Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

23882RE: [Friesland-genealogy] De Friezen op Java Nederlands Indie deel 5

Expand Messages
 • J. Woudstra
  Jan 1, 2005
  • 0 Attachment
   Beste Anton,
   Interessant die Friezen in Indië. Een kleine aanvulling op de Jongsma's:
   Cornelis Jongsma sr was zilversmid te Leeuwarden en getrouwd met Alegonda
   Duyf (zie Sideriusboek pag.493).
   M.vr.gr.
   Joop Woudstra

   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: Anton Musquetier [mailto:musquetier@...]
   Verzonden: zaterdag 1 januari 2005 10:07
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] De Friezen op Java Nederlands Indie
   deel 5
   De Friezen op Java Nederlands Indie deel 5


   MOLENAAR, LUUERTUS-, geb. Rauwerderhem 11 Jan
   1842, ?_ Semarang 2 Juni 1862, eervol ontslagen
   als adelborst 3e kl. op 17 Maart 1857; werd
   8 Aug. 1857 fuselier Ned. Ind. Leger, en 16
   April 1858 korporaal a.v.; hij -f- als sergeant_
   WAUBERT DE PUISEAU, Jhr. FREDERIC HE N R I, geb.
   Leeuwarden 7 Nov. 1813, zn. van Jhr. LOUIS
   MARIE AD~~LAIDF, W. DE P. en CORNELIE JACOBA
   FRESE, (Zie Ned. Adelsb. 1918 bl. 290); werdin
   den nacht van den 13den December.1845 op
   het land Tijkandie Oediek vermoord te gelijk
   met de gansche familie van den landheer en
   den administrateur; te Tanara ziet men nog
   hunne graftombes. (Zie No. 9, pag. 68 van dit
   maandblad).
   BIJLEVELD, G. VAN-, geb. Harlingen 9 Dec. 1841, over].
   Batavia 28 Maart 1890, begr. Tanahabang
   Weltevreden Afd. X11 no. 215,. geh. met
   M. BEYNON, geb. 12 Mei 1843, overl. Batavia
   6 Juni 1934, begr. a.v.; hij was oud kap. Inf.
   en ridder M.W.O. 4e kl. Hun dochter MARIA
   ELISABETH JOHANNA VAN B. geb. Amsterdam
   5 Mei 1877, t Batavia 4 Jan. 1878, begr. a.v.
   ALBARDA, Mr JAN CAREL COENRAAL>, geb.Leeuwarden
   15 April 1832, lid Raad van Justitie te Batavia,
   5 Weltevreden 27 Feb. 1878, begr. aldaar
   Tanahabang Afd. X11 no. 263.
   FERWERDA, WILLEM JOHANNES JAN-, geb. Heeg 27 Oct.
   1886, zn. van AUKE POLLIUS F. en MAARTJE
   DRIESSEN, hoofdadmin. N.V. Cultuurmij ,,Pondok
   Gedeh" te Tjigombong, gehuwd met CO~NELIA
   MARIA LOUISE SCHELTES. Uit dit huwelijk:
   1. WILLEM JOHANNES JAN F.; 2. JOHANNA
   ELISE EUG~NIE F. en NELLY F.
   SCHIPPERS, SICCO-, geb. Oudega 24 Maart 1871,
   1_ Weltevreden 11 April 1922, gehuwd en kinderen,
   begr. Tanahabang Weltevreden, Afd.
   X111 no. 252.
   WIJBINGA, EGBERT EGBERTS-, van Leeuwarden, boekhouder
   O.I. C., gehuwd met MARIA VAN HEES,
   van Amsterdam, die 30 April 1685 als weduwe
   voorkomt.
   Van hen werden in de Holl. kerk te Batavia
   gedoopt:

   ANNA W., op 14 Juni 1662, gett. GERRIT
   VAN DER MEER, JOHANNES WOLPHERSZ. ,
   A NNA VAN M EECKEREN en CATHARINA
   VAN HAAREN.
   HERBERT W., op 16 Sept. 1666, gett. GERRIT
   JANSZ. VAN DER M EER en JANNETJE NUYS.
   JOHANNA W., op 21 Juni 1668, huwde PIETER
   FRANSDOM; bij haren doop gett. JACOBUS
   VERSOOLEN, JAN JANSZ. DE RUYTER,.NEELTJE
   WACKERS en JANNETJE WITLOO ; haar test. in
   Reg. Batavia 1694/6 fol. 236.
   EGBERT W., op 19 Oct. 1673; gett. JAN DE
   HARDE en JOANNA SCHENE.
   HERPINA W., op 21 Maart 1675; gett. HENDRIK
   YSBRANTS en hv. MARIA MALY.
   H ERMANUS W., op 26 Aug. 1677, gett.
   BASTIAAN PITTAVIN en MARIA REYERS.


