Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

19772Drachten voorjaar 1702

Expand Messages
 • Annemarth Sterringa
  Mar 2, 2004
  • 0 Attachment
   In het voorjaar van 1702 schreef mijn voorvader dominee Jacobus
   Duirardus' Duursma (ca. 1641-1706) hetvolgende in het Kerkenboek van
   Drachten; Tresoar 247/31:

   "Den 2 Marty 1702 is 't water hier in de Drachten so hoogh geweest,
   dat 't over de Hoogewegh heeft gestroomt

   en den 3 Marty heeft men in de buirte met kleine scheepjes de
   straaten voor een gedeelte konnen overzeilen, ende werd ook brak
   gevonden door 't doorbreken van de Lemmerdijcken en elders als de
   Cuinderdijck.
   Om 't hooge water is tot Bornbergum en Korte Hemmen 't avondtmaal des
   Heeren viertien daagen opgeschort, volgens relaas van dominee
   Sterringa [geen voorvader] wegen 't hooge water.

   Den 19 Marty 1702 is des Heeren H: avontmaal gehouden op 't zuiden.

   Den 5 April 1702 is door stormwindt de pastoryeschuir in de
   Zuiderdrachten omgewait.

   Den 10 April 1702 is Willhem[!] de derde Coningh van Engelandt,
   Schotlandt ende Irlandt etc. alhier beluidt van 's morgens te ses uit
   tot des avonts.

   Den 4 May 1702 is de Heer Grietman Antús van Haarssen met mij ende de
   ingesetenen van de Zuiderdrachten in de kerke aldaar geweest om te
   accorderen over de omgewaide schuir; so is 't eindelijck 't accoord
   aldus getroffen door bemiddelinge van de Heer Officier:
   dat de meijer Popke Jans sal tot de opbouw van de schuire geven vijf
   en vijftigh caroli guldens en dan doen 't opperen. Ik sal daar toe
   geven hondertvijf caroli guldens sonder ijets weder te eisschen
   ende 't overige gelt sal uit de pastorijegoederen gemaakt worden. De
   timmerman hadde geacoordeert dat 't hondert ducatons soude moeten
   kosten, dat is 315 caroli guldens, nu 55, 105 en 155 is dan 315
   caroli guldens.

   Den 1 Juny 1702 is de schuir besteet an de minstbiedende van de
   timmerluiden ende is angenomen weder op te bouwen van Wijtse Reijners
   voor zes en vijftigh caroli guldens en 10 stuivers maar de materialen
   so oude, als nieuwe sullen daar toegelevert worden van ons wegens de
   pastorije."


   Met vriendelijke groet uit Delft,

   Annemarth Sterringa
   http://www.home.zonnet.nl/annemarthsterringa/
  • Show all 5 messages in this topic