.: 12-03-1908. overl.: 16-07-2005. (LC 19-07-2005 (week 29)).

   Hendrik A. de Vries (partner: Maaike Reitsma).
   geb.: 03-06-1921. overl.: Wieuwerd - Wiuwert, 16-07-2005. (LC 19-07-2005
   (week 29)).

   Jeltje de Vries (partner: Einte Elzinga).
   geb.: Nes, 22-10-1927. overl.: Damwoude - Damwâld, 18-07-2005. (LC
   20-07-2005 (week 29)).

   Jilke de Vries.
   geb.: Leeuwarden, 07-11-1940. overl.: Heerenveen, 20-07-2005. (LC
   22-07-2005 (week 29)).

   Kornelis Dijk (partner: Nely Veenstra).
   geb.: Tietjerk - Tietsjerk, 30-10-1932. overl.: Sneek, 21-07-2005. (LC
   22-07-2005 (week 29)).

   Annie Dijkstra.
   geb.: 10-08-1926. overl.: Heerenveen, 16-07-2005. (LC 18-07-2005 (week
   29)).

   Keimpe Douma.
   geb.: Rotterdam, 06-10-1942. overl.: Groningen - Grins, 22-07-2005. (LC
   25-07-2005 (week 30)).

   Sjoukje Douma (partner: Gerrit Stienstra, overl.: 19-10-1984).
   geb.: Brantgum, 01-05-1914. overl.: Leeuwarden, 18-07-2005. (LC 20-07-2005
   (week 29)).

   Gerrie Dronrijp (partner: Jan de Jong, overl.: 30-12-2004).
   geb.: Leeuwarden, 19-11-1930. overl.: Hardegarijp - Hurdegaryp,
   21-07-2005. (LC 25-07-2005 (week 30)).

   Franklin Thomas Emile Duckers.
   geb.: 23-04-1945. overl.: 15-07-2005. (LC 18-07-2005 (week 29)).

   Hieke Dykstra (partner: Hindrik Bylsma, overl.: 30-01-2001).
   geb.: Bozum - Boazum, 25-09-1917. overl.: Akkrum, 23-07-2005. (LC
   26-07-2005 (week 30)).

   Henk Eckhardt (partner: Margriet Faber).
   geb.: 05-11-1945. overl.: Sneek, 15-07-2005. (LC 18-07-2005 (week 29)).

   Johanna Eringa (partner: Eize Pieters).
   geb.: Zevenhuizen, 23-08-1931. overl.: Leeuwarden, 23-07-2005. (LC
   25-07-2005 (week 30)).

   Douwe Faber (partner: Y. Salverda).
   geb.: Makkum, 12-07-1920. overl.: Witmarsum - Wytmarsum, 17-07-2005. (LC
   19-07-2005 (week 29)).

   Siebe Fennema (partner: M. Algra).
   geb.: Rinsumageest, 11-05-1926. overl.: Leeuwarden, 20-07-2005. (LC
   22-07-2005 (week 29)).

   Trijntje Foppes (partner: 29-08-1990 Wiebe Walstra, overl.: 29-08-1990).
   geb.: Beets, 12-07-1922. overl.: Drachten, 15-07-2005. (LC 18-07-2005
   (week 29)).

   Loesje Haarlem (partner: Johan Hansen).
   geb.: nb. (59 jaar). overl.: Langweer, 17-07-2005. (LC 20-07-2005 (week
   29)).

   Sijbrigje Hartmans (partner: Jan Hoekstra, overl.: 17-06-1982).
   geb.: Ternaard, 07-05-1909. overl.: Amersfoort, 22-07-2005. (LC 25-07-2005
   (week 30)).

   Hendrik Hemminga (partner: G. de Boer).
   geb.: 01-05-1921. overl.: Beetsterzwaag - Beetstersweach, 16-07-2005. (LC
   18-07-2005 (week 29)).

   Anna Jetske Homsma.
   geb.: Sneek, 20-07-2005. overl.: Sneek, 20-07-2005. (LC 26-07-2005 (week
   30)).

   Lambertus Johannes Maria (Luiz) Huitema.
   geb.: Scharnegoutum, 14-08-1918. overl.: Veghel, 20-07-2005. (LC
   22-07-2005 (week 29)).

   Trijntje Hermina Joustra (partner: Geert Hoekstra).
   geb.: Dokkum, 10-08-1926. overl.: Dokkum, 18-07-2005. (LC 20-07-2005 (week
   29)).

   Fatma Mohammed Kalam.
   geb.: Tilburg, 18-04-1984. overl.: Drachten, 16-07-2005. (LC 19-07-2005
   (week 29)).