   WIJBRANTSZ.. CORNELIS-, van Harlingen, huwde GRIETIE SICKENGA,
   ÁELBERTS. Uit dit huwelijk :
   WIBRANT W., ged. Hall. kerk te Batavia
   26 Dec. 1634, gett. JURIAEN JURIAENSZ. VAN
   DER STEUR en CASPER THIJSZ. en.
   HENDRIK W., ged. a.v. 28 Mei 1637; gett.
   HANS BISSCHOP en WILLERI KEYSER,
   `ACOB-, geb. Weststellingverf 13 Sept. 1882
   Soerabaja 28 Feb. 1916, adelborst le kl.
   10 Sept. 1904, luit. ter zee 2e kl. 10 Sept. 1906,
   eervol ontslagen 16 Oct. i913; admin. Part.
   Prauwenveer Soerabaja, later koopman te
   Soerabaja.
   WAGENAAR, ANTJE MARTINUS-, huisvr. VERLOOP, geb.
   Heerenveen 15 Feb. 1825, over]. Batavia 35
   Feb. 1872, begr. Tanahabang Weltevreden
   Afd. XIV. no. 159; bij haar werd begr.
   GERARD NICOLAAS VERLOOP, geb. Utrecht 19
   Maart 1854 overl. 13 Sept. 1907.
   SYTZAMA, HENRY BARON VAN-, geb. Friens 27 Maart 1796,
   -j- Semarang 17 Feb. 1828, 2e luit. kurassiers
   Ned. leger, le luit. inf. NI L., zn. VanJOHANNES
   G ALENUS bn. VAN S. en diens le echtgen.
   ANNA MARIA MACLAINE.
   TACONIS, HENDRIK-, was lidmaat der Herv. gem. te
   Leeuwarden tot vertrek naar Indië 12 Sept. 1861.
   JONG, ANTJE DE-, geb. Ex-Morra 22 Maart 1887, i- Buitenzorg
   5 Maart 1923, begr. Batavia (Tanahabang
   Weltevreden Afd. XV no. 86). was hv.
   van H.J. J. MEISCHKE.
   OLDENBURGER, P.-, geb. Harlingen 24 Juni 1858, +
   Batavia 3 Maart 1921, begr. Afd: XVI no. 129
   Begraatpl. Tanahabang Weltevreden.
   LYCKLAMA a NYEHOLT, ALBERTUS-, geb. Bolsward
   (Vgl. Ned. Patric. 1925 bl. 289), t Semarang 7
   Feb. 1828, huwde Esens,ló Mei 1809 YNSEKE
   CATHARINA (Komt ook voor als MARIA) BEEKER.
   Hij liet 5 kinderen na, had er evenwel 7 gehad,
   nl. behalve de 5 genoemd op vd. bl. 289 nog
   een kind begr. Weltevreden 19 Oct 1827 en
   een zoon JOHANNES LEONARD L. à N., geb.
   Batavia 15 Aug. 1827, geb. na doode vader
   Weltevreden 27 April 1828.
   BERKENBOSCH, PIETER-, geb. Peperga (Weststellingwerf),
   zn. van LYKEL PIETERS B. en ARNOLDA MARGRETHA
   WOUDBERG, sergeant majoor Inf. te
   Serang, -j- aldaar ongeh. oud 27 j. 3 m. en
   1 d. op 28 Juni 1903.
   _HOEKSTRA, BOUKE SYTZES-, geb. Stiens (Leeuwarderadeel),
   zn. van SEITJE JANS H. en BAAKJE JACOBS
   VEENSTRA, fuselier N. I. L., t oud 45 jaar Serang
   ongeh. 30 Oct. 1871.
   NIEUWENHUIS, TAEKE BOUMA-, geb. Leeuwarden, oud
   43 J. 8 m. en 24 d., korporaalschrijver' Mil.
   Admin. N. 1. L., ongeh. zn. van EFRENS RUITINGA

