Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

204Opsterlânske skaaien

Expand Messages
 • Yntze van der Honing
  Oct 7 5:23 AM
   Opsterl�nske skaaien:
   Opsterlandse geslachten:

   1. Frege: de kertieren fan Sytske Klazes (minnist), berne om 1730 hinne,
   fan Koartsweagen. Wie hja in dochter fan Klaas Wybes (kertieren my bekend)
   en Janke Jans dy't yn 1731 yn Langsweagen troud binne?

   2. Frege: de kertieren fan Hendrik Jans en Hylkjen Annes dy't tusken 1749
   en 1756 yn Lippenh�zen in Willemke, Janke en Antje dope litte. Dit binne de
   my �ldst bekende foar�lden fan in famylje SWART.

   3. Frege: de kertieren fan Janke Johannes, fan Beetstersweach, berne om
   1758 hinne. De nammen Sake, Wobbe en Sjoukje (Joukje) moatte yn har famylje
   foarkomme. (Yn 1761 trouden yn Lippenh�zen in Jan Theunis en Sjoukjen
   Wobbes, mar it bertejier en de namme Jan roppe dan fraachtekens op.)

   4. Frege: de kertieren fan Oebele Jans en Hiltjen Tjeerds, troud yn
   Lippenh�zen 1749. Bern: Jan, Tjeerd (twaris), Jan en Johannes. Dit binne de
   my �ldst bekende foar�lden fan in famylje BLAAUW.

   5. Frege: de kertieren fan Jippe Tammes en Gepke Durks (minnisten), troud
   om 1750 hinne. Bern: Tamme, Teake, Durk en Hantien. Jippe wie yn 1749
   "welgesteld boer" yn Langsweagen. Broers: Jan, Teake en Ebe (Ybele?)
   Tammes. Dit binne de my �ldst bekende foar�lden fan in famylje DE JONG.

   6. Frege: de kertieren fan Otte Tammes, dy't yn 1690 yn Langsweagen mei
   Jouck Molles (kertieren my bekend) troud is. Bern: Molle en Eebel.

   7. Frege: de kertieren fan Ulcke Wolters, berne 1663, foargonger fan de
   minnisten op �e Gerdyk (1707-1741).

   8. Frege: de kertieren fan Bjintse Hylckes, berne om 1645 hinne. Nei alle
   gedachten wie hy besibbe oan Homme Ruurds en Fedde Bientses dy't yn 1640
   eigners fan Langsweagen nr. 4 wiene.