   Lummigje Kalsbeek (partner: Klaas Kooi, overl.: 14-08-1986).
   geb.: nb. (86 jaar). overl.: Heerenveen, 17-07-2005. (LC 18-07-2005 (week
   29)).

   Mathijs Fokke Kamminga.
   geb.: Leeuwarden, 02-12-1980. overl.: Sint Nicolaasga, 15-07-2005. (LC
   20-07-2005 (week 29)).

   Wiepkje Kuindersma (partner: Gerben de Hoop, overl.: 23-02-2000).
   geb.: Akkrum, 15-01-1922. overl.: Heerenveen, 18-07-2005. (LC 20-07-2005
   (week 29)).

   Johannes (Joop) Meijer (partner: Everdina van der Meulen, overl.:
   22-10-2003).
   geb.: Leeuwarden, 22-03-1922. overl.: Leeuwarden, 18-07-2005. (LC
   20-07-2005 (week 29)).

   Ymkje Mensink (partner: Johannes Jonkman).
   geb.: Leeuwarden, 08-10-1918. overl.: Leeuwarden, 18-07-2005. (LC
   20-07-2005 (week 29)).

   Anneke (Anna Minke) Noordenbos (partner: Gerard de Jong).
   geb.: Beetgum - Bitgum, 31-01-1946. overl.: Beetgumermolen - Bitgummole,
   22-07-2005. (LC 25-07-2005 (week 30)).

   Aafke Anna Piekema (partner: Willem Terluin, overl.: 07-08-1945).
   geb.: Witmarsum, 29-11-1902. overl.: Heerenveen, 24-07-2005. (LC
   26-07-2005 (week 30)).

   Bernard Siek Postma (partner: G. Postma).
   geb.: Arum, 14-12-1922. overl.: Bolsward - Boalsert, 24-07-2005. (LC
   26-07-2005 (week 30)).

   Grietje Postma (partner: Sijmen Kalsbeek, overl.: 16-03-1970).
   geb.: Roordahuizum, 19-06-1912. overl.: Heerenveen - It Hearrenfean,
   13-07-2005. (LC 18-07-2005 (week 29)).

   Minne Postma.
   geb.: 30-01-1947. overl.: Longerhou, 15-07-2005. (LC 18-07-2005 (week
   29)).

   Ulbe Postma (partner: T. de Vries).
   geb.: nb. overl.: Koudum, 24-07-2005. (LC 26-07-2005 (week 30)).

   Jantje Prakken (partner: Jacob de Vries, overl.: 10-11-1994).
   geb.: Oranjewoud, 14-05-1911. overl.: Joure, 23-07-2005. (LC 25-07-2005
   (week 30)).

   Romke Auke Prins (partner: Cornelia Zandstra, overl.: 20-06-2000).
   geb.: Oosterwierum, 14-04-1929. overl.: Sneek, 22-07-2005. (LC 25-07-2005
   (week 30)).

   Yme Prins (partner: Mieke Keijzer).
   geb.: Bolsward, 11-07-1948. overl.: Goingarijp, 23-07-2005. (LC 25-07-2005
   (week 30)).

   Jan Bernard Rabius (partner: Nan Rabius).
   geb.: 10-11-1921. overl.: Emmen, 23-07-2005. (LC 25-07-2005 (week 30)).

   Veronica Margaretha (Vrony) Rijpkema (partner: Lammert bergsma).
   geb.: Sint Nicolaasga, 26-01-1942. overl.: Sneek, 18-07-2005. (LC
   20-07-2005 (week 29)).

   Richtje Robijn (partner: H.l.K. Boelens).
   geb.: Wommels, 06-04-1922. overl.: Sneek, 24-07-2005. (LC 26-07-2005 (week
   30)).

   Janet Rodenhuis.
   geb.: 26-11-1965. overl.: Sarnia (Canada), 20-07-2005. (LC 25-07-2005
   (week 30)).

   Geert Siesling (partner: S. de Jong).
   geb.: Nieuwehorne, 28-05-1925. overl.: Gorredijk, 15-07-2005. (LC
   18-07-2005 (week 29)).

   Joukje Spaanstra (partner: Anthoon van 't Zet, overl.: 01-03-2001).
   geb.: Leeuwarden, 08-08-1916. overl.: Leeuwarden, 17-07-2005. (LC
   22-07-2005 (week 29)).

   Froukje Steensma (partner: Joop IJsselstein).
   geb.: Bergum, 23-07-1935. overl.: Hummelo, 23-07-2005. (LC 26-07-2005
   (week 30)).

   gerrit Terpstra (partner: L.M. Ringnalda).
   geb.: Leeuwarden, 15-01-1921. overl.: Leeuwarden, 17-07-2005. (LC
   19-07-2005 (week 29)).