   N. en PIETJE BOUMA, + Mil. Hosp. te Serang
   12 Sept. 1864.
   BOSWIJK, TAEKE Dz.-, geb. Dronrijp 27 Maart 1878,
   officier bij de Kon. Paketv. Mij., + Batavia 14
   Jan. 1898.
   JONGSMA, MR. NICOLAAS-, geb. Leeuwarden, gouverneur
   en directeur van Amboina, test, aldaar 29 Maart
   1751 voor den onderkoopman en secretaris
   van politie aldaar Daniel Lacaze van Rotterdam;
   zijn huisvr. ANNA BONNEMA; haar overl. dochter
   ANNA MARGARETHA CRAMERS; zijn broeder
   GERRARDUS JONGSMA koopman te Londen
   kreeg een legaat van f. 3000.; zijn broer CORNELIS
   JONGSMA, koopman te Rotterdam kreeg
   zijn zware gouden degen; zijn vader was wijlen
   CORNELIS JONGSMA, in leven reg. schepen en
   oudste raad in de vroedschap van Leeuwarden;
   zijn moeder heette ALEGONDA.. . . . . . . .
   JELLEMA, AUKE-, geb. Lutkewieruti, oud 25 jaar, fuselier
   subsistentenkader, -t ongeh. en ab. intest. Batavia
   8 Nov. 1873.
   JELGER JAN-, van Dokkum, bottelier Comp. j. m. oud
   26 jaar, ondertr. Batavia 6 Aug. en huwde
   aldaar 23 Aug. 1671 JANNETJE ANDRIES, van
   Haarlem, j. dr. oud 19 jaar.
   FERWERDA, SJOUKJE-, geb. Sneek 7 Dec. 1904, dr. van
   VAREL,
   VELDS,
   HESSEL F. en AUKJE FEENSTRA, huwde Magelang
   22 Juli 1925 JOHANNES EHRENCRON, geb. Ngawi
   6 Maart 1903, landbouwopzichter Krankzinnigengesticht
   te Magelang, zn. van CHARLES
   LODEWIJK E. en de Inl. vrouw MILAH.
   ANDRIES VAN-, geb. Harlingen, oud 25 j. matroos
   a. b. Ned. Schip Doggersbank ter reede Batavia,
   zn. van HENDRIK VAN V. en AKKEDIRKSTOLSTRA,
   t Batavia Mil. Hosp. 26 Aug. 1848.
   WIJNANDT-, geb. Leeuwarden, 26 j., off. van
   gez. 3e kl. op Z.M. Korvet Nehalennia ter reede
   Batavia, zn. van STEVEN V. en HENDRIKA
   BRANDER, j- Mil. Hosp. Batavia 3 Mei 1848.
   MENALDUM, Mr. SIBRANDUS-, j.m. geb. Franeker, opperchir.
   in dienst der O.I. Comp. ondertr.
   Tayouan (Formosa) 14 Maart en huwdealdaar
   1 April 1660 HADEWICH VAN DEN HOVE, j.dr.
   geb. te Delft.
   SMIT, UILKE-, geb. Koudum 22 Jan. 1879,tPangkalan
   Soesoe 3 April 1923; empl. B.P.M.
   Roos, WILLEM DE- , geb. Leeuwarden 22 Jan. 1890, t
   Pangkalan Brandan 17 Aug. 1930, employé
   B.P.M. (afd. Hospitaal).
   ROTTE, Jhr. ANTONIUS MAURITIUS WILHELMUS. DE-,
   geb. Tjaerdastate onder Rinsumageest 29 Maart
   1816, Adj. onderoff. N.I.L., opziener bij het
   brievenvervoer te Tjiloear. 1_ Buitenzorg 20
   Jan. 1879, huwde le NEELTJE FREDERIKA HUGHSON,
   geb. Ternate 7 Aug. 1828, ged. aldaar
   21 Dec. 1828 gett. DANIEL HENGST en NE~LTJE
   PELLENKAHU; zij was dr. van ROBERT H. geb.
   Lerwick in 1806, die 25 Maart 1827 teTernate
   huwde met MAGDALENA COENRAAD, geb. Ternate
   in 1811; ROBERT HUGHSON was eerst stuurman
   in de part. vaart `en later gezagvoerder
   van de part. schoener Sirius, aan boord van
   welk schip hij t te Kema (Menado) 17 Jan. 1840.   HUI~EKOPER, ALIDA MARIA-, geb. Harlingen 24 Mei
   1871, j- Deventer 28 Jan. 1932, dr. van PIETER
   H. en NIESKEA REINIERA WENTHOLT, huwde
   le `~Gravenhage 11 Feb. 1897 JACOB ADRIAAN
   FERDINAND DEERNS, geb. Menado 3 Sept. 1870
   werkzaam op een suikerfabriek, $ op zee 8
   Aug. 1901, zn. van ADRIAAN WILLEM D. en
   ENGELINA FRANCINA BENDSNEYDER .
   JONG, JAN DE-, geb. Leeuwarden, fuselier ziekenoppasser
   van het garnizoensbataillon der Ze Mil. Aíd.
   op Java te Semarang, ongehuwd, zn. van CORNELIS
   DE J. en YKE PAS, _t Semarang 4 Maart
