Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

24960De Friezen, die in het jaar 809 hadden

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  Feb 27, 2005
   Er bestaat in Friesland een overlevering, die in het
   kort luidt:
   De Friezen, die in het jaar 809 hadden deelgenomen
   `aan de verovering van Rome, kregen van ,,Karel de
   Groote" het recht om den halven Rijksadelaar in de
   rechterhelft van hun wapenschild op te nemen. Daarenboven
   mochten zij de baronnenkroon boven hun
   schild plaatsen, zonder evenwel den daarbij behoorenden
   titel te mogen voeren. 1)
   RIETSTAP 2) schrijft hierover:
   ,In deze overlevering ligt misschien wat de zaak
   zelve betreft, schoon dan ook onder andere omstandigheden
   voorgevallen, een kiem van waarheid, doch,
   wil men haar naar de letter opvatten, dan is zij volstrekt
   onaannemelijk, want, naar het gevoelen ' der
   meest gezaghebbende schrijvers, zijn de wezenlijke
   wapens eerst lang na Karel den Groote ontstaan, de
   kroonen en hare onderscheiding nog later, en is de
   dubbele adelaar als zinnebeeld des Rijks wel het
   allerjongst".
   Daar de halve adelaar in zeer vele Friesche familiewapens
   wordt aangetroffen, moet er wel een goede.
   grond voor de voorkeur van dit wapenfiguur hebben
   bestaan. Bovengenoemde overlevering verklaart dezen
   grond niet,; zoodat in een andere richting gezocht dient
   te worden.
   Enkele Friesche Steden voeren eveneens den halven
   adelaar in het stadswapen. En nu is het van belang
   wat BLOK 3) hieromtrent vermeldt:
   ,,Het vrije muntrecht, dat Groningen in 1484 van
   den Keizer ontving; het wapen `met den dubbelen adelaar
   - het waren teekenen eener grootheid. waarvan
   de regeerende geslachten der fiere koopstad in volle
   mate genoten. Groningen was een ,,vrije rijksstad", )"
   zoo lieten de leiders der koopliedenregeering zich
   hooren, en niemand hunner bekommerde zich om den
   rechtmatigen landsheer, den bisschop van Utrecht.........
   Leeuwarden zelf - dat in zijn omgeving reeds een
   hoogen toon begon aan te slaan en in dezen tijd van
   den Keizer het muntrecht kreeg, zoodat het zich als
   een rijksstad begon te beschouwen en zich een wapen
   met den dubbelen rijksadelaar aanschafte op het voorbeeld
   van Groningen, een voorbeeld, dat ook de kleinere
   Friesche steden volgden--zag zich in 1487............."
   Dus de Rijksadelaar in de stadswapens doelde op
   het feit, dat de stadsregeeringen slechts den keizer als
   hun heer erkenden.
   Overigens blijkt uit een ouden vorm `van het wapen
   van de stad Groningen ") en uit de wapens. van de
   steden Sneek en Workum, dat de door BLOK bedoelde
   Rijksadelaar niets anders is dan, wat wij nu noemen,
   de ,Friesche adelaar", t.w. in goud een halve zwarte
   adelaar uitgaande van de deelingslijn.
   Juist in dezelfden tijd,' de laatste helft van de 15e
   eeuw, deden de Friezen veel moeite om de officiëele
   bevestiging van hun onafhankelijkheid te verkrijgen.
   Waarin zij slaagden, toen in 1479 de keizerlijke gezant
   namens den keizer de zoogenaamde ,,privilegiën van
   Karel den Groote" erkende. Deze privilegiën, welke
   de vrijheidsrechten bevatten, zijn in modernen tijd
   onecht gebleken. 6)
   Ligt het niet voor de hand, dat de Friezen, evenals
   de Friesche steden, ten teeken, dat'zij zich ,,keizervrij"
   achtten, den halven rijksadelaar in hun schild
   zullen hebben opgenomen?
   Te meer toen, na het verbreken van de door velen
   gehate Saksische heerschappij (1515), de keizer zelf hun
   heer werd (1523). Hierover leest men bij BLOK 6):
   ,Zoo werd Friesland Bourgondisch, al maakten vele
   Friezen zich nog lang wijs, dat men zich eigenlijk niet
   aan Bourgondië doch aan den Keizer had onderworpen,
   een meening, die de Keizer oogluikend toeliet, wel
   wetend, dat daarvan op den duur weinig sprake zou
   wezen, wanneer maar eenmaal Friesland aan het Bourgondische
   bestuur gewend zou zijn."
   Het is dus vroegstens sedert het midden van de 15e
   eeuw, dat de halve adelaar in de Friesche familiewapens
   zal voorkomen. Dit verklaart dan ook, waarom
   het meerendeel van de oudste Friesche geslachten 7)
   dit symbool niet voert. Hun wapen dateert van vóór
   dien tijd.
   Sommige van zulke zeer oude en meest adellijke
   geslachten hebben later toch den halven adelaar in het
   schild geplaatst ").