   Elisabeth Valkeneer (partner: J. Visser).
   geb.: Utrecht, 10-05-1930. overl.: Leeuwarden, 14-07-2005. (LC 18-07-2005
   (week 29)).

   Grietje van der Kooy (partner: Tsjerk Westra, overl.: 01-07-1988).
   geb.: Opeinde - De Pein, 04-07-1925. overl.: Leeuwarden - Ljouwert,
   15-07-2005. (LC 18-07-2005 (week 29)).

   Peter van der Leest (partner: Liesje Spijkerman).
   geb.: Sint Nicolaasga, 21-08-1944. overl.: Sneek, 20-07-2005. (LC
   22-07-2005 (week 29)).

   Durkje Cornelia van der Meer (partner: Honke Calsbeek).
   geb.: 16-06-1914. overl.: 22-07-2005. (LC 25-07-2005 (week 30)).

   Tjeerd van der Meer (partner: Lipkje Joustra).
   geb.: Idsega - Idzegea, 12-07-1924. overl.: IJlst - Drylst, 24-07-2005.
   (LC 26-07-2005 (week 30)).

   Sietske van der Meulen.
   geb.: nb. (87 jaar). overl.: Leeuwarden, 16-07-2005. (LC 19-07-2005 (week
   29)).

   Abeltje van der Ploeg (partner: Hilko Henckel, overl.: 21-07-1999).
   geb.: Oldehove, 11-01-1927. overl.: Leeuwarden, 21-07-2005. (LC 22-07-2005
   (week 29)).

   Romkje van der Schors (partner: Jan Jelsma, overl.: 14-09-1999).
   geb.: Lippenhuizen, 31-01-1918. overl.: Wommels, 15-07-2005. (LC
   18-07-2005 (week 29)).

   Antje van der Veen (partner: Hendrik Nijhuis, overl.: 24-07-1969).
   geb.: nb. (90 jaar). overl.: Veenwouden, 23-07-2005. (LC 25-07-2005 (week
   30)).

   Pieterke van der Wal (partner: Jacobus de Koning, overl.: 29-11-2001).
   geb.: Sneek, 05-06-1923. overl.: Bolsward, 20-07-2005. (LC 22-07-2005
   (week 29)).

   Johannes van der Zee.
   geb.: Leeuwarden, 05-11-1933. overl.: Leeuwarden, 23-07-2005. (LC
   25-07-2005 (week 30)).

   Wiebe van Solkema (partner: Coba de Hoop).
   geb.: nb. (76 jaar). overl.: Heerenveen, 22-07-2005. (LC 25-07-2005 (week
   30)).

   Dirk Dominicus Vijverstra (partner: Suze Hoogesteger).
   geb.: 29-01-1950. overl.: Leeuwarden, 18-07-2005. (LC 20-07-2005 (week
   29)).

   Pietje Visser (partner: Piet Vonk).
   geb.: Mildam, 01-12-1926. overl.: Akkrum, 22-07-2005. (LC 25-07-2005 (week
   30)).

   Rients Kornelis Visser (partner: W. Robijn).
   geb.: Warga - Wergea, 24-06-1913. overl.: Akkrum, 19-07-2005. (LC
   20-07-2005 (week 29)).

   Grietje Wagenaar (partner: Marten Meester, overl.: 13-02-1989).
   geb.: Sijbrandaburen - Sybrandabuorren, 11-11-1914. overl.: Leeuwarden,
   19-07-2005. (LC 20-07-2005 (week 29)).

   Jan Wagenaar (partner: metjje Lageveen, overl.: 05-04-1995).
   geb.: 09-11-1915. overl.: 18-07-2005. (LC 19-07-2005 (week 29)).

   Joachim wijnstra.
   geb.: Lippenhuizen, 20-02-1922. overl.: Chesières-Villars (Zw.),
   15-07-2005. (LC 20-07-2005 (week 29)).

   Joukje Baudina Witteveen (partner: Jacobus Johannes Haverkamp, overl.:
   19-01-1995).
   geb.: Mirns, 07-03-1926. overl.: Sneek, 22-07-2005. (LC 25-07-2005 (week
   30)).

   Jeltje Wouda (partner: Oeds Stienstra, overl.: 25-06-2005).
   geb.: Surhuisterveen, 28-11-1930. overl.: Hardegarijp - Hurdegaryp,
   23-07-2005. (LC 26-07-2005 (week 30)).

   Pieter Zijlstra (partner: Trijntje Bergsma).
   geb.: Oosterlittens - Easterlittens, 23-12-1916. overl.: Leeuwarden -
   Ljouwert, 23-07-2005. (LC 25-07-2005 (week 30)).   --
   Mijn Postvak In wordt beschermd door SPAMfighter
   42927 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
   Download de gratis www.SPAMfighter.com vandaag nog!
  • Show all 2 messages in this topic