   1859 oud 34 jaar.
   BEKGSMA, Mr. ADRIAAN-, ged. te Dokkum 9 Aug. 1702,
   zn. van PIETER ARKlitNS, later BEHGHSMA en
   TRIJNTJE WENT, later DE WENDT, raad en
   adv. fiscaal van N. 1. 3 Aug. 1734; door de
   Heeren Majores naar Nederland gelicentieerd
   23 Juli 1739; commandeur der retourvloot 8
   Sept. 1739; hem werd in 1740 wegens bewezen
   diensten door de O.I. C. een gouden gedenkpenning
   vereerd; later in Nederland burgem.
   van 1 Sneek, lid gedep. Staten van Friesland,
   lid en voorzitter der Staten Generaal, t 25
   Juli, begr. Groote Kerk te `s Gravenhage 29
   Juli 1780; huwde eerst te Batavia in Jan. 1737
   MARGARETHA VAN BERENDREGT, geb. 5 Mei
   1707, ged. aldaar 8 Mei d. a. v , -f 30 Dec. 1737,
   begr. Batavia 2 Jan. 1738, dr. van Mr. CORNELIS
   VAN B. en HILLEGO.\DA SWAERDECROON .
   RINIA VAN NAUTA, Mr. BAVIUS GIJSBARTUS-, geb. Leeuwarden,
   54 jaar, Ridder M. W. 0. 3e kl., ambtr.
   met verlof, wonende in het logement van Stelling
   op Rijswijk te Batavia, huwde Batavia 30
   Maart 1842 JOHANNA MAURITSZ. LANGE, geb.
   Zaltbommel, gelogeerd bij haren broeder den
   heer LANGE op Rijswijk.
   BRAKENHOFF, KOERT BERNARD-. geb. Leeuwarden, 33
   jaar, stafmuzikant 3e kl. te Weltevreden wedr.
   van ;OHANNA ELISABETH NANDISA, -huwde Batavia
   21 Feb. 1844 ANTONIA SELLY, geb. Djokja,
   oud 35 jaar.
   FONTEIN, Mr. FREDERIK GEORGE-, geb. in Friesland,
   J. m., huwde Batavia 11 Mei 1828 JOANNA
   PETRQNELLA LANGE.
   BAI?GER, JAN BERENDS-, sergeant 7e Comp. art. te Semarang,
   geb. Wolvega (Weststellingwerf) oud
   33 jaar, ongeh., zn. van BEEREND MINTIS B. en
   HARMJEN JUNSD~JS, t Semarang 13 April 1859.
   BRAND, GERRIT-, van Leeuwarden, kanonnier le kl. 7e
   Comp. art. te Semarang, zn. van HENDRIK B.
   en TIZIJNTJE AMIQZOSIUS JANSMA, j- Semarang
   5 Juli 1859 oud 49 jaar.
   SWARTZ, RUURD-, geb. Leeuwarden, fourier 6e comp.
   4e bat. Inf., ongeh. oud 32 j. zn. van W ILLEM
   SIXTUS S. en MARTHA VEEGERS KLESTERMAN,
   j- Semarang Mil. Hosp. 30 Juli 1859.
   HOELVOET, THEUMOTEUS-, geb. Leeuwarden, oud 39 j.,
   konstabelsmaat a. b. Wachtschip Anna Paulowna,
   t Mil. Hosp. Weltevreden 30 Jan. 1829. SCHARSTRA, JEAN-, geb. Joure,
   40 j. matroos a.b:Z.M.
   fregat Bellona, t a. v. 24 April 1829.
   , BOSCHA, RUWRODINGS-, geb. Nes op Ameland, 29 j.
   fuselier bij de Expedit. afd., -J- a.v. 7 Juni 1829.
   SPEELMAN, JOHANNES-, geb. Heeg, matroos a. b. Ned.
   Schip Helena, t a.v. 20 Juni 1829.
   HORSI`, TJITSKE HENDRIK TER-, geb. Harlingen, 33 j.
   gehuwd met JOHAN MüNNiCH, constabel op
   Z.M. Koloniale brik Siewa, dr. van HENDRIK
   t. H. en GRIET ELSKES, i- a:v. 28 Jan. 1836.
   GORTER, I.;IRK JAN D'-, geb. Sneek, 33 j. partic. wonende op
   Rijswijk (gat.) zn. van JAN DIRK D'G. en JETJE GOOSSENS, t_ a.v. 22
   Juni 1836.

   Bron; De Indische Navorscher

   Met Vriendelijke groet van
   Anton Musquetier

   Bezoek eens mijn site, U zult verrast zijn, met zoveel gegevens voor
   uw onderzoek.
   http://members.home.nl/musquetier/

   http://groups.yahoo.com/group/frieslandcopie

   Uw eigen Schippers-Veldwachters, Bedelaars, Vondelingen, enz. zelf
   op deze site zetten dat kan !
   http://groups.yahoo.com/group/schippersenveldwachters_nederland.
   Uitgaande berichten worden gescand met Norton Antivirus   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   Yahoo! Groups Links
  • Show all 2 messages in this topic