Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

24099Tresoar: database huwelijken uitgebreid

Expand Messages
 • Andrys Stienstra
  Jan 11, 2005
   Op 11 januari is de Burgerlijke Stand database van Tresoar uitgebreid
   met een aantal nieuwe gegevens. Van 17 gemeenten zijn aan de
   huwelijksakten, die stammen uit periode 1811-1922, de leeftijden en
   geboorteplaatsen van bruid en bruidegom toegevoegd, alsmede de namen
   van hun wederzijdse ouders.

   Het betreft hier de gemeenten: Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog,
   Ferwerderadeel, Achtkarspelen, Smallingerland, Utingeradeel,
   Aengwirden, Menaldumadeel, Baarderadeel, Leeuwarderadeel,
   Rauwerderhem, Idaarderadeel, Franekeradeel, Hennaarderadeel,
   Hindeloopen en Stavoren. Deze gegevens zijn ook via Genlias raadpleegbaar.

   Deze belangrijke update was niet mogelijk zonder de hulp van de vele
   Tresoarvrijwilligers die het invoerwerk voor hun rekening hebben genomen.