Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

27682Re: [Friesland-genealogy] Re: Stienstra

Expand Messages
 • h.vries66
  Aug 5, 2005
  • 0 Attachment
   Hallo Annemarth,

   Op de site van Andries staat helaas niet wie zijn ouders waren en daar gaat
   het mij om

   Meinze en Aafke kregen in iedergeval 2 kinderen

   Froukje geboren te Leeuwarden 16-06-1808 en
   gedoopt te Veenwouden op 20-06-1808
   en Janke gedoopt te Veenwouden 13-01-1811

   met vr. gr.

   Hessel de Vries


   Hessel,

   Onze moderator heeft een fijne site van zijn familie:-)
   http://www.stienstra.net/

   Meinze Reinders Stienstra, stoarn foar 1856.
   Hy wie troud mei
   Aafke Harmens Mossel, stoarn op 30 april 1856.
   út dit houlik:
   1 : Janke Meinzes Stienstra, berne te Feanwâlden om ende by 1811,
   wenjend te Ljouwert.
   Hja is troud te Ljouwert op 11 maaie 1856 (akte 44) mei Elias
   Sjierks de Wit, bôlebakker, berne te Harns om ende by 1827, wenjend
   te Ljouwert, natuerlike soan fan Lutske Elias de Wit.

   Groetjes,
   Annemarth
   knip
  • Show all 6 messages in this topic