   "1
   T. VAN DER LAARS-Wapens, Vlaggen en Zegels vanNederland
   - 1913 - bladzijde 53, figuur 167, waaronder abusievelijk
   14e inplaats van 15e eeuw staat.
   Als 3, bladzijde 505 en 507.
   Als 3, bladzijde 525.
   Bijv: AYLVA, CAMMINGA, SYTZAMA, AEBINGA, HETTINGA,
   JUWINGA, en vele anderen.
   Bijv: HAIIINXMA, BURMANIA, SOLCKEMA, en anderen.
   De zeer vele Friesche geslachten, die den halven
   adelaar wel steeds gevoerd hebben, behooren danook
   vrijwel alle tot het Friesche patriciaat, dat in de 16e,
   17e en 18e eeuw opkwam en toen een wapenaannam.
   In zulke wapens is de adelaar dan ook niet later
   toegevoegd, als ware het een concessie, maar maakt
   dit figuur daarvan een integreerend deel uit.{
   Het gaat dan ook niet aan om hier als het eigenlijke
   familiewapen alleen de linkerschildhelft te beschrijven.
   De beteekenis van den adelaar zal in Friesland verloren
   gegaan zijn in de rumoerige 16e eeuw, waarin
   andere belangen dan het keizer-vrij-zijn de overhand
   kregen.
   Iederen Fries stond in genoemde eeuwen bij een
   wapenaanname reeds een half ingevuld schild ter beschikking,
   n.1. de rechter helft met den halven adelaar.
   De linkerhelft werd op eenzelfde wijze aangenomen
   als in de overige Nederlandsche gewesten het geheele
   wapen.
   `Aan den adelaar in dergelijke wapens kan geen
   andere beteekenis gehecht worden, dan het bewijs,
   dat het betreffende geslacht in Friesland thuis behoort.
   Batang Serangan, 18 Mrt. 3935. F. W.W. S.

   Bron: Indische Navorscher 1934


   Met Vriendelijke groet van
   Anton Musquetier

   Mijn site al eens bezocht ?, U zult verrast zijn, met zoveel
   gegevens, o.a. duizenden toevallige vondsten,
   Molenaars, Schippers, Veldwachters, Bedelaars, Wezen, Kolonisten,
   Ambtenaren enz. voor uw onderzoek.
   http://members.home.nl/musquetier/

   U bent om wat voor reden ook, niet in staat naar het archief te
   komen, maar wilt toch copieen van .....? zie;
   http://groups.yahoo.com/group/frieslandcopie

   Wilt U uw eigen Schippers-Veldwachters, Bedelaars, Vondelingen, enz.
   zelf op mijn site zetten dat kan.
   http://groups.yahoo.com/group/schippersenveldwachters_nederland
   Uitgaande berichten worden gescand met Norton Antivirus