Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

16536onbegrepen fries....

Expand Messages
 • Jan Klaver
  Sep 2, 2003
  • 0 Attachment
   Beste...
   Al een hele tijd ligt het onderstaande stukje op mijn 'plank'.
   Ik mocht het ontvangen van Henske Nijenhuis en komt uit het boekje van W.J.
   Nijenhuis; 'de Nijenhuizen van Schoterland.'
   Mijn fries is echter niet voldoende om exact te kunnen bevatten waar het
   over gaat.
   Mag ik eruit afleiden dat ene Imke Jeips Klaver in 1806 in het
   gemeentebestuur van Schoterland zit? En dat Imke Mennist is?
   Heeft er verder iemand onderzoek gedaan naar Mennisten in die contreien?
   Alvast vriendelijk dank aan een ieder die kan bijdragen...
   Jan

   "Hendrik Tjeerds (Nijenhuis, De Knipe 13 july 1749 - Nijhoarne 47 op
   8 maart 1840 - 90 jier - /hn:
   Sjoen ús Menniste eftergrûn sil Hindrik Tsjeards rjuchter yn it
   Gerjucht fan Skoatterlân. Yn 1802 en 1806 wie it al net oars.
   Oer 1806 haw ik de ferslaggen fan it gemeentebestjoer fan Skoatterlân
   neigien. Dit woe 'k dêrút meidiele:
   Fan 1 april oant en mei 17 desimber 1806 waard 15 kear gearkommen. Op
   1 april waarden mei mear oaren lid Rikele Piters Heida, Imke Jeips
   Klaver en Hindrik Tsjeards.

   a. 17 septimber komt in útstel fan Hindrik Tsjeards en Imke Jeips
   Klaver oan 'e oarder om by te let kommen of weibliuwen fan riedsleden
   boete te heffen en wol by - sûnder goede reden - te let kommen
   in "sesdehalff" - dat wie 27 1/2 sint - en by hielendal
   weibliuwen "twee sechtehalven". It útstel wurdt oannommen. Hindrik
   Tsjeards skynt in krekt man west te hawwen.

   b. It Departemintaal Bestjoer stelt it traktemint fan 'e meirjuchters
   fêst op f. 100,- as hja teffens lid van it gemeentebestjoer binne en
   oars op f. 150,-. En wel boppe de "gerechtsjarn"(= de
   gerjuchtskosten)."
  • Show all 17 messages in this topic